November 2005
Uit het archief van NieuwsuitDorst (webmaster Frenk Loonen).

+++

Voorwoord

Even dit:
Eindelijk is het nu écht Herfst. Regen, wind, bladeren vliegen door de lucht. Het is ’s morgens ook al een beetje van dat schrale, gure weer. Lekker hoor!! Tijd om ’s avonds de gordijnen vroeg dicht te doen, kaarsjes aan, warme chocomel en de wind buiten lekker laten razen. Oké, ik heb makkelijk praten. Ik hoef niet lopend naar school of op de fiets naar het werk en dan kan het mij dus ook niet hard genoeg waaien. Natuurlijk denkt niet iedereen daar zo over. De mopperaars genieten ook volop want er valt natuurlijk over het weer veel te zeggen. ’T Is zo guur, ‘k heb het de hele dag maar koud, d’r is niks aan, het is zo somber. Ja wat wil je; het is herfst. Gelukkig want ik begon toch echt te twijfelen toen de zomer zo lang aan hield. Nu maar hopen dat de winter een echte winter zal zijn en we weer vorst en sneeuw mogen krijgen.

Ik realiseer me net dat als de volgende uitgave verschijnt Sinterklaas alweer achter de rug is en Kerst voor de deur staat. Bij mij is de voorpret altijd al het halve werk dus zit ik ook nu al bij voorbaat te genieten. Kerstspullen onder het stof vandaan halen, kijken of alles de vorige Kerst overleefd heeft, eventueel nieuwe dingen aanschaffen of zelf maken.

Ook dit jaar komt Sint in Dorst aan en wel op 20 november a.s. rond 12.30 uur (voor alle info verwijs ik u naar elders op deze site). In Honger en Dorst zal aansluitend het feest voor de kleintjes plaatsvinden. Ook in Honger en Dorst deze maand weer een jaren 70/80 Party op de 19e (‘vét ouwe’, zou m’n dochter zeggen. Ze mocht een keer stiekem 5 minuten met me mee nadat ik haar uit de Kaszah had gevist en ze zou maar wat graag de leeftijd al hebben om er echt heen te kunnen. Gelukkig voor mij ben je nooit te óud om er binnen te mogen).

Voor meer activiteiten verwijs ik naar de evenementenkalender. Graag zouden we meer info ontvangen van de clubs en verenigingen in Dorst om deze kalender aan te vullen. Voor de bezigheden in de Klip kunt u natuurlijk op de site van de Klip terecht.

Wens ik een ieder vanaf hier een prettige Herfst.

Met vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Overleden
Antonius F.M.van der Linden.
Ton was een vakbondsman. Vele jaren was hij werkzaam bij de F.N.V.. Hij was er na een ernstig bedrijfsongeval ingerold, maar hij had het ook in zich, van thuis meegekregen. Hij had hart voor zijn werk en vooral hart voor de mensen van wie hij vond dat het onrecht was aangedaan. Veel mensen wisten hem te vinden, wetend dat Ton graag wat over had voor een ander. Hij stierf plotseling op 61 jarige leeftijd.

Catharina F.van Polanen-de Vos
Ze was moeder van vijf kinderen en oma van tien kleinkinderen en ze was er trots op te mogen meemaken dat het hen goed ging. Ze had er haar aandeel in door jaar grote zorgzaamheid. Haar leven was vaak moeilijk door het verlies van gezondheid en door het grote verlies van haar man die al in 1990 stierf. Toos werd steeds afhankelijker van de zorg van anderen. Haar onverwachte dood in alle rust is goed te accepteren, wetend dat al haar moeite en pijn voorbij zijn. Ze werd 79 jaar.

Gedoopt
Jennifer, dochter van Herman Meeuwissen en Kalinka van Pruissen.
Jonas, zoon van Pascal Peeters en Bianca Gillis.

Proficiat en van harte een gelukkige en gezegende toekomst toegewenst.

Zuster Francesco gestopt
Ze wordt al wat ouder, vindt ze, maar het is haar beslist niet aan te zien; ze heeft haar werkzaamheden in het klooster; ze kan alleen op zaterdag en dan wordt er in Dorst niet meer gevierd, kortom, ze vindt dat het mooi en genoeg is geweest. Dat het mooi was, zullen veel parochianen beamen, want Zuster Francesco was een zeer gewaardeerde voorganger in de kerken van Dorst en Oosteind. Ruim vier jaren was ze beschikbaar voor dit mooie werk. Parochianen en pastores zijn haar zeer dankbaar en wensen haar alle goeds en zegen voor de toekomst toe.

Twee jubilarissen
‘Zingen is tweemaal bidden’. Dat zei ooit de heilige Augustinus. Als dat waar is, dan hebben Christ Hermans en Johan van der Hoofden al heel wat gebeden in hun leven. Beiden immers vieren binnenkort hun vijftig jarig jubileum als lid van het kerkkoor van de Marcoenparochie. Hartelijk dank voor deze jarenlange inzet en hartelijk gefeliciteerd met deze grote prestatie.

