Speelplekken Dorst
Burgemeester en wethouders hebben middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de speelplekken aan de Generaal Mazcekstraat en de Taxusstraat. Beide speelplekken in Dorst zijn aan vervanging toe. Het ontwerp van de speelplek aan de Generaal Maczekstraat wordt toegezonden aan basisschool de Marcoen. Het ontwerp van de sport- en speelplek aan de Taxusstraat zal aan de jongeren en omwonenden gepresenteerd worden tijdens een jongerenavond. De planning is om de speelplekjes voor de zomer aan te leggen, zodat de kinderen er al in de zomervakantie kunnen spelen en sporten.

Reconstructie Paterserf
Het college heeft het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van Paterserf tussen de aansluitingen met de Europaweg en Wilhelminakanaal-zuid vastgesteld en het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het wegprofiel van Paterserf wordt in dit plan versmald naar vijf meter (30-km-zone), terwijl de berm tegenover de woningen van de Warandepoort zal worden verbreed. Het plan is verder om bij BOCK twee extra parkeerplaatsen aan te leggen en het visplateau op te knappen. De plannen worden op een informatieavond voorgelegd aan de bewoners. De werkzaamheden zijn gepland van 25 juni t/m 20 juli 2018 en van 20 augustus tot einde september 2018.

Verder heeft het college:
• ingestemd met het sluiten van een intentieovereenkomst tot ict-samenwerking met de gemeente Steenbergen.
• kennis genomen van de ontwikkelingen in het gemeentefonds naar aanleiding van de maartcirculaire 2018 en de informatie over de interbestuurlijke programmering.
• besloten een uitvoeringskrediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de riolering in de Kastelenbuurt, zodat het schone grondwater niet langer wordt geloosd op het rioolstelsel.
• de benoeming van de huidige externe vertrouwenspersoon integriteit verlengd tot 1 januari 2022.
• ingestemd met de inkoopprocedure voor de Wmo-maatwerkvoorziening ‘begeleiding’ in Dongemond-verband voor de duur van één jaar (met verlengingsmogelijkheid).
• het jaarverslag cameratoezicht 2017 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.