Januari 2005
Uit het archief van NieuwsuitDorst (webmaster Frenk Loonen).

+++

Voorwoord

Even dit:
In de eerste plaats wil ik vanaf deze plaats iedereen die dit leest het allerbeste voor 2005 wensen. Een nieuw jaar, een nieuwe start! Ook voor ‘Nieuwsblad Dorst’ een nieuwe start, zij het dan in een andere vorm, onder een andere naam en door een andere redactie.

Wie schrok er niet van het nieuws dat Nieuwsblad Dorst nu echt moest verdwijnen? Hoge kosten en te lage inkomsten maakten het onmogelijk voor de redactie het Nieuwsblad nog langer uit te geven. Dit tot grote spijt van vele Dorstenaren. Er werd geschreven, gebeld, gemaild en gepraat. Uiteindelijk vond een bijeenkomst plaats waar o.a. de vaste schrijvers van het Nieuwsblad, webmasters van andere sites, twee afgevaardigden van de Dorpsraad en een aantal enthousiaste burgers aanwezig waren. Onder bezielende leiding van Toine van Wezel (leerkracht van RK bs Marcoen) werd ‘NieuwsuitDorst.nl’ geboren. Na de voorzet gegeven te hebben heeft Dhr.van Wezel (zoals hij al had aangekondigd) zich teruggetrokken en bleef een verse redactie over. De ‘oude’, vertrouwde schrijvers zullen verbonden blijven aan NieuwsuitDorst en daar zijn we als redactie heel blij mee.

We hebben er heel veel zin in om samen een site neer te zetten waar iedereen wel iets kan vinden wat hij/zij belangrijk, interessant of gewoon leuk vindt om te lezen. Een aantal dingen zal ‘bij het oude’ blijven maar we willen er zeker naar toe ruimte te maken voor de jongeren. Ook verenigingen en de mensen achter de bedrijven in Dorst willen we aan het woord laten. We streven naar een site die voor jong en oud toegankelijk is op een manier die van deze tijd én van de toekomst is: internet.

Ook zijn we ontzettend blij het volgende nog te kunnen melden. Voor de mensen in Dorst die geen beschikking hebben over een computer met internet heeft onze webmaster via zijn vader “De Zuil” weten te regelen. Wederom een andere vorm van nieuwsverspreiding. De Zuil staat in Dorpshuis de Klip en werkt eenvoudig d.m.v. een touchscreen. Geen ingewikkeld systeem maar simpelweg door aanraken van het scherm te bedienen.

De redactie van NieuwsuitDorst bestaat uit 5 personen, te weten: Bas van Dorst, Frenk Loonen, Jorrit Klijs, Judith Hofman en Wilma van Dijk.

Nieuws of andere informatie kun je kwijt op info@nieuwsuitdorst.nl. (voor de volgende editie uiterlijk 5 februari mailen of diskette/cd afgeven op Pijnboomstraat 6). Advertenties van bedrijven zullen vooralsnog niet op de site geplaatst worden.

Rest mij nog onze dank uit te spreken aan Loek Weterings die bij de Rabobank een goed woordje voor ons deed. Dit heeft tot gevolg gehad dat de Rabobank ons eerste jaar financiert!

Vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Gedoopt
Bram, zoon van Piet Carton en Christel Moen.
Hartelijk gefeliciteerd met alle goeds en zegen voor de toekomst toegewenst!

We gedenken onze overleden parochianen
Josine M. Verhulst-Krijnen
Nog maar 52 jaar was Josine toen ze begin december stierf. Vier jaar ziek-zijn gingen eraan vooraf. Het was moeilijk in het begin, maar met bewonderenswaardige moed accepteerde Josine al snel het onvermijdelijke. Samen met Bernhard groeide ze toe naar het afscheid, erop vertrouwende dat een ander, nieuw leven snel haar deel zou worden.

Wilhelmus J.Peters
Wim woonde met zijn Marlies in het bos van Dorst maar bleef zich met hart en ziel verbonden voelen met het water. Aan de Maas was hij geboren, 25 jaar was hij haven-meester in Breda en zijn grote hobby was boten maken en varen. Wim is vol gelovige overgave aan zijn laatste reis begonnen. Hij stierf 82 jaar oud.

Wilhelmus L.A.van Verseveld
Het nieuwe jaar was nog maar pas begonnen toen Wim plotseling en onverwacht stierf. Dat nieuwe jaar dat volgt op een jaar vol verdriet en pijn vanwege de dood van Sammy, zijn kleinzoon. 37 Jaar was hij getrouwd met Joke. Zijn twee dochters denken met veel dankbaarheid terug aan een mooie, onbezorgde jeugd. De lieve echtgenoot en vader die hij al was werd een heel lieve opa voor zijn kleinkinderen. Wim werd 64 jaar.

Kerkbalans
Januari, maand van de Aktie Kerkbalans. We durven het weer te wagen u een bijdrage te vragen, u die hart heeft voor onze kerk en voor al het werk dat in de parochie verzet wordt. Het geld is hard nodig om het voortbestaan te kunnen garanderen. De parochie kent geen andere inkomsten dan die van de parochianen. Daar waar te weinig mensen meedoen en meebetalen houdt het op. Daar worden kerken gesloten en verdwijnen pastores. Het is niet vanzelfsprekend dat in ons dorp een kerkgebouw staat, dat we woonruimte hebben voor een pastor, dat er werkruimte is voor de parochiële werkgroe-pen en dat er voldoende middelen zijn om het werk goed uit te voeren. Het ligt aan u of dit mogelijk blijft. De Aktie Kerkbalans, uw parochiebijdrage, van harte aanbevolen!!!!!!

Een gezegend Nieuwjaar
“De Levende zegene en behoede u, de Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede”.

Deze prachtige zegenwens is na elke viering in onze kerk te horen. Hij komt uit het bijbelboek Numeri en wordt ook wel de priesterzegen genoemd want Aäron en zijn zonen, zo had God gezegd, moesten deze woorden uitspreken als zij de Israëlieten zegenden. En Aäron en zijn zonen waren priesters van het volk Israël.  ‘Zegenen’ is een echt bijbels woord. God zegent en de mensen worden gezegend, maar ook mensen zegenen en ook God wordt gezegend. Twee verschillende bewegingen kunnen dus aan de orde zijn als het gaat over zegenen: de beweging van God naar de mens en de beweging van de mens naar God. Wij denken meestal alleen aan de eerste: de beweging van God naar de mens, maar daarvoor moeten we oppassen, het zou kunnen leiden tot een misverstaan van veel teksten in bijbel en liturgie. “Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren” zeggen of zingen we in het ‘heilig’ na de prefatie aan het begin van het grote dankgebed rond brood en wijn. Hierin prijzen we Jezus die in Gods Naam kwam. “Gezegend is de vrucht in uw schoot”. Elisabeth zegt het tegen Maria, die zwanger is van Jezus. Niet God prijst Elisabeth nee, Elisabeth prijst God. God zegenen wil zeggen: Zijn verhevenheid en grootheid erkennen, Hem danken en ver-trouwen schenken, kortom, zijn aanwezigheid in ons leven erkennen. Elkaar zegenen wil zeggen: de beste krachten die een mens in zich heeft naar boven ha-len. De allerbeste kracht die een mens in zich heeft is God zelf. Wij zijn gezegend door Gods aanwezigheid in ons leven. Als we elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen, dan wensen we elkaar alle goed toe, dan wensen we elkaar dracht en moed toe en vriendschap en liefde, kortom, we wensen elkaar Gods zegen toe.

