Oktober 2008
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

De herst is begonnen, het wordt steeds kouder buiten. En op Nieuws uit Dorst wordt het steeds stiller. Laten we hopen dat de kou buiten en de stilte op NuD de komende maanden geen gelijke tred houden! Wellicht komen er de komende dagen nog wat stukjes binnen, dan zal ik deze gelijk online zetten, want nu oogt het nogal karig.

Veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Opstarten onteigeningsprocedure plan “reconstructie Bredaseweg”
Om de Bredaseweg te kunnen herinrichten en gereed te maken voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer dient de gemeente een aantal gronden in eigendom te verkrijgen. Over een perceel en een perceelsgedeelte op de zuidelijke hoek Burgemeester Materlaan-Bredaseweg is nog geen overeenstemming bereikt met de grondeigenaar. Burgemeester en wethouders zullen daarom de raad voor gaan stellen om een onteigeningsprocedure te starten voor deze gronden. Tegelijkertijd blijft de gemeente overigens in gesprek om alsnog de gewenste overeenstemming te bereiken.

Aanpak spoorlijn Breda-Utrecht
Burgemeester en wethouders hebben besloten om voor het dossier “spoorlijn Breda-Utrecht” samenwerking te zoeken met de gemeenten Utrecht, Gorinchem, Breda en Dordrecht. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld € 60.000 beschikbaar te stellen voor een studie naar de ruimtelijk-economische kansen en effecten van de aanleg van de spoorlijn en een studie waarin verschillende tracés voor de spoorlijn worden verkend.

Voortgang proces wegverbinding Oosterhout-Dongen
Burgemeester en wethouders hebben de Reactienota concept milieueffectrapportage (MER) N629 Dongen-Oosterhout vastgesteld. De reactienota zal worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten met het verzoek om bij de standpuntbepaling over de MER acht te slaan op de binnengekomen reacties en bij het maken van een definitieve keuze voor het voorkeursalternatief voor de wegverbinding rekening te houden met de belangen van Oosterhout. Omdat in de Reactienota aan de provincie wordt verzocht bepaalde zaken beter te onderbouwen dan wel nader uit te zoeken, is meer tijd nodig en zal de aanvaarding van de MER door de gemeenteraad niet zoals gepland in september kunnen plaatsvinden. De gemeenteraad zal per brief over de voortgang en het uitstel worden geïnformeerd.

Openstaande vraag raadslid Hoosemans over de N282
Burgemeester en wethouders hebben de nog openstaande vraag van raadslid W. Hoosemans over de N282 (Breda-Tilburg) beantwoord.

Plan van aanpak reconstructie aansluiting Bovensteweg-Pasteurlaan-Burg. Elkhuizenlaan
Burgemeester en wethouders hebben het plan van aanpak voor de reconstructie van de aansluiting Bovensteweg-Pasteurlaan-Burgemeester Elkhuizenlaan vastgesteld. Bij de behandeling van het Mobiliteitsplan is aan de gemeenteraad toegezegd dat deze reconstructie de hoogste prioriteit zou krijgen. Het plan van aanpak voorziet in een studie naar de toekomstige aansluiting, waarbij in ieder geval varianten met verkeerslichten en met een rotonde zullen worden onderzocht. Deze studie start nog dit jaar, zodat in 2009 keuzes kunnen worden gemaakt en de daadwerkelijke reconstructie begin 2010 kan starten.

Artikel 19-procedure voor bouwplan zorgcentrum en gezondheidscentrum aan Slotjesveld
Het bouwplan voor een zorgcentrum voor ‘De Riethorst’ aan het Slotjesveld heeft ter inzage gelegen. Door één persoon zijn zienswijzen ingediend. Burgemeester en wethouders hebben in mei jl. besloten deze zienswijzen ongegrond te verklaren en vrijstelling voor het bouwplan te verlenen. Daarna is gebleken dat de commissie welstand nog niet had ingestemd met het plan. Inmiddels heeft de commissie ingestemd met het plan en heeft het college besloten vrijstelling voor het plan te verlenen.

Schaatsbaan op de Heuvel in december
Burgemeester en wethouders omarmen een initiatief om in de laatste weken van december en de eerste week van januari een schaatsbaan te realiseren op de Heuvel. Deze activiteit pas uitstekend in de visie van Oosterhout Familiestad. B. en w. hebben dan ook besloten om een exploitatiesubsidie van maximaal € 50.000 te verlenen om een eventueel tekort op de exploitatie te ondervangen.

