December 2005
Uit het archief van NieuwsuitDorst (webmaster Frenk Loonen).

+++

Voorwoord

Even dit:
December reeds. Sinterklaas is gekomen, Sinterklaas is gegaan en in menig huis zie ik de kerstboom alweer staan. Behoefte aan warmte en gezelligheid in deze herfst met winterse dagen is bij iedereen aanwezig. ’s Avonds vroeg de gordijnen dicht, kaarsjes aan, gezellig samen koffie drinken. Vrede op aarde is ver te zoeken als ik naar het journaal kijk of de krant doorlees. Laten we hopen dat het ooit nog eens zo ver komt dat iedereen op aarde Kerst in vrede kan vieren. Deze dagen maken mij altijd somber, gedachten aan alle mensen die ik in de loop der jaren verloren ben, zieken die niet weten of ze 2006 wel zullen halen. Nee, ik probeer er niet al te lang bij stil te staan, ik ben de enige niet die hier mee zit. Daarom ook dit jaar vroeger dan anders de kerstboom van zolder gehaald en neergezet. Het laat alles wat fleuriger lijken, lichtjes aan, de geur van dennennaalden uit een spuitbus (een mens moet wat met een kunstboom nietwaar?), de kachel op extra warm en spelletjes doen bij de tafel. Lekker kneuterig.

De eerste sneeuwpret hebben we ook al weer gehad en hopelijk gaat deze winter echt winter worden zodat de schaatsen eindelijk eens uit het vet gehaald kunnen worden. Lekker lange tochten schaatsen, handjes op de rug en neus op het ijs. Het lijkt eeuwen geleden dat we over de Reeuwijkse plassen tochten reden en glühwein dronken die vervolgens direct zijn weg naar de benen vond. Een ietwat onstabiel reden we dan het laatste stuk terug. Maar tof was het wel! Gelukkig is er als alternatief de schaatsbaan in Breda en het schaatsen op tv. Meedeinend op het ritme van de 10 KM moet ik zelfs nog oppassen dat ik niet van de bank val. Wel een stuk minder vermoeiend dan zelf doen trouwens en het voordeel van niet helemaal terug te hoeven schaatsen…. Neh, toch maar hopen dat het echt goed gaat vriezen.

Vanaf hier wens ik iedereen fijne feestdagen, en een knallend oudjaar.

Met vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Tarieven bisdom Breda 2006
De leiding van de bisdommen in ons land hopen dat hun parochianen de parochie waarbij men zich betrokken voelt financieel ondersteunen. Zij adviseren tot het betalen van een parochiebijdrage bedragende 1% van het netto besteedbare minimum inkomen. (Dit geldt natuurlijk alleen voor hen wie dit financieel haalbaar is). Voor 2006 is dit bedrag € 99,00. Op dit bedrag zijn de tarieven voor vieringen in de kerk gebaseerd.

Doop € 99,00
Eerste communie € 99,00
Vormsel € 99,00
Huwelijk € 495,00
Uitvaart € 495,00
Jubileum € 248,00
Stipendium € 9,50

Wie meedoet aan de parochiebijdrage, krijgt reductie op het tarief van de huwelijks-viering, de uitvaartviering en de jubileumviering die gelijk is aan de parochiebijdrage van de voorgaande vijf jaren.

Voor doop, eerste communie en vormsel geldt dat een reductie wordt gegeven aan de feitelijke parochiebijdrage van het voorgaande jaar.

Vieringen met Kerstmis en Oud en Nieuw
Za 24 dec. 23.00 uur:
Eucharistieviering op kerstavond. M.m.v. het gemend koor en een ensemble van Fanfare Sint Joris. Voorganger: pastor Ton van Balveren.

Zo 25 dec. 11.00 uur:
Eucharistieviering, gezinsviering op kerstmorgen m.m.v. het kinderkoor. Voorganger pastor Ton van Balveren.

Ma 26 dec. 11.00 uur:
Viering van Woord en Communie op tweede Kerstdag m.m.v. het gemend koor. Voorganger Hr. Jan van Alphen.

Za 31 dec. 19.00 uur:
Eucharistieviering op oudejaarsavond m.m.v. het gemend koor. Voorganger pastor Ton van Balveren.

Zo 1 jan. 11.00 uur:
Eucharistieviering op nieuwjaarsdag, op het hoogfeest van Maria, moeder van God. Voorganger pastor Ton van Balveren.

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – uit het Wando Journaal van januari 1971

BERRIE, foto bomen toevoegen

Onze bossen
Toelichting: In dit stukje staat al beschreven hoe bossen stof bestrijden. De discussie over “fijnstof” uit dieselmotoren was toen nog niet begonnen maar de natuur had al wel een oplossing!!

