April 2005
Uit het archief van NieuwsuitDorst (webmaster Frenk Loonen).

+++

Voorwoord

Even dit:
’T is weer een volle site deze maand. Onze trouwe schrijvers blijven hun stukken aanleveren en steeds meer mensen zijn ervan op de hoogte dat ze bij ons terecht kunnen met hun informatie voor alle Dorstenaren. De vele leuke reacties geven ons het goede gevoel iets nuttigs te doen. Toch mis ik nog het één en ander op de site en roep ik de sportclubs bij deze op eens iets van zich te laten horen.

Wist je trouwens dat het dameselftal van Neerlandia ’31 afgelopen weekeinde kampioen is geworden?? Best de moeite van het vermelden waard dacht ik zo.

We zijn ook nog steeds op zoek naar adverteerders (sponsors van de papieren uitgave). Heb je interesse mail ons dan op info@nieuwsuitdorst.nl.

Het weer blijft onveranderd veranderlijk. De natuur komt nu behoorlijk aan zijn trekken: zon, regen, regen en zon. De grond barst open en allerlei groen schiet tevoorschijn. Het eerste onkruid in de tuin is al gewied. Het bos wordt ook met de dag groener en de frisse lentegeuren prikkelen de neus als je een wandeling maakt. Op de mens heeft dit lentegebeuren als altijd een positieve uitwerking. Men is vrolijker, durft weer aan de zomer te denken, boent het huis eens flink op (tenminste… dat zie ik de buren doen), ramen en deuren staan weer open en de vogels zingen er vrolijk op los. Maar goed, april doet wat ‘ie wil dus laten we er vooral rekening mee houden dat het morgen weer kan sneeuwen.

In de evenementenkalender kun je lezen dat er binnen en buiten weer genoeg te doen is in Dorst dus ook in april hoef je je niet te vervelen!

Rest mij iedereen een prettig april te wensen, tot volgende maand.

Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Gedoopt:
In de presentatieviering van de eerste communicantjes werd Fallon Kowalik gedoopt. Van harte geluk en zegen toegewenst.

Getrouwd:
Op 1 april trouwden in de Marcoenkers Michel Hoosemans en Carla Snels. Hartelijk gefeliciteerd en alle goeds en zegen voor de toekomst toegewenst.

Overleden:
Gerardina C. Fraipont-Bastiaansen
87 Jaar was Dinie nog maar pas geworden toen ze toch nog onverwacht stierf. De dood kwam niet ongelegen, want haar leven was heel moeilijk geworden door een steeds zwakker wordende gezondheid. Ze heeft veel meegemaakt in haar lange leven. Ze verloor een zoontje en werd twee maal weduwe. Toch sloeg ze zich er steeds weer goed doorheen. Ze was blij met haar twee dochters vlakbij en heeft altijd als een lieve oma genoten van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Met grote dankbaarheid zal aan haar gedacht blijven worden.

Adrianus A.M.de Jong
Op de morgen van palmzondag maakte Jos zijn intocht in het nieuwe, hemelse Jerusa-lem. Aan een huwelijk van 41 jaar kwam een einde. Het was een leven in zorgzaamheid over en weer. Jos had veel oog en oor voor mensen om hem heen. Hij groette iedereen en maakte graag een praatje. Hij was een goede, zorgzame vader voor zijn kinderen en een heel lieve opa voor Martijn en Tom. Jos deed ook mee als vrijwilliger in de parochie en hij deed het van harte. Hij werd 74 jaar en zal door velen gemist worden.

Vastenactie Dorst: weer hogere opbrengt
Twee keer gingen vele vrijwilligers van de parochie weer de deuren langs voor het goede doel: de jaarlijkse Vastenaktie. De eerste ronde bracht € 1.748,87 op en de tweede ronde € 1.381,29. Ook de kinderen van de Marcoenschool deden mee. Zij spaarden € 354,13 bij elkaar. De totale opbrengst kwam daarmee op € 3.484,29, bijna € 200,00 meer dan vorig jaar. Dank aan alle goede gevers en dank ook zeker aan alle moedige collectanten.

Niet op zaterdagmiddag
Niet om te pesten, niet omdat de pastor te lui is, niet omdat de pastor niet zou willen, maar omdat ons bisdom een goed geargumenteerde richtlijn heeft, daarom worden op zaterdagmiddag in de kerken van ons bisdom geen vieringen gehouden. De pastores van de Regio Oosterhout houden zich aan deze richtlijn. Nog niet zo lang geleden heeft bisschop Muskens de richtlijn opnieuw onder de aandacht gebracht. In de brochure “Uit de kracht van Hem” over de viering van de eucharistie, schrijft de bisschop het volgende:
‘Reeds in 1992 is in ons bisdom de richtlijn vastgelegd dat op zaterdag slechts in de voormiddag gelegenheid wordt gegeven voor bijzondere vieringen, zoals uitvaart, huwelijk en jubilea. Deze richtlijn is gemaakt opdat priesters, diakens en pastoraal werkenden zich kunnen concentreren op vieringen van de zondag. Een te groot aantal vieringen in te korte tijd (zaterdag/zondag) kan tot overmatige inspanning leiden, maar ook kan gebeuren dat nog wel de verrichting van de viering mogelijk is, maar dat niet meer de geloofstoewijding van het hart aanwezig is. Het is van belang dat besturen, priesters, diakens en pastoraal werkenden in het gehele bisdom met elkaar solidariteit betrachten.’

Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – Aflevering 3 (juni 1992)

BERRIE, Prentbriefkaart (groeten 3) toevoegen aub

Deze maand een prentbriefkaart van Surae. Beter gezegd van de leemputten want de naam Surae ontstond pas later. Bij een volgende kaart kom ik nog op deze naam terug.De afgebeelde kaart is afgestempeld in 1929 en werd van Dorst naar Utrecht verstuurd. Op de kaart ziet U de jeugd in ruim bemeten badpak zich vermaken in het water op plaatsen waar leem werd gewonnen voor de steenfabrieken. Wie er op staan weet ik niet maar misschien kan iemand zich daar nog iets van herinneren?

In vroeger dagen werd baksteen zo min mogelijk gebruikt omdat het moeilijk was om er aan te komen. Op de bouwplaats werd van ongebakken stenen, hout en graszoden een zogenaamde “veldoven” opgetast. Als de oven werd aangestoken brandde die helemaal af en er bleef niets over dan een stapel gebakken stenen. het was een tamelijk onbeheerst bakproces zodat de stenen nog al in hardheid varierden, de maatvastheid was slecht en er was veel uitval. Toen de behoefte aan baksteen door de uitbreiding van de steden toe nam ging men over op een vaste, met steenkool gestookte, ringoven. Dus niet meer op de bouwplaats bakken maar op een plaats waar gemakkelijk aan grondstoffen was te komen. Op Seters werd leem gevonden. Roodbakkende leem, om precies te zijn want de samenstelling van de leem bepaald de kleur van de baksteen. De aanwezigheid van deze leem hangt samen met het ontstaan van het stukje aarde waar wij in Dorst op rond lopen. Heel vroeger stond hier water. Bij het slaan van diepe putten komt men dan ook dikke lagen schelpjes tegen. De leem ontstond als afzetting van slib in rustig water. Omdat op Seters de leemlagen tamelijk ondiep zitten is het gemakke­lijk daar leem te winnen. Met kipkarren op smalspoor werd het vette goedje naar de steenfabrieken van Dorst en Rijen ver­voerd. Bij de ingang van de steenfabriek in Rijen staat nog een locomotiefje dat vroeger de leemtreintjes trok. Leem was dus volop aanwezig maar er was ook steenkool nodig om de ovens te stoken. Nadat de spoorlijn was aangelegd was het mogelijk om in grote hoeveelheden steenkool vanuit Limburg aan te voeren. Indien nodig werd het eindproduct, bakstenen en soms dakpannen, ook weer met dat zelfde spoor naar de stad vervoerd. De steenfabriek in Dorst is gesloten. De steenfabriek in Rijen heeft na een ingrijpende sanering in de baksteenindus­trie als een zeer ver geautomatiseerd bedrijf de strijd over­leefd. Leem wordt er op Seters niet meer gewonnen. Men heeft elders dikkere lagen gevonden en die zijn machinaal beter af te graven. Overigens zou leemwinning nu toch een te grote ingreep in de prachtige bossen van Seters zijn!