Ik wens u een gezegend nieuwjaar.

Tarieven 2005 Bisdom Breda
Van de heer De Rooij, de econoom van ons bisdom, kregen we de nieuwe tarieven door voor vieringen in de Kerk. Nieuw is dat voortaan ook voor doop, eerste communie en vormsel een tarief werd vast-gesteld.

Doop € 97,00
Eerste communie € 97,00
Vormsel € 97,00
Huwelijk € 388,00
Uitvaart € 388,00
Jubileum € 194,00
Stipendium € 8,50

Wie meedoet aan de parochiebijdrage krijgt reductie op het tarief van de huwelijksvie-ring, de uitvaartviering en de jubileumviering die gelijk is aan de parochiebijdrage van de voorgaande vier jaren.

Voor doop, eerste communie en vormsel geldt dat een reductie wordt gegeven gelijk aan de feitelijke parochiebijdrage van het voorgaande jaar.

En voor de goede orde nog even dit: wie gaan trouwen en zelfstandig een huishouden voeren (ieder voor zich of gezamenlijk), kunnen geen beroep doen op de parochiebijdra-ge van hun ouders. Het is immers algemeen maatschappelijk aanvaard dat zij als onaf-hankelijk van hun ouders beschouwd worden.

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – Aflevering 1 (april 1992)

Misschien hebt u er nooit zo bij stil gestaan maar er zijn in de loop van de jaren nogal wat prentbriefkaarten van Dorst in omloop gebracht. Dat gebeurde in andere plaatsen ook wel maar naar mijn gevoel bestaan er van ons dorp wel heel veel prent­briefkaarten. Ik verklaar dit uit het feit dat het toerisme vanuit de Randstad naar hier al ver vóór de tweede wereld­oorlog tot stand is gekomen. Het is ook af te leiden uit de achter­kant van veel kaarten want nog al dikwijls gingen ze naar Rotterdam of Dordrecht. Ik schat dat er ruim honderd prentbriefkaarten van Dorst zijn uitgegeven. Als ik er elk jaar in dit blad tien mag tonen en beschrijven kan ik voorlopig uit de voeten! Met de afgedrukte kaart wil ik aansluiten bij de actuele veranderingen aan de overwegen in ons dorp. U ziet de oude bewaakte overweg in de Spoorstraat. De spoorbomen staan omhoog en de elektrische bovenleidingen zijn nog niet aangebracht. Op de achterkant is te zien dat de kaart afgestempeld is in 1941 en de postbestemming was Dordrecht. In het kleine huisje waar “BLOKPOST DORST” op staat was dag en nacht een overwegwachter aanwezig. Buiten het feit dat hij de bomen neer moest laten als er een trein aan kwam, bediende hij ook de seinen. Alles werkte mechanisch. Met lange staaldraden werden de armen van de seinpalen op en neer bewogen. In het huisje zaten grote hefbomen die met de nodige kracht omgezet moesten worden.. Dit gebeurde nadat er tekens gegeven werden met een luid klinge­lende koperen bel. Een bijkomende taak van de wachter was het in de gaten houden van de passerende treinen. Er mankeerde nog wel eens wat aan het materieel en een heel spectaculair effect gaf een zogenaamde “warmloper”. Als een remschoen op een velg bleef slepen kon het gebeuren dat het hele wiel rood gloeiend werd en dat de vonken in een grote waaier er achteraan dwarrelden. In dat geval vroeg hij aan de volgende blokpost om de trein op te houden. Tot de jaren dertig was er ook een station of liever gezegd een “halte”. Sommige treinen stopten en aangezien er geen perron was viel het niet mee om in de trein te komen. De overwegwachter verkocht de kaartjes maar de belangstelling was te klein en de halte werd opgeheven. Tegen de buitenkant van de blokpost zat een afdakje waar een bank onder stond. Jawel, u raadt het al, hier was het conferentie centrum van Dorst! Hier werden de laatste nieuw­tjes uitgewisseld, verenigingen opgericht en noem maar op. Een Dorstenaar die de slaap niet kon vatten kon er ook in de nachtelijke uren terecht! Dorst heeft altijd een goed relatie met “het spoor” gehad. Vele Dorstenaren werkten vroeger bij de spoorwegen want alle overwegen, ook die in de Broekstraat, waren bewaakt. Bij elke overweg stond een genummerde blokpost die ook als woning voor de spoorwegwachter diende. Al deze blokposten zijn inmid­dels afgebroken want de spoorwegen vonden het niet nodig de overwegen langer te bewaken met spoorbomen. Dit was een ver­keerde beslissing. Dat is in de loop van de jaren wel duide­lijk geworden. Eigenlijk zijn we nu weer terug bij de oude situatie. Verder bestaan er weer plannen om een station “Dorst” te openen omdat men toch weer reizigersaanbod verwacht. In Frankrijk zegt men: “l’histoire se répète” ofwel: de geschiedenis herhaalt zich en dat wordt hier weer eens gede­monstreerd!

BERRIE, hiertussen foto 1 Blokpost Dorst toevoegen aub

Groeten, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Het College van B&W hebben geantwoord op de vragen die gesteld zijn met betrekking tot het cachot/brandweerhuisje aan het Kapelerf te Dorst.
Omdat verkrotting dreigt is recent besloten, ongeacht een eventuele toekomstige bestemming, voorbereidingen te treffen voor onderhoudswerkzaamheden aan het pand. Nadat het pand een grondige opknapbeurt onder gaan zal hebben, zal regelmatig onderhoud plaats vinden. De genoemde opknapbeurt, respectievelijk de onderhoudswerkzaamheden zullen uit de reguliere budgetten bekostigd moeten worden. Echter overeind blijft het adagium dat een pand het best gedijt bij een goede bestemming van het pand. Wij zullen dus en hopen tezamen met de Dorstse gemeenschap, alert te blijven op een passende bestemming voor het pand.

