Maart 2005
Uit het archief van NieuwsuitDorst (webmaster Frenk Loonen). 

+++

Voorwoord

Even dit:
De februari editie op papier bleek een groot succes. De 75 exemplaren waren in een paar dagen volledig op! Ad van Rijthoven heeft zelfs mensen die er speciaal voor kwamen teleur moeten stellen (helaas mede omdat er toch mensen bleken te zijn die wel beschikken over internet maar toch een papieren exemplaar hebben meegenomen). Voorlopig willen wij het echter bij 75 exemplaren houden dus verzoeken wij iedereen die er wél één heeft weten te bemachtigen hem te delen met de buren/vrienden. Ook wil ik nogmaals wijzen op de mogelijkheid om de Zuil in Dorpshuis de Klip te lezen. Mensen zonder internet hebben dan gelijk een goed excuus voor een ‘ommetje’, een praatje en een kop koffie in ons Dorpshuis!

Maart roert zijn staart. Het lijkt er op dat de winter nog lang niet is uitgesproken. Het bos draagt nog met regelmaat een witte tooi. In mijn tuintje zoekt een pimpelmees met elke sneeuwbui ‘zijn’ huisje op. Telkens verschijnt dan zijn koppie door het gaatje naar buiten om te kijken of de bui al over is zodat hij weer lekker rond kan fladderen. De krokussen, die aarzelend hun kopje nét boven de aarde uitsteken, twijfelen of ze wel verder willen groeien nu de sneeuw vaak zo zwaar op hen drukt. Musjes vliegen vertwijfeld rond: ‘Moeten we al gaan bouwen? Wij willen wel, maar het lijkt nog absoluut geen lente!’ En er wordt al weer druk gefluisterd: “Heb jij je schaatsen al in ‘t vet?” “Zal er nog een elfstedentocht komen?” ‘t Moet niet gekker worden. Nee, de winter is nog niet voorbij en het is maar te hopen dat moedertje natuur niet vergeet dat het aan het einde van deze maand Lente moet gaan worden.

Gelukkig voor de jeugdigen onder ons wordt er deze maand in de Kaszah weer een Tropical Party georganiseerd zodat zij in ieder geval even kunnen ontdooien. Voor de mensen die het liever iets minder heftig gezellig en warm hebben: die kunnen in de kantine van Neerlandia warm worden bij een potje kaarten.
Prettige winter verder en tot volgende maand.

Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Gedoopt:
Teun, zoon van Frans Dilven en Jantien van der Heijden.
Hartelijk gefeliciteerd en alle goeds en zegen voor de toekomst toegewenst.

97 Euro?!?!?!
Niet iedereen is ervan geschrokken. Genoeg mensen snappen dat het wat kost als je lid bent van een club. Dat geldt dus ook voor de parochie. Iedere parochie hoopt dat elke parochiaan (zo mogelijk!) een goede jaarlijkse parochiebijdrage geeft. De econoom van ons bisdom vindt dat een goede parochiebijdrage zou moeten bestaan uit 1% van het netto besteedbare minimum inkomen en dat is dit jaar 97 Euro.
U hebt inmiddels begrepen dat die 97 Euro de ‘prijs’ is van doop, eerste communie en vormsel. Voor mensen die geven wat ze zouden ‘moeten’ geven geldt dat doop, eerste communie en vormsel niets kost, want de parochiebijdrage van het afgelopen jaar wordt in mindering gebracht.

De tarieven voor een huwelijksviering en een uitvaartviering zijn voor 2005 gebaseerd op vier maal de minimum bijdrage (dus 4 x € 97,00 = € 388,00). Hier geldt dat de betaalde parochiebijdrage over de 4 voorafgaande jaren in mindering wordt gebracht. Vier jaar 97 Euro betaald?, dan is huwelijk of uitvaart ‘gratis’. Het geld is hard nodig voor het salaris van de pastores, voor het onderhoud van de gebouwen, voor de middelen om het werk te kunnen verrichten. Kerken die gesloten worden en parochies die opgeheven worden, worden alleen gesloten of opgeheven door gebrek aan voldoende financiële middelen.

Hartelijk dank aan al diegenen die het alweer geregeld hebben voor het juist begonnen jaar.