Er zijn ook prentbriefkaarten van Surae in omloop, maar daarover een volgende keer.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Raadsvoorstel startkrediet onderzoeken Oosterhout – Oost en Dorst
Het College vraagt de gemeenteraad een krediet van € 100.000 te voteren voor de eerste werkzaamheden die moeten leiden tot het opstellen van een strategische gebiedsvisie voor Dorst en omgeving en Oosterhout – Oost. De gebiedsvisies moeten aangeven hoe invulling wordt gegeven aan het uitwerkingsplan van het streekplan voor de Regio Breda – Tilburg op beide locaties.

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen
Burgemeester en Wethouders hebben het besluit genomen tot invoering van een nieuwe overgangsverordening voor de loonkostensubsidie voor in- en doorstroombanen. In deze verordening wordt invulling gegeven aan het stopzetten van de loonkostensubsidie voor I/D werkgevers. De nieuwe verordening gaat eerste de inspraak in, waarna een definitief besluit genomen gaat worden.

Raadsvoorstel instellen referendumcommissie
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 maart te vragen drie leden te benoemen voor de referendumcommissie. Deze commissie zal raad en college gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van het op 1 juni te houden referendum over de toekomst van de zwemvoorziening op Surae. Voorgesteld wordt in de commissie te benoemen mevr. Mr. M. Brenninkmeijer – Borghouts en de heren Simonis en Van der Mark. In de voornoemde vergadering van 22 maart zijn deze drie leden inderdaad benoemd en in de raadsvergadering van 22 april komt de vraagstelling aan de orde.

Riool vervangingsprogramma 2005
Het college heeft besloten een krediet van € 15.000 beschikbaar te stellen voor voorbereidende werkzaamheden voor riool vervangingsprojecten in de Heemraadsdam, Hoogstraat, Lindelaan, Mgr. Frenckenstraat, Prins Hendrikstraat, Spoorstraat (Dorst) en Teilingen.

Problematiek zendmasten
Burgemeester en Wethouders hebben uitgesproken dat ze geen uitvoering kunnen geven aan een motie van de gemeenteraad om medewerking op te schorten aan de plaatsing van zendmasten in Oosterhout (Dorst). De raad vindt dat eerst de uitslagen van onderzoek naar de schadelijke volksgezondheidsgevolgen van zendmasten bekend moeten zijn. Volgens het college is zo’n standpunt echter in strijd met landelijk gemaakte afspraken tussen gemeenten en telecommunicatiebedrijven. Bovendien blijkt uit bestaand onderzoek er niet op dat zendmasten schadelijk gevolgen voor de gezondheid hebben. Het College gaat hierbij voorbij aan het voorzorgbeginsel en laat afspraken met telecom bedrijven reveleren boven de mogelijke schadelijke gevolgen voor gezondheid. De fractie van Gemeentebelangen beraad zich op dit moment op verder stappen. Voor eerst zal er overleg plaatsvinden met de GG en GD met betrekking tot dit onderwerp. De buurtbewoners (125) hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen de verlening van de bouwvergunning van de zendmast aan de Sparrenlaan te Dorst.

Verharding pad aan de noordzijde van de Spoorlijn
Aan de noordzijde van de spoorlijn Breda – Tilburg is afgelopen weken een nieuwe verharding aangebracht op dezelfde wijze zoals deze heeft plaatsgevonden aan de zuidzijde.

Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

In de maand maart 2005 zijn er een aantal zaken binnen de Dorpsraad aan de orde geweest waarover wij u graag informeren.

Op 9 maart 2005 was er een vergadering belegd door Staatsbosbeheer waarin de voortgang besproken werd betreffende de herinrichting van Boswachterij Dorst. Deze vergadering vind twee keer per jaar plaats, de Dorpsraad neemt daarin deel. Als vertegenwoordigers van ons Dorp hebben wij opnieuw onze verbazing uitgesproken over het voorgenomen besluit van SBB en Gemeente Oosterhout om natuurbad Surae per september 2005 definitief te sluiten.Wat ons vooral steekt is het zogenaamde afstemmingsproces tussen belanghebbenden en gemeente maar vooral ook het verhaal van Wethouder Boers tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2005. In een bijeenkomst op 24 januari 2005 gaf hij aan dat het exploitatie tekort door !GO ongeveer € 100.000 zou bedragen. Eën maand later is dat tekort gestegen tot € 195.000. Als je een hond wil slaan dan kun je altijd een stok vinden!

Een ander onderwerp was het nieuwe hek van de begrazingseenheid waardoor de visclub, die al zo’n 70 jaar in alle rust hun hobby uitoefent, moeilijk bereikbaar is geworden voor gehandicapte en oudere, moeilijk ter been zijnde leden. Of dat hek een beetje verplaatst kon worden? Het lijkt wel of de betonpalen waar de draden aan bevestigd zijn, een kilometer de grond ingestoken zijn.

Tijdens deze vergadering hebben wij ingestemd met deelname door een lid van de Dorpsraad in een commissie die het plan maakt voor de recreatiezonering. Denk aan beter parkeermogelijkheden langs de Hoevestraat, herinrichting dagcamping Seters, speelbos etc.

Tijdens een andere gelegenheid sprak de Dorpsraad met onze wijkagent over de snelheidsovertredingen op de Wethouder van Dijklaan. Een wonder dat er maar zo weinig ongevallen gebeuren, maar toch drongen wij er op aan om weer eens een snelheidscontrole te houden. Het resultaat: Meer dan vijftig procent van de overtreders zijn inwoners van ons schone Kerkdorp!!!! We hebben ons geschaamd! Leefbaarheid begint met ons eigen gedrag.

Op 22 maart 2005 vond een gesprek plaats tussen Mevr. Mia Verhoef, Coördinator Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Monumenten, en leden van de Dorpsraad. Het was een kennismakingsgesprek. Mevr. Verhoef gaat voor Dorst een plan uitwerken voor de bouw van 300 tot 350 extra woningen boven de bestaande plannen van De Vliert en Oude Tilburgsebaan.

De Dorpsraad heeft namens bewoners afwijzend gereageerd op het voornemen van Gemeente Oosterhout om een definitieve vergunning te verlenen aan T- Mobile voor het plaatsen van een GSM antenne mast op de parkeerplaats aan de Sparrenlaan. Niks Mispelstraat zoals de gemeente schrijft! Wij hebben niet alleen onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen de manier waarop de voorlopige vergunning is afgegeven en de nachtelijke plaatsing van het gevaarte maar ook een aantal alternatieven voorgesteld. Want we willen wel allemaal graag met ons mobieltje bellen nietwaar? De ambtenaren beroepen zich op voorschriften en procedures die voor een normaal mens niet te begrijpen zijn maar wij doen ons best.

We maken voortgang met onze inventarisatie over het Dorpspunt. We hebben met Mark en Maas gesproken, zijn in Chaam op bezoek geweest en hebben een kijkje genomen in Dorpspunt Den Hout. De contouren wat we wel en wat we niet willen voor Dorst beginnen zich af te tekenen. Binnenkort hoort u van ons.

Op 19 mei a.s. komt het college van B&W Oosterhout naar Dorst voor een werkbezoek. Samen met de Dorpsraad zal het college langs de aandachtspunten in ons dorp gaan. Verenigingen willen wij de kans geven om informeel met het college van gedachte te wisselen. U bent uitgenodigd om van 17.30 uur tot 19.00 uur aanwezig te zijn in De Klip.