Geluidssanering spoorweglawaai Dorst
In 2003 heeft de gemeente bij het Ministerie van VROM een subsidieverzoek ingediend voor een geluidsscherm langs het spoor te Dorst. Onlangs is van VROM het bericht ontvangen dat vanwege budgettekort er vooralsnog geen ruimte is het subsidieverzoek te honoreren. Momenteel zijn derden echter bezig met de voorbereiding van de her ontwikkeling van het industrieterrein de Vliert tot woongebied. Het niet realiseren van het door VROM te subsidiëren geluidsscherm heeft gevolgen voor dit project. Mede daarom verzoekt het college het ministerie van VROM om de subsidieaanvraag opnieuw te beoordelen.

Raadsvoorstel toekomst buurthuizen
Op basis van een rapport van Prisma wordt de gemeenteraad gevraagd een standpunt te bepalen over de toekomst van buurt- en dorpshuizen. De keuze betekent het inzetten van buurthuizen voor lokaal sociaal beleid en het afschaffen van accommodaties specifiek gericht op allochtonen. Verder wordt de raad gevraagd in te stemmen met het ontwikkelen van een pilotproject Schervenheuvel/Heidehof op een locatie aan de St. Antoniusstraat. Wat de gevolgen zijn voor dorpshuis de Klip in Dorst daar bericht ik over na het bepalen van een standpunt door de gemeenteraad.

Plan van aanpak controle horecagelegenheden tijdens de carnaval
Het College van Burgemeester en Wethouders hebben het plan van aanpak vastgesteld voor de controle van horecagelegenheden tijdens de carnavalsdagen in 2005 ( 4 t/m 8 februari) De aanpak zal tevoren worden gecommuniceerd met de exploitanten.

Evaluatie Nostalgische kermis 2004
Op basis van een evaluatie met alle betrokkenen heef het college besloten de nostalgische kermis op de markt te handhaven. Tevens hebben Burgemeester en Wethouders besloten ook de komende twee jaar de jaarmarkt en de kermis in Oosteind samen te voegen.

Bevorderen N. Bruinincx tot adjunct-hoofdcommandeur
Burgemeester en Wethouders hebben besloten om de Oosterhoutse brandweercommandant N. Bruinincx te bevorderen tot de rang van adjunct-hoofdcommandeur.

Raadsvoorstellen 14 en 15 december 2004
Initiatiefvoorstel met betrekking tot de kern Dorst in het kader van het Ontwerp Uitwerkingsplan Stedelijke Regio Breda- Tilburg. (raadsnota 0004103) Gemeentebelangen, PvdA en Groen Brabant willen de groene zone ten zuiden van Dorst sparen door het college te vragen een andere locatie te zoeken voor het bouwen van woningen. Dit voorstel is op 14 december 2004 aangenomen door de raad met uitzondering van de VVD. De VVD is van mening dat op voorhand geen opties mogen worden uitgesloten. D66 scherpte het voorstel zelfs nog aan door een amendement in te dienen. In dit amendement staat dat woningbouw ten zuiden van Dorst geheel moet worden uitgesloten. Ook dit amendement is aangenomen door de raad, zonder de VVD.

Het verbouwen en uitbreiden van een woning en het verbouwen van een werkplaats tot garageberging aan de Bavelstraat 1 te Dorst. (raadsnota 0004116) Dit voorstel is zonder beraadslagingen akkoord bevonden, dus gehele raad akkoord.

Raadsvoorstel vrijstellingprocedure bouw bosvilla’s Dorst. Burgemeester en Wethouders gaan de gemeenteraad vragen een vrijstellingsprocedure op te starten die de bouw van twee bosvilla’s op grond nabij de Taxusstraat in Dorst mogelijk maakt. Het voorstel volgt op een eerder besluit van de gemeenteraad van december 2003: toen besloot de raad niet in te stemmen met een eerder collegevoorstel om geen medewerking te verlenen.

Pilot buurtbudgetten Het college heeft besloten tot een pilot buurtbudgetten. Uitgangspunt bij deze pilot is het gegeven dat bewoners invloed krijgen op de besteding van het buurtbudget. De pilot die begin 2005 van start gaat, heeft tot doel, samen met buurtbewoners, Cires en Merites te zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de verkeersveiligheid. In 2005 is per wijk ruim € 18.000 beschikbaar. Ook Dorst is zo’n wijk.

Tot zover weer.
Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Dorpsraad
In de eerste digitale versie van het Nieuwsblad voor Dorst wil de Dorpsraad u informeren over belangrijke zaken waar wij in het laatste kwartaal van 2004 aan gewerkt hebben.

Woningbouw in Dorst
Naar aanleiding van publicaties in de pers over extra woningbouw in Dorst heeft de Dorpsraad alle fracties van de Raad op 28 oktober 2004 uitgenodigd voor een gesprek. Het doel was om de meningen te peilen betreffende de bouw van 400 extra woningen in Dorst. De meerderheid van de fracties plaatste kritische kanttekeningen bij de voorgenomen locatie van de bouw en adviseerde de Dorpsraad een notitie te schrijven met aanbevelingen. Middels de pers heeft u kennis kunnen nemen van onze notitie “ Dorst: Grenzen aan groei”. Mede op grond van ons gesprek met de fracties hebben Gemeentebelangen, Groen Brabant en de Partij van de Arbeid een initiatiefvoorstel ingediend met als doel woningbouw ten zuid- westen van Dorst te voorkomen. Dit voorstel is op 14 december 2004 besproken tijdens de raadsvergadering en is met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Een nieuwe zoeklocatie voor extra woningbouw is geadviseerd rond de Baarschotsestraat tussen spoorlijn en rijksweg. Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft de Dorpsraad gebruik gemaakt van het recht op inspraak. Ter verduidelijking: het gaat hier niet over plannen voor woningenbouw in “ De Vliert” of het gebied tussen rijksweg en Oude Tilburgsebaan.

Gesprek met Wethouder de Boer op 16 december 2004
Op 16 december 2004 vond een gesprek plaats tussen Wethouder de Boer, met ondersteuning van onder meer Mr. Hans Van Zeggeren, stafmedewerker strategie en coördinatie projecten, en enkele leden van de Dorpsraad. Doel van het gesprek was om de standpuntbepaling van de Dorpsraad betreffende de toekomstige uitbreiding van Dorst te bespreken en om het raadsbesluit van 14 december 2004 over ditzelfde onderwerp te evalueren. De standpunten van zowel gemeente als dorpsraad werden toegelicht en verduidelijkt. Wethouder de Boer gaf aan, dat het op de plankaart van het uitwerkingsplan van het streekplan ten zuidwesten van Dorst geplaatste symbool, de misvatting heeft doen ontstaan, dat de bouw van de geplande 350 woningen, dáár zou moeten gaan plaatsvinden. Echter, dat is maar één van de opties en de uiteindelijke keuze moet dus nog gemaakt gaan worden, aldus wethouder de Boer. Ook werden de consequenties van het raadsbesluit voor extra woningbouw in Dorst toegelicht. Inmiddels is bekend, dat Gedeputeerde Staten op 21 december 2004 het uitwerkingsplan van het streekplan, inclusief het programma voor 350 extra woningen bij Dorst, heeft vastgesteld. Die woningen zullen vóór 1 januari 2015 moeten zijn gebouwd. Daarnaast blijven de woningen, die gedacht zijn aan De Vliert en aan de Oude Tilburgsebaan gewoon deel uitmaken van het bouwprogramma voor Dorst. De gemeente Oosterhout gaat nu aan de slag met een onderzoek naar de meest logische plek voor de bouw van de bedoelde 350 woningen. Dit gebeurt in het licht van een op te stellen integrale lange-termijnvisie voor Dorst en directe omgeving, waarbij ook de ideeën over de omleiding van de Oude Rijksweg ten zuiden van het dorp aan orde zullen komen. Naar verwachting zal het Plan van Aanpak voor de opstelling van deze visie in het eerste kwartaal van 2005 beschikbaar komen, waarna daarover, op een nog nader te bepalen wijze, communicatie met de dorpsgemeenschap zal gaan plaatsvinden.