Vacature eindelijk ingevuld
In februari van het volgend jaar zal het pastorale team van Oosterhout aangevuld worden met een nieuwe pastor. Onze bisschop heeft dhr. Adrie Lint vanaf 1 februari benoemd als lid van het pastorale team in Oosterhout. Hij zal werkzaam zijn vanuit het Thomas-profiel en zijn locatie zal dan ook in de Mariakerk zijn. Verder krijgt hij als speciale taak voor de gehele regio het opzetten en begeleiden van de sacramentencatechese en de pastorale zorg voor jeugd en jongeren. Dit zal met name gebeuren in het huiskamer-profiel en in het Thomas-profiel.

Pastor Adrie Lint is momenteel werkzaam in de parochie Heilige Geest in Rijen, Hulten en Molenschot. Daar heeft hij ruim elf jaar als pastor gewerkt. Daarvoor is hij werkzaam geweest vanuit Centrum Nieuwe Ypelaar in Bavel en Breda. En hij is in 1981 begonnen als jongerenpastor in Hilvarenbeek en Oirschot. Pastor Adrie Lint is gehuwd en heeft een zoon. Hij komt van oorsprong uit West-Brabant en woont nu in Rijen. Juist de combinatie van kunst en cultuur in het Thomas-profiel en sacramentencatechese trekken hem erg aan.

De adviescommissie rond de vacature en de pastores van Oosterhout zien in hem een geschikte pastor om het pastoresteam aan te vullen.

De besturen zijn verheugd dat de vacature die al geruime tijd open staat nu per 1 februari ingevuld kan worden.

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – uit het Nieuwsblad Dorst van januari 1993

BERRIE, foto Groenstraat toevoegen

Op de foto ziet U de Groenestraat. Vroeger Groenstraat of eigenlijk “Gruunstraat” genoemd. Nou het is er gruun, gaat U maar eens kijken. Een prachtige wandeling via de Groenstraat, door de Molenschotsestraat en dan achter de Golfbaan van Toxandria terug. En heel ander loopje dan naar Seters. De kaart is uit 1912 en wat zien we daar op. Midden in een verliefd paartje? Verder aan de rechterkant een boerderij met een hele bijzondere vorm. Langgevelboerderijen in deze omgeving werden vrijwel nooit gebouwd met een dakkapel maar deze boerderij heeft die wel. Het rieten dak is inmiddels vervangen door pannen maar de grondvorm is nog steeds hetzelfde. De boerderij aan de linkerkant in inmiddels afgebroken en vervangen door een nieuwere met een zogenaamde “Franse Kap”. Wandelend door de Groenstraat ziet U dat er nog geboerd word. De ruilverkaveling en de voor mij onbegrijpelijke landbouwpolitiek hebben enkele actieve boeren doen stoppen maar de “overlevenden” zijn nog in vol bedrijf. Maar………blijft dat zo. In de krant buitelen dagelijks allerlei herindelingsplannen over elkaar heen. Elke dag weer nieuwe voorstellen en varianten daarop. Wat zie ik pas geleden verschijnen? Een blauw vlekje. Een blauw vlekje tussen Bavel en Dorst, een “tuindorp”. Bereikbaar langs de doorgetrokken zuidelijke rondweg die dan in Dorst zou eindigen. Overigens een oud plan dat door de Gemeente Prinsenbeek al jaren geleden werd gelanceerd. Maar wat gaat dat allemaal betekenen voor de Groenstraat?
Zoals U op de foto ziet is daar de afgelopen tachtig jaar niet zo veel veranderd maar zal dat zo blijven…………

Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

GSM mast Sparrenlaan wordt toch verplaatst
De veelbesproken GSM mast van T-Mobile aan de Sparrenlaan wordt verplaatst naar het terrein van Brabant Water aan de Wethouder van Dijklaan. De mast aan de Sparrenlaan wordt weer lichtmast. De aangekondigde verplaatsing komt toch nog als een verrassing, maar vele Dorstenaren zijn er blij mee want de onrust over de mast zat er diep in. In de gemeenteraad is het debat aangezwengeld door Walther Hoosemans van Gemeentebelangen. Via schriftelijke vragen en een motie is de mast meerdere keren onderwerp van gesprek en debat geweest.

Kunstgrasveld voor Neerlandia ’31
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2005 is door de raad van de gemeente Oosterhout de gemeentebegroting voor 2006 unaniem aangenomen. In deze begroting is een bedrag opgenomen van € 350.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld bij de voetbalvereniging Neerlandia. Het gaat bij deze aanleg om een pilot voor de gehele gemeente Oosterhout. In december wordt het delegatiebesluit investeringen aan de raad voorgelegd, waarna het College verder kan met de uitvoering. Door Walther Hoosemans van de fractie van Gemeentebelangen is vanaf de start van deze raadsperiode meerdere aangedrongen op uitbreiding of verbetering van de accommodatie in Dorst. Het resultaat is dan nu zichtbaar geworden.

