Januari 2008
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Beste Nieuws uit Dorst-lezer(es),

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Ik hoop dat 2008 een jaar wordt waarin meer mensen het initiatief nemen om stukken in te leveren voor deze site. Het zou toch jammer zijn als Nieuws uit Dorst door een gebrek aan activiteit zou ophouden te bestaan. Daarom nogmaals de oproep: bedenkt iets leuks/interessants/actueels/boos of wat dan ook om over te schrijven en lever het bij ons in! Op dit moment is een heel select groepje de enige reden dat deze site nog draaiende blijft, zonder hen zou er nauwelijks iets te lezen zijn.

Verder wil ik graag melden dat de Dorpsraad haar eigen site heeft: www.dorpsraaddorst.nl. Nog niet alle pagina’s zijn gevuld, maar het begin is er. Ook hier kunt u interessante informatie over Dorst vinden.

Met vriendelijke groeten,

uw webmaster, Frenk Loonen

+++

Nieuws van de Parochie Heilige Marcoen

We gaan naar Lourdes
Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat een jong meisje uit Lourdes in Zuid-Frankrijk iets heel bijzonders overkwam. Wat er gebeurde tussen 11 februari en 16 juli 1858 heeft dat meisje meerdere malen verteld. De bisschop van Tarbes verklaarde na vier jaar onderzoek in 1862:

“Wij oordelen dat de Onbevlekte Maagd, Moeder van God, werkelijk is verschenen aan Bernadette Soubirous, dat deze verschijning alle trekken draagt van echtheid en dat de gelovigen haar voor echt mogen houden.”

Lourdes was die eerste jaren al een bedevaartsplaats geworden en zou uitgroeien tot één van de belangrijkste plaatsen van gebed op deze wereld. Elk jaar komen ongeveer vijf miljoen pelgrims naar Lourdes en vanwege het komende jubileumjaar zullen er volgend jaar nog meer komen.

Wij gaan ook, wij parochianen uit de Regio Oosterhout (Oosterhout, Den Hout, Dorst en Oosteind). Onder leiding van pastor Ton van Balveren en de heer Leo van der Meer maken we een 9-daagse busreis naar Lourdes. We reizen dwars door Frankrijk, bezoeken o.a. Reims, Nevers, Chartres en Parijs en zullen vier dagen in Lourdes verblijven en daar alle hoogtepunten van een Lourdesbedevaart meemaken. De reis zal worden verzorgd door Pelikaan-reizen en vindt plaats van zaterdag 4 oktober tot zondag 12 oktober 2008. Wie goed ter been is en zin heeft om mee te gaan, kan voor nadere informatie terecht op dinsdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de Mariakerk in Oosterhout. U bent van harte welkom!

Pastor Ton van Balveren

Vacature nieuwe pastor voor regio Oosterhout
Met het vertrek van de pastores Franck Ploum, Jan van Riel en Toos de Vries is er een flink gat geslagen in het pastorale team. De werkzaamheden die zij verrichtten zijn zo goed en zo kwaad als het ging opgepakt en voortgezet, echter de druk op het team was groot. Met de benoeming van patoor Anton Kamps (Thomas en de Sint Jan) kwam er wat verlichting, maar het team is nog steeds niet op sterkte. IPV en bisdom hebben nu groen licht gegeven voor het stellen van een nieuwe vacature voor een pastor voor onze regio. De pastor zal met name ingezet worden in het Thomasprofiel om daar geloof en cultuur verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook nog allerlei (basis)pastorale taken te vervullen in de Thomas en de regio. Als de nieuwe collega op korte termijn benoemd kan worden, betekent dit dat er in het bestaande team geschoven gaat worden. Ons profiel krijgt dan eindelijk weer de versterking waar we al maanden op wachten. Ik houd u dus op de hoogte.

Pastor Marion Corvers

Gezocht: nieuwe bestuursleden
Onze Marcoenparochie is (nog) een zelfstandige parochie. Dit betekent dat er een eigen kerkbestuur is, bestaande uit betrokken mensen (M/V) die met wat verstand van zaken de parochie besturen. De belangrijkste taken zijn: beheer en doelmatige aanwending van geld en goederen en advies over het pastorale beleid. Onze parochie zoekt nieuwe bestuursleden, die wat van hun vrije tijd willen geven aan de parochie. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de voorzitter (pastor Ton van Balveren) of de vicevoorzitter (de heer John van Es).