In mijn eerste artikeltje vertelde ik U, dat bos op de allereerste plaats hout levert. Nu voorzien onze bossen maar voor ongeveer 5% in de houtbehoefte, de rest moet ingevoerd worden. Wel probeert men de houtproductie op te voeren. Zo ijveren velen ervoor de toekomstige Zuiderzeepolders voor een groot gedeelte te beplanten met populieren. Deze groeien snel en zijn op 10-15 jarige leeftijd kapbaar voor de papierindustrie. Maar naast de betekenis als houtleveranciers hebben bossen nog zeer belangrijke functies in de natuur en voor de mens. Bossen vangen op hun bladeren enorme hoeveelheden stof op, dat er met de regen weer afspoelt. Ze zuiveren dus de lucht. Ook werken bossen regulerend op de regenval. Ervaring heeft geleerd dat als men streken ontbost deze gebieden regenarmer en dus droger worden. Misschien zou men eenvoudiger kunnen zeggen, bossen trekken regen aan. In een bos ligt een dikke naalden of bladerenlaag geheel of half vergaan. Bij regenval slorpt deze laag het vallende regenwater op en geeft het geleidelijk door aan de bodem. Een berghelling die men kaal kapt en niet weer beplant verliest door het afstromende regenwater de vruchtbare grondlaag en verandert in kale rotsen. Door onoordeelkundig ontbossen zijn in Amerika enorme gebieden in woestijnen veranderd. Bossen werken ook zuiverend op de lucht. Mens, plant en dier ademen. Daarbij halen wij in onze longen de zuurstof uit de lucht en geven koolzuur af. Nu is koolzuurgas voor mens en dier een giftig gas. Het gehalte aan koolzuurgas in de lucht is normaal 0,04%. Bij 1% wordt het giftig. Ook bij verbranding in haarden, kachels, gasfornuis, benzine, dieselmotor, enz. komt koolzuurgas vrij. Een zeer belangrijk proces in de groene plantendelen is de zetmeelvorming. Hierbij verwerkt de plant in de bladgroenkorrels water en koolzuurgas tot zetmeel en komt zuurstof vrij. Juist het omgekeerde dus van ademhaling en verbranding. Als er dus veel groene planten zijn wordt het te veel aan koolzuurgas weer verwerkt tot de voor de ademhaling onmisbare zuurstof. Veel bos houdt dus de lucht gezond. Bossen, vooral loofhoutbossen, hebben een zeer rijke ondergrond van struiken, kruidachtige planten, mossen enz. Behoud van bos draagt dus ook bij aan het behouden van vele vrij zeldzame plantensoorten. Geen wonder dat de vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten ook veel bossen hebben doordat ze op armere gronden zijn aangelegd een veel arme ondergroei. Maar toch groeien ook in onze dennenbossen wel betrekkelijk zeldzame planten o.m. verschillende varensoorten en breedbladige wespenorchis, liggend walstra enz. Deze zomer ontdekte ik in de boswachterij nog een plek met de zeldzame gebogen beukvaren. Bossen helpen ons dus onze natuurlijke flora te bewaren. En wat een bron van genot is het bos niet voor de vogelkenner. In de lente en de voorzomer geniet hij van de uitbundige vogelzang merel, zanglijster, roodborst, winterkoning, tjif-tjaf, tuinfluiter, gekraagde roodstaart en nachtegaal vormen samen een veelstemmig koor waar men uren naar kan luisteren. De herfst is de tijd voor de paddestoelenman. In tientallen soorten sieren ze de bosbodem. Voor hem is het een genot thuis te pluizen en te zoeken tot hij de juiste naam van de paddestoel heeft gevonden. De mossenkenner kan ijverig de bosbodem afzoeken om de kleine nuttige mosplantjes te bestuderen. Hoe kan men niet genieten van snelle eekhoorn de schuwe haas en ree. In onze jachtige tijd is voor vele stadsbewoners in weekend en vakantie het bos de plaats waar men en rust en stilte weer nieuwe kracht opdoet voor de volgende werkweek. Men kan er rustig wandelen genietend van de frisse lucht en de rust of rustig lui liggen of zitten. Spelen en stoeien met de kinderen. Het bos is meer geworden het ontspanningsgebied voor de stadsmens. Misschien is dat thans wel de hoofdfunctie van het bos. Door z’n rust en z’n stilte, zijn zuivere lucht nieuwe levensmoed en kracht opdoen voor het leven in onze steenwoestijnen. Laten we genieten van onze bossen. Maar laten we zorgen er niets te vernielen of te beschadigen ons bos ook vrijhouden van afval plastic zakken, olienoot- en sinaasappelschillen, enz.

Laat niet als dank na het aangenaam verpozen de eigenaar van ‘t bos de schillen en de dozen.

Wij hebben in onze bossen vrije wandeling. Laat ons door ons gedrag ervoor zorgen dat Staatsbosbeheer het bos vrij kan laten.

C. v. Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Dorst krijgt mogelijk een rondweg
Dorst wordt waarschijnlijk bevrijd van de drukke doorgaande provinciale weg dwars door het Dorp. De gemeenten Breda en Oosterhout gaan samen met de Provincie Noord-Brabant op 15 december 2005 een plan uitwerken voor een zuidelijke omleiding om Dorst. Twintig jaar geleden werd deze omleiding als ingetekend, maar heeft tot op heden geen handen en voeten gekregen. Nu lijkt het erop dat de schot in de zaak komt. De BORDT studie is weer nieuw leven ingeblazen en de Provincie heeft toegezegd actief mee te werken aan het plan voor de omleiding. Ik zal deze ontwikkelingen op de voet volgen met de vragen:

 • Wat gaat er met de oude weg gebeuren.
 • Wat is de schade voor het milieu aan de zuidkant van Dorst.
 • Wat is de schade of wat zijn de beperkingen aan de agrarische sector in het bewuste gebied.
 • Hoe staat het met de aan te leggen groene buffer (Gebiedsplan Wijde Biesbosch).
 • Wat gaan de 350 woningen gebouwd worden en hoe gaat de ontsluiting van het gebied plaatsvinden.

Subsidievernieuwing in Oosterhout
Het college heeft een voorstel voor uitgangspunten geformuleerd voor een nieuw subsidiebeleid in Oosterhout. Op basis van die uitgangspunten is ook een nieuwe ontwerp-subsidieverordening vastgesteld. De plannen worden nu ter inzage gelegd voor inspraak. Daarna zal de gemeenteraad worden gevraagd zich over het nieuwe beleid uit te spreken; naar verwachting gaat dat in februari 2006 gebeuren. Met het nieuwe subsidiebeleid wordt uitvoering gegeven aan een van de actiepunten uit de in 2003 door de raad vastgestelde Cultuurnota.

