Afgelopen voorjaar hebben we u geïnformeerd over de ontwikkelingen bij
Dorst-Oost. Doordat Ruimte voor Ruimte* een varkenshouderij op de
Steenovensebaan saneert, is de mogelijkheid ontstaan om Dorst-Oost eerder
dan gepland te kunnen ontwikkelen. Ruimte voor Ruimte is hierbij de
ontwikkelende partij. Maar ook de gemeente Oosterhout is druk bezig met het
plan, door diverse onderzoeken te doen. Met al deze gegevens moet Ruimte
voor Ruimte een plan maken. Deze onderzoeken vergen veel tijd, waardoor het
nu nog niet mogelijk is concrete plannen te presenteren. Wel kunnen we u
vertellen waar we nu mee bezig zijn.

Woningen
Dorst heeft behoefte aan meer woningen en inwoners. Het is goed voor de
leefbaarheid in het dorp, maar ook voor het voorzieningenniveau. In het artikel dat in
maart 2019 in de krant stond werd gesproken over 180 woningen, dit is indicatief. Dit
is nog steeds het indicatieve aantal woningen waar naar wordt gekeken. Het aantal
woningen dat we gaan bouwen hangt van een aantal factoren af zoals de financiële
haalbaarheid van het plan, wat voor soort woningen er zouden moeten komen, de
ruimtelijke kwaliteit die het plan moet krijgen, eventuele beperkingen als gevolg van
het spoor (bijvoorbeeld gebieden waar wij niet mogen bouwen vanwege veiligheid).
Er komen geen appartementen, alleen grondgebonden woningen. Uitgangspunt is
ook, dat er naast Ruimte voor Ruimte kavels (groot), ook sociale woningbouw zal
plaatsvinden.

Onderzoek geluid en trillingen
Ondertussen wordt er ook technisch onderzoek uitgevoerd naar een aantal
verschillende aspecten. Dit betreft onder andere onderzoek naar geluid en trillingen
als gevolg van het spoor. Bij dit onderzoek kijken we naar het geluid en de trillingen
die veroorzaakt worden door het spoor. Voor geluid hebben we wetgeving waar de
nieuwe woningen aan zullen moeten voldoen, deze wetgeving zorgt ervoor dat er
niet teveel geluid of lawaai in de nieuwe woningen komt. Hierbij kijken we ook naar
mogelijke maatregelen (bijvoorbeeld geluidsschermen). Voor wat betreft trillingen
doen we ook onderzoek, hiervoor is echter nog geen wetgeving, we zijn dus ook aan
het onderzoeken hoe we dat dan op een goede manier in beeldkunnen brengen en
wat voor maatregelen er genomen zouden kunnen worden.

Verkeerstromen
Daarnaast wordt gekeken naar de verkeersafwikkeling van het plan en wat de
gevolgen daarvan zijn op de rest van Dorst. Hierbij kijken we hoe het verkeer uit het
nieuwe plan zal gaan rijden en wat het effect is voor de rest van Dorst. Daarbij kijken
we ook naar de effecten van dat extra verkeer op de Spoorstraat en de kruising met
de N282.

Stikstof
Een ander belangrijk punt betreft de situatie rond het aspect stikstof (alhoewel we
daar afhankelijk zijn van het Rijk). Daarnaast vind technisch onderzoek plaats naar
zaken zoals bodemgesteldheid (is er bodemvervuiling?) en flora- en fauna (komen er
met het plan beschermende planten- en/of dierensoorten in gevaar?).
Financiële haalbaarheid
Terwijl deze onderzoeken lopen wordt door Ruimte voor Ruimte ook gekeken naar
de eventuele maatregelen die getroffen moeten worden en de financiële
haalbaarheid.

Planning
Het is de planning om eind 2019 een voorlopig plan klaar te hebben en aan het dorp
Dorst kunnen presenteren. In het eerste kwartaal van 2020 starten we de
bestemmingplanprocedure die nodig is voor de plannen. Met het Platform Dorst gaan
wij in overleg hoe wij Dorst het beste kunnen informeren over dit plan en u op hoogte
kunnen houden van de ontwikkelingen en met elkaar ideeën kunnen uitwisselen.
*Ruimte voor Ruimte is een ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Noord-Brabant.
Ruimte voor Ruimte ontwikkelt bouwkavels dankzij de Ruimte voor Ruimte regeling. Voor de
Ruimte voor Ruimte regeling zijn in het buitengebied van Noord-Brabant veestallen
afgebroken en zijn fosfaatrechten ingeleverd. Maar Ruimte voor Ruimte gaat verder. Ze
helpen gemeente en provincie met actuele vraagstukken.

Ruimte voor Ruimte is in beeld gekomen toen de gemeente nadacht over hoe ze om kon
gaan met het bedrijf aan de Steenovensebaan 28 (LAVI). Eigenlijk werkt Ruimte voor Ruimte
als een ontwikkelaar, met dit verschil dat de provincie Noord-Brabant de enig aandeelhouder
van Ruimte voor Ruimte is. Daarnaast beoogt Ruimte voor Ruimte de provincie economisch
en maatschappelijk vitaler te maken. U vindt meer informatie op de website van de provincie.
https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bouwen-en-wonen/ruimte-voorruimte