Geacht College.,

Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Voor de aanpak van de Leefbaarheid Dorpen heeft de Gemeente Oosterhout van de provincie Noord-Brabant een subsidie ontvangen ter grootte van € 745.000 bestemd voor de uitvoering van een aantal onderdelen van de IDops in de periode 2011 – 2013.

In het ambtelijk voorstel van september 2011 staat beschreven:

Doorontwikkeling dorpshuizen, er kan hiermee een balans worden gevonden tussen de sociale en de fysieke investeringen.

Onder doorontwikkeling wordt verstaan:

 • Een ontwikkeling tot FMA-functioneren van het dorpshuis (dus niet een FMA gebouw, maar wel de manier van samenwerken binnen de diverse organisaties/instellingen)
 • Opknappen dorpshuizen (eventueel jongerencentra) en directe omgeving
 • Activiteiten
 • Ontspannen en ontmoeten
 • Ontwikkeling dorpsservicepunten; een lokale ontmoetings- en dienstverleningsfunctie

Het hoofddoel is om de leefbaarheid van de dorpen te versterken. Voor de dorpen is na aftrek van de projectkosten een totaal van € 695.000 subsidie beschikbaar in de periode 2011 t/m 2013, Bij gelijke verdeling is er voor elk dorp € 231.500 beschikbaar.

Samenvattend zijn de subsidie gelde bestemd voor het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Dorst en de doorontwikkeling van de dorpshuizen.

Gelet op vorenstaande en de ontwikkelingen vanaf september 2011 tot heden m.b.t.de IDops en dan met name voor het kerkdorp Dorst stellen wij onderstaande vragen waar we voor 22 oktober 2012 antwoord op willen hebben.

 • Er bereiken ons berichten dat er een plan is ingediend door zowel de Dorpsraad Dorst/ Delta Onderwijs en Dorpshuis de Klip/Jongerencentrum Kaszah, is dat juist
 • Zijn deze plannen congruent of wijken deze sterk af van elkaar
 • Zo ja, zijn alle ingediende plannen getoetst aan de voorwaarden en is de haalbaarheid daarvan onderzocht
 • Is er overleg geweest met alle partijen die een plan hebben ingediend en zo ja, wat is hiervan de uitkomst
 • Is het zo dat er alleen plannen kunnen worden ingediend door de Dorpsraad
 • Bestaat de vrees dat er geld bestemd voor de leefbaarheid van het dorp Dorst/doorontwikkeling Dorpshuis wordt verweven met geld vanuit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Is er in dit traject gesproken met vertegenwoordigers van Buurtcomité Dorst Zuid en de bewonersgroep St. Franciscusstraat Dorst
 • Wat is momenteel de status van het traject IDop Dorst
 • In een eerder stadium zijn de ingediende plannen terug verwezen om redenen dat er geen of onvoldoende draagvlak voor was in de gemeenschap van het kerkdorp Dorst, is dat juist en wat was daarvan de redenen
 • Bestaat er nu voor de ingediende plannen wel een draagvlak in de gemeenschap van het kerkdorp Dorst
 • Zo ja, hoe is dit draagvlak onderzocht en aangetoond, door de indieners van de plannen
 • Wat is het College voornemens te doen om, indien er een impasse bestaat in Dorst m.b.t. de ingediende plannen, om het traject weer vlot te trekken
 • Wordt door de ontstane strubbelingen de einddatum/looptijd van  het project, zijnde 31 december 2013 nog wel gehaald
 • Bestaat het risico dat wanneer de einddatum/looptijd van het project niet wordt gehaald de subsidiegelden terug vloeien naar de Provincie Noord-Brabant
 • Welke toezeggingen zijn gedaan aan de vertegenwoordigers van de werkgroep Jongerencentrum Kaszah m.b.t. de uitvoering van dit project (toekenning bedrag vanuit de leefbaarheidsgelden)
 • Bent U bereid om de raad van de Gemeente Oosterhout uitgebreid schriftelijk te informeren m.b.t. de stand van zaken van dit project

Uw antwoorden zien wij voor 22 oktober 2012 met belangstelling tegemoet

Hoogachtend,

W.P.J.M. Hoosemans
Raadslid Gemeentebelangen
Oude Tilburgsebaan 67
4849 PM Dorst