De Bavelse Berg
Er zijn op dit moment twee plannen die met de Bavelse Berg te maken hebben. Ten eerste de ontwikkeling van een grootschalige evenementenlocatie ten zuiden van de Bavelse Berg en ten tweede een plan om op de voormalige vuilstort het Park Minervum te ontwikkelen. In de kranten heeft u kunnen lezen dat de evenementenlocatie in een vergevorderd planstadium is en er slechts een financiële hobbel door gemeente Breda genomen dient te worden om tot realisatie over te gaan. De Dorpsraad Dorst is door gemeente Breda uitgenodigd om tijdens een commissievergadering op 1 december 2004 in te spreken. Het evenementencentrum gaat uit van 83 evenementen per jaar met een totaal van meer dan 600.000 bezoekers. Ons bezwaar richtte zich hoofdzakelijk tegen verkeers- en geluidsoverlast voor Dorst. Ook zijn wij van mening dat de voormalige vuilstort, die elk jaar nog tientallen centimeters “inzakt”, met rust gelaten moet worden. Wij hebben ingesproken maar hebben het gevoel dat het tegen dovemans oren was. Het recht tot inspraak is een schoon democratisch recht maar als er niemand luistert…… Op maandag 13 december 2004 heeft de Dorpsraad ook deelgenomen aan een bijeenkomst in Bavel van de klankbordgroep Breda-Oost. Onderwerp Bavelse Berg. Wij registreerden en breed support voor de ontwikkeling van het evenementencentrum en slechts hier en daar wat kritische kanttekeningen. Wij zijn van mening dat de plannen voor de ontwikkeling van het Evenementencentrum en het Park Minervum een gelopen koers zijn. Er moet nog wel een Milieu Effect Rapportage ( MER) uitgevoerd worden.

Het Casema kabelnetwerk
In november 2004 heeft Casema het standaardpakket van televisiekanalen in gemeente Oosterhout uitgebreid met 9 zenders zonder verhoging van het abonnement. Dit geldt niet voor Dorst ondanks het feit dat wij deel uitmaken van gemeente Oosterhout. De Dorpsraad heeft een brief geschreven aan Casema met de vraag om deze uitbreiding ook voor Dorst te realiseren. Een veroudert net kan een update krijgen nietwaar? Als alternatief hebben wij voorgesteld om bij ongewijzigd aanbod het tarief naar beneden toe aan te passen.

Distributie Nieuwsblad voor Dorst digitale versie
Als u de eerste uitgave van het Nieuwsblad Dorst 2005 leest dan beschikt u over een P.C. met internet. Niet iedereen in Dorst maar zeker de ouderen onder ons beschikken niet allemaal over dit medium. Toch moeten we iets verzinnen om ALLE inwoners van Dorst te bereiken. Een papier-copy via De Klip of Attent? Help ons en de redactie van het Nieuwsblad met suggesties om dit op te lossen.

+++

Geschiedenis van Dorst

Nu het Nieuwsblad Dorst niet wordt uitgegeven heb ik besloten om de geschiedenis van Dorst op “www.nieuwsuitdorst.nl” voort te zetten. Hoewel in het nieuwsblad al een zestigtal artikelen over de geschiedenis van Dorst zijn verschenen begin ik opnieuw met de nummering. Wanneer iemand op een later tijdstip een internetverbinding krijgt of in Dorst geïnteresseerd is kan hij altijd nog de artikelen opvragen. Dit eerste artikel gaat over de bestuurlijke indeling.

Het Bestuur
Bestuurlijk valt Dorst vanouds onder Oosterhout. Dit is in het begin van de middeleeuwen al ontstaan. Om dit te verduidelijken is een klein stukje geschiedenis nodig. N a de verovering van Gallië, onder andere het tegenwoordige Noord-Frankrijk, België en Noord-Brabant, besloot Julius Caesar om deze gebieden in het Romeinse Rijk op te nemen. Dit plan werd pas in de eerste eeuw na Christus door Keizer Domitianus uitgevoerd. De twee provincies werden Germania Inferior en Germania Superior genoemd met als hoofdplaats respectievelijk Keulen en Trier. In de vierde eeuw na Chr. wijzigde keizer Diocletianus de organisatie. Hij vormde onder andere de provincies Belgica Secunda en Germania Secunda met als hoofdplaats respectievelijk Reims en Keulen

[i]. Na de ondergang van het Romeinse Rijk bleef deze administratieve indeling nog meer dan tien eeuwen bestaan. Bij de verspreiding van het katholicisme over deze gebieden werden de aartsbisdommen volgens dezelfde grenzen ingedeeld. Bij het concilie van Trente, 1545-1563, werd de kerkelijke4 aan de staatkundige indeling aangepast.

BERRIE, hier image 001 toevoegen aub

Zoals in nevenstaand kaartje is te zien behoorde bijna geheel Brabant met nog een gedeelte van België tot het bisdom Tongelo wat later verplaatst werd naar Luik. Na de ondergang van het Romeinse Rijk veranderde in de loop der eeuwen de staatkundige grenzen. Het gaat te ver om in dit artikel op alle veranderingen in te gaan. Wel is de kroning van Karel de Grote tot keizer van het Duitse Rijk van belang.De latere keizers hebben maar een beperkte invloed op de onder hun bestuur vallende gebieden. Dit veranderd pas wanneer de in 1500 geboren Karel V aan de macht komt. Op het einde van de tiende eeuw komen we een vijftiental graafschappen onder het bestuur van Ansfried I [ii] tegen. Van deze graafschappen is voor ons Toxandrië het belangrijkste. Wanneer Ansfried I kinderloos overlijd komt dit gebied aan zijn neef Ansfried II. Deze sluit na het overlijden van zijn vrouw een overeenkomst met keizer Otto II. Deze krijgt het gebied in ruil voor de Utrechtse bisschopszetel. Het graafschap Strijen verviel aan zijn neef Roger [iii]. In 1039 verdeelde deze het gebied onder zijn twee zonen Lambert en Hendrik [iv].