+++

Geschiedenis van Dorst

In het vorige artikel heb ik al aangegeven dat met de cijnsboeken en de kaart van 1656 de eigendommen zijn te lokaliseren. Behalve deze gegevens zijn het kadaster van 1830 en de vestbrieven van belang. Bekijken we de twee onderstaande kaartjes dan hebben er in de loop der eeuwen maar weinig veranderingen plaats gevonden. Het donkere gedeelte werd zowel op de kaart uit 1658 als 1830 de Rietschotten genoemd. Het lichtgrijze gebied is een gedeelte van de Baarschot. Op de kaart van 1656 staat “Deze vier bunder sijn bij Jan van Eijssel verchijnst van de Heer van Breda lange naer de jaere van 1436 als eerstmael gecomen in de chijnsboeck vanden jaere 1525”. De Rietschotten en dit gedeelte van de Baarschot grenzen aan de Leij, een waterloop op de grens met Teteringen, nu Breda, en is in ontwikkeling als industrieterrein. Het gebied de “Vier Bunder” moet dus tussen de Baarschotsestraat en de huize aan de Rijksweg als men Dorst vanaf Breda binnenkomt liggen. Wie in 1656 de eigenaren waren is niet bekend. Over het donkere gedeelte staat op de tekening vermeld “Dese perceelen genaempt de Rietschoten groot drij bunder hebben hun belendens gehadt oostwaert neven Wouter Wits erve sijnde Wouter Jan Woutersen ende noortwaert ende westwaert neven ‘s Heerenvroente geheeten de Beerschot”. Het tot een punt uitlopende veld was dus in die tijd in gebruik bij Wouter Jan Woutersen. Daar men in die tijd nog niet in het bezit was van een kompas beschreef men de percelen met de loop van de zon en zo werd ook de kaart getekend (zie kleine afbeelding).

De ligging van een perceel werd dus meestal met de zon mee omschreven. Men ging dus van oost over zuid en west naar noord. Onderstaande vestbrief verduidelijkt een en ander “Robbrecht Jan Robbrecht als voogd en Wouter Cornelis Canters als toeziender over Adriaentien Wouter Canters mitsgaders Cornelis en Wouter Wouter Canters, gebroeders, hebben verkocht aan Jan Adriaenssen Vermolen omtrent een bunder zaailand gelegen alhier binnen Oosterhout tot Dorst; Adriaen Hoij erfgenamen oost, zuid en west en Wouter Cornelis Canters noord. Vrij preter herenchijns, waterlaten etc. gevest anno pro ut in formae. Aldus gedaan en gepasseerd deze 10e januari 1695.

BERRIE, Image 001 en image 003 invoegen (bij voorkeur naast elkaar)

707 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 weiland
708 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 huis enz.
709 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 moestuin
710 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 bouwland
711 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 bouwland
712 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 bouwland
713 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 bouwland
714 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 bouwland
715 Bavel van 67 dennebos
716 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 weiland
717 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 heide
718 Pastorie 314 heide
719 Dorst van Adriaan Janse bouwman Dorst 319 heide
720 Hooijen Marie Adriaan Dorst 529 heide
721 Gemeente Oosterhout 877 heide
722 Hooijen Marie Adriaan Dorst 529 heide

BERRIE, image 005 invoegen aub

Bij het invoeren van het kadaster woonde in de boerderij op perceel 708, de uit Oosterhout afkomstige, Adriaan Janse van Dorst. Hij was in februari 1790 gehuwd met, de eveneens uit Oosterhout afkomstige, Johanna van Ginneken. Eind 1794 of begin 1795 zijn zij in Dorst komen wonen en hadden toen 3 kinderen. In de gemaallijst van 1797 staat hij vermeldt met 5 kinderen een meid, knecht, paard en 5 beesten (koeien). Later kwamen er nog 2 kinderen Zowel Adriaan Janse van Dorst als zijn vrouw Johanna van Ginneken overleden in 1848 op respectievelijk 83 en 86 jarige leeftijd. Zij woonden toen in bij Adriaan Floren die met hun dochter Johanna was getrouwd. Hun zoon Adriaan van Dorst huwde in 1834 in Dorst met, de in Ginneken geboren, Cornelia Jacobs.

Literatuur:
Rijksarchief Den Haag; afd. kaarten & tekeningen, inventarisnummer 1659.
Historisch Centrum Tilburg; archief Oosterhout, Schepenbank inventarisnummer 311, folio 2.
Historisch Centrum Tilburg; archief Oosterhout, kadastrale gegevens
M.E. Wijnsouw-de Haan; R.K. Oosterhout 1610-1810.
Historisch Centrum Tilburg; archief Oosterhout, Volkstelling 1839
Jos van Alphen; transcriptie DTB Dorst 1811-1910

Piet van Beek

+++

Digitenne (deel 2)

Op gevaar af vervelend te worden, wil ik deze maand nog iets kwijt over de Digitenne. Ik heb een kleine buitenantenne op het dak gezet. Dit is dus tijdelijk want het is de bedoeling mettertijd de Digitenne met een kamerantenne te ontvangen. Beeld en ook het geluid zijn van prima kwaliteit. Wat de zenders betreft kun je de dezelfde Nederlandse zenders krijgen als van de Casema maar uitgebreid met National Geographic en Animal Planet. Verder zijn van de buitenlandse zenders België één en Canvas te ontvangen. De twee Duitse zenders, die we van Casema krijgen, zitten niet in het pakket van de Digitenne. Wel twee regionale zenders TV West en Rijnmond. Als straks de Digitenne hier volledig werkt zal dat wel verwisseld worden met Omroep Brabant. Ik verwacht niet in de toekomst de ORTS op de Digitenne aan te treffen. Dan kunt U tegen bijbetaling drie zenders van Canal+ met films en voetbal ontvangen en er is ook nog een gratis “erotisch” kanaal beschikbaar maar dat moet apart aangevraagd worden. Mocht U alvast met een buitenantenne gaan kijken nog het volgende:

De dichtstbijzijnde erkende dealer is Draayer Elektro in de Koestraat te Geertruidenberg. Daar is de Digitenne momenteel in de aanbieding want je kunt een half jaar gratis kijken.

Als U een ontvanger koopt, dan adviseer ik om de handelaar het kaartje geldig te laten maken. Dat is één telefoontje en het is gebeurd. Als U het zelf moet doen is dat weer extra gepuzzel. Datzelfde geldt voor de kanalen. Als die door de handelaar ingeladen worden kunt U thuis meteen met de antenne gaan zoeken naar een plaatsje om goed beeld te krijgen. Als de kanalen nog niet ingeladen zijn gaat dat veel moeilijker.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Voor de hondenliefhebber

