Februari 2005
Uit het archief van NieuwsuitDorst (webmaster Frenk Loonen).

+++

Voorwoord

Even dit:
Het is alweer februari. De vaak triest ogende, saai zo na de feestdagen en jammerlijk miezerige januari maand is weer voorbij. Gelukkig hebben we hier carnaval!!!! Even de grijze buitenlucht laten voor wat het is, even je gedachten weg van het werk en de dagelijkse beslommeringen. Feest voor jong en oud. Ook dit jaar was alles weer fantastisch geregeld (Stichting De Kater: onze dank!). Nu ‘de Boemel’ er niet meer is concentreerde alles en iedereen zich voornamelijk op Dorpszicht. Iedereen trof daar iedereen en allemaal hebben we weer genoten. Het waterige zonnetje deed dapper zijn best een steentje bij te dragen aan de festiviteiten en niet zonder succes.

Het is op woensdag wel even wennen. In de meeste huizen laat de wekker zich deze morgen weer vroeg horen. De kinderen hebben nog vakantie maar de ‘grote mensen’ dienen de draad direct weer op te pakken. Terug naar de dagelijkse gang van zaken; naar het werk en/of puinruimen in een huis waar vier dagen niets is gedaan. Confetti ligt overal en de stofzuiger zucht bij al het werk dat hij moet verrichten.

Deze maand is het nieuws dat op onze site te lezen is, dankzij sponsoring van de Dorpsraad, ook op papier te krijgen. Het gaat hier om een try-out en we hopen hiermee ook de mensen zonder internet te bereiken. Bij Ad van Rijthoven is voor een ieder die geen beschikking heeft over internet en niet in staat is naar de Klip te gaan om onder het genot van een bak koffie de Zuil te lezen een exemplaar af te halen.

We willen dit, bij voldoende animo, kosteloos voor de lezer blijven doen. We roepen bedrijven die willen adverteren dan ook op zich bij ons te melden. Lees meer hierover onder te kop “In de aanbieding”.

Rest mij nog een klein verzoekje aan iedereen die de site leest: vertel het je buren! Het lijkt er op dat nog lang niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van de site en dat is jammer. Zo sprak ik op mijn werk een collega die ook in Dorst woont. Toen ik hem vroeg wat hij van de site vond stond hij met zijn oren te klapperen en een: “Jéé, da wis ik eemaol nie?!” schokte mij tot in mijn ziel (nou ja, maar een beetje verbaasd was ik wel). Duidelijk het laatste Nieuwsblad niet goed gelezen he jochie?

Dus: zegt het voort, zegt het voort. Wie heeft er nog niet van NieuwsuitDorst gehoord?