Raadsvoorstel verordening cameratoezicht
Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen de Verordening cameratoezicht vast te stellen. Deze verordening biedt de mogelijkheid op bepaalde openbare locaties in Oosterhout over te gaan tot cameratoezicht. Met name de bedrijventerreinen en de binnenstad komen voor cameratoezicht in aanmerking. Vanwege aspecten van privacy is cameratoezicht in de openbare ruimte overigens aan strenge regels gebonden.

Raadsvoorstel delegatie investeringen
Het college vraagt de raad, om redenen van een efficiënte bedrijfsvoering, het college te mandateren zelfstandig besluiten te nemen over investeringen in het jaar 2006. Voor vier investeringskredieten is nog wel goedkeuring van de raad nodig: de inrichting van de Larenbuurt tot dertig-kilometerzone, het kunstgrasveld van Neerlandia, de algemene hoofdgroenstructuur en de groenstructuur van de Warandelaan en een aantal grote projecten op het gebied van riolering.

Stemmen in een willekeurig stembureau en aanwijzing stemlokalen
Het college heeft een aantal maatregelen in gang gezet die het mogelijk maken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 in Oosterhout te stemmen in een willekeurig stembureau. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel. Onderdeel van de plannen betreft ook het open stellen van twee mobiele stembureaus: in winkelcentrum Arendshof en in de polikliniek van het Amphiaziekenhuis. Met het project is een extra uitgave van € 10.380 gemoeid, waarvan € 4.000 door het rijk wordt vergoed.

Brief aan college Breda over afsluiting Oosterhoutseweg
Het college van b. en w. heeft aan het college van Breda een brief gestuurd, waarin wordt ingegaan op de gevolgen van de voorgenomen afsluiting van de Oosterhoutseweg voor doorgaand verkeer. Een kopie van de brief zal ook aan de gemeenteraden van Oosterhout en Breda worden gezonden.

Aanwijzing gebieden voor “versnelde” procedure ruimtelijke ordening
Het Oosterhoutse gemeentebestuur kan voortaan in een aantal gevallen sneller vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen (toepassing artikel 19) dan nu het geval is. Dat is een gevolg van een besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. GS hebben een aantal gebieden in Oosterhout aangewezen waarvoor het voortaan niet meer nodig is bij de provincie een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. Concreet gaat het dan om woningbouw op een aantal inbreidingslocaties in het bestaande stedelijk gebied.

Brief aan provincie over stand van zaken omlegging voormalige rijksweg Dorst
Samen met de gemeente Breda zal Oosterhout zich in de richting van de provincie hard maken voor de omlegging van de voormalige rijksweg om Dorst. In de plannen die de gemeente voor dit kerkdorp aan het ontwikkelen is, is sprake van een zuidelijke omleiding om Dorst. Doorgaand verkeer kan op die manier uit de bebouwde kom worden geweerd. De provincie heeft echter aangegeven voor de uitvoering van dit project op dit moment geen mensen te kunnen vrijmaken. Dat bevreemdt het college omdat de omlegging van de voormalige rijksweg deel uitmaakt van een verdere regionale uitwerking van het Streekplan, waarin ook de provincie deelneemt. (zie eerder bericht hieromtrent).

Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Eindrapport Recreatiezonering Boswachterij Dorst
Op 22 november 2005 is het Eindrapport Recreatiezonering Boswachterij Dorst gepresenteerd aan de adviesraad, die ingesteld werd door staatsbosbeheer in 2004. In de adviesraad heeft Dorpsraad Dorst zitting. Het rapport is opgesteld door Route IV en Strootman Landschapsarchitecten, beide zijn adviesbureaus, in opdracht van Staatsbosbeheer. Het rapport bestaat uit meer dan 80 pagina’s en is een uitwerking van “Dorst, het bos van de eenentwintigste eeuw” dat dateert uit november 2001. Begin 2002 presenteerde Staatsbosbeheer dit rapport in “De Klip” waarin hun visie toegelicht werd. Namens Dorpsraad Dorst zijn de volgende opmerkingen over de eindrapportage gemaakt:

 • Het geheel is een ambitieus voornemen om, op een relatief kleine oppervlakte van ongeveer 970 hectaren, zoveel diversiteit aan te brengen. Naast het vrije bos, dat de stille kern moet gaan vormen van het geheel, komt er het “natte bos” in de richting van Dongen, de stuifzanden in de richting van de A 27, het arboretum ten oosten van de Vijfeikenweg, het parklandschap en het kleinschalig landschap tussen de Ketenbaan en Seters .
 • Plannen om het vrije bos uit te breiden tot ten oosten van de Wethouder van Dijklaan veroorzaakt een conflict tussen recreatie en verkeer. De Wethouder van Dijklaan moet voorzien gaan worden van z.g. veeroosters en wordt dan echt een weg door het bos. N.b. Gemeente Oosterhout heeft op voorhand grote bezwaren.
 • Over de geluidsoverlast van het spoor wordt in het eindrapport niet gerept. Als je uitgaat van een stiltegebied rond Surae dan moet je toch rekening houden met de 1500 treinen per week die daar op korte afstand met veel lawaai passeren. Dorpsraad Dorst zoekt in Staatsbosbeheer een “companion”om via de gemeente geluidswerende maatregelen eindelijk te realiseren.
 • In 2001 is uitgegaan van de sluiting van Surae per september 2005. Eigenlijk gaan de adviesbureaus nog steeds uit van het gegeven. Dorpsraad Dorst is nog niet optimistisch over het open blijven van het natuurbad, maar ziet een groeiende kans hierop. Er wordt onderhandeld tussen een particuliere ondernemer en Staatsbosbeheer. Houd in de eindrapportage rekening met het eventueel open blijven van Surae!

