Samen Werken aan Sport en Bewegen
Burgemeester en wethouders hebben de nota ‘Samen Werken aan Sport en Bewegen’ vastgesteld. Het college spreekt daarbij zijn waardering uit over de totstandkoming van die nota. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking met al die Oosterhoutse partijen die zich bezighouden met sport, bewegen, gezondheid, fitness, jeugd, ouderen en onderwijs. Belangrijkste doelstelling uit de nota is dat de gemeente Oosterhout zich, samen met de maatschappelijke partners, gaat inspannen om meer Oosterhouters aan het sporten/bewegen te krijgen. Dit vanuit de wetenschap dat sport en bewegen goed zijn voor de volksgezondheid, vorming van jongeren, integratie en voorkoming van sociaal isolement. Zo is het plan om in de wijken meer ruimte te bieden aan speel- en sportmogelijkheden; aandacht te hebben voor aantrekkelijke routes voor wandelen, fietsen en hardlopen in de gemeente en buitensportaccommodaties ook open te stellen voor andere gebruikers dan sportverenigingen. De gemeente neemt hier vooral de rol op zich van ondersteuner en verbinder. De sportnota wordt binnenkort ter behandeling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verbinden en Verankeren
Burgemeester en wethouders hebben de lokale gezondheidsnota 2014-2017 ‘Verbinden en Verankeren’ vastgesteld en leggen deze aan de gemeenteraad voor. Belangrijkste doelstelling uit de nota is dat Oosterhouters zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving, door hun eigen mentale, sociale en lichamelijke kracht optimaal te benutten. Een goede gezondheid is daarbij van belang. De gemeente zet daarbij in op vier prioriteiten: meer bewegen en gezonder eten, minder alcohol- en drugsgebruik bij de jeugd, een betere psychische gezondheid van de jeugd en participatie van burgers.

Begrotingswijziging openbare gezondheidszorg
Het college is akkoord met de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg en legt deze wijziging aan de gemeenteraad voor. De wijziging komt voort uit de ambitie in de gezondheidsnota ‘Verbinden en Verankeren’ om de gezondheid van Oosterhoutse jongeren te bevorderen. Burgemeester en wethouders willen dat bereiken door extra contacten in te zetten met de jeugdgezondheidszorg, met name bij ziekteverzuim en problematisch gedrag. De uitvoering door de GGD wordt in 2013 en 2014 begroot op een bedrag van in totaal € 44.361.

Koopzondagen kernwinkelgebied
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in totaal zestien koopzondagen in het kernwinkelgebied in te stellen. De maandelijkse koopzondag wordt aangevuld met twee koopzondagen tijdens grote evenementen en twee extra koopzondagen in december. Overige branches als supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, wijkwinkelcentra en de meubelboulevard kunnen in onderling overleg bepalen wanneer ze open zijn. Het college houdt bij dit besluit rekening met de uitslag van twee enquêtes onder Oosterhoutse winkelbedrijven, bezoekers en bewoners van het winkelcentrum. Daaruit is gebleken dat er geen brede behoefte bestaat om de winkels elke zondag te openen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening Winkeltijden Oosterhout 2013 vast te stellen.

Fitnesscentrum Beneluxweg
Het college wil in principe medewerking verlenen aan het verzoek om een deel van het pand Beneluxweg 5 (voorheen Tigchelaar) te mogen gebruiken als fitnesscentrum. Hoewel dit initiatief in strijd is met het geldende bestemmingsplan passen deze activiteiten volgens het college binnen de ruimtelijke uitgangspunten voor dit gebied. Het college maakt hierbij gebruik van zijn wettelijke afwijkingsbevoegdheid.

Wob-verzoeken voortaan op papier
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken te sluiten. Verzoeken om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur moeten bij de gemeente Oosterhout voortaan schriftelijk, op papier, worden aangevraagd. Aanleiding tot dit besluit is dat het bij sommige verzoeken niet lijkt te gaan om de gevraagde informatie, maar om het overschrijden van termijnen, zodat er eventueel een dwangsom geïncasseerd kan worden. Met de behandeling van dat soort verzoeken is veel ambtelijke inzet gemoeid.

Verder heeft het college:
– planning van de raadsnota’s vastgesteld
– vragen beantwoord van de fractie GBV over het bouwplan Molenakker.
– vragen beantwoord van de fractie Gemeentebelangen over het parkeren op koopzondagen.
– vragen beantwoord van de fractie GroenLinks over het Huis voor Amateurs.
– het ondernemingsplan van Thuisvester vastgesteld.