Houdoe en tot volgende maand,

Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws vanuit het Gemeentehuis

 • De gemeente Oosterhout gaat deelnemen aan de wedstrijd “de schoonste gemeente van Nederland”. Dit is een initiatief van de Stichting Nederland Schoon.
 • Burgemeester en wethouders hebben besloten de gemeente Oosterhout te laten deelnemen aan het regionale project De Veilige School. In het project zullen eenduidige afspraken gemaakt worden over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het scheppen van een sociaal veilig klimaat op en rond de scholen. In het project werken samen de gemeenten Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Dongen, de politie, een aantal scholen voor voortgezet onderwijs, het Openbaar Ministerie en bureau Halt.
 • Het College heeft kennis genomen van de stand van zaken en het aangepaste uitvoeringsprogramma van de BORDT-studie. In deze studie wordt gezocht naar oplossingen voor de verkeersproblematiek in het gebied Breda-Oosterhout-Rijen-Dongen-Tilburg. Burgemeester en wethouders hebben verder besloten voor de vervolgstudie een bedrag van € 28.000 uit te trekken. Ook de mogelijke zuidelijke omleidingroute van Dorst maakt deel uit van deze studie.
 • Het College van Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek naar de toekomstige exploitatie van zwembad Surae. Dat onderzoek heeft opgeleverd dat exploitatie van Surae niet mogelijk is zonder substantiële financiële bijdrage van de gemeente. Uitgangspunt is echter steeds geweest dat de zwemvoorziening geëxploiteerd moet worden zonder gemeentelijke bijdrage. Een en ander betekent dan ook dan dat Surae na het zwemseizoen 2005 zal sluiten. Deze brief is op de agenda geplaatst van de raadsvergadering van 22 februari. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.
 • Door de fractie van Gemeentebelangen zijn schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de geplaatste zendmast aan de Sparrenlaan. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een protest van 100 omwonenden tegen de plaatsing van deze mast. De gemeente is niet voornemens om de tijdelijke (zonder vergunning geplaatste) mast te laten verwijderen. In het kort komt het erop neer dat de gemeente niet wil handhaven. Een aanvraag voor de plaatsing van een definitieve mast ligt ter inzage. Tegen deze mogelijk te verstrekken bouwvergunning is bezwaar ingediend door dezelfde 100 omwonenden.
 • Op verzoek zijn aan de zuidzijde van de spoorbaan de twee zandpaden opgeknapt en voorzien van een nieuwe afdeklaag. Ook aan de noordzijde van de spoorbaan zal het zandpad worden opgeknapt en worden voorzien van een nieuwe deklaag.
 • Gelijktijdig met het herbestraten van een gedeelte van de Baarschotsestraat wordt een nieuw fietspad en voetpad aangelegd vanaf de verkeerslichten tot aan de Spoorstraat. De aansluiting op de Spoorstraat is ook verbeterd. Tevens is een verbinding aangebracht tussen de halte van lijn 131 van de BBA/Connex en de halte van lijn 197 van de Buurtbus Molenschot/Dorst.
 • Het College heeft een begin dit jaar genomen besluit bekrachtigd om 1 euro per inwoner te storten op giro 555 ten behoeve van de nationale hulpactie tsunami Azië. Het totaalbedrag van € 55.000 zal ten laste worden gebracht van de post onvoorzien.

Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de Dorpsraad

Surea
Met grote teleurstelling heeft ook de Dorpsraad op 24 januari 2005 kennis genomen van het besluit van het College van Oosterhout de raad te adviseren om natuurbad Surae einde seizoen 2005 voorgoed te sluiten. In 2003 heeft Gemeente Oosterhout een adviesraad in het leven geroepen om het College te adviseren in het proces met als doel “Surae Openhouden”. Ook de Dorpsraad was vertegenwoordigd in deze adviesraad. De laatste bijeenkomst van deze raad dateert uit november 2003, zo’n 15 maanden geleden. Blijkbaar had de gemeente geen behoefte aan advies omdat ze de uitkomst van de onderhandelingen met Staatsbosbeheer kenden. Tijdens de jaarlijkse bestuurlijke ontmoeting met het College van B&W op 8 maart 2004 in Dorpszicht strooide de verantwoordelijke wethouder Krijnen alle aanwezigen zand in de ogen door te stellen “Wij doen er alles aan om Surae open te houden……… laat het maar aan ons over”. Tijdens informeel overleg in december 2004 met ambtenaren en de nieuw benoemde wethouder werd ons duidelijk gemaakt dat de zaak zich positief ontwikkelde. Wij begrepen toen dat het natuurbad open kon blijven want zowel exploitatie tekort als waterhuishouding waren opgelost. We hebben het verkeerd begrepen denken wij nu. Er blijven veel vragen over:

 • Wat is de reactie van de Raad op dit voorstel?
 • Komt er een initiatief voorstel uit een van de fracties om geld in de begroting te vinden om Surae open te houden?
 • Waarom is er geen overleg geweest met Rijen en Breda over een financiele bijdrage?
 • Waarom zijn er zoveel concessies gedaan door Oosterhout naar SBB om de “Zwaan Surae “ om te toveren tot “Lelijke Eend Surae” zodat het exploitatietekort torenhoog stijgt?
 • Wie heeft het verbod per 1 jan.2006 om nog ruwwater op te pompen uit de bodem uit de kast getoverd? Waar haalt het waterleiding bedrijf zijn ruwwater vandaan?

Dit zijn slecht enkele van de vele vragen die er nog zijn. Het kan en mag niet zo zijn dat er niet naar de terechte mening van tienduizenden recreanten geluisterd wordt. Wij beseffen wel dat de klok op een voor twaalf staat en de kansen uiterst gering zijn om het bad nog open te houden. Help ons mee door uw raadsleden te overtuigen er iets aan te doen. Wij gaan ook door.