Het uitvoeringsplan voor de recreatiezonering is qua tijdsindeling opgedeeld in drie fasen; fase 1: 2006-2007, fase 2: 2008-2010 en fase 3: na 2010. Belangrijke punten fase 1 zijn:

 • Het uitbreiden en aanleggen van parkeervoorzieningen in een bosachtige sfeer.
 • Met name een parkeervoorziening aan de Hoevestraat van ongeveer 75 auto’s direct aansluitend aan de Hannebroek.
 • Er is ook een grotere parkeervoorziening gepland aan het eind van de Ketenbaan/ hoek Vijfeikenweg direct achter het in aanbouw zijnde restaurant.
 • De creatie van een “Speelbos” achter de zandduinen langs de Hoevestraat. Op een oppervlakte van ongeveer tien hectaren wordt een natuurlijke speeltuin gecreëerd waar kinderen zich ongehinderd kunnen uitleven in het bos.
 • Aan weerszijden haaks van de Vijfeikenweg aan de oostkant van de Ketenbaan wordt een bloemrijke en licht verhoogde strook ingericht als open zichtlijn in het bos. In het eindrapport wordt er gesproken over een “Prairie Fleuri”.Hierdoor is het mogelijk om op afstand van de ene naar de andere kant over de Vijfeikenweg te kijken zodat visueel een sterke eenheid ontstaat.

Op korte termijn worden de opmerkingen zover mogelijk van alle leden van de adviesraad verwerkt in dit rapport en wordt het uitgegeven.

Nadenken over een servicepunt
De Dorpsraad bezint zich momenteel op een servicepunt in Dorst. Het servicepunt zou de samenhang van alle voorzieningen en mogelijkheden in Dorst inzichtelijk willen maken en daarmee de sociale cohesie bevorderen. Dorst heeft nog veel van de sociale structuren van vroeger weten te behouden en die waren helemaal zo gek nog niet. Als we deze structuren zouden ondersteunen met een betere organisatie, communicatie en automatisering, kunnen we daar misschien zelfs nog meer van maken. Stilstand is achteruitgang, dus ons motto is dat het altijd beter kan.

Sociale cohesie betekent dat we weer weten hoe het in elkaar zit: leven in een gemeenschap. Dat je om je heen kijkt en het opmerkt als het iemand niet goed gaat. Dat je je daar verantwoordelijk voor voelt en helpt. Of je dat nu zelf doet of organiseert dat een ander het doet, je laat niemand in de kou staan. Sociale cohesie betekent ook dat je het niet gek vindt om wat aan een ander te vragen als het jou eens niet goed gaat. Dat zijn we bijna verleerd, toch?

In Dorst willen we graag werken aan dit soort schijnbaar logische zaken. In Dorst is dat ook niet zo moeilijk, want er is al zoveel goeds en we zijn nog niet zo ver van elkaar afgedwaald als in de grote stad. In moderne termen zeg je dan: dat wordt snel scoren!

Binnenkort hoort u meer van ons, als we bij u komen vragen wat u waardeert in de Dorstse gemeenschap en wat u mist. Want als we niet eerst weten hoe u er nu over denkt, kunnen we ook niets verbeteren. Of is alles 120 % geregeld in Dorst? Veel wel, maar het kan altijd beter!

Verkeersoverlast in Dorst
Via publicaties in o.a. De Stem heeft u kennis kunnen nemen van het voornemen van Gemeente Breda om de verbindingsweg tussen Teteringen en Oosterhout, de Oosterhoutseweg, voor een periode van drie jaar af te sluiten. Recentelijk vernam de Dorpsraad dat het waarschijnlijk een periode van zelfs VIER jaar gaat worden. De Dorpsraad Dorst maakt zich ernstig zorgen over dit besluit hetgeen zal betekenen dat over een hele lange periode veel woon-werkverkeer door Dorst zijn weg gaat zoeken. De uitspraak dat het verkeer Oosterhout-Breda gebruik moet gaan maken van de A 27 zal maar voor een klein deel kloppen. Wij hebben als Dorpsraad op 16 november 2005 een brief geschreven aan het College van B&W Oosterhout t.a.v. Wethouder J.Boers en daarin onze zorgen kenbaar gemaakt. Ook hebben wij verzocht om maatregelen te nemen om de verkeersoverlast tot het uiterste te beperken. Alle fractievoorzitters hebben een kopie daarvan ontvangen. Tot nu toe hebben wij geen reactie ontvangen van de gemeente.

Nu de nieuwe riolering en reconstructie van de Spoorstraat nagenoeg voltooid zijn, valt het op dat de Spoorstraat belangrijk smaller is geworden. Twee vrachtauto’s die elkaar daar moeten passeren zal moeilijk gaan zonder door de berm of over het voetpad te rijden. Navraag bij het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert leert dat er geen voorzieningen getroffen gaan worden om de wegversmalling direct bij de overweg te signaleren of te markeren. Hierdoor kan een gevaarlijke situatie ontstaan door verkeer dat vanuit Oosterhout over het spoor richting Dorst rijdt. Wij zullen zo spoedig mogelijk met gemeente Oosterhout contact opnemen en hierop wijzen. Of er iets aan gedaan wordt voordat er ongelukken gebeuren weten wij niet.

Wie zitten er in Dorpsraad Dorst?
Gerard Verhagen, Jan van Velthoven, Cor Klik, Saskia Vermeulen, José den Ronden, Moniek Braat en Wilma Broers.