97 Euro? Het is niet te veel!!

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – Aflevering 2 (mei 1992)

BERRIE,  foto 1 (groeten.2.jpg) toevoegen aub

Voor de zoveelste keer wordt het kruispunt Rijksweg – Spoorstraat – Geerstraat overhoop gehaald. Daarom een prentbriefkaart waarop we zien hoe het er toen uit zag. We kijken, staande vóór de Beijerse Hoeve, de Spoorstraat in. Ongeveer alles wat er op de kaart staat is verdwenen! Behalve het huis van Jan Broeders, dat we in de verte op het kruispunt Oude Tilburgsebaan – Spoorstraat nog net kunnen zien. Dit huis liet wethouder ven Dijk Sr. bouwen toen hij met pensioen ging bij de Boswachterij Dorst. Het huis op de voorgrond was oorspronkelijk een café/boerderij van de familie van Alphen. Het huis stond op de plaats waar nu de bushalte te vinden is. De Spoorstraat liep toen nog rechtstreeks uit op het Kapelerf.

Bij het café was het vroeger een hele bedrijvigheid. Vrachtrijders legden er aan om hun paarden wat rust te gunnen en uiteraard ook om zelf wat te gebruiken. Omdat de Spoorstraat, heel vroeger Meelberg geheten, nog onverhard was moest men met kleine wagentjes de baksteen van de steenfabriek naar de harde weg toe brengen. Achter het café werden de stenen dan overgeslagen op zogenaam­de sleperswagens die het transport naar de stad voor hun rekening namen. De hoge stalen mast midden op de foto is van het boven­grondse elektrische lichtnet. Vanaf de mast liepen lange draden naar de huizen. Een systeem dat nog al stormgevoelig was.

Het afgebeelde huis met alle bijgebouwen brandde op 12 oktober 1944 tot de grond toe af. Dat gebeurde als volgt: Dorst was nog niet bevrijd. Een Duits munitietransport reed over de Rijksweg. Engelse jachtvliegers kregen de munitiewa­gens in de gaten. De Duitsers trachtten uit het zicht van hun belagers te komen door onder de bomen te gaan staan en door bij van Alphen de schuur in te rijden maar ze werden toch ontdekt. De jagers doken naar beneden en beschoten met hun boordkanonnen de Duitse munitiewagens. Er ontstond meteen brand. Het huis, twee schuren en een schuur aan de overkant van de Rijksweg brandden af. Al het kleinvee kwam in de brand om. Alle ruiten in de buurt vlogen eruit! Wonder boven wonder vielen er geen doden! Ondanks het feit dat er met zware knal­len munitie ontplofte begon de vrijwillige brandweer van Dorst, met gevaar voor eigen leven, onmiddellijk te blussen. Dankzij dit moedige optreden is het dorp voor een grotere ramp gespaard gebleven. Gezien de toekomstige ontwikkelingen was het beter om de afgebrande panden niet op dezelfde plaats terug te zetten. Daarom werd na de bevrijding door Kees van Alphen een nieuwe boerderij gebouwd aan de Oude Tilburgsebaan nr. 4.

Groeten Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2005 is de brief van het College van Burgemeester en Wethouders, die gezonden was aan de raad, behandeld. De raad heeft een motie aanvaard dat gelijktijdig met het referendum dat gehouden wordt op 1 juni 2005 over de Europese Grondwet de vraag wordt gesteld over Surae met betrekking tot de dreigende sluiting van dit natuurbad.

In dezelfde raadsvergadering is de motie behandeld met betrekking tot de zendmast aan de Sparrenlaan. Deze ingediende motie is met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen (D’66 en de Onafhankelijke Fractie) aangenomen. De motie houdt in dat de gemeente het voorzorgbeginsel hanteert en vooralsnog geen masten meer toestaat die geschikt zijn voor de snelle GSM (breedband) en UMTS. (Universal Mobile Telecommunications Systems). Tevens houdt de motie in dat het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht krijgen om alles in het werk te stellen om het in bedrijf stellen van de geïnstalleerde mast aan de Sparrenlaan op te schorten en tevens mogelijkheden te bezien tot verplaatsing van deze mast. (we wachten de reactie van het College af)

De gemeente Oosterhout moet de beperkingen die het oplegt aan de glastuinbouw in het gebied Oosteind-zuid heroverwegen. Door deze regelgeving in dit plan heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het bestemmingsplan Buitengebied Oosterhout op dat onderdeel afgekeurd. Ook aan enkele andere aspecten van het bestemmingsplan, die te beperkend zijn voor agrariërs is door Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden. Voor het overige (grootste gedeelte) hebben GS geen bezwaren. Door de gemeenteraad van Oosterhout is een motie aangenomen die het College de opdracht meegeeft tegen deze onthouding in beroep te gaan.

