Cliënten Wmo positief over ondersteuning

Cliënten en aanvragers van maatschappelijke ondersteuning zijn over het algemeen zeer tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit blijkt uit het rapport ‘Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011’, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door SGBO.

Gemeenten moeten volgens de wet jaarlijks een tevredenheidsonderzoek houden onder de vragers naar maatschappelijke ondersteuning. Dit is een onderdeel van de horizontale verantwoording aan het Rijk. Op dit moment is het ministerie van VWS bezig deze horizontale verantwoording verder te ontwikkelen, zodat dit meer inzicht geeft of de ondersteuning vanuit de Wmo daadwerkelijk bijdraagt aan de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. De gemeente Oosterhout en het Wmo-platform zijn betrokken bij deze verdere ontwikkeling.

Het onderzoek is in de periode tussen maart 2012 en juni 2012 uitgevoerd. De respons op de vragenlijst is ruim voldoende, waardoor er sprake is van een representatief onderzoek. De gemeente Oosterhout scoort een ruime voldoende op toegang tot ondersteuning (7,1), hulp bij het huishouden (7,8) en hulpmiddelen (7,2). Deze cijfers komen voor een groot deel overeen met het gemiddelde van de referentiegemeenten (157 deelnemende gemeenten). Van de cliënten zegt 72% dat de ondersteuning bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. 74% van de cliënten geeft aan dat de ondersteuning bijdraagt aan het kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Slechts 12% geeft aan dat de ondersteuning niet bijdraagt aan het meedoen aan de maatschappij.

Het doel van de Wmo is participatie en zelfredzaamheid voor alle burgers. Burgers die op de een of andere wijze hierbij problemen ondervinden krijgen ondersteuning. Van elkaar, van vrijwilligers of mantelzorgers en, wanneer dit niet voldoende is, van professionals. Belemmeringen worden zoveel als mogelijk opgeheven, waardoor de burger weer in staat is meer en beter te participeren in de maatschappij. Dit is het zogenaamde compensatiebeginsel. In het onlangs vastgestelde beleidskader Wmo, is hier voor de periode 2012-2015 verder handen en voeten aan gegeven. Het resultaat daarvan zal zijn dat de Oosterhoutse inwoners daadwerkelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar, door vrijwilligers, mantelzorgers, organisaties en de gemeente compensatie ervaren en beter in staat zijn deel te nemen aan de maatschappij.