Borgstelling voor de betaling van rente en aflossing van een geldlening aan TV Dorst
Burgemeester en wethouders hebben besloten borgstelling te verlenen voor een geldlening van € 130.000 aan tennisvereniging Tendo in Dorst. De vereniging wil de huidige gravelbanen vervangen door all-weather banen en het hekwerk en de verlichting vervangen. Voor deze investering moet een lening worden afgesloten. Omdat de ondergrond en de opstallen eigendom zijn van de gemeente, kan de vereniging geen recht van hypotheek geven. Daarom is de gemeentelijke borgstelling noodzakelijk.

Planschadeverzoek
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het verzoek om vergoeding van planschade, dat was ingediend door een bewoner van de Rijksweg in Dorst, te honoreren en een schadevergoeding toe te kennen van € 15.000.

“Jij maakt de stad groen”
In het voorkaar van 2008 is het college gestart met de succesvolle actie ‘Jij maakt de stad groen’. Deze actie moest het groene karakter van Oosterhout versterken. Het college heeft kennis genomen van de positieve resultaten van de actie (aan het eind van dit jaar zullen 3800 bomen zijn uitgereikt) en heeft besloten in november een afhaaldag te organiseren voor mensen die later op de actie hebben ingeschreven. Tevens is besloten om mensen die begin dit jaar een boom hebben afgehaald die niet is aangeslagen, eenmalig een andere boom aan te bieden.

(Her)bestemming Zandheuvelschool en Schervenheuvel
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de herinrichting van de Zandheuvelschool en hiervoor een bedrag van € 700.000 beschikbaar te stellen. De Zandheuvelschool wordt een gebouw voor cultuur en cultuurhistorie. Naast de huisvesting van het Speelgoedmuseum Op Stelten, krijgt het gebouw eigentijdse expositieruimten met zelfstandige voorzieningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Schervenheuvel in principe open te houden als verenigingsgebouw. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die dit gebouw biedt als ontmoetingsplek voor verenigingen.

Vervolgtraject aanpak A27 Zuid
Het college heeft ingestemd met een vervolgtraject om te zorgen dat de problematiek van de A27 Zuid hoog op de politieke agenda blijft staan. Hierin wordt gezamenlijk opgetrokken met de provincie en de gemeente Breda.

Vergaderschema college
Burgemeester en wethouders hebben het vergaderschema van het college voor 2009 vastgesteld. Belangrijkste verschil met het schema van 2008 is dat na 1 maart 2009 het vergadertijdstip verschuift van maandagmiddag naar dinsdagochtend.

Invoering Stadspas
Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad kennis te nemen van de scenario’s voor invoering van een stadspas. De stadspas is bedoeld om de maatschappelijke en recreatieve participatie van specifieke doelgroepen in de Oosterhoutse samenleving te vergroten.
De raad wordt voorgesteld af te zien van invoering van een stadspas. Om eerder genoemde doelstelling te bereiken wordt voorgesteld het bestaande minimabeleid te versterken en het geld dat was gereserveerd voor invoering van de stadspas (€ 100.000) hiervoor in te zetten.

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Het college heeft besloten wethouder Boers te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Walther Hoosemans, Raadslid Gemeentebelangen

+++

Groeten uit Dorst – uit het Nieuwsblad Dorst van januari 1995

Generaal Maczek in Café Dorpszicht. Foto genomen op 24 oktober 1981. In het midden generaal Maczek, achter hem Harry Claasen, links oud-strijder W. Kohutnicki en rechts oud-strijder R. Luczak.

Naar aanleiding van het overlijden van generaal Stanisław Maczek wil ik iets kwijt over de bijzondere relatie van Dorst met de generaal en met de strijd om vrijheid voor Polen.