Milieuwerkprogramma 2006
In dezelfde raadsvergadering is het Milieuwerkprogramma voor 2006 aan de orde geweest. In dit programma lezen we de volgende passage: Er is een subsidieverzoek gedaan bij het Rijk voor geluidssaneringsmaatregelen railverkeerlawaai bij Dorst. Er wordt een nieuwe rapport ingediend omdat een gewijzigde aanpak van geluidsoverlast wordt voorgesteld. De bedoeling is te gaan werken met een combinatie van geluidsschermen en raildempers. Ook dit item is de laatste jaren meerder keren op de agenda gezet en zijn er meerder keren schriftelijk vragen over gesteld door o.a. de fractie van Gemeentebelangen. Volgens bronnen bij het Ministerie van VROM staat Dorst hoog genoteerd op de lijst van projecten.

Beheer Dorpshuis de Klip
In de raadsvergadering van 25 oktober 2005 is door de fractie van Gemeentebelangen een motie ingediend met als strekking het beheer in de Buurt- en Dorpshuizen en met name in de Klip in Dorst zeker te stellen. Het beheer in Dorst dreigt door het wegvallen van de ID (In- en Doorstroombaan) subsidie in gevaar te komen. De Wethouder heeft de motie serieus genomen en laat onderzoek doen om het beheer van de Buurt- en Dorpshuizen te continueren. (publicatie BN/De Stem).

Werkzaamheden Spoorstraat
Bewoners van Dorst klagen met recht over de lange afsluiting van de Spoorstraat. Het werk zou wanneer alles goed gegaan was, zijn afgerond op 5 november. Nu blijkt dit te duren tot 11 december, ruim 5 weken langer. Waar de oorzaak ligt zal ik proberen achterhalen door daar kritische vragen over stellen. En dan met name over de afsluiting en zeker over de meerkosten en wie deze voor zijn rekening gaat nemen. In een volgende bijdrage zal ik daarover berichten.

Permanente bewoning recreatiewoningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn standpunt geformuleerd op de reactie die zijn binnengekomen op het gemeentelijk rond permanente bewoning van recreatiewoningen. Het beleid komt erop neer dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet wordt toegestaan. Een uitzondering geldt voor diegenen die voor 31 oktober 2003 in de gemeenschappelijke basisadministratie stonden ingeschreven als bewoner van een recreatiewoning. Als de woning voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, krijgt men in zo’n geval een zogenaamde persoonsgebonden beschikking.

Toekomst zwemvoorziening Surae, beantwoording vragen Groen Brabant
Burgemeester en wethouders hebben hun reactie geformuleerd op een door de gemeenteraad aangenomen motie over de toekomst van zwemvoorziening Surae. In de motie wordt het college verzocht het erfpachtcontract voor Surae met Staatsbosbeheer (nog) niet op te zeggen. Ook hebben b. en w. het antwoord geformuleerd op vragen die de fractie van Groen Brabant over dit onderwerp heeft geformuleerd.

Raadsvoorstel vrijstelling verplaatsing veldschuur Steenovensebaan
B. en w. gaan de raad vragen een vrijstellingsprocedure op te starten voor de verplaatsing van een veldschuur van het adres Steenovensebaan 25 naar het adres Steenovensebaan 27. Met de verplaatsing kan sloop van de authentieke veldschuur worden voorkomen. De planologische regels maken verplaatsing in principe mogelijk.

(Kandidaat-)raadsleden en wethouders niet langer op stembureau
Het college heeft besloten dat (kandidaat-)raadsleden en wethouders bij gemeenteraadsverkiezingen niet langer lid kunnen zijn van een stembureau. Dit besluit is ingegeven door de aangescherpte maatschappelijke en bestuurlijke opvattingen over integriteit.

Outputcontract met VVV
B. en w. hebben de tekst vastgesteld voor het eerste outputcontract met de VVV Oosterhout-Dorst. In het contract is vastgelegd welke activiteiten de VVV in 2006 zal ondernemen voor de subsidie van circa € 70.000 die zij van de gemeente ontvangt. In het contract wordt onder andere aangegeven hoe de activiteiten van de VVV het concept van “Oosterhout Familiestad” versterken.

Beslissing op bezwaar tegen bouwvergunning vernieuwen recreatiewoning
B. en w. hebben het bezwaarschrift gegrond verklaard dat is ingediend tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het vernieuwen van een recreatiewoning aan de Seterseweg. Met het besluit volgt het college het advies van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht.

