Grondbeleid 2013-2017

Het college stelt de raad voor de Nota Grondebeleid 2013-2017 vast te stellen. Deze nota bevat het juridisch kader voor het grondbeleid en de beleidskeuzes die de gemeente Oosterhout daarin maakt. Het grondbeleid is een middel om het ruimtelijk beleid op een bestuurlijk en economisch verantwoorde manier te realiseren.

Visie ‘Samen sporten en bewegen’

Het college legt de visie ‘Samen sporten en bewegen’ opiniërend voor aan de gemeenteraad. De gemeente Oosterhout wil, samen met de sportverenigingen en commerciële sportaanbieders, nog meer Oosterhouters aan het sporten en bewegen krijgen.

Dat is om verschillende redenen – volksgezondheid, vorming van jongeren, integratie, voorkomen van sociaal isolement – van belang. Sport kan op die manier het vliegwiel zijn om maatschappelijke problemen op te lossen of te voorkomen. Sportverenigingen en commerciële sportaanbieders zijn bereid om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen, daarbij ondersteund door de gemeente. Na de opiniërende raadsbehandeling van de visie zal de Sportnota in het najaar ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Over dit onderwerp vindt een persgesprek plaats.

Verder heeft het college:

–       de actuele planning van de raadsnota’s vastgesteld;
–       ex art. 41 vragen van de VVD over de straatnaamgeving Hoge Dijk/ Groenstraat schriftelijk beantwoord;
–       ex art. 41 vragen van Gezond Burger Verstand over de grondslag voor de heffing van hondenbelasting schriftelijk beantwoord;
–       ex art. 41 vragen van de fracties van Gemeentebelangen en Groen Brabant over de situatie bij Lavi B.V. schriftelijk beantwoord;
–       ex art. 41 vragen van Groen Brabant over de verkeersafwikkeling in de Sint Antoniusstraat schriftelijk beantwoord;
–       het outputcontract met de Stichting VVV Oosterhout-Dorst vastgesteld, waarmee een gemeentelijke bijdrage van € 76.446 is gemoeid;
–       de grondprijzen voor 2013 vastgesteld en de raad hierover per brief geïnformeerd;
–       besloten in beginsel en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Molenschotseweg 3 in Dorst tot maximaal 3 ha. netto glas en een bouwvlak van maximaal 0,75 ha.;
–       ingestemd met het principeverzoek voor de realisatie van een duurzaam helofytenfilter voor afvalwaterzuivering en hieraan medewerking te verlenen door dit mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied;
–       ingestemd met de nieuwe crisisorganisatie binnen de gemeente Oosterhout als gevolg van het nieuwe Regionaal Crisisplan dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
–       bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vellen van 27 moeraseiken en 2 bolacacia’s aan de Frans Halslaan gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard;
–       kennisgenomen van de brief van de voorzitters van de regio’s Drechtsteden, West-Brabant en Middelburg aan de Commissarissen van de Koningin van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland over de onderlinge samenwerking tussen deze regio’s en kennisgenomen van de stand van zaken van de Strategic Board Zuid-West Nederland.