Alle honden zijn lief
Honden worden net zoals mensen min of meer ‘blanco’ geboren. Met blanco bedoel ik dan puur, met heel veel gevoel, heel weinig analyserende hersentjes, zonder aangeleerd gedrag, zonder trauma’s en vooroordelen, weliswaar met enige erfelijke eigenschappen en een enkeling met een kronkel. In principe is dus alles wat pas geboren is LIEF. Pas bij het ouder worden ontstaan vaak de problemen. En dat hebben onze honden toch echt niet van een vreemde, zoals ze dat vroeger ook zeiden. Probleemgedrag ligt veelal in de manier van opvoeden. Neem nu een puppy, zo’n lief klein bolletje wol, zo speels… wat kan zo’n kleine nu kwaad doen? Omdat een puppy vaak zo gezien wordt, wordt er heel veel toegestaan en dat is vaak al het begin van een bepaald probleemgedrag. Wij vinden het allemaal leuk als een puppy ons komt begroeten. Omdat hij zo klein is mag hij tegen je aanspringen, dan kun je er tenminste goed bij. Als een puppy dit nu mag, is dit een voorwaarde voor de toekomst, dan mag dat ook, dat heeft hij zo geleerd. Dat opspringen kan zich ontwikkelen tot behoorlijk irritant gedrag en als een hond eenmaal groot is wordt dat niet meer getolereerd door anderen, dan is het een lastig beest. Maar daar kan onze hond toch niets aan doen? Hoe kunnen we dan onze honden ‘LIEF’ houden? Dat is natuurlijk niet zo makkelijk te beantwoorden. Het is eigenlijk een niet te onderschatten klus om een hond goed op te voeden. Honden maken in een relatief korte tijd heel veel ontwikkelingsfasen door. Het is nogal wat om binnen ongeveer 2 jaar van een pup uit te groeien tot een volwassen hond, waarvan de belangrijkste leerperiode tot ongeveer 4 maanden loopt. Dat wil zeggen als de pup met 8 weken in huis is er nog ongeveer 8 weken overblijven om het basisgedrag van de hond vast te leggen. En dan moet je toch wel heel goed voorbereid zijn op de ontwikkeling die een hond doormaakt om hem daar goed in te begeleiden. Dit geldt natuurlijk ook voor de periode die na die 4 maanden komt, het opgroeien tot volwassen hond. Waar je bij de opvoeding van een kind nog tijd hebt om na te denken, moet je bij een hond al een beslissing hebben genomen. Probleemgedrag ontstaat vaak pas als de hond volwassen is. Het kleine is eraf, er wordt niet zoveel meer toegestaan of sommige gedragskenmerken worden nu pas als probleem erkend. Het is alleen wel erg laat om nu pas aan (her)opvoeding te denken, er is al een bepaald basisgedrag en er liggen al heel veel gewoonten vast. Maar natuurlijk is het zeker niet te laat, want elk probleem is op zijn minst hanteerbaar te maken en misschien zelfs wel op te lossen. Neem nu het voorbeeld van het opspringen. De hond moet nu gaan leren dat hij braaf is als hij met 4 poten op de grond staat. Door training en consequente uitvoering kan ook dit gedrag gewoontegedrag worden. Dan moet er tussen de trainingen door niet even iemand in het vaarwater komen die de hond zo enthousiast benadert en als het ware uitnodigt om op te springen, want dan heeft de hond weer succes met het oude gedrag… Nu kan in deze situatie de hond nog LIEF genoemd worden, maar alleen wat onstuimig. Wat als een hond een kind heeft gebeten, een regelmatig punt van aandacht in de media. Dat is de hond en niet het kind de gebeten hond. Honden zijn dan agressief, want een klein kindje, die bijt je niet zomaar, dat is gemeen… Zo denken wij mensen ja, maar vanuit het oogpunt van de hond is er weldegelijk een verklaring voor zijn gedrag. Allereerst bestaat er hier de regel ‘Laat je kind NOOIT alleen met de hond’. Daarnaast is een kind in de ogen van een hond ‘minder’ en kan een hond bij slecht gedrag van het kind vanuit het hondse reageren met een correctiebeet. Dan is wel het kind de uitlokker. Uitgaande van een huissituatie, bijt een hond nooit zomaar vanuit het niets, hij heeft dan al vele waarschuwingssignalen gegeven, zoals geeuwen, op een andere plaats gaan liggen, wegkijken. Alleen een kind en ook wij ouders zien dat vaak niet en zien dus ook de aanval niet aankomen. Een logisch gevolg is dat de hond de schuld krijgt en weg moet of afgemaakt moet worden. Weet u nog het bekende voorbeeld van de afgemaakte hond met 10-tallen nietjes in het oor?

Na alles wat ik in mijn omgeving heb gehoord en gezien, geloof ik steeds meer in het goede van onze honden. Voor mij zijn alle honden LIEF en worden gemene honden gemaakt. Gedrag komt niet van een vreemde en komt al helemaal niet uit de lucht vallen. Wij hebben dat onze honden aangeleerd, doordat wij zelf onwetend of gemeen zijn.

Judith Hofman

+++

Uit het Wando Journaal van augustus 1972

BERRIE, foto baardmankruik toevoegen aub

Een bouwoffer te Bavel?
Pater Dagobert Gooren schrijft in het tijdschrift Brabants Heem Nr. 59 het volgende:
Als ik me niet vergis heb ik misschien een interessante vondst gedaan. Mijn buurvrouw vertelde me: in het voorbije voorjaar heeft onze buurman de ouderwetse haard laten opruimen; daarvoor moest gegraven worden. De oude vuurplaat, bijna niet te tillen, werd weggehaald en men ging aan het graven. Daar opeens stootte men op een kruik en men werd voorzichtig. Zoals het gewoonlijk gaat: iedereen dacht een grote pot met geld te vinden. Wat viel het tegen. Er kwam een oude stenen pot uit vol rommel. Ik vroeg aanstonds: wat zat er dan wel in die pot? Het antwoord: och een hoop vuiligheid, vooral krieken. (= houtskool)

Mijn nieuwe vraag: wat is daar mee gedaan? Weggegooid natuurlijk. Waar is die pot gebleven? op de zolder; wil ik hem er eens afhalen voor U?

En zo heb ik die pot gekregen. Het is van rood aardewerk, van buiten zwart – bruin, van binnen lichtbruin geglazuurd. Ik schat de inhoud op 10 liter, hoogte + 40 centimeter, de grootste breedte 30 centimeter, maar erg beschadigd, daterend uit de zeventiende eeuw.

Mogelijk hebben we hier te doen met een bouwoffer. Er zijn vier andere vindplaatsen in West-Brabant: Waalwijk, Loon op Zand, Raamsdonk en Dorst. Deze worden althans vernoemd door Van der Lee. De pot was ingegraven onder de schouw op de plaats van de haard met de opening naar boven. 0p dit gebied is tot op heden geen enkele vondst gedaan door een heemkundige in Brabant. Misschien is dit dan de eerste. Tot zover pater Dagobert.

Het baardmankruikje gevonden te Seters onder de drempel van een niet meer bestaande boerderij tegenover de tegenwoordige woning van Adr. Hermans, dateert uit het begin van de 16e eeuw (22 x 16 cm.). Het is zo goed als ongeschonden en is zogenaamd Rijnlands steengoed.

Arnold Minjon

+++

Uit het Wando Journaal van augustus 1972

Wespen
We kennen ze allemaal. We hebben er misschien ook wel eens een steek van gehad. Ze strijken neer op ons limonade glas op het café-terrasje. Ze zwermen en masse boven het suikergoed op de zomer kermissen. Angstaanjagend zwermen ze rond ons hoofd en wij maar slaan om niet gestoken te worden. Door dat slaan worden de diertjes geprikkeld en steken ze juist. Blijf even rustig roerloos staan en de stekerige rakkers zakken af.