Burgemeester en Wethouders hebben de heer W.P. (Hans) Redert aangesteld als gemeentesecretaris/directeur van de gemeente Oosterhout. De heer Redert (52) volgt in deze functie A (Arie) Haasnoot op, die per 15 november 2004 is aangetreden als gemeentesecretaris van Bergen op Zoom. De heer Redert is de afgelopen twintig jaar in verschillende leidinggevende functies werkzaam geweest bij de gemeente Rotterdam.

Burgemeester en Wethouders hebben het projectplan vastgesteld aan de hand waarvan nieuwe regels voor subsidieverstrekking moeten worden opgesteld. Een en ander moet leiden tot een nieuwe, door de raad vast te stellen subsidieverordening. Het belangrijkste in dit projectplan is de inbreng van de verenigingen en instellingen. Dus bestuurders van vereniging laat tijdig uw mening horen en bereid U daarop voor.

Naar aanleiding van een advies van de Adviescommissie Algemene Wet Bestuursrecht vragen Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad te besluiten tot intrekking van de – Overgangsverordening Loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen en Wiw-dienstbetrekkingen, gemeente Oosterhout -. Deze verordening wordt behandeld in de raadsvergadering van 22 maart a.s.

Burgemeester en Wethouders hebben het concept-verkeersstructuurplan (VSP) vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In dit VSP wordt de gewenste ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur in de gemeente Oosterhout aangegeven. Na inspraak volgt behandeling in de gemeenteraad. Dus diegene die van deze inspraak gebruik wil maken, kijk op de website van de gemeente Oosterhout. Op deze site is het VSP in te zien en staat vermeld hoe de inspraak is geregeld.

Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Situatie rond Surae
In onze vorige mededeling gaven wij u al aan dat het College B&W Oosterhout adviseert om het natuurbad Surae per 1 september 2005 definitief te sluiten. Begin februari richtte de Dorpsraad zich middels een brief aan het College B&W Oosterhout met het dringende verzoek het voorgenomen besluit bij te stellen. Ook gaven wij een aantal suggesties om tot sluitende exploitatie te komen. Normaal krijg je antwoord op zo’n schrijven, maar deze keer…….
Op 22 februari 2005 stond Surae dan ook op de agenda van de raad en waren talrijke supporters naar het gemeentehuis getogen om hun protest te laten horen en direct- of indirect de meningen van de raadsfracties te beluisteren. Via een zeer gemotiveerd betoog maakte Maria Dujardin, namens de groep ”Behoud Surae” gebruik van de inspraakmogelijkheid. Het probleem is echter dat College en Fracties hun standpunten al ingenomen hebben en er van echte inspraak, die ook tot verandering leidt, nauwelijks sprake is. In onze beleving spraken alle fracties zich positief uit over Surae. Maar zo als dat in de politiek gebruikelijk is moet je opletten wat ze echt bedoelen. De oppositie met CDA, D66, Onafhankelijke Fractie en Groen Links dienden een motie in om het bad in de komende jaren open te houden. Daarna te regelen hoe exploitatie tekorten gefinancierd dienen te worden. De motie haalde geen meerderheid van stemmen. De coalitie met daarin Gemeente Belangen, VVD, PvdA, en Groen Brabant dienden ook een motie in. Interessant is om in de overwegingen te lezen dat deze fracties van oordeel zijn dat dit een zaak is die hun politieke besluitvorming overstijgt. Met andere woorden: ze durven geen besluit te nemen. Daarom werd een voorstel ter stemming gebracht (en met een meerderheid van stemmen aangenomen) om op 1 juni 2005 een referendum in de gemeente Oosterhout te houden. De bevolking, dus U, mag zich via een referendum uitspreken over het wel of niet openhouden van Surae. U leest het goed!
O ja, op diezelfde dag is er ook een referendum voor de Europese Grondwet. Naar onze mening een goede balans van onderwerpen. De uitslag van een referendum is NIET bindend maar een aantal fracties hebben medegedeeld dat zij zich gebonden voelen aan de uitslag. Wordt vervolgd!

Voortgang BORDT Studie
Op 2 februari 2005 ontvingen wij een kopie van een brief van het College B&W betreffende de voortgang van de BORDT studie. Het gaat om een re-routing via de zuidelijke kant van de provinciale weg Breda- Tilburg. Gemeente Oosterhout heeft besloten om de planning naar voren te halen ten behoeve van de strategische gebiedsuitwerking Dorst. Het plan van aanpak wordt in de loop van 2005 opgesteld.