+++

Nieuws uit het stadskantoor
Op de eerste plaats wens ik een ieder een goed en gezond 2008 toe.

Intrekken beleidsregels wet op de Ruimtelijke Ordening
In de praktijk blijkt dat de in 2004 herziene beleidsregels op grond van artikel 19, lid 3 van de wet op de Ruimtelijke Ordening een aantal onvolkomenheden bevatten. Omdat in 2008 de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking treedt en in deze wet artikel 19 komt te vervallen, heeft het college besloten de beleidsregels niet opnieuw aan te passen maar de regels in te trekken. Totdat de nieuwe WRO in werking treedt, worden bouwplannen getoetst op basis van artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO).

Nota lokaal gezondheidsbeleid ‘Oosterhout stimuleert gezonde samenleving
B. en w. hebben de nota ‘Oosterhout stimuleert gezonde samenleving’ vastgesteld. In deze nota staan de speerpunten voor het gezondheidsbeleid voor de jaren 2008-2010. De nadruk ligt de komende jaren op alcoholpreventie bij jongeren. De nota wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening
Onlangs is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) aangenomen. Het voorstel treedt in januari 2008 in werking. Het voorstel komt erop neer dat gemeenten nadrukkelijker betrokken worden bij en aangesproken worden op de regie over de uitvoering van de Wsw. Deze verandering past bij het lopende veranderingsproces voor Wava waarin gemeenten hebben afgesproken ‘de teugels te willen aanhalen’. Het college legt de wetswijziging voor aan de gemeenteraad.

Aanpassingen milieustraat
Het college heeft ingestemd met maatregelen die de doorstroming van bezoekers op de milieustraat verbetert.

Stichting Thuiszorg Mark en Maasmond
B. en w. hebben kennis genomen van het Sociaal Plan van de Stichting Thuiszorg Mark en Maasmond en hebben besloten niet bij te dragen in de trajectkosten van de Thuishulpen van de Stichting.

Subsidiebedragen culturele subsidies
Het college heeft voor 2008 de subsidiebedragen voor structurele culturele subsidies vastgesteld. Tevens heeft het college besloten 6 instellingen subsidie te verlenen voor de huur van een zaal in theater De Bussel.

Bouwplan woning Hoevestraat
Het college stelt de raad voor een vrijstellingsprocedure te starten voor de bouw van een (vervangende) woning aan Hoevestraat 15.

Vragen art. 41 over de verkeersstudie naar de N282 Tilburg-Breda
Het college heeft antwoorden geformuleerd op vragen van Gemeentebelangen (Walther Hoosemans) over de verkennende studie naar de provinciale weg tussen Tilburg en Breda (N282).

Stand van zaken project ‘toegankelijkheid openbare gebouwen
In het politiek akkoord is aangegeven dat het college streeft naar toegankelijke openbare gebouwen en –ruimten voor alle inwoners van Oosterhouters. Dit jaar is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, de bereikbaarheid en de bruikbaarheid van 63 openbare gebouwen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden begin 2008 in beeld gebracht welke aanpassingen nodig zijn om alle openbare gebouwen voor alle Oosterhouters toegankelijk te maken. Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken van dit project.

Vestiging MBO in Oosterhout
Het college heeft ingestemd met een de vestiging van een Mbo-opleiding in het pand aan de Mathildastraat 50 en heeft besloten hiervoor een vrijstellingsprocedure op te stellen.

Cameratoezicht in de binnenstad
In het door de raad in mei 2006 vastgestelde Veiligheidsplan is bepaald dat er een proef zal komen met cameratoezicht in het uitgaansgebied van Oosterhout. Dit cameratoezicht gaat het sluitstuk vormen van de maatregelen die getroffen zijn in het kader van het project “Veilig Uitgaan”. Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken en de nog te nemen stappen in dit proces.

Informatievoorziening richting gemeenteraad
Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad is toegezegd dat het college de raad periodiek gaat informeren over o.a. de voortgang in het gemeentelijke woningbouwprogramma. Het college heeft besloten met ingang van 2008 de raad eens per drie maanden te informeren via een raadsinformatiebulletin.