Hoe leven deze dieren; welke functie hebben ze in de natuur; zijn ze nuttig? Dit zijn enkele vragen die bij ons oprijzen. Er zijn verschillende soorten wespen. De meest gewonen wesp heeft een grondnest. In een of ander holletje (muizengat – mollenpijp ) begint de koningin haar nestje te bouwen. Evenals bij de bijen worden zalen gebouwd, maar niet van was, maar van fijn gekauwde houtvezels, die de wesp met haar stevige kaken van oud hout schraapt. De massa waarvan de cellen gebouwd worden, lijkt wel iets op grauw grijs papier. De cellen zijn ook niet zo regelmatig en ze hangen met de opening omlaag. Hierin komen de eitjes, die met fijngekauwde insecten worden gevoed. De insecten worden vliegend gevangen en van poten, vleugels, kop en achterlijf ontdaan. Het borststuk, waarin de spieren van vleugels en poten in zitten, wordt fijngekauwd. Door het vangen van insecten zijn wespen dus nuttig hun tweede nuttige functie is bloemen bestuiven. De volwassen wespen eten alleen zoetachtige stoffen die ze als nectar uit de bloemen puren. Voorlopig deed de koningin al het werk en het nestje breidt zich dus heel langzaam uit. In april, mei en juni zie je dan ook maar heel weinig wespen. Zodra uit de eerste poppen wespen komen, blijft de koningin verder in het nest. De jong geboren wespen zijn veel kleiner dan hun moeder. Het zijn de arbeidsters die nu al het werk doen: cellen bouwen, nectar aanslepen, insecten vangen, het nest uitbreiden, het nest verdedigen en de koningin voeren. Doordat er steeds jonge wespen geboren worden, breidt het nest snel uit en neemt het aantal wespen per kolonie steeds meer toe. De wespenmaanden zijn augustus en september. Dan krijgen we ook “last’ van de wespen. Ze strijken neer op ons limonadeglas of suikergoed op de kermis. Ze zuigen sappige, zoete vruchten uit, zoals peren, pruimen in druiven. Een heerlijke gekleurde peer hangt geheel uitgehold aan de boom. Dat is dus de schade van de wespen. Vooral de druiven en de perzikkwekers zijn op wespenbezoek niet gesteld. Aan het einde van de zomer worden ook jonge koninginnen en darren (mannetjes) geboren. De jonge koninginnen verlaten het oude nest en worden in de lucht door darren bevrucht. Ze keren niet in het oude nest terug. Ze zwerven op de zonnige herfstdagen rond nectar purend of vruchten snoepend of slapen hangend onder een boomblad. Als de kou nadert, de dagen korten en de bloemrijkheid afneemt, kruipen ze weg tussen de dorre bladeren, verdroogde plantenstengels en brengen daar slapend de winter door. En in de volgende lente begint de levenscyclus opnieuw. Het oude nest sterft geheel uit, want ook de oude koningin is uitgezoemd. Er komen geen eitjes of larve meer. De oude wespen zij afgewerkt en het veld gestorven en geleidelijk daalt het aantal wespen. Wespen zijn vrij agressief. Ze vliegen tergend rond je hoofd. Als je nu maar rustig blijft, gebeurt er niets. Sommige mensen zijn zeer gevoelig voor een wespensteek. De steek zwelt dan geweldig snel op. Ga dan direct naar de dokter. Voor een mens is een steek soms gevaarlijk. Het kan, als u meerdere steken krijgt dodelijk zijn. De meeste mensen zijn vrij ongevoelig voor wespengif. De steek is veel pijnlijker dan een bijen steek. Ook verliest een wesp bij het steken haar angel, net zoals bij de bij, niet. Een wesp kan dus meerdere malen steken. U kunt de steek verzachten door te deppen of een verbandje om te leggen van alcohol (neem maar gewone eau cologne). Dat verzacht de steek. Er zijn in ons land meerdere soorten wespen. Sommige maken een vrij hangend nest in een holle boom, de nok van een gebouw, bij. Op zolder of vliering. Zo’n vrij hangend nest is prachtig bouwsel. U ziet ook hier weer, dat de natuur de zaak twee kanten heeft. De mens spreekt dan van nut – schade. Maar dat is maar menselijk bekeken. In de natuur is alles nuttig in het samenspel van het geheel. Een prettige zomer met weinig overlast van wespen wenst U

C. v. Alphen

+++

Kledinginzameling voor mensen in nood

Steun de weeskinderen in de Oekraïne.
De landelijke voorjaaracties van de Kledingactie voor Mensen in Nood zijn weer gestart. Ook in uw gemeente vindt een inzameling plaats op: woensdag 18 mei 2005 van 10.00 tot 19.00 uur.

U kunt draagbare kleding, schoeisel,huishoudtextiel en dekens in gesloten plastic zakken afgeven bij de onderstaande adressen:

Fam. van Reen- Simons Gen. Maczekstraat 4
Fam. Beekers – van Alphen Past. Den Rondenstraat 9
Fam. Huijbregts – van Gool Plataanstraat 3
Fam. van Beek – van Leijsen Bavelstraat 10

Opbrengst gaat naar weeskinderen in de Oekraïne.
Evenals vorig jaar gaat ook dit voorjaar de opbrengst van de kleding naar ons weeshuisproject in de Oekraïne. Samen met de lokale stichting Slobozpopovka zet de Kledingactie zich in voor hulp aan meer dan 140 weeskinderen in Protopopvka. Protopopovka ligt in de gemeente Derghazi vlakbij Charkow, de tweede stad van de Oekraïne zo’n vijfhonderd km. ten oosten van de hoofdstad Kiev. Voor de 140 weeskinderen in deze plaats wordt een weeshuis met school ingericht,. Dankzij de financiële steun van de Kledingactie is de verbouwing van de school en het weeshuis bijna gereed,. Ook de lokale organisatie heeft hier een belangrijke financiële bijdrage aan geleverd. Om het project af te ronden is nu nog geld nodig voor de inrichting van de kinderslaapkamer ,de kantine , de eetzaal en de gymzaal. De Kledingactie en Slobozhanshschina hebben afgesproken dat ze beiden de helft van de investeringen voor hun rekening nemen. Streven is het project in de zomer van 2005 af te ronden zodat de kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar ook in het internaat wonen.

Kleding draagt bij aan projecten van Mensen in Nood.
Uw kleding komt goed terecht bij Mensen in Nood. Al meer dan 35 jaar zamelt de Kledingactie voor Mensen in Nood kleding in. Hiermee is het de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld dat de verkoop oplevert worden de projecten van Mensen in Nood gefinancierd. Dat deze steun terechtkomt ziet u aan het CBF- keurmerk dat is toegekend aan Mensen in Nood.

Draagt u ook een steentje bij?

Door uw overtollige kleding af te geven bij een van de inzameladressen kunt u de weeskinderen helpen.
Voor meer informatie zie ook menseninnood@kledingactie.nl.


De opbrengst voor de reumacollecte 2005 bedroeg: € 752.54 (vorig jaar € 749.53) .

Hartelijk dank aan de collectanten!

+++

Kinderopvang

Afgelopen zaterdag 19 maart is het nieuwe kindercentrum van de Stichting Kinderopvang (SKO) aan het Slotjesveld 9B feestelijk geopend.

De voorzitter van de Raad van Toezicht, René de Wit, verwoordde in zijn toespraak de geschiedenis en de toekomst van de SKO-Kinderopvang. Een toekomst met uitdagingen op het gebied van innovatie en nieuwe diensten. De openingshandeling,de onthulling van een prachtig kunstwerk, in de vorm van een glazen drieluik, gemaakt en belangeloos afgestaan door Paul Elshout met bijbehorend gedicht – getiteld: een kind – van Cock Gorisse, werd verricht door de seniordirecteur van de SKO, Wim Hagendijk. Theo Lauwen is zijn opvolger en dus de nieuwe directeur van de SKO. Wim Hagendijk blijft nog vier jaar als adviseur aan de organisatie verbonden.

Tijdens de feestelijke opening werd de aanwinst van de Oosterhoutse kinderopvang -Slotjesveld 9B- bezocht door een overweldigend aantal van ongeveer 400 grote en kleine mensen.Door middel van dit bericht bedanken de SKO alle bezoekers voor hun hartelijke gelukwensenen en andere attenties. De kinderen amuseerden zich met de draaimolen,de clown,het schminken,de poffertjes, de kleurwedstrijd,de ballonnen,het springkussen,de zandbak enz.

De grotere SKO-relaties – o.a. ouders,leveranciers,collega’s,raadsleden,ambtenaren, buurtbewoners en andere geïnteresseerden – gingen rond door het gebouw en bezochten – onder het genot van een hapje en een drankje – kinderdagverblijf de Pop, buitenschoolse opvang de Baskio en het Centraal Bureau.

De zaterdagopvang voor kinderen van 0 – 13 jaar start op 1 april a.s. in het kindercentrum aan het Slotjesveld 9B.

