Conceptstructuurvisie Oosterhout
De structuurvisie omvat een overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Oosterhout in de komende jaren, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en bedrijventerreinen. De conceptstructuurvisie voor Oosterhout heeft vier weken ter inzage gelegen. Op basis van de inspraakreacties zal de structuurvisie op detail worden aangepast. Het college stelt de raad voor om de conceptstructuurvisie opiniërend te bespreken in de raadsvergadering van 26 juni.

Aanbesteding bouwrijp maken 1e fase de Contreie
Het college wil eind oktober bouwrijpe gronden opleveren in de Contreie, zodat kopers van vrije kavels en projectontwikkelaars snel kunnen starten met de bouw van hun woning. Om het bouwrijp maken te bespoedigen, heeft het college besloten af te zien van openbare aanbesteding. De gemeente nodigt in plaats daarvan minimaal tien partijen uit om mee te dingen naar deze opdracht.

Samenwerking Thuisvester voor CPO Starters in de Contreie
In de Contreie zijn drie kavels voor meerdere woningen beschikbaar voor het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarvan één voor starters op de woningmarkt. Het college wil een samenwerkingsovereenkomst sluiten met Thuisvester om te komen tot invulling van de CPO-kavel voor starters, waarop twintig woningen gerealiseerd worden. Op korte termijn gaan gemeente en Thuisvester hierover in overleg. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Vijf bushaltes toegankelijk voor mindervaliden
Jaarlijks wordt een aantal bushaltes ingericht met als doel mindervaliden beter gebruik te kunnen laten maken van het openbaar vervoer. Het college heeft voor 2012 de ontwerpen voor vijf bushaltes vastgesteld en hiervoor geld beschikbaar gesteld. De gemeente krijgt hiervoor subsidie van de provincie. De bushaltes die in 2012 worden aangepast liggen in de Strijenstraat (2x), Van Liedekerkestraat (2x) en Houtse Heuvel (1x).

Aanleg oostelijke persleiding
Het Oosterhoutse rioolstelsel heeft niet voldoende afvoercapaciteit om het water bij hevige regenval te verwerken. Door de aanleg van een oostelijke persleiding verbetert de waterafvoer en wordt dit ook mogelijk gemaakt voor toekomstige ontwikkelingen in Oosterhout, zoals de Contreie. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de aanleg van de oostelijke persleiding tussen het gemaal Paterserf en de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Statendamweg. Het college stelt de raad voor krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van het noordelijke deel van de persleiding en de aanleg van het zuidelijk deel te delegeren aan het college.

Jaarprogramma Openbare Ruimte 2011
Burgemeester en wethouders hebben de evaluatie van het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2011 vastgesteld. De gemeente heeft zeventien miljoen euro besteed aan vijftig projecten om de openbare ruimte in Oosterhout voor de toekomst kwalitatief op peil te houden. Uit de evaluatie blijkt dat de gemeente Oosterhout vorig jaar 90 procent van z’n voorgenomen onderhoudsprojecten in de openbare ruimte heeft gerealiseerd. De evaluatie wordt verzonden naar de gemeenteraad. Over dit onderwerp heeft een persgesprek plaatsgevonden en is een persbericht verschenen.

Verder heeft het college:
– de planning van de raadsnota’s aangeboden aan de agendacommissie van de gemeenteraad;
– het communicatieplan Wmo 2012-2015 vastgesteld;
– besloten gelden beschikbaar te stellen voor het bouwen van een extra kleedruimte in sporthal Oosterheide en de hiervoor benodigde aanpassingen aan de entree en een bestaande kleedkamer.