Strategische kadernota Equalit 2013-2017

Het college heeft besloten de strategische kadernota van Equalit 2013-2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. In de kadernota wordt voorgesteld om ICT-samenwerkingsverband Equalit gematigd te laten doorgroeien.

Inrichtingsplan Dorst-West

Het college heeft het inrichtingsplan Dorst-West vastgesteld. In deze nieuwe groene woonwijk met de naam ‘Tuindorp Baarschot’ worden 106 woningen in diverse prijscategorieën gebouwd en maximaal 24 wooneenheden voor begeleid wonen. Tussen de wijk en het spoor wordt een groene wal aangelegd. Het college heeft de naamgeving voor de openbare ruimte vastgesteld en € 95.000,- beschikbaar gesteld voor het vergroten van het riool in Dorst-West. De jaarlijkse onderhoudskosten van € 45.000,- worden te zijner tijd meegenomen als actualisatie bij de voorbereiding van de begroting. Het is overigens nog niet zeker of de 24 wooneenheden voor begeleid wonen daadwerkelijk op korte termijn worden gebouwd, omdat Amarant zich voorlopig heeft teruggetrokken.

Klantonderzoek Wmo 2012

Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het Klantonderzoek Wmo over 2012. Daaruit blijkt dat klanten en aanvragers van maatschappelijke ondersteuning over het algemeen zeer tevreden zijn over de ondersteuning die zij ontvangen. De raad wordt per brief over dit onderzoek geïnformeerd. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.

Principeverzoek verbouwing perceel Rijksweg 112 in Dorst

Het college heeft besloten dat voor het perceel Rijksweg 112 in Dorst afgeweken wordt van het de vastgestelde ‘Beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten (kamerverhuur)’. Het college verleent in principe medewerking aan het verzoek om het bijgebouw geschikt te maken voor onzelfstandige woonruimte voor arbeidsmigranten. Betrokkene kan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning op basis waarvan een afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend.

Verder heeft het college:

–          € 7.500,- beschikbaar gesteld aan winkeliersvereniging Binnenstad Oosterhout als bijdrage aan de aanschaf van nieuwe feestverlichting;

–          Ex art. 41 vragen van de SP over het BTW-vraagstuk van het Filmtheater schriftelijk beantwoord;

–          Ex art. 41 vragen van de SP over de inning van toeristenbelasting schriftelijk beantwoord;

–          Het protocol Huisbezoek 2013 vastgesteld;

–          Het beroepschrift tegen het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2012 ingetrokken;

–          Kennisgenomen van de namens Health City ingediende zienswijzen tegen de vooraanschrijving handhaving van 9 juli 2013 en besloten een aanschrijving last onder dwangsom te versturen om de fitnessactiviteiten aan Krombraak 10 te staken met ingang van 1 april 2014 en de raad hierover per brief te informeren;

–          De bewerkersovereenkomst voor de gemeente Zundert vastgesteld t.b.v. de GBA-audit van de Equalit-gemeenten.