Ouders die vanwege werk ( met belastingvoordeel en/of werkgeversbijdragen) of andere bezigheden op zaterdagen kortere of langere tijd kinderopvang nodig hebben, kunnen nu ook op zaterdagen bij de SKO terecht. Het aantal plaatsen is beperkt,zodat een spoedige aanmelding wordt geadviseerd. De gehele maand april 2005 is de zaterdagopvang op de beschikbare plaatsen gratis.

Voor alle informatie en toezending van informatiepakketten:
www.kinderopvangoosterhout.nl
info@kinderopvangoosterhout.nl
Tel.:0162 450322 Fax : 0162 457103

+++

Regeling zitplaatsen in de Buurtbus Molenschot – Dorst

We weten allemaal dat gedurende vele jaren de Buurtbus Molenschot-Dorst een welkome aanvulling is op het Openbaar Vervoer tussen Rijen – Molenschot – Dorst en Oosterhout.

De buurtbus wordt bestuurd door vrijwilligers en die moeten zich natuurlijk ook aan de bestaande regels houden. Omdat het succes van de buurtbus alsmaar groeiende is (13.000 passagiers per jaar) komt het steeds vaker voor dat het aantal zitplaatsen in de buurtbus te gering is. Er mogen met de buurtbus maximaal 8 personen van 14 jaar of ouder worden vervoerd. Voor kinderen bestaat een afzonderlijk regeling. Een voorbeeld hiervan is dat er twee kinderen tot 10 jaar op een zitplaats mogen zitten.

Om nu te voorkomen dat er regelmatig passagiers teleurgesteld moeten worden heeft de buurtbus organisatie afspraken met plaatselijke taxibedrijven uit Rijen en Oosterhout. Wanneer is zich nu voordoet dar er meer dan acht passagiers zijn, dan belt de chauffeur een taxi, die U dan binnen 15 minuten naar de bestemming brengt. Uiteraard moet U dan wel eerst een kaartje kopen of laten afstempelen bij de chauffeur.

Met deze regeling proberen wij twee zaken te bereiken, op de eerste plaats de veiligheid van onze passagiers en de vrijwilliger chauffeur en op de tweede plaats het voorkomen van teleurstellingen.

Het is blijft dus vriendelijk en betrouwbaar vervoer met de Buurtbus Molenschot/Dorst.

Met vriendelijke groeten
Walther Hoosemans, Voorzitter.

+++

GSM-Mast bezwaarschrift

Aan: Stadhuis t.a.v. De Afdeling Bouwen, Wonen en Ondernemen Oosterhout
Slotjesveld 1, Postbus 10150
4902 ZP, 4900 GB Oosterhout
Datum: 25 maart 2005
Betreft: Bezwaar tegen de Plaatsing van een GSM-mast sportpark in Dorst
Naam: R. A. Koorevaar
Adres: Mispelstraat 10, 4849 BC Dorst

Geachte heer/mevrouw/juffrouw,

Na het uitvoerig bestuderen van de vele gegevens over GSM-masten op het internet en de daarbij aangehaalde onderzoeksrapporten, wil ik nogmaals bezwaar maken tegen de plaatsing en het operationeel maken/hebben van zulk een vehikel in de onmiddellijke nabijheid van burgers.

Het “Voorzorgbeginsel”. Waarom word het voorzorgsbeginsel verworpen ?Wat geeft voor u de doorslag om deze recente studies over stralingen van zendmasten te negeren en schijnbaar onbekommerd door te gaan met het toestemming geven voor het plaatsen van zendmasten, waarbij u tevens het voorzorgbeginsel verwerpt?
De 5 telecomproviders verschuilen zich achter het standpunt van de Gezondheidsraad en geven deze partij alle verantwoordelijkheid over de beslissing of de studies een wetenschappelijk bewijs leveren voor de schadelijkheid van hoogfrequente elektromagnetische velden. Voor het voorzorgbeginsel is dat overigens de vraag niet. Daar is de vraag: “Zijn er aanwijzingen voor schadelijkheid en is er een sterk bewijs voor veiligheid ?”

Twijfels over veiligheid, of gedwongen door de landelijke overheid ?
Heeft u zelf ook twijfels en zou u liever stoppen met de plaatsing van UMTS en GSM zendmasten, maar bent u door de landelijke overheid verplicht deze te plaatsen? Waarschijnlijk heeft u dus geen twijfels, hoewel elk rationeel denkend mens die zou moeten hebben: De aanwijzingen van schadelijkheid zijn dermate talrijk en kwalitatief en er is geenszins een bewijs geleverd dat de betreffende straling veilig of onschadelijk is, terwijl men dit herhaaldelijk blijft beweren.

Bewust van gigantische schadeclaims ?
Bent u zich bewust van de gigantische schadeclaims die zullen volgen wanneer u doorgaat met het laten plaatsen van zendmasten (zie de schadeclaims voor de tabaksindustrie of de Softenon affaire). Hier zijn veel partijen zich zeer zeker van bewust en het word nu zelfs een stuk lastiger omdat de verzekeringsmaatschappijen een clausule opgenomen hebben in de verzekeringscontracten: “Schade als gevolg van straling wordt niet meer vergoed”.

Onderzoek gedaan naar biologische effecten straling voor plaatsing masten ?
Heeft u, voordat u tot toestemming voor plaatsing van GSM masten overging uitgebreid onderzoek gedaan naar de a-thermische biologische effecten van de HF EM velden afkomstig van bovengenoemde stralingsbronnen. Hier wordt geen antwoord op gegeven. Ook hier blijkt, dat zelf geen enkele verantwoordelijkheid word genomen voor de mogelijk schadelijke effecten door het laten plaatsen van zendmasten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Bent u zich bewust dat u als vergunninggever wegens wanbeheer mogelijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden, wanneer u de schadelijke effecten van HF EM velden afkomstig van de door u toegestane zendmasten negeert. U kunt later niet meer zeggen dat u het niet geweten kan hebben, er is voldoende over gepubliceerd en over na te lezen. Dat u uw verantwoordelijkheid afschuift naar de Gezondheidsraad is geen garantie dat rechters hieruit zullen concluderen dat u geen verantwoording had moeten afleggen richting de door u vertegenwoordigde burgers en hun gezondheid.

ICNIRP / Gezondheidsraad
In een brief van MoNet wordt verwezen naar het feit dat de providers zich houden aan de ICNIRP richtlijnen, waartoe de overheid de partijen verplicht. Dit is niet waar: De overheid hanteert de blootstellingslimieten die de Gezondheidsraad geadviseerd heeft en deze zijn het dubbele van de door de ICNIRP geadviseerde waarden en tevens de allerhoogste blootstellingslimieten wereldwijd.

TNO COFAM onderzoek
In de brief wordt tevens verwezen naar het TNO Cofam onderzoek van september 2003. Dit is een onderzoek gedirigeerd door prof. dr. ir. Zwamborn, zelf vooraanstaand lid van de Gezondheidsraad. Uit de onderzoekshypothese blijkt dat de Gezondheidsraad anticipeerde op geen enkele relatie tussen welzijn en blootstelling aan straling. Er is gepoogd om deze hypothese om te zetten in de realiteit door o.a. de zendmasten op halve intensiteit/data-dichtheid te laten zenden, door de proefpersonen bloot te stellen aan veldsterkten die nog geen 1/120e van de blootstellingslimiet bedragen en door ondeugdelijke meetapparatuur en meetmethoden te gebruiken. Als vervolgens tot hun schrik blijkt dat de hypothese niet opgaat in de realiteit, is het onderzoek ineens niet wetenschappelijk genoeg. Dat is typisch: Het onderzoek wordt gedirigeerd door de Gezondheidsraad, vervolgens spreken de resultaten het standpunt (“straling=veilig”) van de Gezondheidsraad tegen en als puntje bij paaltje komt, wordt het onderzoek onwetenschappelijk verklaard. Zo kan iedereen onderzoek doen: Men doet zelf onderzoek naar iets: Als de resultaten gunstig zijn, worden de resultaten als wetenschappelijk bewijs gepresenteerd. Als de uitkomst ongunstig is, zegt men achteraf dat het onderzoek niet wetenschappelijk genoeg was omdat een of ander klein onderdeel van het onderzoek (vragenlijst) niet geschikt zou zijn geweest. De hypothese gaat niet op: Straling heeft wel degelijk effect op het welbevinden en zelfs zodanig dat bij de proefpersonen in groep A 21 van de 23 symptomen toenemen in hevigheid wanneer de proefpersonen (zonder het zelf te weten: dubbelblind en placebo-gecontroleerd) blootgesteld worden aan straling.