Dorst, 9 november 2005
Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Woningbouw Dorst
In de vergadering van de Dorpsraad van 19 oktober werd door mevrouw Verhoef van de gemeente een presentatie gegeven van de onderzoeken die verricht zijn om te komen tot een Strategische gebiedsvisie voor Dorst en omgeving. Op het onderzoeksgebied ligt op dit ogenblik de wet voorkeursrecht. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hierdoor actief gronden aan gaat kopen, maar probeert te voorkomen dat projectontwikkelaars grote delen aankopen zodat de gemeente de regie voor de woningbouw uit handen moet geven. In de strategische gebiedsvisie wordt rekening gehouden met bestuurlijke uitspraken die al over het gebied zijn gedaan zoals in de perspectiefnota 2006:

  • Handhaving identiteit van kerkdorp Dorst en oriëntatie op Oosterhout.
  • Aanvullend, gevarieerd, groen en dorps woonmilieu.
  • Jongeren en gezinnen binden aan het dorp.

Het plan kent drie fases:

  1. De strategische gebiedsvisie zal afgerond zijn in januari 2006.
  2. Inspraakavond in Dorst vindt plaats tussen januari en april 2006. De raadsbehandeling van het plan en de inspraakreacties in mei 2006.
  3. Het opgestelde structuurplan ligt ter inzage september 2006.

Voor het opstellen van de visie zijn in het gebied een heleboel gegevens geanalyseerd:
Er zijn ongeveer 70 atlaskaarten gemaakt over bodem, milieu, water, verkeer etc.
Synthese en visievorming uitgaande van alle informatie die door organisaties zijn aangeleverd (sterke kanten van Dorst): aug./sept.2005.
Uitwerking voorkeursperspectief: november 2005.

In de strategische gebiedsvisie Dorst zal ruimte gevonden moeten worden voor ca. 350 woningen. Ook zal een oplossing gevonden moeten worden voor het verkeer dat nu en in de toekomst over de oude Rijksweg rijdt en het dorp in tweeën snijdt. Deze weg zorgt voor een barrière door de moeilijke oversteekbaarheid, het geluid en de stof. Besluiten over wat er met de oude Rijksweg gaat gebeuren kan de gemeente Oosterhout niet alleen. De weg is namelijk van de provincie, en ook de ontwikkelingen bij Breda-oost spelen een rol. De woningbouw die rond Bavel wordt gerealiseerd zal van invloed zijn op de verkeersdrukte over de oude rijksweg. Dus afstemming over verkeer tussen de gemeenten Oosterhout, Breda, de provincie en Rijkswaterstaat (A27 en A58) is noodzakelijk. Streven is naar een verkeerskundig goede oplossing én een gezamenlijke en integrale aanpak van deze problematiek. Er volgt binnenkort een gesprek met alle partijen over de infrastructuur. Het structuurplan Breda-oost kunt u inzien via de site van de gemeente Breda www.breda.nl. Het laatste onderdeel dat in de strategische gebiedsvisie wordt uitgewerkt is de landschappelijke verbinding tussen de bossen van Dorst en Alphen/Chaam. Belangrijke spelers hierin zijn Staatsbosbeheer, de dienst Landelijk Gebied en de golfbaan Toxandria. Het is de bedoeling om de bossen aan de zuidzijde van de oude rijksweg te verbinden met die aan de noordzijde.

Adviesraad Staatsbosbeheer
Is er nog een toekomst voor Surae?
Op 26 oktober 2005 vergaderde de Adviesraad van Staatsbosbeheer over de herinrichting van de boswachterij. De Dorpsraad Dorst was tot deze vergadering vertegenwoordigd door twee leden: Wilma Broers en Cor Klik. In augustus heeft Wilma het besluit genomen om te stoppen met deelname aan deze raad. Al sinds het begin van deze adviesraad had zij het gevoel dat de invulling niet strookte met haar verwachtingen. In een brief van Staatsbosbeheer van 25 juni 2003 staat woordelijk: “ Staatsbosbeheer zal adviezen zwaar laten meewegen in de besluiten die genomen worden over de boswachterij” De dorpsraad is van mening dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de belangen van bezoekers en gebruikers van de boswachterij inclusief Surae. Na rijp beraad heeft de dorpsraad besloten om de vertegenwoordiging terug te brengen tot één lid. Een vast onderdeel van de agenda van de adviesraad is: “Stand van zaken Surae.” Het lijkt ons niet zinvol om een opsomming of herhaling te geven van de ellenlange discussies in de Raad van Oosterhout. Zoals de pers schreef; het Hot Item Surae is verworden tot Soap Opera. De gebruikers hebben de moed opgegeven en zien dat het Zwarte Pietenspel is begonnen. Want in maart 2006 zijn er gemeentelijke verkiezingen en dan wil je als partij toch kunnen zeggen dat je er alles aan gedaan hebt om het natuurbad open te houden. Hoofdprobleem rond 20 oktober 2005 was de Pachtovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Gemeente Oosterhout die loopt tot 2031. Daarnaast natuurlijk het convenant dat in 2000 gesloten is tussen SBB en Gemeente met een sluitingsdatum van 1 september 2005. SBB wenst alleen te onderhandelen over eventuele continuïteit met de partij die in het bezit is van de pachtovereenkomst.Uit goed ingelichte bronnen vernemen wij dat Gemeente Oosterhout de pachtovereenkomst gaat opzeggen zodat de weg geopend wordt voor onderhandelingen tussen private marktpartijen en SBB. Let wel: Als Surae open blijft dan alleen als zwembad! Maar zover zijn wij nog lang niet. SBB is geen flexibele onderhandelingspartner. Tot onze verbazing stelde een medewerker van SBB, dat “Staatsbosbeheer nooit vóór sluiting van Surae geweest is. Anders hadden wij ons aan het convenant van 2000 gehouden.” Het was een interessante avond. Kinderen uit Dorst en omgeving weten intussen nog niet waar ze in 2006 kunnen gaan zwemmen.
Naast Surae werd er op 26 oktober ook veel aandacht besteed aan de oplossing van parkeerproblemen in de boswachterij, met name langs de Hoevestraat. Hierover binnenkort meer.

