Afgelopen week is het aanslagbiljet 2013 op de deurmat gevallen. Wat u en mij opgevallen zal zijn, is de verhoging van de rioolheffing van € 120.00 (2012) naar € 150.00(2013) Ik zal u uitleggen hoe dat komt. In de jaren 2008 t/m 2010 betaalde men € 171.36.

Voor het jaar 2012 was het tarief dat nodig was om de kosten te dekken € 161.46 en hierop is een korting gegeven van  € 41.46, dus de heffing was   € 120.00. Voor 2013 is het tarief dat nodig is om de kosten te dekken € 185.62 en hierop wordt een korting gegeven van € 35.62, dus de heffing is € 150.00.

U vraagt zich nu af, waar komt die korting vandaan, uit welk potje. Er is een Egalisatievoorziening Riolering. (zeg maar een reserve opgebouwd) van  € 3.259.656 (1 januari 2012)  Er is in 2012 als korting uitbetaald € 1.039.105 en een uit name  voorziening bedrijven van € 1.200.000 (motie Gemeenteraad VVD – PvdA en CDA)) zodat er resteert voor 2013 een bedrag van € 1.027.439. De korting voor 2013 hiervan af ter grootte van € 833.209 resteert er voor 2014 nog een bedrag van       € 194.230.

De verwachting voor 2014 is dat de heffing zal zijn om de kosten de kunnen dekken € 193.10 minus de eventuele korting van totaal  € 194.230.

Wanneer het u het nog niet duidelijk is, dan kunt u terecht bij de fractieleden van Gemeentebelangen. U kunt de namen en telefoonnummers vinden op de website: www.gemeentebelangenoosterhout.nl.

Walther Hoosemans