Verkoop aandelen vliegveld Seppe
B. en w. hebben ingestemd met de verkoop van 10 aandelen N.V. Vliegveld Seppe en de opbrengsten te storten in de vrije reserve.

Uitbreiding collectie Speelgoedmuseum op Stelten
Het college heeft ingestemd met de aankoop van een poppen- en speelgoedcollectie uit de periode 1940-1980. Het gaat om een collectie van het Poppen- en Speelgoedmuseum uit Tilburg. De nieuwe collectie vormt een waardevolle aanvulling op de bestaande collectie van het Speelgoedmuseum. Om de aankoop te financieren stemt het college in met het vestigen van een hypotheek door de Rabobank op het pand aan de Vincentiusstraat.

Boek Geschiedschrijving Oosterhout
B. en w. hebben besloten het uitgeven van het boek over de geschiedenis van Oosterhout te gunnen aan Uitgeverij Signifikant. Omdat deze wijze van aanbesteden veel voordelen met zich meebrengt, heeft het college besloten af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Bezoek aan China
Om vanuit de regio West Brabant/Zeeland de contacten met China als economische mogendheid te stimuleren vertrekt in april 2008 een handelsmissie naar China. Namens de gemeente Oosterhout woont de wethouder economische Zaken deze missie bij. Het college heeft met dit voorstel ingestemd.

Actieplan toerisme 2008
B. en w. hebben het actieplan toerisme 2008 vastgesteld. In het plan worden de acties beschreven die, in samenwerking met diverse partijen in de stad, worden ondernomen om Oosterhout nog beter op de kaart te zetten als aantrekkelijke gemeente op het gebied van toerisme en recreatie.

Overzicht toezeggingen en moties
Het college heeft kennis genomen van de toezeggingen en moties, gedaan cq aangenomen tijdens de raadsvergadering van 12 december jl.

Archeologisch onderzoek Vrachelen 4/5
De komende jaren worden in Vrachelen 4/5 circa 750 woningen gebouwd. Om te voorkomen dat archeologische waarden verloren gaan, heeft het college ingestemd met een inventariserend archeologisch onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau.

Haalbaarheidsonderzoek Dorpspunt Oosteind
B. en .w hebben besloten het Vrijwilligersinformatie- en servicepunt (VIP) opdracht te geven om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de opzet van een Dorpspunt in Oosteind.

Tijdelijke aanstelling coördinator dorpspunten, buurt- en dorpshuizen
Het college heeft besloten tot het inhuren van een parttime coördinator dorpspunten, buurt- en dorpshuizen voor de periode van 1 jaar. De coördinator zal de besturen van de buurt- en dorpshuizen gaan ondersteunen bij de invulling van de nieuwe rol van de buurt- en dorpshuizen.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van november 1993

Het Kapelerf onderging een opknapbeurt en er zijn zelfs fietsklemmen bij de bushalte geplaatst. Het ligt er nog een beetje onaf bij maar dat zal wel goed komen. Op de kaart ziet U hoe het Kapelerf eruit zag in de zestiger jaren. Gezien de titel van de kaart werd de naam Kapelerf in die tijd nog niet gebruikt maar waar komt deze naam vandaan?

Tot 1912 stond op deze plaats een kapel en daar lag, zoals toen gebruikelijk, het kerkhof omheen. De kapel werd afgebroken omdat er in 1911 een nieuwe parochiekerk gereed kwam. Deze kerk, gewijd aan de H. Marcoen, staat er nog steeds en is beeldbepalend voor ons mooie dorp. Zoals gezegd werd de oude kapel afgebroken maar bij de sloop is een stenen plaat bewaard gebleven die boven de voordeur zat. Na een merkwaardige omzwerving is de plaat later weer in Dorst terecht gekomen en daarna ingemetseld in de voorgevel van de huidige kerk.

De kapel verdween maar het kerkhof bleef tot ver na de tweede wereldoorlog op dezelfde plaats liggen. Omdat het kerkhof te klein werd en het verkeer steeds meer ruimte eiste ontstonden plannen om het te verplaatsen. In de volgende “Groeten uit Dorst” kom ik daar nog op terug. Deze verplaatsing is niet direct een schoolvoorbeeld voor het gezegde “regeren is vooruitzien” want toen Dorst in de zestiger jaren begon te groeien lag het verplaatste kerkhof al vrij snel weer in de weg!