Dorpspunt
Op dit moment wordt gewerkt aan een eerste versie voor de opzet van een ‘’dorpspunt’’.

+++

Voor de hondenliefhebber

Grote hondentong
Kate was een prachtige forse hond, behorende tot een van de grootste rassen. Ze is er nog hoor, alleen ze was er bijna niet meer geweest. Twee jaar was ze toen haar vorige eigenaar besloot haar in te laten slapen. Ze kon haar niet meer normaal uitlaten. Bepaalde prikkels in haar omgeving zorgden ervoor dat zij panisch werd, haar begeleider omver trok en naar huis liep. Alleen ’s nachts kon ze nog naar buiten. Toen Jan en Lien er lucht van kregen, besloten zij vrijwel meteen dat zij Kate in hun roedel met drie rasgenoten op zouden nemen. Jan en Lien en hun honden kende ik al jaren. Ze lopen ’s zomers bij ons in het bos en dan kletsen we wel eens over onze honden. Ik was zowat de enige met wie zij dat konden doen. Andere mensen waren zo onder de indruk van deze groep honden dat ze een ander pad insloegen of in paniek hun hond riepen en het hazenpad kozen. Ik vond het juist een uitdaging. Hoe zou onze Oscar, een stoere Berner Sennen reu van zes jaar, erop reageren en hoe de roedel op ons? Natuurlijk heb ik de eerste keer alles goed in de gaten heb gehouden, maar mijn uitstaande voelsprieten gingen al snel weer in. Het bleken werkelijk schatten. Dat veranderde niet toen er een vierde Ier bij kwam, een tweejarige teef… Kort na mijn kennismaking met het tweejarig teefje, kreeg ik in het kader van de cursus TTeam die ik in Duitsland volg de vraag of ik in interesse had om naar een Ierse Wolfshond toe te gaan. Mijn reactie was meteen, “Geweldig, spannend van die grote honden”. Ik wist toen nog niet dat het om de mensen van de roedel uit het bos was. In de opleiding leren we de bewegingen en het gedrag van de honden te observeren en het lichaam te voelen op gespannen delen, warme en koude delen, ademhaling en nog veel meer. Niet snel naar ‘oplossingen’ toewerken, zoals ik gewend was, maar meer een geVntegreerde aanpak uitgaande van het individu ‘hond’. Met dit alles in het achterhoofd ging ik naar mijn eerste sessie. De wederzijdse verbazing was groot. In onze praatjes in het bos hadden we het er nooit over gehad dat ik ‘iets met honden’ deed en zij hadden het nooit over gehad dat ze hulp zochten voor hun nieuwe Ier. Tijdens het inleidende gesprek kwam Kate al snel achter mijn stoel liggen. In alle rust hebben we een moment gezocht om contact te leggen met iets lekkers als extra stimulans. Toen het contact eenmaal tot stand was gebracht, mocht ik zelfs naast haar gaan zitten en haar met zachte strijkende bewegingen aanraken. Ik zag haar onder mijn handen rustiger gaan ademhalen en af en toe haar ogen dichtknijpen. Ze vond het heerlijk! Haar eigenaars stonden met grote ogen te kijken hoe zij zich ontspande onder de handen van een vreemde. Ik was zelf trouwens ook verbaasd over het effect van mijn ‘behandeling’. Wat later kon ik haar goed observeren toen ze ging spelen met de anderen. Haar rug kromde meer dan de anderen en na even wat voelwerk bleek ook haar achterhand behoorlijk stijf. Na het spelen kwam zij bij mij. Ik ging door de hurken, vroeg haar of het goed was wat we vandaag gedaan hadden. Even draaide ze haar hoofd weg. Ojee, dacht ik, was het toch teveel… Maar meteen daarop volgde een prachtig moment, wat me nog lang zal bijblijven. Ze keek me wel vijf seconden recht aan met haar prachtige ogen, ging toen liggen en legde haar hoofd tussen de voorpoten. In de volgende sessies vloog ze met sprongen vooruit. We hebben veel lichaamswerk met haar gedaan, zowel de zachte aanraking als ook geleidewerk over hindernissen, wat heel goed werkt voor een betere concentratie en balans in het lichaam. Ook zijn we op plekken gaan trainen waar ze het moeilijk had. We hebben een geweldig contact met elkaar opgebouwd. Een innerlijke band. Het mooie afscheidsmoment bij de eerste sessie herhaalde zich steeds weer, maar dan met een dikke kus, een geweldige natte lik van de grootste hondentong die ik ooit had gezien, op mijn wang. Zij heeft heel wat in mij losgemaakt. In de opleiding en in boeken over therapie leer je weliswaar dat het belangrijk is om een goede relatie met de ‘patiënt’ op te bouwen, maar dat in de praktijk tot zulke speciale contacten leidt, had ik niet verwacht. Als instructeur of therapeut zul je altijd wel een bepaalde afstand moeten houden ten opzichte van de hond. Het is tenslotte aan de begeleider om de hond te trainen. Maar ik vraag mij af of ik ook zoveel succes zou hebben gehad zonder die speciale band.