Boswachterij Dorst
Al weer een paar jaar geleden presenteerde Staats Bosbeheer haar visie over de boswachterij. U herinnert zich misschien nog “DORST, het bos van de eenentwintigste eeuw”. Een aantal projecten zijn reeds gerealiseerd zoals de vleermuizen kelders, vergroting van de begrazings eenheid en de stal en niet te vergeten de sluiting van Surae. Op 9 maart 2005 vergaderde de adviesraad SBB ( Staats Bosbeheer) waarin ook de Dorpsraad vertegenwoordigd is. Eën van de onderwerpen uit de vergadering was het uitwerkingsplan recreatiezonering boswachterij Dorst. Waar gaat het om: vertaalslag van visie naar concrete plannen voor recreatiezonering/-inrichting, inclusief verkeersstromen. Denk dus aan doorgaand- en recreatief autoverkeer, parkeren, fiets- en mountain- bike routes, recreatie voorzieningen zoals dagcampings, wandelpaden, speelbos, etc. Het plan dient in de tweede helft van dit jaar gereed te zijn. SBB heeft de Dorpsraad gevraagd zitting te nemen in de werkgroep die sturing geeft aan het tot stand komen van de offerte die door een consultant gemaakt gaat worden. De stem van de Dorpsraad, namens de adviesraad, is adviserend. Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de offerteaanvraag of andere opmerkingen over dit onderwerp neemt u dan contact op met de Dorpsraad.

+++

Geschiedenis van Dorst

Buiten de orde van Tempeliers waren het vooral de heren van Breda die inkomsten hadden uit bezittingen in Oosterhout en dus ook Dorst. Van de in 709 door St Willibrord verkregen goederen in Alphen was op het einde van de 12e eeuw nog een hoeve over. De Norbertijnen uit Tongerlo hadden in 1175 het recht op de kerk in Alphen verworven. Toen deze orde zich in 1204 daadwerkelijk in Alphen vestigde namen ze in 1205 de hoeve tegen een jaarlijkse rente van Echternach over. De overeenkomst tussen de twee abdijen was te danken aan de bemoeienissen van de heer van Breda. Deze had eind 12e eeuw via de plaatselijke elite invloed op “het reilen en zeilen” in Alphen verworven. Door deze contacten met de plaatselijke elite en de kloosters kregen de heren van Breda het gezag over de woeste gronden in het gebied. Dat Dorst onder de heer van Breda viel is onder meer af te leiden uit de schenking van de pastoor van Gilze, en deken van Hilvarenbeek, aan het Kapittel in Breda. Behalve de, al in het vorige artikel genoemde, schenking van de inkomsten uit goederen onder Dorst worden ook nog andere genoemd. Zo moeten ook Egidius de Vort, Godschald van Gisen en de heer Gerard van Ghinneken voor het gebruik van een weide, in of nabij Dorst, een aantal geldstukken aan het Kapittel betalen. Op 24 november 1303 hecht Raso II, heer van Breda, zijn goedkeuring aan deze schenking en verzoekt Theobald, bisschop van Luik, en diens officiaal om goedkeuring en bevestiging hiervan. Op 7 december 1303 bevestigd de officiaal van Luik het testament van de deken van Hilvarenbeek. De landbouw was een gesloten systeem. Alles wat op de boerderij verbouwd werd was voor eigen gebruik van het klooster, of andere grondbezitter bestemd. In het begin van de middeleeuwen waren er dus drie standen; de kloosterlingen en priesters, de adel met de vrijen en de horigen. De horigen werkten op de boerderij op de boerderij van de eigenaar en kregen daarnaast een stuk grond te bewerken voor de eigen levensbehoefte. Voor het gebruik moesten de horigen dan weer een deel van hun producten afstaan. Toen in de loop van de 12e en de 13e eeuw de horigheid werd afgeschaft ging de vergoeding, de cijns, voor het gebruik van de grond geleidelijk over in een geldbedrag. Deze cijns was een vastgestelde vergoeding die erfelijk en ongevoelig voor inflatie was. De gebruiker kon de grond dus wel aan een ander verhuren of overdragen, de cijns moest aan de eerste eigenaar betaald worden. Ook kon het te betalen bedrag niet verhoogd worden. Wel bestond er de mogelijkheid om tegen een bedrag ineens, twintig keer de jaarlijkse vergoeding, het cijnsrecht af te kopen. De heer Ger Matthee uit Breda is bezig met het onderzoek naar het cijnsrecht in onder andere Oosterhout. Zijn interesse is ontstaan uit zijn stamboomonderzoek. Bij zijn onderzoek kwam hij bij de familie Biestraten terecht die al heel vroeg bezittingen hadden in Dorst, Oosterhout en Den Hout. In het onderzoek op Dorst grondgebied werk ik met hem samen. Zo moest Godert vander Bijestraten in 1435 7 ganzen leveren voor het gebruik van 2 bunder, ruim 2,5 hectare, land tussen de vroente en zijn eigen bezittingen. In 1788 koopt Floor Boudewijn Flooren voor ƒ 250,- 2 lopenzaad en 43 roeden, ruim 4600 m2, zaailand in Dorst. Hierop rustte nog een Herenchijns van 2 duiten. Wouter de Wit koopt in 1793 voor ƒ 250,- 15 lopenzaad en 10 roeden, bijna 2,5 hectare, bos. Dit was belast met een rente van 12 stuivers en 8 penningen aan het Gasthuis in Breda. In 1796 koopt Adriaan Francis Peeters aan de Groenstraat voor ƒ 5710,- een stede met 18 ha grond. Deze was geheel vrij van Herenchijns. Als voogd van de minderjarige kinderen Willem en Jan, van Jan Willem van Gils en wijlen Petronella Janse Meeren, koopt Adriaan van Gils uit Bavel voor ƒ 700,- 6 lopenzaad en 43½ roeden, ruim 1 ha, zaai- en weiland. Belast met een rente van een gulden en 10 stuivers aan de kapel van Dorst. Met de gegevens uit het cijnsboek van 1548 en de kaart van Dorst uit 1556 gaan wij proberen de eigendommen in Dorst te lokaliseren.