Kijken we nog eens naar de kaart. Links op de foto ziet U het pand zoals er dat nu nog staat. Toen echter was het de kruidenierswinkel van Dries van Rijthoven. De grote donkere deur was de garage voor een mooie zwarte auto waar Dries taxi mee reed. Nadat in de zestiger jaren de groei van Dorst aan de noordkant van de Rijksweg begon heeft de familie van Rijthoven het pand verkocht. De zaak werd, zeer vooruitziend, verplaatst naar de andere kant van de weg waar we nu nog steeds bij kleinzoon Ad van Rijthoven terecht kunnen.

Rechts op de foto de jongensschool van destijds. Jongens en meisjes gingen gescheiden naar school in die jaren. De jongensschool is later verbouwd tot Kaszah en brandweerkazerne. Tussen de jongensschool en de eerstvolgende boerderij staat nog een klein huisje. Veel is er in Dorst verdwenen maar dit gebouwtje heeft alles overleefd. In dit huisje stond vroeger de handpomp waar de vrijwillige brandweer het vuur mee bestreed. Maar in het huisje was ook een cachot. Een dronkaard die het met Marcoen te bont maakte werd daarin opgesloten tot hij wat was gekalmeerd of tot de veldwachter iemand had die nog lastiger was want hij beschikte maar over één cel!

Nog een interessant detail is het bovengrondse lichtnet. De koperen draden liepen over spierwitte porseleinen isolators die weer vast zaten aan houten palen. Stormweer of een op hol geslagen paard veroorzaakten nog al eens schade aan de draden of de palen en men zat dan minstens een dag zonder stroom!

Groeten, Jos van Alphen

+++

Sauwelen 2008

Op Vrijdag 18 en Zaterdag 19 januari 2008 zullen in Dorst weer de traditionele sauwelavonden worden gehouden. De avonden worden georganiseerd door de Stichting Karnaval de Kater. Deze stichting is opgericht nadat de Carnavalsvereniging Dorstig leut te kennen had gegeven met hun activiteiten te stoppen. De Stichting neemt nu voor de 11e keer de organisatie voor haar rekening. De sauwelavonden worden gehouden in de zaal van Café Dorpszicht aan de Rijksweg te Dorst. De voorverkoop van de kaarten vindt plaats vanaf maandag 14 januari 2008 vanaf 19.00 uur in Café Dorpszicht. De entree bedraagt dit jaar de prijs van 6 Euro.

In Dorst wordt voor de 32e keer gesauweld. De sauwelavonden bestaan niet alleen uit sauwels, doch tussendoor worden door de leden van de Stichting de Kater, Carnavalsverenigingen uit Dorst en de Hofkapel de Dorstse Boerkes meerdere acts opgevoerd. Dus al met al een avond vol cabaret. De sauwelavonden zullen worden gehouden in de sfeer van liedjes van toen en nu en het geheel wordt aan elkaar gepraat door leden van de Stichting de Kater.

De navolgende sauwelaars komen in de sauwelton:

 • Jaqueline van Gageldonk (voor de 12e keer) alias het Mauwerke
 • Michel Hoosemans (voor de 5e keer) alias Koos dun Dorpsveldwachter
 • Ton van der Velden (voor de 7e keer) alias Ton van de Sooi
 • Moniek Jansen (voor de 8e keer) alias Moos de Backpacker
 • William van der Schriek (vur de zoveelste keer)
 • Romana Carton (voor de 2e keer) alias Flapuit
 • Gastsauwelaar Tinus de Bruijn alis Lowieke

Opgevoerde acts
Er worden door de leden van de Stichting de Kater, leden van carnavalsverenigingen en oud-sauwelaars uit Dorst tussen de sauwels door een aantal acts opgevoerd. Zo zal de openingsact de musical Broadway uitbeelden, verder liedjes van toen en nu, liedjes van K3 en Love, meezingers/meedeiners en verder met veel muziek en dans om daarmede de aanwezige te vermaken.