Judith Hofman

+++

Sinterklaas 2005

Ze komen er weer aan!
Op zondag 20 november komen de Sint en zijn Pieten weer in Dorst aan. Het feest zal weer zijn net als vorig jaar. De Sint en zijn Pieten zullen ook dit jaar weer aankomen op het schoolplein om 12.30 uur. Na het ontvangst door burgemeester H. Huijbregts en een muzikale bijdrage van fanfare St. Joris en kinderkoor The Marcoensingers zal de Sint met zijn gevolg door de straten van Dorst lopen (route: zie onderaan deze pagina) om aansluitend in Honger & Dorst de feestelijkheden te vervolgen. Dit feest zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Onderaan de pagina staat een kleurplaat die de kinderen kunnen kleuren, beplakken, verven enz. Deze kunnen ze dan meebrengen en worden in Honger & Dorst opgehangen voor de Sint. Dus doe net als vorig jaar weer je best!

Ook dit jaar is er een mogelijkheid om de zieke inwoners van Dorst op te zoeken op 20 november in het ziekenhuis of thuis. Een aantal Pieten zullen dan op bezoek komen indien gewenst. Aanmelden kan voor 18 november bij Marjon Embrechts, telefoonnr. 41 22 62.

Wij hopen dat jullie in grote getale de Sint en zijn Pieten willen verwelkomen op 20 november. Tot dan!

Festiviteitencommissie Dorst

Route: Pastoor den Rondenstraat / Baarschotsestraat / Broekstraat / Galubastraat / Verlengde Dennenlaan / Dennenlaan / Mispelstraat / Sparrenlaan / Cypressenstraat / Larikstraat / Meerberg / Taxusstraat / Olmenstraat / Plataanstraat / rechtsaf Oude Tilburgsebaan / linksaf richting stoplichten / Rijksweg oversteken / Geerstraat / rechtsaf Bavelstraat / ontbinding van de stoet op Kapelerf.

+++

Uit het Wando Journaal van juni 1972

Hub Kunst
Dit romantische gedicht werd gepubliceerd in 1974. De auteur is de bekende historicus Hub Kunst.

1
De avondzon kopert de stammen
van het donkere dennenbos.
Het schijnsel van vaalrode vlammen
brandt op het bronzen mos.

2.
Hoger op, waar de kruinen kruiven,
ruist er gesuizel zacht.
Waar spokende schaduwen schuiven
aan de drempel der nacht.

3.
Aan steile lansen spant de avond
in’t grauwe duister zacht.
De wandelaar met koelte lavend
de rusttoast van de nacht.

4.
Vol diepe raadselgeheimen
een ondoorgrondelijk hart.
Staan dreigend na ’t zonnezwijmen
de bomen somber zwart.

5.
Op ’t kroosgroene vlak der plassen,
verscholen in ruig hout,
stijgt huiverend uit de moerassen
de geest van het sombere woud.

6.
En fluisteren oeroude sagen
een wildbewogen verhaal.
Hoe Klebol in vroeger dagen
heerste in wrede praal.

7.
Een stenen roofslot hief zijn tinnen
temidden het woudstruweel.
Nooit klonk het abellied daarbinnen
of het spel van de minstreel.

8.
Maar ’t ruwe spotten der gezellen
verhit door mêe en wijn.
Als duivels, die elkander kwellen,
scheen Klebols lust te zijn.

9.
Bij ’t robb’len van de dobbelsteenen
op het geblokte bord,
gingen de winterdagen henen
scheen iedre avond kort.

10.
In rosse walm der wassen kaarsen
eens sier der dorpskapel.
Bij ’t stampen der gespoorde laarzen
leek Klebols slot een hel.