Dorpspunt Dorst
Binnen de Dorpsraad wordt er al langer gesproken over nut en noodzaak om in Dorst een Dorpspunt te stichten. In Brabantse dorpen zoals Chaam, Moerdijk en Den Hout kunnen bewoners bij een fysiek “loket” terecht met al hun vragen over wonen, werken en voorzieningen waaronder veiligheid. Deze Dorpspunten koppelen de vragen en behoeftes van bewoners aan het dienstenaanbod van leveranciers. Leveranciers kunnen zowel instellingen als gemeenten zijn maar ook bedrijfsleven. Wij hebben besloten om het volgende proces te doorlopen:

 1. Informatie verzamelen van instellingen die zich aan de leverancierskant van Dorpspunten bevinden. Te denken valt aan b.v. Mark en Maas, Merites, Gemeente sociaal-maatschappelijk werk, politie, andere al lopende Dorpspunten in de regio.
 2. Hoe krijgen wij de financiering rond voor een enquete in Dorst?
 3. Formuleren van takenpakket en werkwijze van een Dorpspunt in Dorst.
 4. Door middel van een enquete bewoners in Dorst om hun mening vragen over nut en noodzaak.
 5. Evaluatie van enquete en komen tot een besluit over inhoud, organisatie, financiering van het Dorpspunt.

Kortom er is nog veel te doen. Wij zullen meer van ons laten horen.

Pilot buurtprojecten
In 2002 is er een rondgang gemaakt in ons dorp om verkeersknelpunten te inventariseren onder leiding van SOAB. Zeer recentelijk heeft het College besloten om een budget voor het oplossen van deze verkeersknelpunten ter beschikking te stellen van Euro 18.000 per wijk. Oosterhout is verdeeld in drie regio waarin Dorst deel uitmaakt van Zuid, dit is incl Oosterheide. Op korte termijn wordt bepaald welke zaken aangepakt gaan worden.
Ziet u urgente zaken meld het dan bij Wilma Broers. Tel 412 207.

UMTS-mast
De Dorpsraad heeft aan het college aangegeven de actie van omwonende t.a.v. de zendmast aan de Sparrenlaan te steunen. Bovendien betreurt de Dorpsraad het achterwege blijven van de aan de plaatsing voorafgaande communicatie.

+++

Geschiedenis van Dorst

In het jaar 1000 is de parochie Gilze gesticht die een groot gebied van West Brabant omvatte. De benoeming van de pastoor in deze parochie gebeurde door de Abdis van Thorn welke kloostergemeenschap in deze plaats bezittingen had. Rond 1200 nam de bevolking in onze streek snel toe. Breda werd de hoofdplaats van het gebied en met goedvinden van Gilze werd Breda in 1200 een zelfstandige parochie [i]. In 1303 verheft heer Jacob, pastoor van Gilze en deken van Hilvarenbeek. De kerk in Breda tot een Collegiale kerk met acht kanunniken. Een van de kanunniken is Henricus de Grusere die eigenaar is van een weiland in Dorst. Voor de inkomsten van de Kanunniken schenkt de pastoor een gedeelte van zijn goederen aan het Kapittel. Twee van die schenkingen zijn de inkomsten van een rente in geld en natura, zeven kippen ende rente van een weiland onder Dorst [ii]. Dit is de eerste keer dat de naam Dorst in de geschriften voorkomt. “Item qui decim libras et septem pullas in qui busdam bonis meis ia antibus apud Dorst in parochia de Oosterhout, quorum solucio est prout in bitterus super hoc confectio continetur. Item viginti solidas moneti usualis de prates que vocantus Vlasche in loco qui dictatur Dorst, que tenet dominus Henricus dictus Grusere”.