Ik neem deze volksverlakerij het TNO niet kwalijk, want ook zij hadden weinig keus: De Gezondheidsraad had hier de touwtjes in handen. Ik neem dit de Gezondheidsraad kwalijk en tevens elke partij die zonder enige kritiek achter de Gezondheidsraad gaat staan. Tot nog toe zijn dat o.a. de 5 telecomproviders, vertegenwoordigd door MoNet, maar ook het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding. TNO houdt zich graag afzijdig: “Bij TNO wagen de onderzoekers zich niet aan een mening over de tegenstrijdige uitleg die de minister en de student geven aan hun onderzoek. Er staat wat er staat, zegt een woordvoerder diplomatiek.”

Ook internationaal en nationaal is er in wetenschappelijke kringen kritiek op het functioneren van de Gezondheidsraad. Lees bijvoorbeeld het commentaar van prof. dr. Reijnders op het advies van de Gezondheidsraad en lees het commentaar op het advies van dr. E. van Rongen (Gezondheidsraad).

Het overweldigende bewijs van schadelijkheid is reeds voorhanden.

Lees vooral het artikel van Wolfgang Maes Wissenschaft ? Noch lange nicht eens door. Hieruit blijkt dat de bewijslast voor schadelijkheid van hoogfrequente elektromagnetische straling nog vele malen groter is dan de weergegeven studies.
Hier volgt een korte vertaling van de eerste alinea:
Bewijslast overweldigend
Er zijn honderden wetenschappelijke werken van universiteiten, landen en instituten, daar is jarenlang onderzoek gedaan, worden millioenen geinversteerd, ontelbare data samengevat en men komt tot eenduidige resultaten. Vaak komen verscheidene wetenschappers middels verschillende wegen tot de zelfde conclusies: Dr. von Klitzing vindt EEG-effekten als gevolg van de straling van de mobiele telefoon, de Bundesanstalt voor arbeidsgeneeskunde evenzo (“Kein Zweifel!”). Prof Ross Adey, de universiteiten van Munchen, Mainz, Frankfurt, Zurich, Marbella and Louisiana ook, tien andere instituten ook. Wetenschappers uit Lund stellen als nevenwerking van mobiele telefoongebruik de opening van de bloed-hersen barriere vast en de universiteiten van Keulen en Munster bevestigen dit, meerdere andere universiteiten en wetenschappers ook. Professor Varga bestraalt kippeneieren met hoogfrequente straling, het gevolg: Bijna alleen dode en verder slechts kreupele kuikens: Dr. Litowitz, Prof. Youbicier-Simo, de Russische stralingsinstantie, de telecom en Huhnerzucther, ook zij komen tot de zelfde conclusies. Dr. Repacholi constateert kanker bij muizen, Prof. Loscher bij ratten, andere onderzoekers bij apen, weer andere bij mensen, bij blootstelling aan hoogfrequente straling van mobiele telefoons. Berichten van DNA-breuken, leukemie en hersentumoren komen van Dr. Carlo, Dr. Becker, de universiteiten Hannover, Berlijn, Essen, Saarbrucken, New York, Stockholm, Tel Aviv, Gujarat…., de FDA van de VS, van het Ecolog-instituut, van het europese parlement, zelfs van Nokia. De WHO bevestigt, een kankerrisico door de straling van mobiele telefoons kan men nu werkelijk niet eenvoudig afdoen. Dr. Cherry vindt na uitwerking van het wereldwijde onderzoekslandschap de bewijslast simpelweg overweldigend.

Maar dan is de Gezondheidsraad daar, met aan het hoofd van de stralingscommisie Dr. Eric van Rongen en deze stelt namens de commissie dat er geen aanwijzingen zijn voor schadelijkheid van elektromagnetische straling. Dit standpunt is simpelweg niet te handhaven, in het verleden niet en nu al helemaal niet meer. Het wordt tijd dat de Gezondheidsraad de oogkleppen afdoet en eens werkelijk objectief en wetenschappelijk naar dit vraagstuk gaat kijken. Zeer waarschijnlijk weet E. van Rongen zelf dat zijn standpunt wetenschappelijk niet meer te onderbouwen valt, maar is hij om de een de een of andere reden gedwongen om dit standpunt tot in het oneindige te verdedigen. Desalnietemin is mijn vertrouwen in de Gezondheidsraad tot een dieptepunt gedaald, zeker na de farce van het TNO Cofam onderzoek. De missie-statement: “De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid.” blijkt helaas niet veel meer dan een mooi sprookje. Bij deze stel ik voor om de Gezondheidsraad, of op zijn minst de Beraadsgroep Stralingshygiëne, te ontbinden en een nieuwe Burger-Gezondheidsraad op te richten, waarbij gewaarborgd dient te worden dat deze nieuwe Gezondheidsraad handelt naar de belangen van de bevolking en in het bijzonder de volksgezondheid. Tevens zal deze Burger-Gezondheidsraad de oorspronkelijke definitie van het voorzorgprincipe hanteren (verbieden wanneer er onduidelijkheid is over de veiligheid) in plaats van de door de Telecomproviders en de huidige Gezondheidsraad gehanteerde variant (pas verbieden wanneer onomstotelijk wetenschappelijk bewezen is dat er een significant verband tussen blootstelling en schadelijkheid is). Het woord “voorzorgprincipe” bevat niet voor niets het woord “voorzorg” !

In België is de situatie een stuk duidelijker. Daar advisteert de Hoge Gezondheidsraad 3 V/m als blootstellingslimiet (nog te hoog, maar laag vergeleken met de 87 V/m in Nederland). Vervolgens verwerpt de overheid dit advies omdat die het niet mogelijk acht om de economie te compromiteren. In Belgie is de tweedeling duidelijk. In Nederland lijkt de Gezondheidsraad niet als “gezondheidsraad” te functioneren maar eerder als economische raad: Hoe kunnen we zo effectief mogelijk de industrie beschermen tegen de burgers.

N.B. Ik schijn er abusievelijk van uitgegaan te zijn dat artikel 11 van de Grondwet bedoeld is om de burgers tegen van buiten komend onheil te beschermen maar ik concludeer uit uw reactie dat De Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening boven het belang van de burgers gaat.

Hoogachtend, R. A. Koorevaar

+++

Surae gaat weer open!

We gaan de goede kant weer uit… dus Surae tijd. Het zwembad met vele kindvriendelijke speelgelegenheden gaat vrijdag 22 april 2005 om 10.00 uur weer open.

Openingsdag zondag 24 april 2005
Zoals ieder jaar, is de openingsdag van Surae één groot spektakel. Alle aanwezige attracties zijn gratis uit te proberen en daarbij komen nog eens een aantal speciale evenementen. Helaas is het niet mogelijk om alles op te noemen maar wat dacht u van: echt survivalen met Rocks ’n Rivers voor de jeugd en jonge (!) ouders? Of de meer dan 40 oud-Hollandse spelletjes: zoals hoefijzerwerpen, sjoelen en ringen gooien? Onze reddingsbrigade Moby Dick uit Rijen zal u alle informatie geven over het veilig zwemmen op Surae. Ook zal er een kleine kinderdraaimolen aanwezig zijn, een gigantisch luchtkussen voor de iets oudere en ten slotte zal onze ballonnenclown zijn opwachting maken. Hij zal de leukste creatie’s maken met zijn ballonnen. Dus schrijf zondag 24 april in uw agenda: Open Dag Surae, van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Abonnementenverkoop
Op maandag 4 april starten wij met de voorverkoop van onze abonnementen. De voorverkoop loopt door tot en met 29 april 2005. Voor abonnementhouders 2005 geldt een extra korting. Zij ontvangen binnenkort hun kortingsbewijs thuis. De abonnementen zijn verkrijgbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur aan de kassa van Surae. Vergeet niet contant geld, een geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto mee te nemen.