BERRIE, image 001 toevoegen aub

Literatuur:
Mr Cerutti; Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en Heerlijkheid Breda 1.
Rijksarchief ’s Hertogenbosch; Archief Prins Frederik. Chijnsboeken Oosterhout, inventarisnummer 1255 en 1267
Regionaal Historisch Centrum Tilburg; Schepenbank )0sterhout inventarisnummer 326 en 327.

Piet van Beek

+++

Digitenne

Het is al weer vier jaar geleden dat in dit Nieuwsblad de komst van de Digitenne werd gemeld. Het heeft lang geduurd maar sinds kort kunnen we nu ook in Dorst de Digitenne ontvangen. Ik had destijds de hoop dat deze nieuwe elektronische toepassing een vervanger zou kunnen worden van ons aftandse Casema net maar dat is helaas nog niet zo. Ik zal stap voor stap de Digitenne in al zijn facetten nog eens beschrijven want de aanbieders van dit nieuwe middel laten weinig van zich horen.

Techniek
Met de Digitenne kunt U rechtstreeks, dus gewoon door de lucht, met een kleine binnenantenne televisie ontvangen maar omdat we in Dorst nog iets te ver van de zender vandaan wonen zal het meestal nodig zijn nog een kleine buitenantenne te gebruiken. Op de foto ziet U een dergelijke antenne. Het apparaatje is ongeveer 50 cm hoog en als het buiten tegen de gevel zit is het al genoeg. Er hoeft dus niets op het dak te staan wat natuurlijk de grote kracht van de Digitenne is. Binnenkort komt er een zender bij in Dordrecht en dan volstaat een binnenantenne.

Kostenplaatje
De Digitenne wordt aangeboden door een groep ondernemingen zoals Nozema, NOB en ook KPN. Sinds kort is KPN desondanks ook zelf begonnen. Er zijn dus nu twee aanbieders die elkaar lijken te beconcurreren.
De ontvanger, meestal decoder genoemd, kost ongeveer € 40.-. Daar is de binnenantenne bij inbegrepen. Een abonnement kost ongeveer € 9.- per maand. Digitenne heeft inmiddels hier in de regio dealers aangesteld waar U het systeem werkend kunt zien. Adressen staan op het Internet www.digitenne.nl. Bij KPN kunt U een pakket bestellen met alles er in en dat wordt thuis bezorgd.

Zenders
Een belangrijke vraag is: “Wat kan ik nu zien?”. Het komt er op neer dat U ongeveer hetzelfde aantal zenders krijgt als van onze kabel maar ze zijn anders verdeeld. Er is geen enkele Duitse zender bij maar U krijgt weer wel National Geographic en Animal Planet. Ook nog een erotische zender als U dat vraagt. Dus geen Omroep Brabant en ORTS.

Voor de Dorstenaren, die in het buitengebied met de satelliet kijken, is het misschien goed nieuws dat de Nederlandse Digitenne wel allebei de Belgische zenders doorgeeft dus de laatste antenne kan ook van het dak af.

Inmiddels is ook de Belgische digitenne hier te ontvangen. Eind 2006 zal het zenderpakket wel worden uitgebreid omdat dan heel Nederland door de Digitenne wordt bestreken.