Voor meer info: Walther Hoosemans, 06-54346937 of 0161-412127

+++

Uit het Wando Journaal van augustus 1968

Onze grassen
Augustus heette op de Oud Hollandse kalenders oogstmaand. Dat was eigenlijk een veel zinvoller naam. Immers in augustus werd door de boer de graanoogst geborgen. In zonnige jaren is in de laatste helft van juli al veel graan (rogge, gerst) gemaaid en in regenachtige zomers wordt het wel half september tot alle graan binnen is. Het was vroeger, toen alles handwerk was, een zware tijd voor de boer, Met de korte zeis en pikhaak werd het graan afgemaaid tot schoven. Deze werden met een band gebonden en tot hokken gezet om na te drogen. Daarna werd het graan met de oogstwagen in de schuren gereden om in de winter te worden gedorsen. De dichter Staring beschreef de oogst in zijn oogstlied heel nadrukkelijk:

Sikkels klinken, sikkels blinken, ruizend valt het gouden graan.

Nu is alles gemechaniseerd. Een maaidorser kruipt als voorvoorwereldlijk monster grommend, snorrend en brommend over het veld. In zakken spuugt hij het graan uit, een staart van stro volgt hem. Voor de boer echter veel gemakkelijker. Geen zware arbeid meer. In enkele gunstige dagen is de oogst veilig geborgen.

Onze granen horen tot de grote familie van de grassen. Dat is ook wel te zien., Een grasstengel en een graanstengel lijken veel op elkaar. Van afstand tot afstand een verdikking, knobbeltje in de stengel een knoop. Zo’n stengel noemen we een halm. Lange smalle bladeren, (die met een schede een stuk langs de stengel lopen en deze geheel omhullen. Als het graan bloeit, wordt de overeenkomst nog treffender. Graanbloempjes zijn zeer klein, zitten met een groepje van 2 of meer bijeen. Zo’n bloempje heet een pakje. De pakjes zitten vast aan de spil. Zitten deze pakjes ongesteeld op de spil, dan hebben we een aar. Zoals bij rogge, tarwe, gerst. Zitten die pakjes gesteeld langs de spil dan heet dat een pluim, zoals bij de haver en in de tropen rijst en gierst. We spreken dus van aargrassen en pluimgrassen. Bekijk bloeiend gras in weiland of wegberm maar eens. Dan zult ge ook aargrassen, vossenstaart, Engels rooigras en pluimgassen (veld bermgras kropaar) vinden. de grassen familie is van grote betekenis voor mens- en dierlijk voedsel. Denk maar eens aan de weide, gras, hooi, kuilvoer, het hoofdvoedsel van de koe en de geit. De zaden bevatten veel zetmeel en worden als broodgraan of meelspijzen gebruikt. Een graankorrel is omgeven door een bruin velletje en in dat velletje, de zaadhuid, zit een witte kern, het meellichaam, dat hoofdzakelijk bestaat uit zetmeel. Onder de zaadhuid zit een laag cellen, de aleuronlaag, de eiwitrijk is. Gaan we graan malen dan wordt de korrel fijn gewreven en krijgen we meel. Bakken we brood van meel van de molen, dus de gehele fijn gemalen korrel, dan krijgen we volkoren brood. Dat is het voedzaamst, want de gehele korrel is er in verwerkt. Denk maar aas roggebrood, krachtbrood, bruinbrood, kropbrood. We kunnen het meel ook gaan zeven of machinaal gaan builen. Dan wordt de fijngewreven zaadhuid gescheiden van de fijngewreven kern. We krijgen dan zemelen en bloem. Zemelen is goed voor veevoer. Aan de zemelen blijft de aleuronlaag zitten, het eiwit van het graan komt dus bij de zemelen.

Bloem is zuiver (vrijwel) zetmeel. Brood van bloem gebakken is dus niet zo voedzaam als volkorenbrood. Van roggebloem bakken we roggemik. Beroemd is de Brabantse boerenmik met krenten. Van tarwebloem bakken we wittebrood is allerlei vorm. Als de boer spreekt van koren bedoelt de zandboer rogge, de kleiboer tarwe. De Canadees spreekt van corn en bedoelt maïs.

Het meest geteelde graan in een land heet koren. In Oosterse landen bakt men brood van gerst. Denk maar aan het wonder der broodvermenigvuldiging uit de bijbel. De apostelen gaven Jezus gerstebroden.