In 1947 demobiliseerde generaal Maczek en hij vestigde zich met zijn gezin in Schotland omdat het communistische regiem in Polen hem bij terugkeer zeker zou hebben geliquideerd. De generaal ging daar moeilijke jaren tegemoet. Hij was een hoog opgeleide militair met veel ervaring maar daar kom je in het burgerleven niet zo ver mee. Temeer omdat hij inmiddels 55 jaar was. Aangezien hij wel een zeer brede talenkennis had kon hij in het hotelwezen terecht waardoor hij toch in zijn levensonderhoud kon voorzien. Maar er waren nog meer problemen. Generaal Maczek en zijn vrouw Zofia hadden inmiddels drie kinderen. Een jongen en twee meisjes. Een van de meisjes is gehandicapt. Ze is geestelijk normaal begaafd maar ze is ernstig spastisch. Dat betekent dat ze in een rolstoel zit en zichzelf niet kan helpen. Tot voor enkele jaren heeft het echtpaar Maczek zelf deze dochter thuis verzorgd wat op zich bewonderenswaardig genoemd mag worden. Verder hing er over het naoorlogse bestaan van de familie Maczek een zware politieke schaduw. Nadat de strijd tegen het verderfelijke Nationaal Socialisme was gestreden begon voor de Poolse oud-strijders een nieuwe oorlog want de Russen installeerden in het laatste oorlogsjaar in Polen een communistische marionetten regering. Generaal Maczek heeft zich van meet af aan stevig verzet tegen deze communisten. Hij erkende alleen de ‘Vrije Poolse Regering’ in Londen en hij weigerde één voet in Polen te zetten zolang er in Warschau geen democratisch gekozen regering zat. Dat leverde een brief op van deze communisten waar de heer S. Maczek in werd medegedeeld dat hij uit de Poolse burgerrechten was ontzet wegens hulp aan het ‘Imperialistische Engeland’ en het ‘Kapitalistische Amerika’.

De eerste jaren na de oorlog werd het Poolse aandeel van de strijd in het westen door de communisten doodgezwegen. Later kregen ze plotseling wel belangstelling voor Poolse oud-strijders in het westen en ze probeerden ze zelfs in hun propaganda straatje te krijgen. Helaas trapten daar sommige oud-strijders in. Met name in Breda gedroegen een aantal Poolse oud-strijders zich zodanig vriendelijk naar het communistische Poolse regime in Warschau dat generaal Maczek in 1981 in een groot dilemma terecht kwam. Het Bredase Gemeentebestuur was hem letterlijk en figuurlijk welgezind maar toch wenste hij niet met deze collaborerende oud-strijders aan de graven van zijn gevallen soldaten te staan. Daarom kwam hij in oktober 1981 demonstratief naar Dorst en dus niet naar Breda. Op de foto ziet U dat.

In dit verband wil ik ook nog iets kwijt over de rol die Dorst speelde in het verzet van de oud-strijders tegen de communistische machthebbers in Polen. Zoals eerder gemeld zetelde in Londen de ‘Vrije Poolse Regering’ in ballingschap. Deze regering had een parlement en de voorbereidingen voor de parlements­vergaderingen werden in Dorst gehouden. Vertegen­woordigers van oud-strijders uit heel West-Europa kwamen regelmatig voor deze vergaderingen naar de Roskam in Dorst. De dag begon met een H. Mis en daarna werd er stevig vergaderd. De Polen kozen Dorst als vergaderplaats vanwege de centrale ligging maar ook vanwege de goede ontvangst en de prima verzorging die ze ontvingen van Netty en Gori Hendriks.

Eerder dan verwacht is de communistische reus op lemen voeten omgevallen en ik kan U verzekeren dat er vanuit Dorst stevig aan die lemen voeten is gepeuterd! Gelukkig heeft generaal Maczek dit zelf nog mogen meemaken maar hij was toen te oud om nog eens naar Polen te gaan.

Wij zijn generaal Maczek veel dank verschuldigd voor onze herkregen vrijheid. Hij ruste in vrede.

Jos van Alphen

+++

Nieuwsbrief Stichting Pim

De woning krijgt steeds meer vorm. Kozijnen en glas zitten erin dus de buitenkant is grotendeels klaar. Er wordt nu binnen gewerkt. De tussenwanden worden gezet en de schuifdeuren geplaatst. Zo krijgt ook de binnenkant vorm en zijn we in onze gedachtes al aan het inrichten. Prachtig om te zien hoe mooi het allemaal gaat worden. Binnenkort staan de nieuwe foto’s weer op de site!

Oplevering van de woning is een week voor Kerst. Drukke periode dus zo net voor de feestdagen. Maar met veel hulp van alle betrokkenen zal dit zeker gaan lukken.

De speelschuur is bijna klaar. Alleen nog water, elektra aansluiten maar dan kan de schuur in gebruik genomen worden. We hebben de speelschuur met z’n allen opgeknapt en geschilderd met gratis verf van de Gamma. Het is een heel speels en kleurrijk geheel geworden. Een ruimte waar onze kinderen met veel plezier zullen spelen.