In het begin van de 12e eeuw stichtte Hendrik van Schoten een convent van de Tempeliers in Breda. Dit was een in 1119 in Jeruzalem opgerichte ridderlijke orde ter bescherming van de pelgrims. Zij waren in Jeruzalem gehuisvest op het oude tempelplein en hadden daar hun naam aan te danken. Na de val van Acco [iii] op het einde van de 13e eeuw kwam de hoofdvestiging van deze orde op Cyprus terecht. Onder leiding van koning Filips IV van Frankrijk werd, om hun rijke bezittingen, de Tempeliers in een kwaad daglicht gezet Tijdens het concilie van Vienne in 1312 onder leiding van paus Clemens V werd de orde opgeheven. De bezittingen gingen voor een groot deel over op de Johannieters met een hoofdvestiging in Frankrijk. In 1199 had Beatrix, Vrouwe van Strijen, aan de “Ridderen Tempelieren de tienden in hare Heerlijkheid Oosterhout [iv]” geschonken. Zij bezaten onder andere het vierdedeel van de inkomsten uit de woeste grond. Broekhuijsen heeft het over een bedrag van 3000 gulden en noemt dit een smak geld [v]. Deze bezittingen kwamen ook in handen van de Johannieters tot deze door de Oranjes wordt afgekocht. In 1473 verkochten de Johannieters ¼ deel van hun deel aan de heer van Breda. Dat de Tempeliers en later de Johannieters ook inkomsten hadden uit bezittingen in Dorst blijkt uit een brief van juni 1475. “Meeus, Raes ende al dander scepenen, Jacop Vrancken, Peter Aertsoen van der Voert, Denijs Aertsoen sijn Bruder ende Adriaen Reijnerssoen van der Munten kennen dat sij schuldich sijn een voor al ende elc als principael den rentmeester mijns heren van Santrijn, Peter van Buijten, of den thoender dese brief als van den corenthienden te Dorst VI jaer lanck duerende tjaers xxx zester rogs ende een zester boecqwijte te betalen altijd tot Onze Lieve Vrouwedach Lichtmisse tot Breda in die Capel op ten solder ende metten mate van Breda te leveren ende tjaers iiii vijmmen stroes oick in die Capel te leveren. Den eersten dach van den huere ingaan sal tot sente Jansdage Baptisten nu naest comende [vi]”. De pachters van de grond in Dorst beloven dus de huur hiervan ieder jaar op 2 februari te voldoen. De huur bedraagt een hoeveelheid rog, boekweit en stro. Voor de hoeveelheid diende de eenheidsmaten van Breda gebruikt te worden. De pacht met een looptijd van 6 jaar ging in op 24 juni.

[i] Thomas Ernst van Goor; Beschrijving der stadt en lande van Breda, Jacobus v.d. Kieboom, ’s-Gravenhage 1744, , pag. 78.
[ii] Oorkondeboek Noord Brabant nummer 1438, 8 oktober 1303.
[iii] H. van der Horst; Geschiedenis van Brabant, deel I; Uitgeverij Historie Nijmegen, 1983; pag. 110.
[iv] Rijksarchief Noord Brabant; aantekeningen Cuijpers van Velthoven.
[v] Rijksarchief Noord Brabant; aantekeningen kolonel Adam vam Broekhuijsen, 1738, nummer 308, hoofdstuk 18.
[vi] Rijksarchief Noord Brabant; aantekeningen Cuijpers van Velthoven.