Vanouds werd op de zandgrond praktisch alleen rogge geteeld. Rogge groeit gemakkelijk, heeft minder vocht nodig en was het meest oogstzeker. Door de kunstmest kon de boer meer voedsel in de grond brengen en ging men ook steeds meer gerst en wel tarwe op het zand verbouwen.

Op de klei was tarwe het meest geteelde graan. Rogge wordt verwerkt tot roggebrood en roggemik. Een groot deel van de rogge wordt verwerkt in veevoeder vooral voor mestvee. Ook onze peperkoek en de ouderwetse Oosterhoutse- en stroopmoppen werden van roggemeel gebakken. Tarwe levert tarwebrood, wittebrood, kadetjes, enz, Tarwebloem wordt ook verwerkt tot vermicelli!, spaghetti, macaroni. Haver is vooral paardenvoet. Vanouds zaaide de boer een paar perceeltjes haver voor zijn paarden. Haver wordt gekiemd gedroogd en geplet verwerkt tot havermout. De korrels worden ook gepeld, de zemel dus eraf gehaald, en we krijgen havergort. De gepelde gort wordt dan vaak gebroken tot grotere of kleinere stukjes havergrutten of havergries.

Gerst is van grote betekenis voor de bierindustrie. De korrels worden op verwarmde vloeren uitgestrooid en gaan dan kiemen. De gekiemde korrels, het worteltje is net te zien, heet mout. Deze gaan naar de moutketels en het aftreksel wordt gemengd met aftreksel van hopbellen en wordt dan bier. De uitgetrokken gerstekorrels bevatten nog veel voedsel. Als bostel gaan ze naar de boer voor veevoer. Bier heet wel gerstenat, heel begrijpelijk.

De gepelde gerstekorrels gebruiken we als gort, (gortepap). De gepelde korrels worden grof of fijn gebroken, gerstegrutten of griesmeel. Griesmeel kan zijn gemaakt van tarwe, gerst, haver, maïs. Meestal van gerst of maïs. In de tropen is rijst het volksvoedsel. De inlanders gebruiken de rijst (padi) ongepeld. In de West- Europese landen wordt de rijst gepeld gebruikt.

Is dus minder voedzaam. Bovendien verdwijnt bij het pellen het zogenaamde zilvervliesje, dat rijk is aan vitaminen. In nog andere tropische landen heeft men nog andere graansoorten, zoals gierst, kafferkoren. Zonder de grassenfamilie is dierlijk en menselijk leven ondenkbaar. Als in vroegere eeuwen, toen de wereldhandel niet zo intens was, in een land de graanoogst mislukte, kwam er hongersnood.

En ook nu nog is mislukking van de oogst nog wel een ramp voor de bevolking van de streek. Denk aan India.

Brood, ons dagelijks voedsel, wordt in onze royale tijd vaak niet meer gewaardeerd. Hele broden in de vuilnisbakken, een plastic zakje met brood in de wegberm, we zien het dagelijks!!!

C. van Alphen

+++

I-Dorst

Voor het eerst in de Dorstse geschiedenis presenteren wij u I-Dorst. Deze spetterende middag vind plaats op dinsdag 5 februari 2008 in café Dorpszicht. Het is voor iedereen die van muziek houdt een groot feest. De optredens van deze middag worden verzorgd door de jeugd van dorst. Allerlei bekende Nederlandse en buitenlandse sterren zullen de revue passeren. Vanwege de enorme belangstelling vragen wij u op tijd aanwezig te zijn zodat iedereen een mooi plekje in de zaal heeft en de sterren op tijd kunnen beginnen. De zaal gaat om 13.30u open en om 14.00u zal de eerste artiest de spits afbijten. Voor alle kinderen gratis een artiestenkaart waarmee ze gratis een drankje en een snoepje kunnen verkrijgen. Jij wilt er toch zeker ook bij zijn!