De werkzaamheden voor de tuin zijn gestart. Gebr. Beenakkers zal de tuin egaliseren en KSM infra Breda gaat de bestrating aanleggen. Het hekwerk rondom de woning en de bestrating kunnen wij aanschaffen dankzij de opbrengst van de golfdag van Princenbosch.

Oranjewoud gaat het kunstgras onder de speeltoestellen sponsoren. Niet alleen een hele veilige maar ook een mooie oplossing.

We hebben van de vroem-vroem solex club 500 euro gekregen voor het aanschaffen van twee waterornamenten voor in een belevingsvak.

Medio november vind de volgende sollicitatieronde voor Stichting Pim plaats om ons volledige team samen te stellen voor januari.

Er zijn u al 5 personeelsleden werkzaam voor Stichting Pim en deze verlenen thuiszorg bij de kinderen. Ook hebben we een gezamelijke woensdag middag opvang bij Sensis waar we ook om de week met de kinderen zwemmen. Een prachtige gelegenheid voor kinderen en personeel om elkaar goed te leren kennen.

Ook gaan wij actief vrijwilligers werven voor diverse doeleinden; eten koken, activiteiten begeleiden, vervoer, tuin ect. Binnenkort staat het formulier op de site. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Danny of Linda (danny@stichting-pim.nl of linda@stichting-pim.nl)

Stichting Pim ís uitgekozen en mag presentatie houden voor Appeltje van Oranje (van het Oranjefonds). Thema dit jaar is integratie. Regionale voorronde donderdag 23 oktober in Eindhoven, duimt U voor ons!! Half december horen we wie de 10 genomineerden zijn. Eind maart zullen 3 projecten een Appeltje van Oranje winnen.

Ons voorleesboekje “Het Superhuis” is heel goed ontvangen. Iedereen is heel enthousiast over het boek en we hopen er veel van te verkopen. U kunt bestellen via de website of direct bij een van de ouders. Leuk idee voor 5 december of voor in het Kerstpakket!!

Vriendelijke groeten namens Stichting Pim
Linda van der Veer

+++

Uit het Wando Journaal van augustus 1972 en Nieuws uit Dorst van januari 2005

Kikkers
Er is de laatste tijd over kikkers in krant en tijdschrift nogal wat geschreven. De een voert kikkers in uit Hongarije. De ander vist kikkers uit de sloot, kweekt ze kunstmatig op en zet ze later ergens anders weer uit. Men zegt wel eens, hoe minder men een plant of dier ziet, des te meer wordt er over geschreven. En daar lijkt het echt wel op. Kikkers dreigen uit te sterven door allerlei oorzaken. Hoe leeft een kikker? Wat eet een kikker. De kikker is zowel land – als waterdier. Het grootste deel van zijn leven brengt hij op het land door. Daar springt hij rond en zoekt er zijn voedsel. Dat voedsel bestaat uit vliegende insecten; kevertjes, muggen, enz. Zijn lichaamsbouw is op het vangen van insecten ingericht. Hij heeft een zeer grote mondopening. Hij kan dus echt een grote bek opzetten. Zijn tong is zeer lang, zit niet achter maar voor in de mond vast en kan dus ver uitgestoken worden. Bovendien is de tong kleverig. De kikker zit rustig op de uitkijk. Vliegt er een insect langs, dan slaat hij de tong bliksemsnel uit en het insect is gevangen.

De volwassen kikker ademt als een landdier door de longen. Alleen als er gevaar dreigt, plonst hij het water in en duikt onder, maar steekt al weer heel gauw zijn kop boven water, want hij moet verse lucht happen, net als een zwemmer die ook maar een beperkte tijd onder kan blijven. Zouden we een kikker – natuurlijk erg wreed – een poosje onder water houden, dan verdrinkt hij. Klinkt wel gek voor een waterdier, maar toch is het zo. Omdat de kikker zowel op het land als in het water leeft, hoort de kikker tot de hoofdafdeling der tweeslachtige dieren of amfibieën.

Deze dieren hebben niet zoals de mensen een constante lichaamstemperatuur (de mens 38 en de vogels 42 graden), maar de lichaamstemperatuur wisselt met de temperatuur van de lucht. Men spreekt dan ook wel van de koudbloedige dieren (denk aan de insecten). Tegenwoordig spreekt men liever van dieren met wisselende lichaamstemperatuur. Een kikker voelt dan ook meestal wat koud aan.