Piet van Beek

+++

Uit het Wando Journaal van april 1972

Uit het verleden van Dorst – Het Brabantse leven in de baronie omstreeks 1800
In de omgeving van Breda werden de kinderen op 7 à 8 jarige leeftijd al gebruikt voor veehoeden en dergelijk werk. De landlieden waren eenvoudig en armelijk gekleed, maakten veelal zelf hun linnen, breiden hun kousen, maar maakten geen wollen stoffen. Daarvoor zorgden de in de meeste dorpen aanwezige huiswevers. De laatste wever in Dorst was Cornelis Smits. Ontbeet men eertijds met pap, nu waren boterhammen met thee of “cofij” al gebruikelijk geworden. ‘s Middags at men aardappelen “potagien” en pap met roggebrood. Velen slachtten varkens, weinigen aten rund – of kalfsvlees en weinigen hadden bier in de kelders. De dronk was karnemelk en in de zomer dun bier voor wie het konden betalen. Van vrije tijd en ontspanning was er maar zelden sprake. Behalve de Zondagen en Roomse feestdagen kwamen maar 2 kermisdagen hiervoor in aanmerking. Hier in Dorst met Sint Marcoen. Ontspanning bestond dan in bier drinken, kaart spelen, dansen, schieten met de kruisboog of schieten op een houten of stenen duif. In Breda werd een almanak uitgegeven die voor de weinigen die konden lezen dikwijls de enige lectuur was. Niet alleen de levenswijze, ook de boerderij was primitief. Meestal een kamer, een kelder met kamertje daarboven, het zogenaamde opkamertje, de nodige bedsteden en een grote keuken, moos genaamd, dan het zogenaamde achterhuis, waarin het vee stond, de schuur voor hooi en strooi en een bakhuis of bakkeet met oven. In de heistreken was het bovenste van de stal meest de bergplaats van het graan. Bijna steeds hadden de stallen één rij en wanneer al de mest uit de potstal was “uitgekard”, stonden de beesten zo laag, dat ze even met de koppen op de voorstal kwamen. Het stro werd op de eerste plaats voor veevoer bewaard, er werd gestrooid met “heiruigte”. De wei – of hooilanden waren gedeeltelijk op zandige gronden. Het gemiddelde grondbezit was 20 Bredase bunders. (1 Bredase bunder = 1 ha 29 are 17 centi are) en bij de heiboertjes 3 bunders = 12 tot 16 lopenzaad (=oude oppervlakte maat). Een goede hoeve van 30 lopenzaad deed slechts F. 75,– in huur. Er werden veel ossen bij het werk gebruikt. Overal werd het vee op stal gevoerd, ze kwamen 2 maal daags 3 uren lang op de wei; gedurende die tijd moest er een jongen of meid oppassen. ‘s Winters moest het vee niet alleen gevoerd worden met hooi, stro, haver en spurrie, maar ook met gekookt voer van lijnkoeken, boekweitkoeken, rode aardappelen etc. Ook de zuivelbereiding was primitief. In de Baronie koelde men de melk door de kannen in putten of in houten met water gevulde tobben te steken. De niet ontroomde melk werd gekarnd met een molen waarvan het rad door een paard, koe of os werd aangedreven (in de Langstraat veelal door een hond). De keuterboertjes gebruikten een handkarn, waarbij het werk soms door een zwengel aan een balk werd verlicht. Braken (een jaar de akker ongebruikt laten) deed men niet in de Baronie, de armoede der boeren liet dit niet toe. Men zaaide 2 en zelfs 3 jaren achtereen op dezelfde grond rogge en het volgend jaar haver of boekweit en 1/3 van de grond hielden ze voor zomerzaad, spurrie, aardappelen, enz. Het hooi moest door eigen volk gemaaid, op hopen gezet en na droging naar de schuur gebracht, men had in tegenstelling tot het noorden (wellicht door kleinere oogst) weinig last van hooibroei. Het teveel werd in mijten getast, die men met biezen afdekte. Het vervoer geschiedde met wagens of lage aardkarren. De prijs van zo’n kar bij de wagenmaker was ongeveer 40 gulden. De boeren van de Baronie hadden veel last van vossen, die het gemunt hadden op kippen, kuikens en eieren, vooral voor 1800. Daarom werden er flinke premies betaald. Het gemeentebestuur gaf op sommige plaatsen voor het vangen van een oude vos tot 12 gulden en van een jonge vos tot 6 gulden. In Oosterhout was dat minder 2,50 gulden voor een jonge. De meeste dorpen in de buurt vingen per jaar wel 50 à 60 vossen ( uit “Brabantia” 1954 ).

Over duiventorens
De zogenaamde Duiventoren oostelijk van de Vijfeikenweg, midden in een mooie bosrijke omgeving, heeft aanleiding gegeven tot veel romantiek. In ieder geval waren er bij de oude kastelen soms duiventorens of duifhuizen. In de buurt van Liempde staat nog zo’n oud bouwwerk, dat tot in 1942 nog duiven heeft geherbergd, maar toen moesten ze op last van de Duitsers allen worden afgeschoten en werden de vlieggaten met stenen afgesloten. Het vierkante gebouw heeft bescheiden afmetingen op de grond 4 bij 4 meter bij een hoogte van 8 meter. Onder de laagste vlieggaten is rondom de toren een kraag gemaakt met het doel de flewijnen. dat zijn steenmarters, te beletten omhoog te klimmen. In 1890 is gebeurd, dat, toen de planken van de kraag versleten waren, op een nacht een flewijn een bloedbad onder de duiven had aangericht en er ongeveer 200 dood op de zolders lagen. Er bleven maar 24 duiven over. Over het algemeen was vroeger het recht van duiven houden voorbe-houden aan de kasteelheer. Dat was voor de voedselvoorziening. Een vlucht van 200 duiven bracht per jaar ongeveer 500 jonge duiven voort. Deze werden als bijna vlugge jongen van het nest gehaald en geslacht. De mest was van zeer goede kwaliteit. De onkosten waren zeer gering, want alleen in de winter bij sneeuw en strenge vorst werd er wat bijgevoerd. Overigens zochten zij hun voedsel op de akkers in de verre omtrek. Merkwaardig is, dat klachten van de omwonende boeren nooit voorkwamen. Een duif doet volgens sommigen geen schade: hij krabt niet, maar raapt alleen veel onkruidzaden op en ook de blootliggende graankorrels, die toch niet zouden kiemen.