BERRIE, hier image 003 toevoegen aub

Hendrik kreeg het gebied ten zuidwesten van de Mark tot aan de Striene en de Schelde. Het bevatte ook het land van Bergen op Zoom tot Zandvliet en de grens van het land van Antwerpen. Hendrik kreeg ook de plaatsen Merksem, Eekeren, Loenhout en Oostmalle toebedeelt. Het gebied ten noorden en oosten van de Mark bleef onder het graafschap Strijen behoren. Vlaanderen, Brabant en het land van Antwerpen waren al belangrijke gebieden. Hendrik van Strijen koos zijn zetel dan ook in Schoten bij Antwerpen.
Lambert behield het resterende deel van Strijen dat het gebied ten oosten van de Striene en ten noorden van de Mark omvatte. Oosterhout kwam door deze indeling in het grensgebied te liggen waar beide heren zeggenschap hadden. In de loop der tijd komt het land van Breda in bezit van Gerard van Raseghem. Zijn tweede vrouw Adeweis, dochter van de graaf van Strijen, draagt haar bezittingen in Oosterhout in 1325, met goedkeuring van haar man, over aan Willem van Duivenvoorde.
Gerard van Raseghem had wegens geldgebrek het land van Breda in 1326 verkocht aan de hertog van Brabant. Deze gaf het land van Breda in 1329 in bruikleen aan Willem van Duivenvoorde en verkocht het in 1350 aan Jan van Polanen, heer van de Leck. N het overlijden van Willem van Duivenvoorde kwamen de bezittingen in Breda en Oosterhout weer bij elkaar.

[i] H. van der Horst; Geschiedenis van Brabant, deel I;Uitgeverij Historie Nijmegen, 1983; pag. 25.[ii] H. van der Horst; Geschiedenis van Brabant, deel I;Uitgeverij Historie Nijmegen, 1983; pag. 70.[iii] Thomas Ernst van Goor; Beschrijving der stadt en lande van Breda, 1746.[iv] Rijksarchief ’s-Hertogenbosch; Kolonel Adam van Broekhuijsen; 1738, no. 506.

Piet van Beek

+++

Uit het “Wando Journaal” van augustus 1972

Kikkers
Er is de laatste tijd over kikkers in krant en tijdschrift nogal wat geschreven. De een voert kikkers in uit Hongarije. De ander vist kikkers uit de sloot, kweekt ze kunstmatig op en zet ze later ergens anders weer uit. Men zegt wel eens, hoe minder men een plant of dier ziet, des te meer wordt er over geschreven. En daar lijkt het echt wel op. Kikkers dreigen uit te sterven door allerlei oorzaken. Hoe leeft een kikker? Wat eet een kikker. De kikker is zowel land – als waterdier. Het grootste deel van zijn leven brengt hij op het land door. Daar springt hij rond en zoekt er zijn voedsel. Dat voedsel bestaat uit vliegende insecten; kevertjes, muggen, enz. Zijn lichaamsbouw is op het vangen van insecten ingericht. Hij heeft een zeer grote mondopening. Hij kan dus echt een grote bek opzetten. Zijn tong is zeer lang, zit niet achter maar voor in de mond vast en kan dus ver uitgestoken worden. Bovendien is de tong kleverig. De kikker zit rustig op de uitkijk. Vliegt er een insect langs, dan slaat hij de tong bliksemsnel uit en het insect is gevangen. De volwassen kikker ademt als een landdier door de longen. Alleen als er gevaar dreigt, plonst hij het water in en duikt onder, maar steekt al weer heel gauw zijn kop boven water, want hij moet verse lucht happen, net als een zwemmer die ook maar een beperkte tijd onder kan blijven. Zouden we een kikker – natuurlijk erg wreed – een poosje onder water houden, dan verdrinkt hij. Klinkt wel gek voor een waterdier, maar toch is het zo. Omdat de kikker zowel op het land als in het water leeft, hoort de kikker tot de hoofdafdeling der tweeslachtige dieren of amfibieën. Deze dieren hebben niet zoals de mensen een constante lichaamstemperatuur (de mens 38 en de vogels 42 graden), maar de lichaamstemperatuur wisselt met de temperatuur van de lucht. Men spreekt dan ook wel van de koudbloedige dieren (denk aan de insecten). Tegenwoordig spreekt men liever van dieren met wisselende lichaamstemperatuur. Een kikker voelt dan ook meestal wat koud aan. Bovendien is de huid glad glibberig. De meeste mensen vinden dan ook het vastpakken van een kikker een beetje griezelig. De kikker heeft een kale huid: geen veren haren of schubben. Hij is dus erg gevoelig voor felle zonneschijn. Daarom leeft hij ook nog verborgen tussen het gras of de planten. Omdat de kikkers van insecten leven, vinden ze in de winter geen voedsel. Ze houden een winterslaap. Als in de herfst de temperatuur geleidelijk daalt, het aantal insecten afneemt (de meeste insecten sterven in de winter), wordt door de kikker zijn winterkwartier opgezocht. Hij zoekt een sloot op met water en brengt daar verstijfd de winter door, terend op zijn vet. Moddervet verdwijnt hij in de herfst in de modder en broodmager komt hij als de lentezon het slootwater warmer maakt, weer tevoorschijn. Bij dat opzoeken van sloten in de herfst en bij het weer verlaten van de sloot en het opzoeken van een voedselterrein worden heel veel kikkers doodgereden vooral op polderwegen. Wij verbinden de kikkers aan de sloot maar heel veel kikkers leven of misschien moeten we nu zeggen leefden, vaak ver van de sloten en zijn dan echte landdieren. Het water heeft hij eigenlijk alleen nodig om te overwinteren en eieren te leggen. Het zal u wel bekend zijn, dat het aantal kikkers de laatste jaren enorm is afgenomen. Je ziet er haast geen meer. En als je er een ziet, dan wordt hij met de vinger nagewezen. Voor dat uitsterven van de kikker zijn er allerlei redenen. Ik noemde er reeds een: in de herfst en lente sneuvelen heel veel kikkers door het verkeer. Een tweede reden is dat de akkers en weiden veel beter ontwaterd zijn dan vroeger. Vooral in de kleipolders houdt men het winterwaterpeil zo laag mogelijk. Komt er nu vorst, dan bevriest in de sloot niet alleen het water, maar bij strenge vorst ook heel vaak de modderlaag en de kikkers vriezen dus dood.