+++

Voor de hondenliefhebber

Elke dag een ontdekkingsreis
Nog net een week voor de lente was er zo’n prachtige winterse dag met veel kou, sneeuw en een schitterende zon. Voor onze hond Oscar een echte topdag! Op zo’n dag verandert hij in het bos van een slome dogachtige naar een ware jachthond, een snuffelaar die sporen ruikt, vervolgens kijkt en zijn oren spitst en als een gek er van door gaat. Voor hem een ware ontdekkingsreis. Dan rent hij met grote lompe dogsprongen door de bossen en dat is zo genieten… ’s Middags gaan we er nog even op uit om een pak melk te halen. Dan mag hij het naar huis dragen. Op dat moment gaat zijn vlag omhoog en loopt hij in volle glorie naar huis. ‘s Avonds komt hij lekker kroelen. Met een zucht van vermoeidheid strijkt hij neer op mijn schoot. Zo… nu is het knuffeltijd en tijd voor TTouch! Tegenwoordig komt hij erom vragen. Ik maak zachte cirkelende bewegingen (touches) vanaf zijn kop naar zijn staart. Bij zijn achterhand voer ik de druk wat op en pak ik de losse huid en maak daar touches. Hij kijkt mij tussendoor ontspannen en tevreden aan, waarna hij zijn kop neerlegt en zachtjes kreunend doorgeniet. Ik vind het zo heerlijk als hij onder mijn handen ontspant, dat geeft mij het gevoel van echt samen zijn. Bovendien ben ik inmiddels zelf net zo ontspannen. Tevens een goede oefening voor mij, want als je zelf niet kan ontspannen kun je het met je hond ook wel vergeten. Daar zitten we dan hoor, met zijn tweetjes op de bank. Langzaam droom ik weg naar diepe gedachten over ons tweeën. Ik weet nog goed dat we hem gingen ophalen bij een boer waar hij tijdelijk was ondergebracht. Hij kwam uit een gezin met drie kleine kinderen beneden de twee jaar. Hij had te weinig gekregen van alles wat een hond van zijn leeftijd nodig had. Tijdens een boswandeling ging hij al na tien minuten liggen rusten. De basisgehoorzaamheid kende hij niet en contact maken was moeilijk. Hij wilde je wel opeten, in je kruipen, maar in elk geval ‘mee’. En daar begon mijn grote ontdekkingsreis in de wereld van de hondenopvoeding en –training. De eerste trainingen met de slipketting waren niet zo’n heel groot succes. Hij kende de commando’s wel, maar lapte ze regelmatig aan zijn laars. Ik kreeg geen goed contact met hem, het was altijd strijd. Bij toeval of niet startte er op het juiste moment bij ons in de buurt een school met clickertraining. Dat ging zelfs zo goed dat we als één van de besten van de groep eindigden. Een andere vorm van contact door lichaamstaal en het langzaam opbouwen van commando’s met de clicker sprak zo aan dat ik er meer over wilde weten. Dat bracht mij op het volgende niveau van mijn ontdekkingsreis. Na allerlei cursussen en het inmiddels meedraaien als instructeur bij een school, bleef ik iets missen. In die tijd werd ik zelf regelmatig gemasseerd en daar had ik zowel lichamelijk als geestelijk veel baat bij. Ik leerde dat lichamelijke klachten veelal een geestelijke achtergrond kennen. Door de massage werden de blokkades in mijn lichaam (al dan niet tijdelijk) opgeheven. Ik werd bewust van de spanning in bepaalde delen van mijn lichaam. Ook leerde ik dat die spanning ontstond op momenten dat ik stress had en dat dat te maken had met wat er in mijn hoofd omging. Zoiets moest er toch ook bestaan voor honden? En dat bracht mij bij de opleiding TTeam in Duitsland. Een methode waarin veel gewerkt wordt met het lichaam om zo een lichamelijke, geestelijke en emotionele balans te creëren. Sinds drie jaar pas ik de geleerde technieken nu toe. In eerste instantie voor de wat grotere problemen die Oscar en ik hadden. Oscar kon nogal heftig uitvallen naar andere grote reuen. Het effect van de lichaamsbandage was nogal groot bij hem. Op het moment dat hij onrustig werd en wilde uitvallen naar een andere hond, zorgde de bandage ervoor dat hij in contact bleef met zijn lichaam en met mij. Ik kon hem helpen door op dat moment heel rustig te blijven, goed adem te halen en zijn blik af te wenden. Nadat de prikkel voorbij was deed ik oorwerk met hem en maakte ik touches over zijn hele lichaam. Thuis ontspande hij hierdoor heel snel en zo ook buiten. We hadden de situatie samen onder controle, echt geweldig! Een ander probleem hadden we met het knippen bij de trimmer. Oscar kwam er altijd óf half geknipt óf half wild vandaan. Als ik dan vroeg of hij lastig was geweest, was er nooit iets gebeurd, erg vreemd… Toen hij er niet meer naar binnen wilde, uiteraard moest en er weer woest vandaan kwam, besloot ik hem zelf te gaan trimmen met behulp van TTouch. Ik kon zijn vertrouwen weer terug winnen door afwisselend met zijn hele achterhand/staart te werken en de borstels en scharen te gebruiken. Soms kostte het veel tijd en geduld maar daar kreeg ik een leuke hond voor terug. TTeam was en is nog steeds voor mij een ontdekkingsreis op zich. Waar ik voorheen boos of ongeduldig kon worden, gaat nu op een heel andere manier, eentje waar we beiden gelukkig mee zijn. Geen strijd meer, maar samenwerking en wederzijds respect. Ik gebruik het bijna dagelijks. Ook ben ik anders gaan kijken naar opvoeding en training in het algemeen en het aanpakken van gedragsproblemen in het bijzonder. Door te werken met het lichaam aan de hand van touches en geleidetraining, ben ik creatiever geworden in het bedenken van mogelijkheden om gedrag aan te pakken. Zoals Oscar elke dag en elke boswandeling als een nieuwe ontdekkingsreis ziet, zo ben ik ook tegen het leven aan gaan kijken. De ontdekkingsreis gaat door, zowel tijdens een TTeamtraining als op een boswandeling of in mijn kantoorbaan die niets met honden te maken heeft. Overal zijn er mensen die honden hebben waar ik weer wat van kan leren. Wat dat betreft ben je het omgaan met mensen en hun honden nooit uitgeleerd.