+++

Midzomer Nachtfeest Dorst reikt cheques uit

Na een succesvol verlopen Midzomer Nachtfeest 2007 is het zover dat de cheques kunnen worden uitgereikt. Vijf verenigingen uit Dorst delen mee uit de opgebrachte gelden van dit Midzomer Nachtfeest. Er wordt een totaal bedrag uitgereikt van € 1570.00

De onderstaande verenigingen ontvangen een bedrag:

 • Kindervakantiewerk Dorst – € 370.—
 • Peuterspeelzaal de Dorstse Rakkertjes – € 400.00
 • Veerkracht Dorst – € 250.—
 • W.S.V. Wando – € 250.—
 • St. Joris Dorst – € 300.—

De cheques worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie in De Klip op zondag 13 januari 2008 vanaf 14.00 uur.

Bestuur Midzomer Nachtfeest

+++

Uit het Wando Journaal van augustus 1968

Gegevens over de tol
Helaas geen plaatje bij dit praatje want het huis van de tolgaarder werd afgebroken. Het stond op plaats waar nu nieuwe woningen in aanbouw zijn dus Rijksweg 114. De eerste tolgaarder te Dorst was de schoolmeester Gabriel van Nieuwkuyk, die weigerde het nieuwe schoolhuis te betrekken in 1825, omdat hij enige jaren tevoren zelf had gebouwd aan de nieuwe grote weg en zijn huis als tolhuis dienst deed. Dit was de barrière no. 1 op de grote weg no. 8 te Dorst.

In 1825 werd er proces-verbaal opgemaakt tegen de knecht van Willem Oomens, bierbrouwer te Heusdenhout. Deze wilde zijn bier brengen naar het huis van de tavernier (tappier) Cornelis van Loon, aan de andere zijde (Oostkant) van de barrière en moest de tol passeren en het tolgeld betalen. Dit weigerde hij echter, ofschoon hij geen abonnement met de tolgaarder had aangegaan.

In 1830 was er weer een andere kwestie: Burgemeester en Wethouders van Oosterhout ontvingen het volgende schrijven van Gedeputeerde Staten: G.S. van N. Brabant gehoord hebbende het gerapporteerde proces-verbaal, opgemaakt 6 nov. j.l. door G.v. Nieuwkuyk, tolgaarder te Dorst aan de Barrière no. 1, gelegen op de grote weg der 1e klasse no 8, gedeelte van Breda tot ‘s-Hertogenbosch, ten laste van den dienstknecht van Peter van Loon, wonende op de Haansberg onder Gilze, welke later gebleken is genaamd te zijn Hendrikus van Eijk, en dat ter zake hij op die dag des voormiddags om half twaalf, aldaar is komen aanrijden met een kar, bespannen met een paard en beladen met hooi; dat hij op de hem gedane vraag om 7½ cents tolgeld ten antwoord had gegeven, dat hij de tol zou betalen, als hem een kwitantie werd gegeven, dat genoemde tolgaarder hierop zijn zoon gelastte de kwitantie te schrijven en genoemde Hendrikus van Eijk wegreed, zodra de tolgaarder in zijn huis was: dat de tolgaarder hem meer dan honderd ellen ver door de barrière moest nalopen en hij toen op zijn vraag waarom de beklaagde niet betaalde eer hij wegreed, ten antwoord kreeg, dat hij dat verdomde en dus ook geen kwitantie nodig had, terwijl hij weigerde zijn naam op te geven, zeggende, dat de tolgaarder maar moest doen, wat hij niet laten kon. De knecht verklaarde, dat de kar, die hij geleidde, was geladen met hooi uit zijns meesters eigendom onder Teteringen om naar diens woning onder Gilze te worden overgebracht, dat zijn meester te voren aan de tolgaarder het bewijs van eigendom van dat land heeft laten zien en zelfs menigmaal zonder betaling van tol mocht doorrijden; dat hij wel om een kwitantie had gevraagd, maar niet de genoemde woorden had gesproken. Hij beweerde ook, dat het paard niet wilde stilstaan en hij daarom genoodzaakt was geweest om door te rijden.

Volgens G.S. bestonden er geen redenen om aan het proces verbaal enig gevolg te geven, omdat het hooi afkomstig was van het eigen land van zijn meester en er dus niet betaald hoefde te worden.

Een afschrift van dit schrijven werd door B. en W. van Oosterhout gezonden aan de tolgaarder G. van Nieuwkuyk en aan de Burgemeester van Gilze-Rijen die de nodige inlichtingen had verstrekt.

31 dec. 1830.

Arnold Minjon

+++

Inwoners van Dorst bedankt!

