Besluitenlijst college van b. en w. 15 mei 2012

Subsidies leefbaarheid

Burgemeester en wethouders hebben besloten vast te houden aan de leefbaarheidsplannen voor de kerkdorpen en zich dus te houden aan de provinciale subsidieregeling. De dorpsraden dienen hun plannen realiseren binnen het budget van € 231.000, dat hen via de Subsidieregeling Leefbaarheid ter beschikking is gesteld. De plannen die Den Hout en Oosteind hebben ingediend worden conform vastgesteld. Aan de partijen in het kerkdorp Dorst wordt gevraagd om op niet al te lange termijn te komen met een door de gemeenschap breed gedragen plan voor de bevordering van de leefbaarheid.

Projectopdracht Concentratie Zwembaden

Het college heeft de projectopdracht voor het project Concentratie Zwembaden vastgesteld. Daardoor kan een start gemaakt worden met het ontwerp en voorbereiding voor de bouw van een toekomstbestendige zwemvoorziening op het Warande-terrein. Het doel daarvan is een betere zwemvoorzieningen voor heel Oosterhout te creëren tegen lagere kosten.

Rijksweg 179, Dorst

Het college gaat akkoord met het plan om drie nieuwe woningen te bouwen op de locatie Rijksweg 179 in Dorst. De bouwplannen voldoen volgens het college aan alle eisen, waaronder die van welstand. De herziening van het ontwerp-bestemmingsplan en de ontheffing in het kader van de Wet geluidhinder liggen met ingang van 31 mei zes weken ter inzage. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

LandStad De Baronie en De Wijde Biesbosch

Het college heeft besloten om zich, voor wat betreft de revitalisering van het buitengebied, aan te sluiten bij de samenwerkingsverbanden LandStad de Baronie en De Wijde Biesbosch. Het college ziet niet de noodzaak om een keuze te maken tussen de twee samenwerkingsverbanden die voor Oosterhout beide belangrijk zijn.

Kinderen moeten meedoen

In het minimabeleid van de gemeente Oosterhout is een aantal maatregelen genomen die er voor zorgen dat ook schoolgaande kinderen uit minimagezinnen aan maatschappelijke activiteiten mee kunnen doen. In het vervolg daarop hebben burgemeesters en wethouders nu de verordening ‘bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen’, vastgesteld. Het minimabeleid wordt binnenkort herijkt.

Verder heeft het college:

  • Vragen beantwoord van de fractie van GBV over snoeiwerkzaamheden in de Van Liedekerkestraat.
  • Vragen beantwoord van de fractie van de GBV over de mogelijke verbreding van de Hespelaar.