Beeldkwaliteit
Casema biedt ons een analoog beeld van zeer wisselende kwaliteit. De Digitenne en ook de satelliet werken met een nieuwe technieken namelijk digitale overdracht van beeld en geluid. Dat betekent een heel mooi kleurig beeld dat zo stil staat als een huis. Dus geen pikkeltjes, friemeltjes, en bibberende randen. Het geluid is digitaal stereo van een fantastische kwaliteit.

Op het ogenblik is de beeldkwaliteit nog niet optimaal en het is zeker geen DVD kwaliteit zoals aanvankelijk werd aangekondigd. Er zijn nog problemen die in de toekomst wel opgelost zullen worden. Het is allemaal zeer ingewikkeld maar er staat veel over op het Internet.

Een site met goede uitleg is ww.dvd.nl/achtergrond.php?id=42.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Voor de hondenliefhebber

De andere kant van probleemgedrag
Laatst was ik bij een klant met een hond die buiten aan de lijn heftig uitvalt naar andere honden. Mensen kijken hem met de nek toe aan en worden zelfs heel boos als de hond te dicht bij hun in de buurt komt. Uitleggen heeft geen zin. Zijn hond heeft van de buurt de stempel ‘gevaarlijk’ op gekregen en daar moet hij het mee doen. Wat de buurt niet weet is dat zijn hond in huis echt een hele lieve hond is. Als je binnenkomt word je vrolijk begroet met allerlei speeltjes en komt zij even snuffelen. Zo op het eerste gezicht zou je niet kunnen bedenken dat deze hond buiten zo uitvalt.Als ik haar wat beter leer kennen, zie ik een hele onrustige hond, die door een verleden van zeven eigenaren in zes maanden tijd zo geworden is. Zij is superalert op alles wat er gebeurd en raakt heel snel in de stress. Binnen is alles vertrouwd en is haar gedrag beheersbaar geworden. Behalve dan als er iets verandert, als bijvoorbeeld de kerstboom in huis komt. Dat is zo’n grote verandering en dat betekent grote stress, tot overgeven aan toe. Buiten wantrouwt zij alles. Zij is super alert en weet zich totaal geen houding te geven. Bij het zien van een hond, al op 100 meter afstand, staat zij aan het einde van de lijn en valt uit. Deze hond heeft daar duidelijk een reden voor, al kan ik die niet uit haar verleden achterhalen. Ik kan wel heel goed inschatten wat er is gebeurd. Zij kan bang zijn voor andere honden omdat zij een keer gebeten is en de begeleider heeft dat bevestigd. Of zij kan onvoldoende begeleid zijn in het omgaan met andere honden als zij aan de lijn is. Als een hond als pup een keer is platgewalst door een andere hond en hij wordt de volgende keren elke keer er vandaan getrokken door de begeleider dan zal hij leren dat andere honden aan de lijn niet leuk zijn. Is hij volwassen en hij komt in confrontatie met zo’n hond, kan hij zelfs ervoor kiezen om een beetje te gaan grommen. Als de begeleider nu weer reageert met de hond wegtrekken van de situatie dan leert de hond weer dat andere honden niet leuk zijn en zo ontstaat vaak het uitvalgedrag. Soms blijft het bij een paar korte blafjes naar een andere hond, maar in een extreem geval kan een hond gaan grommen en zijn tanden laten zien, zoals ook bij deze hond het geval is. Dan is er vaak meer aan de hand. Zij zal waarschijnlijk zo vaak in haar gedrag bevestigd zijn, dat dit heel normaal gedrag voor haar is geworden. Haar begeleider weet ook niet goed wat te doen en zo wordt het gedrag in stand gehouden of het wordt erger. En nu met die ‘stempel’ op wordt het uitlaten er zeker niet gezelliger op. Als wij nu de hond eens niet zomaar veroordelen en eens proberen te begrijpen wat er in haar omgaat. Stel, je bent zelf een keer aangevallen en beroofd van je tas. Dan ben je in bepaalde situaties extra alert of zelfs bang geworden. Nu zie je in de verte een paar mannen naderen die erg op de voormalige dader lijken, wat gaat er dan door je heen? Je lichaam slaat alarm, het zweet breekt je uit en je kijkt of je een uitweg ziet, niet dan? Dat is heel normaal gedrag, want je hebt al eerder een nare ervaring opgedaan en je wilt dat niet weer meemaken, dan kun je het beter proberen te voorkomen. Jij hebt zelf de vrijheid om weg te lopen, een aangelijnde hond kan geen kant op. Zijn angst is groot en wat moet hij dan? Als zijn begeleider hem niet in veiligheid stelt, dan moet hij zelf iets doen, vluchten kan niet, dan rest hem vechten of verstarren. Wat zou jij dan doen als die mannen plots versneld in jouw richting komen lopen en je kunt niet meer vluchten? Dan zou je toch ook vechten op leven en dood? Of je slaat zo dicht dat je niets meer kunt… En als dit elke dag een paar keer met je gebeurt, dan kun je waarschijnlijk wel in een inrichting opgenomen worden. Het is belangrijk dat mensen ook eens die andere kant van het probleemgedrag leren zien. Uitvallen naar andere honden betekent niet meteen dat de hond gevaarlijk is. Ik zeg ook niet dat u nu meteen op zo’n hond moet afstappen, maar u kunt misschien contact leggen met de eigenaar. Voor u prettig als u weet wat het probleem is, voor de begeleider prettig dat hij het kan uitleggen en niet meer met de rug aangekeken wordt.