Bovendien is de huid glad glibberig. De meeste mensen vinden dan ook het vastpakken van een kikker een beetje griezelig. De kikker heeft een kale huid: geen veren haren of schubben. Hij is dus erg gevoelig voor felle zonneschijn. Daarom leeft hij ook nog verborgen tussen het gras of de planten.

Omdat de kikkers van insecten leven, vinden ze in de winter geen voedsel. Ze houden een winterslaap. Als in de herfst de temperatuur geleidelijk daalt, het aantal insecten afneemt (de meeste insecten sterven in de winter), wordt door de kikker zijn winterkwartier opgezocht. Hij zoekt een sloot op met water en brengt daar verstijfd de winter door, terend op zijn vet. Moddervet verdwijnt hij in de herfst in de modder en broodmager komt hij als de lentezon het slootwater warmer maakt, weer tevoorschijn. Bij dat opzoeken van sloten in de herfst en bij het weer verlaten van de sloot en het opzoeken van een voedselterrein worden heel veel kikkers doodgereden vooral op polderwegen.

Wij verbinden de kikkers aan de sloot maar heel veel kikkers leven of misschien moeten we nu zeggen leefden, vaak ver van de sloten en zijn dan echte landdieren. Het water heeft hij eigenlijk alleen nodig om te overwinteren en eieren te leggen.

Het zal u wel bekend zijn, dat het aantal kikkers de laatste jaren enorm is afgenomen. Je ziet er haast geen meer. En als je er een ziet, dan wordt hij met de vinger nagewezen. Voor dat uitsterven van de kikker zijn er allerlei redenen. Ik noemde er reeds een: in de herfst en lente sneuvelen heel veel kikkers door het verkeer. Een tweede reden is dat de akkers en weiden veel beter ontwaterd zijn dan vroeger. Vooral in de kleipolders houdt men het winterwaterpeil zo laag mogelijk. Komt er nu vorst, dan bevriest in de sloot niet alleen het water, maar bij strenge vorst ook heel vaak de modderlaag en de kikkers vriezen dus dood.

Hoe vermeerderen kikkers padden, de tweeslachtige dieren zich?
Ze leggen eieren. Deze eitjes zijn klein, 1-2 mm in doorsnee, omgeven door een geleiachtig laagje . De eieren worden in het water gelegd. Het geleilaagje zwelt op en de eieren klonteren aaneen tot grote, glibberige klonters. Het is het ons bekende kikkerwit of kikkerdril dat we in het voorjaar in de sloten zien drijven. In de glibberige, geleiachtige massa zijn de zwarte puntjes de eitjes. De kikkers trekken zich niets van deze eitjes aan. De zonnewarmte brengt ze tot ontwikkeling. De geleimassa dient als eerste voedsel voor de uitkomende larfjes en ook als beschermingsmiddel. De glibberende massa kan moeilijk vastgepakt en opgegeten worden. Na ongeveer een week (afhankelijk van de zonnewarmte) komen uit de eitjes de kikkerlarfjes, beter bekend als kikkervisjes, dikkopjes, donderpadjes of kwakkebollen. In het begin voeden ze zich met de geleimassa. Geleidelijk komen ze uit de klompen vrij en zwemmen ze vrij rond. Hiervoor gebruiken ze hun vrij lang met een brede huidzoom omgeven staartje. Ze voeden zich met plantaardig voedsel. In hun bekje hebben ze een rij hoornplaatjes en hiermee schaven ze wieren en algen (het groene begroeiden van stengels van waterplanten); denk maar aan de groene aanslag van aquariumruiten. Later eten ze ook van waterplanten en als ze groter worden, schaven ze ook aan blad en stengels van waterplanten.

Het zijn dus planteneters en hiermee hangt samen hun lange darmen en vooral de lange, grote blindedarm.

Vlak achter de kop zien we bladachtige aanhangsels. Het zijn de uitwendige kieuwen waarmee ze net als vissen ademen; d.i. zuurstof uit het water opnemen.

Later groeit over de uitwendige kieuwen een huidplaat en worden het inwendige kieuwen. Gedurende de verdere groei zien we vlak voor het staartje aan weerszijden van het lichaam een huidstompje verschijnen, waaruit de achterpoten groeien. In de verdere ontwikkeling komen ook de voorpoten te voorschijn.

Zodra de kikkervisjes hun voorpoten hebben (waarmee ze nu kunnen zwemmen), schrompelt het staartje geleidelijk ineen en verdwijnt. Ondertussen zijn in het lichaam ook grote veranderingen opgetreden.

