Aanpassing parkeertarieven

Het college stelt de raad voor om de parkeertarieven in de binnenstad vanaf 1 januari 2013 te verhogen met € 0,10 per uur en de tarieven van de parkeervergunningen met 1,5 procent te verhogen. Dit is in lijn met het in 2009 vastgestelde parkeerbeleid. Verder stelt het college voor de naheffingsaanslag te verhogen tot € 56,-. De raad wordt ook gevraagd om met terugwerkende kracht een maximaal dagtarief in te voeren voor de parkeerterreinen De Braak, Klappeijstraat, Ridderstraat, Torenplein en Valkenplein.

Vaststelling bestemmingsplannen Bedrijventerrein Weststad-Statendam en Bedrijventerrein Vijf Eiken

Het college stelt de raad voor om de bestemmingsplannen Bedrijventerrein Weststad-Statendam en Bedrijventerrein Vijf Eiken vast te stellen. Actualisatie van het bestaande plannen was nodig. Hiermee komen er adequate, moderne en digitaal beschikbare regelingen die voldoen aan de meest recente eisen van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan Weststad-Statendam maakt onder meer de ontwikkeling van het leisurecentre mogelijk. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Vijf Eiken maakt het onder meer mogelijk dit gebied uit te breiden ter plaatse van Sportpark Heihoef, een crematorium te vestigen en de gasleiding ten behoeve van de laad- en loskade te verleggen.

Realisatie gymzaal Hoofseweg

Het college stelt de raad voor krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuwe gymzaal met een aparte ruimte met turnfaciliteiten aan de Hoofseweg. Het winnende ontwerp voor de gymzaal heeft hoge scores op het gebied van duurzaamheid, energiegebruik en alternatieve energieopwekking. De gymzaal is daarmee in meerdere opzichten een duurzame toevoeging aan het voorzieningenaanbod in de gemeente. Het basisonderwijs en gymnastiek- en turnvereniging EOC worden gebruikers van respectievelijk de gymzaal en de turnfaciliteiten. De zaal zal naar verwachting vanaf augustus 2013 beschikbaar zijn.

Voortgang en nadere uitgangspunten tarieven Diftar

De voorbereidingen om diftar per 1 januari 2013 in te voeren liggen op schema. Dat is de conclusie van de voortgangsrapportage waarover het college de raad zal informeren. Het college doet de raad een voorstel om de voorlopige tarieven voor diftar en de nadere uitgangspunten voor de tarieven vast te stellen. Met de invoering van diftar wil het college afvalscheiding stimuleren met als resultaat een daling van de kosten voor afvalverwerking. Daardoor gaan inwoners gemiddeld minder afvalstoffenheffing betalen..

Tevredenheidsonderzoek Wmo individuele voorzieningen 2010-2011

Cliënten en aanvragers van maatschappelijke ondersteuning zijn over het algemeen zeer tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.

Convenant scholen en veiligheid

Kinderen moeten veilig zijn op school. Daarom ondertekent wethouder Bode namens het college het vernieuwde convenant Veilige School. De scholen voor voortgezet onderwijs werken samen met gemeenten in de regio, het Openbaar Ministerie, politie en HALT aan een veilige school.

Herziening bestemmingsplan de Contreie

Het college heeft ingestemd met de eerste herziening van het bestemmingsplan de Contreie en met de wijziging van het stedenbouwkundig plan Het Slot en de brede school. De wijzigingen zijn onder meer het gevolg van gewijzigde omstandigheden op de woningmarkt. Het gewijzigde bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. De raad neemt in december 2012 een besluit hierover.

Verder heeft het college:

–       de ex art. 41 vragen van Gezond Burger Verstand over de rioleringswerkzaamheden aan de Van Boischotlaan schriftelijk beantwoord;
–       de ex art. 41 vragen van de PvdA over het gemeentelijk toezicht op brandveiligheid bij zorginstellingen schriftelijk beantwoord;
–       de ex art. 41 vragen van de PvdA over overlast rondom een pand bij de Mathildastraat-Leijsenhoek schriftelijk beantwoord;
–       besloten de presentatie aan de gemeenteraad over de Zwaaikom op 11 september 2012 onder geheimhouding aan de raad beschikbaar te stellen;
–       het handhavingsbeleid Kwaliteit Kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld, een bijdrage aan goede en verantwoorde kinderopvang en peuterspeelzaakwerk in de gemeente Oosterhout;
–       de actuele planning van de raadsnota’s vastgesteld.