Judith Hofman 

+++

Programma Carnaval Kattegat (Dorst 2006)

T’is Unne Bonte Kermis

Woensdag 22 februari:
15.00 uur: Intocht van de Jeugdprins en Narrin in Dorpshuis de Klip. De leden van de Stichting Karnaval de Kater en de hofkapel zullen hierbij aanwezig zijn.
19.00 uur: De leden van de Stichting de Kater gaan de bouwplaatsen langs om te bezien wat de bouwers hebben bedacht en uitgevoerd. Een drankje (schrobbelaar en een biertje) behoort bij het bezoek. Het bezoek zal worden begeleid door de Hofkapel en de Jeugdprins met zijn Narrin.
22.00 uur: Het proeven van het Karnavalsbier op het bouwersbal in Bar Restaurant Honger en Dorst.

Donderdag 23 februari:
19.30 uur: Bejaardenkarnaval in café Dorpszicht. (Door leden van de Stichting zullen acts worden opgevoerd en er treedt een sauwelaar op).

Vrijdag 24 februari:
20.30 uur : Pre Karnaval in Jongerensoos Kaszah.
21.00 uur : Vrijgezellenavond voor het Boerenbruidspaar in Bar Restaurant Honger en Dorst

Zaterdag 25 februari:
13.30 uur: Opening van het Karnaval in het Kattegat op het Dorpsplein met inhuldiging van de jeugdprins en jeugdnarrin en sleuteloverdracht door de Burgemeester van Oosterhout aan de Jeugdprins en Jeugdnarrin.
14.00 uur: Vertrek Grote Karnavalsoptocht vanaf het Dorpsplein
18.00 uur: Prijsuitreiking in café Dorpszicht

Zondag 26 februari:
11.00 uur: Eucharistieviering bij gelegenheid van Karnaval in de Parochiekerk St. Marcoen . Boerenbruidspaar ???????????????????? (wordt bekend gemaakt tijdens de sauwelavonden) en bruiloftsgasten en hofkapel zijn aanwezig.
12.00 uur: Boerenbruiloft in café Dorpszicht. Tijdens deze bruiloft zullen ??????????????????? (wordt bekend gemaakt tijdens de sauwelavonden) in het huwelijk treden. Aansluitend een bruiloftsbal met medewerking van de Hofkapel, Ut Kapelleke uit Teteringen en een Disco.
14.00 uur: Receptie in café Dorpszicht onder begeleiding van de Hofkapel, Ut Kapelleke uit Teteringen en een Disco.

Maandag 27 februari:
14.30 uur Playback show in café Dorpszicht (groot Videoscherm in het café aanwezig)
20.30 uur: Groot Kater en Poezenbal in Bar Restaurant Honger en Dorst met medewerking van de Hofkapel en een Disco. (bezoek van een kapel uit de regio)

Dinsdag 28 februari:
11.00 uur: Peuterbal in Bar Restaurant Honger en Dorst met een optreden van de clowns Poets en Pats. De ouders – Opa’s en Oma’s zijn hierbij van harte welkom. De Jeugdprins en Jeugdnarrin en de Hofkapel zijn hierbij aanwezig.
14.30 uur: Brakkelbal gepresenteerd door Sylivia en Nigel Verburgt in café Dorpszicht met natuurlijk de Miniplaybackshow voor alle kinderen van Dorst en Seters. Groot Videoscherm in het café aanwezig. Nieuw is de mogelijkheid van deelname van vader/moeder met zoon en/of dochter of Opa/Oma met klein- en/of achterkleinkind.
20.00 uur: Afsluiting van het Karnaval 2006 met de verbranding van de Kater en bekendmaking van het motto 2007 op het Dorpsplein. Hierna wordt de Jeugdprins en Jeugdnarrin onder begeleiding van de Hofkapel en leden van de Stichting de Kater met Lampionnen Optocht naar huis gebracht.

Namens Stichting de Kater, Walther Hoosemans

+++

Vlag van het Kattegat 2006

Beste Carnavalsvierders,
dit carnavalseizoen (2006) bestaat de mogelijkheid om een originele Katervlag te bestellen. De tekst is in rood en Kater in het zwart. De vlag heeft een afmeting van 50 x 70 centimeter en de prijs bedraagt € 25. Het zou leuk zijn om met Carnaval bij vele woningen de Katervlag te zien wapperen. Hoe komt U aan een vlag? Bestellen kan via de e-mail: walther.hoosemans@hetnet.nl onder vermelding van naam en adres en het aantal vlaggen.

Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans

+++

Uit het Wando Journaal van januari 1971

Toelichting: Het ruzie maken van de Oosterhoutse bestuurders met hun Bredase collega’s is niets nieuws. Ruim honderd jaar geleden was er al ruzie over de bouw van het Pompstation van de Waterleiding. Het onderstaande conflict speelt in 1911 en nu is er weer discussie met de Bredase bestuurders over de Bredase/Oosterhoutseweg. De geschiedenis herhaalt zich maar in wiens belang is dat???

BERRIE, Foto Spoorstraat toevoegen

1911. Over de Spoorstraat: 4 mei.
De burgemeester van Breda schreef vertrouwelijk aan zijn collega in Oosterhout:

Hooggeachte ambtgenoot!