C. van Alphen

+++

Uit het “Wando Journaal” van mei 1972

Uit het verleden van Dorst – 1828 Een oud boekje over Gilze
In de tijd dat Gabriel van Nieuwkuyk schoolmeester te Dorst (1817 – 1838) was schreef de bekende Heer G. Schrauwen, schoolonderwijzer te Gilze,een boek over de toenmalige toestand in Gilze. Het is dus geen geschiedenis van zijn dorp, maar het geeft een interessante kijk op deze Brabantse plattelands gemeente in het begin van de vorige eeuw. Het heet: “Beschrijving van het dorp Gilze” ten nutte der inwonende jeugd bearbeid door G. Schraauwen. Schoolonderwijzer te Gilze. Het is in briefvorm geschreven. Hij zegt, dat er 1648 inwoners waren. Allen Katholiek, dat het een gezonde luchtstreek is, waardoor vele mensen tot in de hoogste ouderdom de volmaaktste gezondheid genieten, want grijsaards van 70, 80 jaren verrichten nog gewone arbeid van een mens van 50 jaren. Het schoolgebouw bevat een genoegzame ruimte voor 200 kinderen (die er in de winter soms aanwezig zijn). Men treft er een stel maten en gewichten aan en landkaarten, een letterkast en leestafels. De school is in 1821 nieuw gebouwd. In Rijen zijn 515 zielen, allen Rooms Katholiek. De keistenen voor de bestrating heeft men van de Molenheide laten inzamelen. Hij beschrijft de boekweitvelden en de akkers begroeid met vlas. Ook Dorst verbouwde toen veel boekweit en vlas. Dit laatste om linnen van te spinnen. Ook koolzaad was niet zeldzaam. Ofschoon voor de ploeg ossen werden gebruikt, gaf men de voorkeur aan paarden, omdat de ossen te langzaam waren en bij heet weer onbruikbaar. De boeren waren genoodzaakt bij Werkendam in de Biesbos hooi te pachten. Dit hooi werd met schepen te Oosterhout of aan de Groenendijkse haven te Oosteind gebracht, uren van Gilze af, vanwaar het met karren werd afgehaald. Prijs der granen in 1824. Tarwe per mud f. 4,25 – rogge f. 2,80 – boekweit – f. 2,– gerst f. 1,75 en haver f. 1,40. De bijenteelt wordt meer uit liefhebberij dan om gewin gedreven omdat in 1816 en 1817 door de natte zomer veel sterfte voorkwam. Men stookte steenovens, zogenaamde veldovens, enkele per jaar, wat een zeer goedkoop product opleverde. Iedere boer en bijna iedere dagloner teelt en bereidt zoveel vlas als zijn huisgezin voor linnen tot hemden en zwart en blauw geverfd tot broeken, borstrokken, kielen, voorschoten, jakken, enz. nodig heeft. Hij zaait zoveel koolzaad als hij gerief van olie behoeft, hij teelt zelf kemp (hennep) voor touwen enz. Vroeger trof men in nagenoeg iedere herberg een bus aan met het opschrift: voor den arme. Telkens wanneer men iets verkocht, verruilde, een weddenschap aanging, werd daarbij bedongen, zoveel voor de arme in de bus te steken, waar echter niet steeds gevolg werd gegeven. Er werden vinken en ortolanen gevangen (de laatste zijn een soort vinken met olijfgroene en lichtgroene kop en lichtgele keel, die nog veel in het oosten van Nederland voorkomen en broeden). Deze laatstgenoemde brachten 1 tot 5 gulden per stuk op, omdat ze voor een bijzondere lekkernij werden gehouden. Als andere vogels worden genoemd: hannebroek (Vlaamse gaai), ekster, merel, lijster, wielewaal, specht, patrijs, kwartel, koekoek, nachtegaal; als vissen: snoeken, baarzen,palingen, kwabalen; als wild: hazen, konijnen, vossen, wezels, bunzingen, fluwijnen (steenmarters) egels, adders.

Het toen bestaande brandreglement vermeldde:
Art.1. verbod aan een ieder om voor of na daglicht in huizen, schuur of bakketen vlas of hennep te braken of te zwingen, of licht in stallen of schuren, anders dan besloten lantaarns te gebruiken.
Art.2. zegt, dat men op openbare straten of omtrent huizen, schuren of andere gebouwen geen tabak mag roken, zonder dat de pijp met een hoedje of sluifje gedekt zij.
Art.3. wil dat men geen as of ashopen zal leggen binnen de afstand van 3,77 el van huizen, schuren, turfkooien, bakhuizen of lemen manden, tenzij in behoorlijk daartoe gemetselde putten.
Art.4. Niemand mag enige licht vuurvatende stoffen aan pijpen der schoorsteen of boven de 20 ovens leggen.
Art.5. de schoorstenen moeten van tijd tot tijd worden geveegd en evenals de bakketen bruikbaar gehouden worden.

Op geregelde tijden wordt ter controle een brandschouw gehouden. Iedere bewoner van een huis is alsdan verplicht aan zijn deur te plaatsen: een lantaarn, een emmer en een ladder, gereedschappen die bij plaats hebbende brand van dienst kunnen zijn.

Menig dagloner die nergens werk wist te krijgen, werd voor gebrek behoed door van de hei bezems en boenders te maken en die elders te verkopen. De hei diende ook tot voedsel voor kalveren en schapen, de bijen verzamelden honing in, de boer haalde er zijn plaggen voor mest, de arme mens haalde er kosteloos een voorraad turf tegen de koude winter, die verbrand zijnde, uitnemende mest opleverde om aardappelen en te poten. Dus de heide was wel nuttig voor de dorpsbewoners.

De meeste in dit kleine boekje vermelde zaken zullen wel precies gelijk geweest zijn aan het leven te Dorst. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der harmonie St. Cecilia te Gilze schrijft de vroegere archivaris van Oosterhout Dhr. Mosseveld in “Brabantia” 1975: 1 dec. 1816 kwam Gregor Schraauwen, geboren te Kruisland 1796 als opvolger van de wegens drankmisbruik tot gevangenisstraf veroordeelde ontevreden Arnold van Groenendaal. Met zijn komst ging er in Gilze een frisse wind waaien. Hij speelde het klaar om binnen een jaar het verwaarloosde onderwijs op te halen. In 1818 werd hij door het gemeentebestuur gehuldigd en toegejuichd. Hij was waarschijnlijk ook dirigent van het muziekgezelschap, heeft veel gedaan voor de vernieuwing en heeft het reglement samengesteld en geschreven.

Arnold Minjon † 

+++

Geslaagd Marcoen Kerstconcert 19 december 2004

Afgelopen zondag organiseerde het Marcoenkoor uit Dorst haar kerstconcert, en met succes!