11.
Want godloos tieren, gruwbre vloeken
hoorde de slaaf in ’t veld.
tot in de donkre kerkerhoeken
drong de scho van ’t geweld.

12.
Waar in de eenzaamheid der wegen
de kramer stadwaarts toog,
kreeg vaak in hinderlaag gelegen
de rover hem in ’t hoog.

13.
Dan hielp geen bidden en geen smeken,
geen bee om lijfsbehoud.
Eer id graniet te breken
dan ’n hart, dat haakt naar goud.

14.
Het lijk bleef liggen. onbegraven,
in ’t struweel gesleept.
Ten prooi aan wolven en aan raven
door honger opgezweept.

15.
Maar Klebol met zijn woeste horden
teruggekeerd op ’t slot,
verbrasten op de dobbelborden
het geld en vloekten God.

16.
Zo gingen maanden, jaren henen.
Fel woedde ’t wreed bedrijf.
toen viel de Wraak, opeens verschenen
hem onverhoeds op ’t lijf.

17.
De nacht was windrig, guur en donker.
De regen gutste neer.
Er blonk geen maan of stergeflonker
van tussen ’t wolkenheir.

18.
Des morgens reeds, de bomen dropen
in ’t nevlig doodse licht,
kwamen de dienaars aangelopen.
De schrik op ’t bleek gezicht!

19.
Ze hoorden nachtelijke vreemde kreten
van uit het somber huis.
’t Scheen dat er met rotsen werd gesmeten
temidden van ’t stormgeruis.

20.
De deur der feestzaal was gesloten,
’t geklop bleef onverhoord.
Zou men de eikdeur openstoten?
Reeds ’t middaguur kroop voort!

21.
Vaag hoorbaar door de kamerwanden
drong knisperend gerucht
als knaagden rappe, scherpe tanden.
Wee woog een benauwde lucht.

22.
Toen werd de zware bijl geheven
door Klebols oudste slaaf.
De stootbalk deed de eikdeur beven.
Fel bonkte d’íjzere staaf.

23.
Na enkele slagen vloog ten gronde
’t versplinterde deurpaneel.
Een schreeuw ontschoot aan alle monden
bij ’t gruwelijkw tafereel.

24.
Want Klebol met zijn heltrawanten
werd zonder rust of duur
besprongen, fel van alle kanten
sinds ’t middernachtelijk uur.

25.
Door muizen, die in vale drommen
krioelden her en der in ’t rond.
Uit vunze slotgracht aangezwommen
doorknaagden ze de grond.

26.
Ontvleesd, onkenbaar lagen lijken,
van bank en zetel neergestort.
Geen enkele muis scheen er te wijken.
Ze knabbelden ook ’t dobbelbord.

27.
Ontzettend gillend zijn de slaven
de bossen ingevlucht.
Hoog in de bomen krasten raven.
Zij roken reeds de lijkenlucht.

28.
Hier schreef de wraak een godsgericht.
De Burcht is sindsdien vergaan.
Doch waar de duiventoren ligt,
blijft menig wandlaar staan.

29
En peinst bij de begroeide gracht,
waarbinnen ’t Roofslot stond,
hoe hier de misdaad onverwacht
straf en vergelding vond.

Zundert 22-3-1947, Hub Kunst

+++

Uit Nieuwsblad Dorst van augustus 1970

Bijen
Als u in de zomer rustig bij een bloeiende plant gaat staan dan ziet u daar allerlei insecten op bezoek komen. Bijen (honingbijen) het meest, maar ook hommels, wespen, vliegen, vlinders. Ze komen er honing (nectar) en stuifmeel halen, nodig voor eigen voeding en als voedsel voor de larven. We zien ze in de bloem kruipen, soms er geheel in verdwijnen. Hun bezoek duurt soms heel kort, er is dan geen nectar meer. Soms duurt het bezoek vrij lang en er is dan veel nectar. De nectar zuigen ze op met hun tong. Het stuifmeel blijft aan de haren hangen, want het is kleverig, plakkerig of heeft haakjes, knobbeltjes, Wratjes, waardoor het aan de haren blijft hangen. Maar tijdens dit bloembezoek zorgen onopzettelijk de insecten voor de bestuiving. Elke bloem verandert na het verbloeien in een vrucht met zaad of zaden. Denk maar aan onze fruitbomen. Daarvoor is nodig, dat stuifmeel op de stempels komt. De inhoud van de stuifmeelkorreltjes verenigt zich met de eitjes in het vruchtbeginsel en de eitjes groeien uit tot zaden. Worden niet alle of maar weinig eitjes bevrucht, dan groeit ‘t vruchtbeginsel niet uit en valt af. Als u enige weken na fruitbloei onder een appel- of perenboom gaat kijken liggen er massa’s kleine appeltjes (niet of onvolledig bevrucht). In een doperwt vindt u tussen de uitgegroeide erwten kleine niet ontwikkelde onbevruchte erwten. Nu zijn er bij de bestuiving 3 mogelijkheden:

Zelfbestuiving: Stuifmeel van de bloem komt op de stempel van dezelfde bloem. Zelfbestuiving is regel hij erwten en bonen. Ze hebben geen nectar, je ziet er zelden insecten op. Stuifmeel met een bloem komt op een andere bloem van de zelfde plant.
Buurbestuiving: Stuifmeel van een bloem komt op een bloem van een andere plant.
Kruisbestuiving: Veel planten, o. a. al onze fruitbomen geven bij zelfbestuiving geen vruchten. Zij hebben kruisbestuiving nodig . En voor kruisbestuiving zorgen de insecten. Zij brengen ongemerkt aan de haren van hun lichaam stuifmeelkorrels van de ene plant naar de andere. Daarom betalen fruittelers aan de bijenhouders als zij hun kasten in de fruittuin komen. Ook bij koolzaadvelden zie je hele rijen bijenkasten staan. Koolzaad geeft zonder insectenbezoek wel zaad maar bij kruisbestuiving geeft de plant per vrucht meer korrels en grotere korrels dus meer kilo’s zaad en daar gaat het om.

Nu zijn alle insecten geen even goede bestuivers. Wespen zijn te glad, nemen dus weinig stuifmeel mee, vlinders komen praktisch alleen men hun tong in de bloem en verplaatsen dus weinig stuifmeel. Hommels zijn erg behaard en zijn dus goede bestuivers, maar tijdens de fruit- en koolzaadbloei zijn er nog maar weinig hommels. De beste bestuivers zijn de bijen. Zij zijn bloemvast, dat wil zeggen als een bij ‘s morgens uitvliegt en de eerste bloem die zij bezoekt is een appelbloem, dan bezoekt ze verder de gehele dag niets dan appelbloesem. Aan haar haren kleeft dus alleen appelstuifmeel en haar bezoek is dus altijd raak. Hommels zijn niét bloemvast. Zij bezoeken alle bloemen die zij tegenkomen. Aan hommels kleeft dus allerlei stuifmeel. Hun bezoek is dus minder bestuivingzeker. Wij weten door allerlei proeven precies hoe de bestuiving tot stand komt. Bij fruit bijvoorbeeld welke soorten het beste stuifmeel geven. Het heeft echter tot het einde van de 18de eeuw geduurd, voordat men eigenlijk wist, dat stuifmeel op de stempels moest komen, om vruchtzaad te geven. De Duitse bioloog Conrad Sprengel loste door zeer diepgaande studie het probleem op. Ook de beroemde Amerikaanse bioloog Charles Darwin heeft zeer veel proeven genomen in verband met de bestuiving. Al zouden bijen geen honing of stuifmeel geven dan nog moesten we bijen houden voor de bestuiving. Zonder bijenbezoek geen fruit, geen appel, peer, kers, pruim, perzik, kruisbes, zwarte bes, rode bes (geeft ook met zelfbestuiving behoorlijk vrucht), framboos, braam. De 4 B zijn bij fruitteler en imker goed bekend. Bezige bijen Buigende Bomen. Het zal nu ook wel duidelijk zijn, dat als in de bloeitijd van het fruit het weer koud en regenachtig is de vruchtzetting te wensen overlaat. Bijen vliegen pas druk bij een temperatuur (van de lucht) van 8° C. En regen bederft het stuifmeel. Rond de bestuiving zijn enorm veel onderzoekingen verricht en tal van te voren onbegrepen problemen zijn opgelost. Zo namen emigranten rode klaver zaden mee naar Australië. In Australië groeide geen klaver. En klaver is een eiwitrijk, dus voedzaam gewas voor het vee. Maar de rode klaver gaf geen korrel zaad, want er waren geen hommels. Bij klaver ligt de honing diep en alleen hommels met hun lange tong kunnen bij de honing en dus zo ook voor bestuiving zorgen. Na invoer van hommels gaf klaver wel zaad. Zo zijn er veel interessante dingen te vertellen rond de bestuiving, maar mijn praatje is ook weer lang genoeg. Tot de volgende maand.

C. van Alphen

+++

Kerststal 2005

Aan alle inwoners van Dorst,
Wij als carnavalsvereniging “De Dorstlessers” gaan dit jaar alweer voor de negende keer de kerststal opbouwen op het Dorpsplein. Ook afgelopen jaar hebben wij veel positieve reacties gekregen. Zo hingen er bijvoorbeeld veel leuke kerstwensen in de kerstboom. Dit jaar willen wij weer twee zaterdagen kerstbomen verkopen. Op 10 en 17 december zullen wij van 10.00 uur tot 16.00 uur op het Dorpsplein aanwezig zijn. Mensen kunnen dan een mooie kerstboom kiezen uit ons uitgebreide assortiment. Vanzelfsprekend worden uw kerstbomen in Dorst weer aan huis bezorgd.

Alvast fijne feestdagen,
C.V. “De Dorstlessers”