De gemeente Oosterhout heeft een Omgevingsvisie vastgesteld.  Men zegt hierbij: “Een visie waarin wij samen met onze inwoners de belangrijkste opgaven voor Oosterhout benoemen. Opgaven waar we, na vaststelling van de Omgevingsvisie, samen met de dorpen, wijken en buurten verder invulling aan gaan geven. En waarvan enkele zelfs al zijn opgestart, denk hierbij aan de energie-transitie of wijkgericht werken”.

Deze omgevingsvisie ligt nu ter inzage. Alle benodigde informatie is te vinden op  https://www.omgevingsvisieoosterhout.nl/  Een geprinte versie (in PDF formaat) is hier op te vragen.

Dit is een heleboel informatie en de meeste mensen zullen dit nooit helemaal lezen. Voor ons is natuurlijk het gedeelte interessant waar het om Dorst gaat. Hoe ziet Oosterhout de ontwikkeling van dit  mooie dorp voor zich en wat zijn de grootste opgaven voor de komende periode. In het document komt de naam Dorst 36 keer voor (zoeken in het pdf document kan met Ctrl-F), misschien handig om hier eerst mee te beginnen.

Het document ligt tot 18 maart 2021 ter inzage. Het is te raadplegen op bovengenoemde website. Ook ligt er een fysiek exemplaar ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Indien u het ontwerp van de Omgevingsvisie wilt inzien op het stadhuis, moet u in verband met de maatregelen rondom Corona hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 14 0162.

Het platform is in 0verleg met de gemeente om de Omgevingsvisie meer in overeenstemming te brengen met de ontwikkelde Toekomstvisie voor Dorst. Zaken als een dorpshart creëren, Dorst autoluw maken e.a. verdienen volgens ons een plek in deze visie. De doelstellingen voor Dorst zijn in de huidige visie een beetje magertjes.

Zienswijzen

Tot donderdag 18 maart 2021 kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij raden iedereen aan hier gebruik van te maken als u zaken mist, die volgens u belangrijk zijn voor Dorst. Of meld dit bij het platform.

U kun uw zienswijze digitaal indienen via de speciale “zienswijze knop” (rechts bovenin) op de website https://www.omgevingsvisieoosterhout.nl/ of door een e-mail te sturen naar A.Poeteray@oosterhout.nl.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie”. Vergeet niet uw naam te vermelden en duidelijk aan te geven op welk onderdeel (bijvoorbeeld hoofdstuk of paginanummer) uw zienswijze betrekking heeft.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0162.