Ruim driehonderd bezoekers waren naar onze Marcoenkerk gekomen om het Dames en herenkoor Marcoen, olv. Jan Marie Wouters, te horen. Solo optredens van het koor, maar ook een tweetal werken samen met fanfare Sint Joris uit Dorst. De fanfare, olv. Frank Adams, verzorgde ook een deel van het concert, met enkele prachtige koralen en in het bijzonder ‘Eer aan God – vrede op aarde’!

Ook het kinderkoor ‘de Marcoensingers’, olv. Desiré van Velthoven, werkte mee aan dit concert, met liedje van Marco Borsato (Nooit meer een morgen) en Kinderen voor Kinderen (Als de lichtjes Doven). Het kinderkoor werd ondersteund door Sylvia de Reuver op fluit en Jochem van Velthoven op Orgel. Samen met koor en fanfare werd gezongen ‘Wij komen tezamen’ en ‘Midden in de Winternacht.’

Het geheel werd aangekondigd door onze pastor Ton van Balveren, waardoor het programma vloeiend verliep.

Na afloop dankte Jan van Velthoven, voorzitter van het dames en heren koor, alle medewerkers voor hun inzet en alle aanwezige voor hun komst en aandacht.

Na afloop was er nog gelegenheid voor een kopje koffie of een glaasje Glühwein.

+++

Voorbeeldig 100

9 Januari 1905 geboren te Oosterhout. Wie?
Mevrouw Van Genk-Bogers. Haar drie zussen en één broer zijn allen tenslotte negen-tigers geworden. Schoolkind in Den Hout tot haar 12e en toen werken, intern bij gezinnen. Het eerste gezin met 6 kinderen! Veel te zwaar voor een 12 jarige en thuis kwam ze dus nauwelijks meer. In 1931 trouwde ze in Oosteind waar haar ouders toen woonden. Het echtpaar Van Genk-Bogers ging in Dorst aan de Rijksweg wonen naast de smederij. Sparen en tenslotte bouwen aan de Spoorstraat waar ze in 1938 introkken. Haar man werkte 7 jaar in de boswachterij en werd toen gevraagd om het golfter-rein voor de club Toxandria op poten te zetten. Dat is zijn levenswerk over 40 jaar geworden en “onze” 100 jarige is er nog steeds erg gelukkig mee dat ze hem daarin heeft kunnen steunen. In 1967 werd hij gepensioneerd en overleed in 1972. Van 1958 tot 1967 woonde ze echt op het terrein van de golfclub. In 1967 verhuisde het echtpaar van het golfterrein naar de Meerberg en daar heb ik Mevrouw Van Genk opgezocht. Daar woont ze nog zelfstandig, eet van “tafeltje dekje” en haar dochter uit de Spoorstraat houdt dagelijks een oogje in het zeil. Eigenlijk twee oogjes, na een val en een recente kwaal die nog niet onder de knie is. Ze kan goed alleen zijn. Met de krant, t.v., telefoon en fax en zo nu en dan een be-zoek, leeft ze als een blij, tevreden mens. Letterlijk: “Dankbaar voor elke nieuwe dag”. Het harde werken, haar leven lang, en nog steeds, het zorg hebben om anderen, haar man en hun drie kinderen houden haar geestkracht op spanning en daardoor kan ze op zo’n goede manier oud zijn. Door mee te leven met haar 9 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen heeft ze een frisse kijk op de jeugd gehouden. Uit de eerste wereldoorlog herinnert ze zich alleen het typische oorlogsbrood. De eerste dagen van de oorlog in mei 1940 waren heftig. Tijdens bombardementen moest het gezin de schuilkelder in. Ook zijn ze een keer de tochtige lange gang van de dakpannenafdeling van de steenfabriek in gevlucht met een dubbele ooront-steking voor het pasgeboren kind tot gevolg, die later nog eens het glas van een gebroken ruit tijdens een bombardement over zijn wieg heen kreeg. Bij de bevrijding werd zij met een vriendin verrast toen de koepel van een tank openschoof en ze witte brood en cornedbeef van de geallieerde soldaten kregen. Ze is nog nooit zo enthousiast met een presentje terug naar huis gegaan.

Op vakantie gaan was er nooit bij en daar heeft ze later ook nooit meer naar verlangd. Na het pensioen van haar man hebben ze nog dansles genomen en zijn ze op een kaartclub gegaan.

Tenslotte vraag ik met schroom, omdat ik denk haar misschien in verlegenheid te brengen: “Men zegt, de wijsheid komt met de jaren, heeft u tenslotte nog een ‘wijs’ woord voor ons?” Zonder enige aarzeling komt er kort en bondig en met stralende ogen: “Ik heb ervaren alles komt vanzelf terecht, alles heeft begin en eind”. Zo, daar hoef ik geen slotzin meer na te verzinnen.

Bram Vrolijk

+++

Speciaal voor de hondenliefhebbers!

Wist u dat honden tegenwoordig blaaskanker kunnen vaststellen? Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat honden getraind kunnen worden in het waarnemen van blaaskanker. En wist u dat honden tegenwoordig gemasseerd worden ter ondersteuning van gedragsproblemen? Door massage komen stoffen in de hersenen vrij die ontspannend werken en/of invloed hebben op het immuunsysteem en de hormoonhuishouding, waardoor leerprocessen en dus het oplossen van probleemgedrag worden bevorderd.

Om zo maar even met de deur in huis te vallen met wat weetjes over honden… Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Judith Hofman en ik ben dol op honden. We hebben zelf een Berner Sennen van zes jaar, genaamd Oscar. Ik ben niet alleen dol op honden maar ook op het schrijven over onze huishond. En dan over het gedrag van ons ten opzichte van onze honden, vaak met voorbeelden uit het mensengedrag, omdat dat allemaal op elkaar aansluit. Soms lijkt het zo moeilijk om een gedragsprobleem op te lossen, terwijl dat niet zo hoeft te zijn, als u maar net iets meer van honden zou afweten. Ik heb de afgelopen zes jaar allerlei opleidingen en cursussen gevolgd in de positieve gedragstraining. Maar alles bij elkaar is mijn grootste leermeester altijd nog onze eigen hond Oscar geweest. Echt leuk wat ze je allemaal kunnen laten zien…Misschien heeft u wel eens gehoord van clickertraining, nou dat is een onderdeel van het gedrag van honden positief beïnvloeden. Deze training wordt al jaren met veel succes toegepast in dierenparken om bijvoorbeeld de voetverzorging bij olifanten te kunnen doen. Ook worden hiermee dolfijnen getraind in allerlei kunstjes. Je kunt natuurlijk ook een brandend vuurtje gebruiken om een olifant zijn poot te heffen of een dolfijn hoger te laten springen, alleen werkt dat absoluut niet motiverend voor het dier en je bouwt er zeker geen band mee op. Correcties zijn zeker op zijn tijd wel nodig, maar ik vind dat ze niet de basis moeten zijn voor het aanleren van nieuw gedrag. Naast de clickertraining werk ik ook veel met geleidetraining over hindernissen, waardoor de concentratie wordt bevorderd en bepaalde lichaamsdelen beter gebruikt worden waardoor er meer balans ontstaat. Inmiddels heb ik de in Nederland beschikbare opleidingen gevolgd en volg ik momenteel een opleiding in Duitsland. Deze geeft mij meer diepgang in de methode van positieve gedragstraining. Voor mijn opleiding ben ik nog op zoek naar proefkonijnen (honden en begeleiders), dus als u zich geroepen voelt, dan hoor ik dat graag!