Arnold Minjon

+++

In de aanbieding

Voor particulieren is het vanaf maart mogelijk om ‘kleintjes’ op de site te plaatsen. Dus heb je een nest kittens in de aanbieding of wil je voor een paar euro van je oude fiets af? Zoek je een oppas of iemand die kan helpen in de huishouding?

Stuur dan vóór elke 5e van de maand je advertentie naar de mailbox! De advertentie zal gedurende één maand op onze site geplaatst blijven.

Houd je advertentie klein (maximaal 4 regels op A4 formaat). Lever hem aan in lettertype Verdana en zet de lettergrootte op 12.

Voor bedrijven maken we advertentie ruimte. Aangezien wij een non-profit organisatie zijn en we dus geen winst willen maken zullen de inkomsten die we hieruit krijgen geheel ten goede komen aan het maken van ‘papieren exemplaren’ van de internet uitgave en eventueel het sponsoren van dorpsactiviteiten binnen Dorst. Deze exemplaren zijn bedoeld voor die mensen die niet beschikken over internet en geen kans zien onze Zuil in De Klip te bezoeken. In plaats van adverteren spreken wij dan ook liever over ‘sponsoren’.

Bedrijven die interesse hebben voor een advertentie en/of link kunnen dit kenbaar maken via onze mailbox. Wij nemen dan z.s.m. contact op.

Mail naar: info@nieuwsuitdorst.nl

+++

Bedankt voor Carnaval 2005

Beste Katers en Poezen,
Carnaval 2005 zit er weer op. Kleine Potjes Hadde Groote Ore dit jaar. Het was voor ons alweer de achtste keer. We hebben veel positieve reacties gekregen van inwoners van Dorst over de organisatie van het geheel. Vooral de Carnavalskrant is zeer positief ontvangen. We zijn begonnen met twee leuke sauwelavonden, waarbij het optreden van de leden van de Stichting/de Vraagtekens en Ut Zooike, die tussendoor de acts verzorgde, waarop zeer veel positieve reacties zijn binnen gekomen, dus dat beloofd wat voor 2006. Voor de derde keer zijn we op woensdagavond, in gezelschap van de Kapel de Dorstse Boerkes, de Jeugdprins en zijn Narrin de wagens/loopgroepen gaan bekijken en vervolgens het proeven van het carnavalsbier. Het was er wederom gezellig, dus die houden we er in. Op woensdagmiddag voor het eerst de inhuldiging van de Jeugdprins en zij Narrin tijdens het kindercarnaval in de Klip. Vervolgens op donderdag voor Carnaval de avond voor de ouderen van Dorst, veel cabaret, gezang en gesauwel. Op vrijdag het optreden van onze Jeugdprins Marco den 1e en zijn Narrin Manon op Baronie TV. Een prachtig stel, die het voortreffelijk hebben gedaan. Op zaterdag de officiële intocht in Dorst en de optocht, 11 groepen, 2 muziekkapellen en totaal 150 deelnemers, geweldig mooi. Op zondag de boerenbruiloft, Nillis en Marie Hop uit het geslacht van CV Ut Zooike. Bedankt bruidspaar, Vraagtekens, Dorstlessers, ’t Zooike, Stichting de Kater en de vele andere die hieraan een bijdrage hebben geleverd, we hebben er allemaal van genoten. Op maandag in Dorpszicht het gezellige grote Poezen en Katerbal. Het werd nog maar eens gezongen, wat is het stil aan de overkant. Op dinsdagochtend het Peuterkesbal met een optreden van de clowns Poets en Pats en daarna de playbackmiddag voor de jeugd met 11 deelnemende groepen en met leuke winnaars. Sylvia en Sharon bedankt voor de fantastische organisatie en presentatie. Als afsluiting de verbranding van de Kater en het strijken van de vlag, waar we toch ook weer een groot aantal Carnavalvierders mochten begroeten. Brandweer bedankt voor de ondersteuning. De Prins leverde vervolgens zijn sleutel en scepter in en de Narrin haar Narrinneke waarna ze door de leden van de stichting de Kater naar huis werden gebracht. Voor iedereen onze hartelijke dank en hopen jullie weer te ontmoeten bij het Carnaval 2006.