Kent u iemand in zo’n situatie? Vertel hem dan dat u het begrijpt en dat er wel degelijk iets aan te doen is. Want ook begeleiders moeten hun ogen openen voor de andere kant van het probleemgedrag, dan durven ze er wat mee te doen.

Hondenpoep, een delicatesse of gewoonweg smerig
Voor veel honden is hondenpoep een echte lekkernij. Wij mensen geven onze honden nogal vaak iets te eten wat honden niet goed kunnen verteren, bijvoorbeeld brood. Hierdoor wordt het verteringsproces niet alleen verstoord, maar legt de hond ook een lekkernij neer voor andere honden. Producten die niet of niet goed verteren komen voor een deel of geheel terug in de ontlasting en dat is voor veel honden erg aantrekkelijk om weer op te eten. Je herkent ze precies op straat, die hoopjes onverteerde spullen in vaak de meest rare kleuren (wat duidt op slechte vertering) en soms kun je zelfs eraan aflezen welk merk onze honden te eten krijgen, bijvoorbeeld bij Frolic-brokken. Onze honden vinden de poep gewoonweg interessant. Naast een lekkernij zitten er ook geuren aan die hun veel informatie geven over wie de hoop heeft neergelegd. Konden wij dat soms ook maar ontcijferen, want soms zou je toch de persoon willen aanspreken die zijn hond op de straat laat poepen. Dat is de andere kant van hondenpoep, het is gewoonweg smerig als je erin stapt of je rijdt er met de kinderwagen doorheen… De kern van dit gedrag ligt toch duidelijk bij de eigenaar, want die zou zijn hond moeten leren om op het grasveld of in de bosjes te poepen. Als je hem dat niet zelf niet aanleert, dan doet de hond het gewoon als hij moet. En het is juist leuk om je hond dit soort dingen te leren, het geeft hem duidelijkheid en dat bevordert het contact. Onze kinderen leren we ook om op de WC te poepen en niet ernaast, al komt dat ook wel eens voor tijdens de zindelijkheidstraining, maar daar moeten we dan toch ook om lachen en daarna gaan we vrolijk weer verder met het aanleren van het goede gedrag. Uiteindelijk lopen we allemaal op dezelfde stoep en heeft iedereen profijt van een schone stoep, en wie weet winnen we als gemeente Oosterhout dan wel de wedstrijd ‘De schoonste gemeente van Nederland’. Als u daar allemaal geen zin in heeft, kunt u altijd nog zo’n speciaal zakje meenemen, verkrijgbaar bij de dierenwinkel. Voor ons mensen zal hondenpoep nooit een lekkernij worden, wij mensen vinden het gewoonweg smerig, een goed punt om er extra op te letten en als u het in de omgeving ziet mag u er best iemand op aanspreken. Geniet van uw hond en laat hem voor een ander net zo’n leuke hond zijn als dat hij voor u is.

Judith Hofman

+++

Paaseieren zoeken Surae

Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar twee paashazen weer vele eieren verstoppen op het terrein van Surae. Alle kinderen uit Dorst nodigen we uit om samen met de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s op Eerste Paasdag vanaf 12.30 uur de paaseieren te komen zoeken. Jullie mogen via de zij-ingang naar binnen. Als jullie op de fiets komen deze graag buiten de hekken laten staan. Er wordt op gepast.

We hopen dat jullie je mandje meebrengen en zien jullie graag op 27 maart !!!!

Tot dan!

