Aan de slag!

Spacevalue is gestart met de uitvoering van het Masterplan Dorst. Na een intensief participatieproces samen met inwoners van Dorst, het dorpsplatform en de gemeente is de Visie Dorst in 2021 tot stand gekomen. De Visie Dorst is een goede basis; niet het eindpunt, maar het begin. Door de gemeente is besloten de visie verder te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en deze uit te werken in een uitvoeringsagenda.

Spacevalue is gevraagd om de uitvoeringsagenda op te stellen en het toekomstig programma voor onderwijs en sportvoorzieningen nader uit te werken. Dat doen we met een haalbaarheids- en locatiestudie en het onderzoeken van mogelijke versterking en samenhang met andere functies.

Vorige week (18 januari) was er een presentatie van Delta Onderwijs over de uitbreiding van de Marcoen-fase 2. Daarin heeft Spacevalue de planning van het onderzoek naar de toekomstige locatie(s) en het programma voor onderwijs en sport kort toegelicht. Het doel is -samen met betrokkenen- voor de zomer de haalbaarheidsstudie en uitvoeringsagenda af te ronden. Daarna zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.

Ga voor meer info over spacevalue naar https://spacevalue.nl