Met veel plezier en energie hebben we dit jaar weer aan de kerststal gewerkt, die ruim drie weken op het dorpsplein heeft gestaan. Mede door oplettende buren en dorpsgenoten hebben we de stal weer veilig op kunnen bergen voor volgend jaar. Dankzij sponsors en uw bijdrage door het kopen van een kerstboom kunnen we de kerststal goed onderhouden en eventueel uitbreiden. Graag willen we iedereen die op wat voor wijze hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.

C.V. de Dorstlessers

+++

Geweldige sauwelavonden

Afgelopen weekend is in het Kattegat (Dorst) voor de 32 x gesauweld. Het traditionele van deze avonden is, dat het concept van 32 jaar geleden er nog steeds staat en goed voldoet. De sauwels worden afgewisseld met acts, die worden opgevoerd door leden van de Stichting de Kater en ondersteunende carnavalsverenigingen Ut Zooike en de Vraagtekens. De avonden werden geopend door een vertolking van het lied Wilkomme uit de musical Broadway.

Na de opening was het de beurt aan de 1e(gast) sauwelaar Tinus de Bruijn als Bart den Hond. Tinus liet het publiek weten wat hij als hond allemaal meemaakte. Hij vertolkte zijn rol gestoken in een hondenpak. Hij was hasjhond, blindengeleidehond en zelfs politiehond.

Na de 1e sauwelaar was het de beurt aan Conny, Pascal en Miranda om met volle overgave aan een aantal liedjes van K3 op de planken te zetten. Ze oogsten veel bijval van het publiek.

Als 2e sauwelaar(ster) was het de beurt aan Moniek Jansen als Moniek de Backpacker. Ze zette een verdienstelijk sauwel neer, waarmee ze het publiek aan het lachen kreeg.

De volgende act was voor Henk, Ed en Kees die de alom bekende leidjes van LUV ten gehore brachten. Het publiek genoot van de manier waarop deze act werd gebracht.

Als 3e sauwelaar kwam Ton van de Zooi in de ton (Ton van der velden) Ton was bezig zijn schuur op te ruimen en kwam van alles tegen. Zo ook een oude wekker die niet werkte. Als hij niet wist hoe laat het was, dan pakte hij zijn trompet en begon daarop te blazen. Het raam aan de overzijde van de straat ging dan open en Ad van Rijthoven riep dan, Ton hou daar mee op het is pas 4 uur in de ochtend. Dan wist hij hoe laat het was.

Hierna werden door Els, Willie, Ans, Toos, Corne en Jan een aantal liedjes gezongen die hun werden ingegeven door het opruimen van een aantal oude zaken uit voorgaande jaren, zoals de vertolking van Dorus, Dan moet je m’n zuster zien, Ik houd zo veel van je en de Sneeuwitte Vredesduif van Marianne Weber.

Als 4e sauwelaar kwam William van der Schriek in de ton als De zingende straatmuzikant. Hij nam een aantal plaatselijke politici op de korrel, waaronder Harrie Claasen die samen met Eddy van Gool en Harm Broeders (die Oosterhout bekend maakt) in de jakoezie had gezeten. Harrie had een bommetje gemaakt en werd vervolgens uit de jakoezie gegooid.

Als laatste act kwamen de ouderen aan de beurt met de bewegingsleer. Door de aankleding, gebruik van attributen en de bewegingen werd het publiek vermaakt waarbij de lachsalvo’s en tranen door de zaal heen rolden.

De avond werd afgesloten door de 5e sauwelaar Jacquline van Gageldonk als Het Mauwerke als dansmarieke. Ze zette een goede sauwel in de ton, die het publiek menig maal de handen op elkaar deed brengen en hun liet lachen, de tranen met tuiten.

Na afloop werden de prijzen uitgereikt van de loterij en werden alle deelnemers en vrijwilligers bedankt met een roos. Een speciaal woord van dank werd gericht aan Willie van Dorst die als voorzitster van de sauwelcommissie de avonden had voorbereid.

Als slot werd door alle vrijwilligers het lied ten gehore gebracht van Als Het Effe Kan uit de musical de Jantjes.

Al met al twee zeer geslaagde avonden, waarop met veel voldoening kan worden terug gezien.

Walther Hoosemans, Voorzitter Stichting de Kater