Besluitenlijst college van b. en w. 11 september 2012

Uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied
Het college heeft de beleidsuitgangspunten voor het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Deze uitgangspunten worden nu vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg, waarna de gemeenteraad in december 2012 de beleidsuitgangspunten kan vaststellen. Vervolgens kan worden gestart met de vervaardiging van een nieuw bestemmingsplan.

Auditrapportage en Wob-verzoeken
De gemeente heeft over de jaren 2010 en een gedeelte van 2011 intern en extern onderzoek laten doen naar de gemeentelijke uitgaven. Onderdeel van dat onderzoek waren de onkostenvergoedingen van bestuurders en management. Deze uitgaven zijn onderzocht tegen de achtergrond van de bestaande regelingen, zoals landelijke rechtspositieregelingen en lokale gedragscodes. Burgemeester en wethouders hebben besloten de aanbevelingen uit het externe onderzoek naar het declaratiegedrag van bestuurders van de gemeente Oosterhout over te nemen. Tevens heeft het college besloten om de declaraties van de bestuurders, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, ter beschikking te stellen aan de twee partijen die daar om gevraagd hebben. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.

Inspraakreactie MER N282
Het college heeft besloten om een inspraakreactie in te dienen op de milieueffectrapportage (MER) N282 Rijen – Hulten – Reeshof. De maatregelen die over dit wegvak worden voorgesteld hebben een aanzienlijke toename van vrachtverkeer op de Vijf Eikenweg tot gevolg (sluipverkeer tussen A58 en A27), wat invloed zal hebben op de bereikbaarheid van het gelijknamige bedrijventerrein in Oosterhout.

Klanttevredenheidsmonitor en Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening
Burgers beoordelen de gemeentelijke dienstverlening net als vorig jaar met een 6,9. Dat is een van de resultaten uit de Klanttevredenheidsmonitor gemeentelijke dienstverlening. Het college heeft de ambitie om de gemeentelijke dienstverlening de komende jaren verder te verbeteren. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.

Verder heeft het college:
– het conceptraadsvoorstel Verordening gemeentelijke basisregistratie Personen Oosterhout (verordening BRP) vastgesteld
– vragen van de VVD-raadsfractie over langdurig schoolverzuim beantwoord.
– kennis genomen van de eerste bestuursrapportage 2012 van de Regio West Brabant.
– de leden van de stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 benoemd.