Festiviteitencommissie Dorst

+++

GSM-zendmast

Wij willen u melden dat ook bewoners van de bejaardenwoninkjes aan de Mispelstraat en de Wilgenhof en bewoners van de Hazelaarstraat een bezwaarschrift met handtekeningen hebben ingediend dd 15/01/2005 hetgeen door de gemeente geregistreerd is onder nummer IN.0500670. Deze brief is doorgezonden naar de afdeling Bouwen, wonen en ondernemen. Hoe en waartegen de afdeling Bouwen, wonen en ondernemen de gezondheidsrisicos afwegen is op je klompen na te rekenen. Bijgaand de brief:

Aan: Stadhuis t.a.v. De Afdeling Bouwvergunningen Oosterhout
Slotjesveld 1, Postbus 10150
4902 ZP, 4900GB Oosterhout
Datum: 15 januari 2005
Betreft: Bezwaar tegen de Plaatsing van een GSM-mast sportpark in Dorst
Naam: R. A. Koorevaar
Adres: Mispelstraat 10, 4849 Dorst

Geachte heer/mevrouw/jufrouw,
Na het uitvoerig bestuderen van de door u gisteren zeer steels in de bus gestoken bewonersbrief en de vele gegevens over GSM-masten op het internet wil bezwaar maken tegen de plaatsing en het operationeel maken/hebben van zulk een vehikel.
Gezien de recente publicaties in de pers van het gevaar van een kinder-GSM en het tevens uit de handel nemen van die, zeer laagfrequentige apparaatjes, en het feit dat de junioren daar op die velden voetballen, waar de hoeveelheid straling dan door het drukke GSM-telefoonverkeer veel hoger zal liggen dan een kinder-GSM ooit kan produceren, en dat is niet even uit te schakelen, acht ik de plaatsing onverantwoord.
De elektromagnetische straling, uitgezonden door mobiele telefoons en GMS/UMTS basiszenders, is in strijd met artikel 11 van de Nederlandse Grondwet.

Waarin staat dat iedere Nederlander recht heeft op de onaantastbaarheid van het lichaam. De ons lichaam binnendringende bestraling, die op korte of lange termijn biologische effecten veroorzaakt en waaraan niemand zich kan onttrekken, valt daarom onder dit wetsartikel. In mei/juni verschijnt over dit thema een boek, getiteld: ‘GSM straling en het grondwettelijke recht op lichamelijke onaantastbaarheid’. In dit boek wordt dieper ingegaan op het Grondwetsartikel 11 en op de biologische inwerking van de GSM stralingen.

De Nederlandse stralingsnormen gaan uit van een limiet van ca. 1000 microwatt per vierkante cm. Daarbij wordt echter alleen gelet op eventuele verwarmingsverschijnselen door energieoverdracht van hoogfrequente stralingen, d.w.z. alleen acute schade wordt vermeden. Omdat ook al bij veel lagere zendersterkten biologische effecten optreden die op langere termijn schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid (de stralingen zijn kankerbevorderend, ze verzwakken het immuunsysteem en ze beïnvloeden het centrale zenuwstelsel en cognitieve functies) bepleit dit boek een drastische verlaging van de zendersterkten.

Hopende op een zeer voorspoedige afwikkeling, zodat deze zeer bezwarende zaak opgelost kan worden en u ook bij voorbaat dankende voor uw moeite en inspanningen.
(Bijlage handtekeninglijst medebewoners buurt)

R.A.Koorevaar

+++

Peuterspeelzaal de Dorstse Rakkertjes

Beste inwoners,
Voor de eerste keer heeft de peuterspeelzaal in december oliebollen verkocht. En als je de snelheid zag waarmee de bollen uit onze tent vlogen, denken we dat vele van u zijn getrakteerd op zo’n lekkernij. Voor onze verkoopsters was het ondanks de koude gezellig. Daarom hebben we besloten om ook dit jaar in december weer op de gezellige ‘kerstmarkt’ te staan. We zien u graag komen. Met de opbrengst van deze verkoop kunnen we voor onze peuters een extra investering doen. Naast deze actie ziet u ouders van peuters dit jaar een paar keer bij u aan huis komen met een collecte of voor zo’n heerlijke moederdagtaart. Al deze acties zijn nodig om het voortbestaan van de peuterspeelzaal te kunnen waarborgen. We hopen dat u denkt aan onze kleintjes, dan danken zij de groten.

Inschrijven van peuters
De peuterspeelzaal heeft nog plaats voor nieuwe peuters. Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn van harte welkom. De peuters leren hier met elkaar te spelen en leren er vaardigheden onder begeleiding van gediplomeerde leidsters. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd met de peuters. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Inschrijven kan al als uw kind 2 jaar wordt. De inschrijfformulieren zijn verkrijg baar bij Peggy Degens-van Alphen (tel: 411080)

Bestuur
Anton van Alphen (voorzitter)
Lauran Huijben (secretaris)
Marco Peeters (penningmeester)
Peggy Degens-van Alphen
Yvonne de Vet
John van der Hoofden