Leest u meer volgende maand in de Doggieblues.

Judith Hofman

+++

Jongeren in Dorst

Nu het Nieuwsblad Dorst digitaal is gegaan, is het ook tijd voor wat nieuwe onderwerpen. Een daarvan is de jongeren in Dorst. De redactie van NieuwsuitDorst wil ook voor en over hen gaan schrijven. Maar wat is er voor de jeugd te doen in Dorst? Een dorpje als Dorst kan natuurlijk niet zonder jeugdsoos. Gelukkig is Jongerencentrum Kaszah iedere vrijdagavond geopend van 20.30 tot 02.00 uur. Ook organiseren zij een keer per maand een themafeest. Kaartjes hiervoor zijn op vrijdagavond te koop in het Kaszah gebouw aan het Kapelerf 6. Elk themafeest heeft een voorverkoopperiode van 4 weken. Alleen mensen met een kaartje wordt entree verleend.

De volgende themafeesten staan in de Kaszah (onder voorbehoud) op het programma:

  • Zaterdag 22 januari: Into the movies Party (kom verkleed als je favoriete filmster)
  • Zaterdag 19 februari: Popcorn Party

Ook met carnaval zijn er enkele activiteiten in het jongerencentrum:

  • Vrijdag 4 februari: Pré Carnaval
  • Zondag 6 februari: Geeltjesfeest (180 kaartjes à €12 per stuk, onbeperkt drank, enkele dranken zijn tegen betaling)

Kijk voor meer informatie over de Kaszah op www.kaszah.tk

+++

Vacature regionale programmaraad

Met ingang van 1 januari 2005 is er een vacature vrijgekomen in de gemeente Oosterhout voor de regionale programmaraad breda e.o. Deze programmaraad adviseert de Casema 1 keer per jaar voor radio- en tv zenders. In de regionale programmaraad zijn zes gemeenten vertegenwoordigd:

Breda:
Dhr. B.v.d. Noort
Mw. C. Lok

Geertruidenberg:
Dhr. A. Pols
Dhr. A. Stael

Alphen/Chaam:
Dhr. M. Wigchert
Dhr. A. Foudraine

Drimmelen:
Mw. N. Vermeulen
Dhr. G.J. Thijssen

Etten-Leur:
Dhr. J. Hupkes
Mw. P. de Beer

Oosterhout:
Mw. E. Mommers

Voor meerdere informatie kunt u terecht bij de
Regionale Programmaraad Breda e.o.
Postbus 8789
4820 BB Breda

of kijk eens bij www.kabelraden.nl

Voor mogelijke invulling van deze vacature kunt u een brief schrijven naar:

College van Burgemeester en wethouders
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

+++

Op 21 en 22 januari 2005 Sauwelen in Dorst

Op Vrijdag 21 en Zaterdag 22 januari 2005 zullen in Dorst weer de traditionele sauwelavonden worden gehouden. De avonden worden georganiseerd door de Stichting Karnaval de KATER. Deze stichting is opgericht nadat de Carnavalsvereniging Dorstig leut te kennen had gegeven met hun activiteiten te stoppen. De Stichting neemt nu voor de 8e keer de organisatie voor haar rekening. De sauwelavonden worden gehouden in de zaal van Café Dorpszicht aan de Rijksweg te Dorst. De voorverkoop van de kaarten vindt plaats vanaf maandag 17 januari 2005 vanaf 19.00 uur in Café Dorpszicht.

De entree bedraagt dit jaar de prijs van 5 Euro

In Dorst wordt voor de 29e keer gesauweld. De sauwelavonden bestaan niet allen uit sauwels, doch tussendoor worden door de leden van de Stichting de Kater, Carnavalsverenigingen uit Dorst en de Hofkapel de Dorstse Boerkes meerdere acts opgevoerd. Dus al met al een avond vol cabaret. De sauwelavond zal worden gehouden in de sfeer van de vier seizoenen van het jaar en het geheel wordt aan elkaar gepraat door leden van de Stichting de Kater.

De navolgende sauwelaars komen in de sauwelton:
Jaqueline van Gageldonk (voor de 9e keer) alias het Mauwerke van alles
Michel Hoosemans (voor de 2e keer) alias Koos dun Zwerver
Ton van der Velden (voor de 4e keer) alias de Vakaansieman
Moniek Jansen (voor de 3e keer) alias Moos Tokkie
William van der Schriek (vur de zoveelste keer) alias Willy B als muzikaant

Opgevoerde acts:
Er worden door de leden van de Stichting de Kater, Carnavalsverenigingen uit Dorst en de Hofkapel tussen de sauwels door een aantal acts opgevoerd. Zo zullen de acts de vier seizoenen door het jaar heen zomer/herfst/winter en lente uitbeelden met muziek en dans en daarmede de aanwezige vermaken.

Voor meer info: Walther Hoosemans, 06-50611752 of 0161-412127

+++

Carnaval Kattegat (Dorst 2005) – Kleine potjes hebben groote Ore

Boerenbruidspaar bekend gemaakt !!!!!!
Een jaarlijks terugkerend evenement met de carnaval in het Kattegat (Dorst) is de Boerenbruiloft op zondag met carnaval.

Tijdens de afgelopen weekend gehouden sauwelavonden is het bruidspaar voor 2005 bekend gemaakt.

Het zijn geworden: Nillis en Marie Hop

Het bruidspaar is afkomstig uit het geslacht van de Carnavalsvereniging Ut Zooike. Een club enthousiaste mensen die met carnaval actief meedoen aan alle activiteiten.

Op zondag 6 februari 2005 om 11.00 uur zal dit bruidspaar aanwezig zijn tijdens de Carnavalsmis in de kerk en vervolgens om 12.00 tijdens de boerenbruiloft in café Dorpszicht in huwelijk verbonden worden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze bruiloft kan door 125 gasten worden bijgewoond. Kaarten a 8 € zijn te koop bij Willy van de Heijkant, Mincerstraat 33 in Dorst. (0161-412597)

De bruiloft zal worden opgeluisterd door de Hofkapel de Dorste Boerkes en het Piratenkoor uit Oosterhout en een Disco. Tijdens de bruiloft zijn de Jeugdprins en Jeugdnarrin aanwezig.

Namens de Stichting de Kater, Walther Hoosemans
0161-412127 of 06-50611752