Uit een courantenbericht maakte ik op, dat er sprake is van verharding van de weg onder Dorst lopende vanaf de Rijksweg in de richting van het station Dorst, bij welke verharding deze Gemeente met het oog op de waterleiding (Pompstation) enig zij het ook gering belang heeft, evenzo is die van belang voor de in de nabijheid liggende Steenfabriek.

Ik mag U meedelen dat indien die verharding door keien wordt tot stand gebracht, het college van B en W en ook de Raad zal bereid gevonden worden enige bijdrage voor die verharding te storten, mits die nog in de loop van dit jaar wordt aangebracht.

Het zal mij aangenaam zijn van U te mogen vernemen wat er van de zaak is of komt.

Hoogachtend, Uw d.w. ambtgenoot,

E.. van Lanschot.

1913. Verharding Spoorstraat: 18 april.
Adres van F.J. Oomen om verharding vanaf Rijksweg tot aan het Pompstation der Bredase Waterleiding, begroting f 3552.60. Dhr. Oomen kan meedelen, dat in de kosten zullen bijdragen: Breda 800 gulden, de N.V. Fr. Oomen 825 gulden en het Staatsbosbeheer 254 gulden zodat voor Oosterhout zou overblijven 1673 gulden Het raadslid Mr. Smits vindt het niet billijk, dat de gemeente bijna de helft zou betalen. Hij zou beter vinden dat Pompstation, Staatsbosbeheer enz. een jaarlijkse retributie van 100 à 150 gulden zouden geven over een aantal, bijvoorbeeld 20 jaren, waarvoor de Gemeente de weg keurig in orde zou maken. Er wordt besloten dat de Gemeente niet meer dan een derde, dus 1200 gulden zou bedragen.

1913. Weg naar Steenfabriek: 2 augustus.
Verzoek van de Commanditaire Vennootschap Fr. Oomen om een bijdrage der Gemeente in de verharding van de parallelweg vanaf de overweg der Staatsspoorwegen tot aan de Steenfabriek tot een bedrag van f. 7509.-. Er wordt de Raad geadviseerd hierop niet in te gaan.

29 augustus werd aan de N.V. vergund genoemde weg te verharden onder voorwaarde dat hij 20 cm hoger zou worden dan de aangrenzende percelen, dat kosten van aanleg en onderhoud kwamen ten laste van de N.V. De gemeenteopzichter zou toezicht houden. Het bedrag, gevraagd door dhr. Oomen, was niet willekeurig, maar 1/3 van de kosten. Hij zei dat de gemeente steeds 1/3 bijdroeg, onverschillig voor wie, maar men ging daar niet op in, ondanks het belang voor Dorst. Er was geen bezwaar om de N.V. als eigenaar van de weg te beschouwen.

1913. Verbetering weg Dorst-Bavel: 29 december.
Adres van landbouwers uit Dorst om verbetering van de weg Dorst-Bavel. Ze delen mee, dat door landbouwers van Tervoort pogingen in het werk worden gesteld om de Tervoortse weg, die de verlenging is van eerstgenoemde, bij het Gemeentebestuur van Ginneken verhard te krijgen en verzoeken zich te verstaan met het bestuur van Ginneken.

1914. Missive van Ginneken: 13 februari.
Het toenmalige raadslid uit Dorst, dhr. Schoenmakers, had 29 december gezegd dat de toestand onhoudbaar was waarna was geïnformeerd bij het bestuur van Ginneken meldende, dat Ginneken er voor is, maar dat er bezwaren zijn voor onmiddellijke aanpak. Fr. Oomen zegt dat Oosterhout toch wel kan beginnen. Mr. Smits zegt dat er drie aanvragen zijn:

 1. 1. De Steenovense straat
 2. 2. Dorst – Bavel
 3. 3. Den Hout -Teteringen

samen ongeveer 6 km op Oosterhouts grondgebied. Hij wil dat over een jaar of drie verdelen.

1915. Beplanting Rijksweg
Het aanbrengen en onderhouden van een beplanting op de Rijksweg onder de gemeenten Gilze o.a. en Oosterhout. Raming 1200 gulden. Omdelven van de bermen aan weerszijden over een lengte van 2820 meter, het leveren en planten van 412 Amerikaans eikenheesters, het onderhouden der beplantingen tot 31 dec. 1917. De bermen moesten over een breedte van 1.50 m. en ter diepte van 1 m. worden omgedolven, vermengt met teelaarde, die kosteloos ter beschikking van de aannemer werd gesteld. ’s Avonds mochten geen kuilen geen blijven liggen. De heesters geplant op afstanden van 7 m. met het midden op 6 m. uit de as van de weg. Deze moesten 4 à 5 m lang zijn en op 1 m. boven de grond 14-16 cm omtrek hebben met een goed ontwikkelde voet van minstens 60 cm middellijn.

Loonen:
minimum voor een planter of snoeier 20 cent per uur.
een gewoon arbeider 17 cent per uur.
voor arbeiders van 18 tot 23 jaar minstens 90% van die lonen.
voor arbeiders jonger dan 18 j minstens 70%.

Eenheidsprijzen:
1 meter berm omdelven 22 1/2 cent
1 amerikaanse eik leveren en planten 1,10
1 uur loon planter of snoeier 23 cent
1 uur loon gewoon arbeider 20 cent
Beplanting tussen 15 februari en 10 april 1916 en tussen 1 november en 10 december.
Overschrijding van deze termijnen kost de aannemer f 5,- per dag, hetgeen zal gekort worden op de aannemingssom.

1915. Rijksweg
Voltooiing vervanging keibestrating door steenslagverharding onder Dorst. Raming f.34800. o.a. puin leveren en verwerken, steenslag, leem, grof zand, sintels. Loonen minimum: machinist 23 cent per uur. Voerman, arbeider of handlangers 17 cent per uur.