Achtergrond: Surae, een wereld van water een wereld van plezier
Midden in de prachtige bossen van Boswachterij Dorst vindt u recreatiepark Surae. Er zijn natuurlijke zwemvijvers ontstaan, een diepe vijver voor de geoefende zwemmer en een zeer ondiepe vijver voor de peuter of kleuter. De vijvers zijn omgeven door een zandstrand en een ligweide.

Er is een speeltuin, een roei- en waterfietsvijver, een indianendorp, een skelterbaan, een midgetgolfbaan. Er zijn trampolines en u kunt bij de Brasserie eten of drinken. Maar Surae biedt nog meer!….. Het hele jaar kunnen op afspraak voor scholen, bedrijven, verenigingen en groepen naar keuze halve, hele, of meerdere dagen survivalgames, team-challenges, introductiedagen en bv schilderworkshops georganiseerd worden. En ook voor een kinderfeestje kunt u terecht op Surae. In samenwerking met Staatsbosbeheer en VVV Oosterhout/Dorst worden diverse wandeltochten en themadagen georganiseerd. U betaalt entree, en heeft daarmee toegang tot bijna alle attracties. Alleen voor de bewaakte rijwielstalling en de midgetgolfbaan vragen wij een kleine bijdrage.

De website
Een digitaal bezoek aan www.surae.nl is de moeite waard en dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door. U kunt een digitale toer maken door het park want alle parkinformatie vindt u hier. Op de plattegrond ziet u het gehele terrein met alle attracties. Een midgetgolfbaan, het indianendorp, het piratenschip, de speeltuin, de skelterbaan, het trampolinepark maar natuurlijk ook het strand, de duikplank, het fantasy eiland en de roeivijver. Vanzelfsprekend zijn er kleedhokjes en douches, een kiosk, een brasserie, een bewaakte rijwielstalling en een parkeerterrein. Bijna te veel om op te noemen.

En klik eens op de arrangementen, zowel voor kinderen, volwassenen als voor bedrijven zijn er haast onbeperkte mogelijkheden. Hier vindt u de tarieven als ook het officiële Surae reglement. U kunt gerust later nog een de website bezoeken want met de nieuwtjes houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Surae, hét recreatiepark in Brabant, wordt beheerd door !GO, the resource company. !GO, the resource company is gevestigd in Oosterhout (NB). Met meer dan 900 medewerkers heeft !GO zich gespecialiseerd in het managen van resources. Naast Surae beheert !GO nog een aantal andere locaties als de fietsenstalling in Oosterhout en diverse buurtcentra.

Meer informatie: www.surae.nl
Of neem contact op met !GO, the resource company
Contactpersoon: Marco Schillemans, Telefoon: 0162-374000

+++

Koninginnedag 2005

Koninginnedag 2005, een vanzelfsprekende gebeurtenis. We gaan er allemaal vanuit dat er ook dit jaar weer een mooie dag wordt georganiseerd. Het Comité is daar druk mee bezig en het belooft weer een leuke dag te gaan worden. Maar is het wel zo vanzelfsprekend?
We kunnen dit alleen organiseren als we kunnen rekenen op een aantal vrijwilligers. De laatste jaren is dit aantal wat afgenomen en heeft het Oranje-Comité Dorst dringend behoefte aan mensen die mee willen organiseren of gewoon op de dag zelf mee willen helpen.
Veel werk is het niet. Je moet denken aan 4 à 5 avondjes per jaar, Koninginnedag zelf en eventueel een half uurtje op 4 mei.

Dus wat let je om mee aan te pakken. Op 21 april vergaderen we weer. Je bent van harte welkom, ook als je alleen maar wat informatie wilt inwinnen. Neem vooraf even telefonisch contact met ons op. Je kunt ’s avonds bellen naar Helma Boomaars 412194 of Liesbeth van Wijck 412820. We rekenen op je.

Donor bijdrage
Om het de huidige vrijwilligers wat gemakkelijker te maken zullen we dit jaar niet langs de deur gaan om de donorbijdrage op te halen. In plaats daarvan zullen we bij de Fietspuzzeltocht een bijdrage vragen van €2.00 per deelnemer boven de 18 jaar. Kinderen blijven gratis.

Voor dit jaar zal dit financieel zeker geen problemen opleveren en we hopen dat het voor de volgende jaren een goede formule blijkt te zijn. Mocht dit tegenvallen, dan zullen in 2006 gewoon weer de donorbijdrage op komen halen. Uw vrijwillige bijdrage blijft van harte welkom in de “piek” pijp die we altijd naast de kraam hebben staan op 30 april. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening 11.22.04.635 t.n.v. OC Dorst.

Programma
Evenals voorgaande jaren zullen we beginnen met het hijsen van de vlag en de opening door de wethouder gevolgd door de optocht door Dorst van de versierde fietsen e.d.. De vrijmarkt zal niet ontbreken evenals de vertrouwde fietspuzzeltocht. Ook voor de Senioren hebben we een leuke activiteit bedacht. Het definitieve programma zal in de loop van april bij U in de bus vallen.

Graag tot ziens, Het Oranje-Comité Dorst

+++

Bibliobus

De bibliobus heeft een ruim assortiment. U vindt er:

  • Streekromans, oorlogsboeken, doktersromans, detectives en avonturenromans.
  • Boeken over o.a. tuinieren, handwerken,kinderopvoeding, geschiedenis en computers.
  • Boeken voor de literatuurlijst.
  • Schooluitgaven van Franse, Duitse en Engelse romans.
  • Een twintigtal tijdschriften.

Boeken en tijdschriften kunnen 4 weken worden geleend; videobanden en digitale media kunnen 2 weken worden geleend.
Tot 14 jaar is een abonnement gratis, vanaf 14 jaar variëren de tarieven. De medewerkers van de bibliobus informeren u graag over het voor onze gemeente geldende tarief voor een abonnement.

+++

Dorst op Stelten 2005

Beste sportieve Dorstenaren,
Het staat er weer aan te komen: “Dorst op Stelten”!. Dit jaar wordt het weer door ’t Zooike georganiseerd op zondag 28 Augustus. Wellicht heeft u een van de voorgaande edities gezien en heeft u nu zelf eens zin om deel te nemen aan deze dag. Dan nodigen we u hierbij uit om samen met vrienden en kennissen een team te vormen en mee te doen aan deze gezellige sportieve dag.

Net als in voorgaande jaren is de opzet van Dorst op Stelten 2005 vergelijkbaar met voorgaande jaren. En traditie getrouw zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd om nieuwe spellen in de arena te plaatsen. Eén ding is zeker, er zal weer veel strijd en komische taferelen in de spellen zitten.

Twijfel niet en geef je met je team op. Een team bestaat uit 8 à 10 personen, vanaf 13 jaar. Het inschrijfgeld per team bedraagt Euro 30,00. Om mee te doen lever je het inschrijfformulier (rechts klikken; Doel opslaan als) in bij een van de genoemde mensen. Wil je verzekerd zijn van deelname, meld je dan aan bij een van onderstaande contactpersonen. Of lever het antwoord strookje in vóór 25 mei 2005 !!!

Samen met jullie inzet wordt Dorst op Stelten ook dit jaar weer een geslaagd evenement.

We zien je team graag in de Dorstse Arena op zondag 28 augustus !!!

Namens de organisatie ‘t Zooike,
Anton van Alphen
John van der Hoofden
Pascalle Voermans
Bart Frijters
Paul van Reen
Erwin Soeters