De darmen en blindedarmen worden geleidelijk kleiner, want de volwassen kikker is een vleeseter. De kieuwen verdwijnen en er komen longen voor in de plaats. Was de larve een waterdier, dat steeds onder water kon blijven, het jonge kikkertje moet boven water komen om lucht te happen. De jonge kikkertjes verlaten dan ook geleidelijk het water en worden meer landdier.

Alleen bij gevaar plonsen ze weer de sloot in, verdwijnen onder water, maar steken al heel gauw hun kop boven water om lucht te happen.

Het kleine kikkertje is ook vleeseter. Het vangt allerlei vliegende insecten (muggen, vliegen, kevertjes, enz.).

Het moet nog ongeveer een jaar groeien als het volwassen is. De meeste jonge kikkertjes overwinteren door het houden van een winterslaap op het land. Ze kruipen weg onder stenen, planken, in muizen- of mollenpijpen enz. Ze brengen verstijfd de winter door.

We kunnen nu beter begrijpen, waarom we kikkers tweeslachtige dieren noemen. Als larf zijn het echte waterdieren, die zich met plantenkost voeden. Als volwassen kikker zijn het meer landdieren die zich met insecten (vlees) voeden. Kikkers ondergaan dus een gedaantewisseling.

Kikkers leggen veel eieren, dat schommelt tussen de 4000 à 6000 per vrouwelijk dier. Dat is nodig om allerlei redenen:

  1. Kikkers worden niet oud, hoogstens 5 jaar. Er moet dus voor veel jongen gezorgd worden, anders sterven ze uit.
  2. De kikkervisjes worden tijdens hun ontwikkeling bij duizenden opgegeten door vissen. Een groot aantal wordt dus niet volwassen.
  3. De kikkers zelf zijn ook een lekkernij voor allerlei dieren. Reiger, ooievaar, egel en kraaien zoeken ze. Waterratten, roofvissen, zoals de snoek peuzelen ook menige kikker op. Er moet dus een stuk aanwas zijn om de kikkers op peil te houden.
  4. De kikkers zijn pas het 2e jaar geslachtsrijp en leggen dus dan pas eieren. Het komt er dus op neer, dat de meeste kikkerwijfjes maar 2, hoogstens 3 jaar eieren produceren.

Allemaal redenen om door veel eieren er voor te zorgen, dat de populatie (al de kikkers) op peil blijft.

C. van Alphen

+++

8baan

Staatsbosbeheer is bezig met de Boswachterij wat op te vrolijken met kunstwerken, ook wel follies genoemd. Er wordt bij de werken wel uitleg gegeven maar deze is nog al hoogdravend en er valt beslist over te discussiëren. Dat doen we dus niet maar we kijken even bij de zogenaamde 8baan die op de speelwei aan de Ketenbaan is verschenen. Dit kunstwerk heeft dus een duidelijke functie. De jeugd kan er zich op uitleven. De ontwerper en bouwer van de 8baan was zelfs aanvankelijk benieuwd hoe men de constructie zou gebruiken. Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om de hele acht af te rennen en zeker niet langs de bovenkant. Je ziet dat de wat oudere kinderen flink vaart moeten maken om overeind te blijven. Maar de kleintjes kunnen er ook op want als ze er af vallen komen ze in speciaal geprepareerd “valzand” terecht. De houten planken zijn fijn bezaagd en niet behandeld. Het is hout uit de eigen Boswachterij. De veiligheid van het hele object is door alle instanties, die zich daar mee bezig houden, bekeken en alles is goedgekeurd.

Groeten uit Dorst, Jos van Alphen

+++

Kerststal 2008

Aan alle inwoners van Dorst,
Wij als carnavalsvereniging “De Dorstlessers” gaan dit jaar alweer voor de twaalfde keer de kerststal opbouwen op het Dorpsplein. Afgelopen jaar hebben wij wederom een heleboel positieve reacties gekregen. Zo hingen er ook weer veel leuke kerstwensen in de kerstboom. Dit jaar willen wij zoals u van ons gewend bent, op twee zaterdagen kerstbomen verkopen. Daarom zijn wij op 6 en 13 december van 10.00 uur tot 16.00 uur op het Dorpsplein te vinden. Mensen kunnen dan een mooie kerstboom uit ons uitgebreide assortiment kiezen. Vanzelfsprekend worden uw kerstbomen in Dorst weer aan huis bezorgd.

Alvast fijne feestdagen,

C.V. “De Dorstlessers”