Arnold Minjon

+++

Oliebollen bestellen

Op het plein aan de Spoorstraat verkoopt Peuterspeelzaal De Dorstse Rakkertjes op zaterdag 10 december en zaterdag 17 december weer overheerlijke oliebollen. Vanwege de grote belangstelling afgelopen jaar hebben we ook op Oudejaarsdag oliebollen. Om teleurstelling te voorkomen dient u de oliebollen vooraf te bestellen. Dit kan door middel van een bestelformulier.

De bestelling inleveren op zaterdag 10 december of zaterdag 17 december in de oliebollenkraam, of uiterlijk 20 december bij Peggy Degens. U dient bij het inleveren van de bestelformulier uw bestelling vooraf te betalen!

Oliebollen (met of zonder krenten) kosten € 0,60 per stuk en 10 voor € 5,00.
Appelbeignets kosten € 0,80 per stuk en 10 voor € 7,50.

Ophalen oliebollen op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur in De Klip (ingang Franciscusstraat in de huiskamer).

Nader info
Peggy Degens
Molikstraat 41
4849 BT Dorst
0161-411080

+++

Televisie

Het is weer even geleden dat er iets te melden was over onze televisieontvangst. Zoals wel bekend is inmiddels het Casema net gerenoveerd en zover ik het kan beoordelen zijn we er een stuk op vooruit gegaan. Voor de kijkers die nog steeds geen goed beeld hebben wordt het tijd om eens in de eigen tuin te gaan wieden.

Er zijn nog veel storende apparaatjes in gebruik die eigenlijk niet nodig zijn. Allereerst noem ik de antenneversterkers die destijds werden gekocht om het slechte beeld wat op te krikken. Nu Casema een veel beter en vooral sterker signaal binnen brengt zijn die versterkers niet meer nodig. Haal ze er eens tussen uit want deze dingen zijn na een jaar soms al zo versleten dat ze als verzwakker gaan werken.

Dan verder alle mogelijke splitters. Oude splitters geven veel verlies en binnenkort moeten we toch nieuwe splitters kopen om storing door de Digitenne te voorkomen.

Dan nog een bericht voor degenen die met de Satelliet kijken. Inmiddels is ook België 1 op de satelliet verschenen en binnenkort komt ook België 2. Maar er zit weer een addertje onder het gras. Canal Digitaal is zo vriendelijk de Belgische zenders op de satelliet te zetten maar dan wel te ontvangen in extra pakket. Dus U moet wel in de portemonnee.

Eigenlijk een vreemde zaak. De Belgen zelf kunnen deze zenders niet via de satelliet ontvangen of ze moeten een illegaal Nederlands abonnement hebben!

Vervolgens de Digitenne. Er is grote vertraging opgetreden maar Digitenne heeft mij verzekerd dat volgend jaar het hele land Digitenne kan ontvangen. Daar zitten wél de twee Belgische zenders en ook Omroep Brabant op. Al met al wordt het steeds ingewikkelder om een keuze te maken.

Helaas hebben we in ons democratisch genoemde land geen enkele invloed op de programma’s die over ons worden uitgestrooid!!!

Groeten, Jos van Alphen

+++

Prijzenfestival met Karnaval

Aan de karnavalsoptocht van 2006 wordt een nieuw item toegevoegd. Een tweetal sponsors afkomstig uit Dorst (Eddie van Gool en Hans Biemans) hebben het mogelijk gemaakt om prijzen beschikbaar te stellen voor de mooist versierde huizen langs de route van de optocht. Waar gaat het om:

Als Uw langs de route van de optocht (zie routeschema) woont kunt U meedingen naar deze prijzen. Wie zijn huis of tuin het mooiste versierd en de jury vindt dit ook dan kunt U meedingen naar prachtige prijzen.

Er zijn vier geldprijzen te verdienen, te weten:
Hoofdprijs van 100 euro, tweede en derde prijs 75 euro en de vierde prijs 50 euro.

Dit idee is geboren om de mensen die aan de route van de optocht wonen meer hierbij te betrekken. U kunt Uw huis aankleden in de sfeer van Karnaval. Dat kan met van alles zijn. Wat ook tot de mogelijkheden behoort is de deelnemers van de optocht de trakteren op een natje en een droogje. We krijgen hierdoor een echt straatfeest tijdens de optocht.

U kunt zich aanmelden bij Walther Hoosemans, 0161-412127 of een briefje in de bus stoppen. Een deskundige jury zal op Zaterdag 25 februari 2006 bepalen wie zijn huis of tuin het mooist versierd heeft. De prijsuitreiking zal plaatsvinden gelijktijdig met de prijsuitreiking van de optocht. De route is als volgt:

Dorpsplein – Spoorstraat – Oude Tilburgsebaan – Taxusstraat – Meerberg – Larikstraat – Cypressenstraat – Sparrenlaan – Mispelstraat – Dennenlaan – Galubastraat – Broekstraat – Mincerstraat – Baarschotsestraat – Pastoor den Rondenstraat.

Alle versierde huizen gelegen aan deze straten dingen mee naar de prijzen.

+++

Sauwelen

20 en 21 januari 2006 20.00 uur (zaal open 19.00 uur)
Op bovengenoemde dagen worden in de zaal van Café Dorpszicht te Dorst de traditionele sauwelavonden gehouden.

De entree bedraagt 5 euro.

Er treden vijf sauwelaars op – afgewisseld met acts opgevoerd door leden van de Stichting de Kater – Carnavalsverenigingen en de Hofkapel de Dorste Boerkes.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar op maandag 16 januari 2006 in Café Dorpszicht van 19.00 tot 20.00 uur.