Het motto voor Carnaval 2006 is bekend, we kunnen alvast aan het denken voor het komende jaar.

Het motto is: T’is Unne Bonte Kermis

Vooral dank aan onze sponsors, adverteerders en vrijwilligers van de Stichting “ de Kater “.

Tot slot aan een ieder die op wat voor een manier heeft bijgedragen en het slagen van dit feest hartstikke bedankt en tot 2006.

Namens stichting “ de Kater “
Walther Hoosemans, Voorzitter

+++

Voor de hondenliefhebber

Inzicht in gedrag geeft verandering
Door onze hond Oscar ben ik wat cursussen gaan volgen en uiteindelijk kon ik niet meer stoppen. Als inzicht in gedrag een verandering kan opleveren, dan wil ik alles weten hoe ik de in mijn ogen vreemde gedragingen van Oscar kan veranderen. En eenmaal gevangen door die passie, is verslaafd voor het leven. Gedrag inspireert mij altijd en overal…
Je hoeft er niet ver weg voor, je gaat gewoon naar het winkelcentrum of naar het bos en je observeert alles wat je op weg ziet. Als je goed kijkt zie je al snel allerlei verschillende kanten van het gedrag van mensen en dieren. Een kind die een papiertje op de grond gooit en een moeder die er niets van zegt. Een man die de deur open houdt voor een vrouw met een kinderwagen. Een zoveelste gefrustreerde automobilist die zich niet aan de verkeersregels houdt en het waarschijnlijk niet eens door heeft dat hij zich slecht gedraagt. Een op de grond jammerend kind en een moeder die wegloopt en het kind niet de zin geeft.

Een hond met een halti aan en een onwetende baas die steeds maar aan zijn kop rukt, omdat de hond steeds stopt en aan het attribuut krabt. Een huilende vrouw die herenigd wordt met haar hond, nadat ze hem 2 uur kwijt is geweest. Het houdingenspel tussen twee elkaar naderende honden. Het is gewoonweg prachtig om gedrag te zien en het leuke is dat je het overal en altijd kunt waarnemen…
Gedrag is altijd en overal aanwezig en als je bewust bent van het bestaan, dan is het erg verslavend om het NIET te volgen. Het wordt helemaal interessant als je gaat zien welke invloed een bepaald gedrag van een mens of dier kan hebben op andere mensen of dieren. Kijk maar eens wat een chagrijnige verkoper met je doet en hoe jij je dan gedraagt als daarna iemand tegen je aanloopt. Of een hond die door zijn baas gecorrigeerd wordt en dat afreageert op de baas of een andere hond. En hoe zou jij je in het verkeer gedragen als je weet dat je bij goed gedrag aan het eind van het jaar de wegenbelasting teruggestort krijgt…

Maar waarom valt Oscar dan uit naar andere honden? Als ik kijk naar zijn gedrag, zie ik een zelfverzekerde hond die vlag en wimpel hoog draagt, zijn oren en staart staan hoog… Maar als hij zo zelfverzekerd is, waarom blaft hij en valt hij dan uit naar andere grote reuen? Hij is helemaal niet zo zelfverzekerd als dat ik altijd heb gedacht, eigenlijk weet hij zich dan geen houding te geven en raakt even buiten zichzelf en kan dat zelf niet meer oplossen. Met dit inzicht kon ik hem gaan helpen… Ik heb geleerd goed te kijken naar hem als er een grote reu aankomt en hem voor te zijn in zijn uitvallen. Zo kan ik ervoor zorgen dat hij bereikbaar blijft en dat ik hem iets anders aan kan leren dan dat uitvallen. En dat gaat goed… Hij is nog steeds wel erg opgewonden als hij een grote reu ziet, maar we hebben het nu samen onder controle. En dat doordat ik heb kunnen inzien wat er daadwerkelijk aan de hand is.

Met inzicht in gedrag kun je dus invloed uitoefenen op bepaalde situaties tussen mensen en/of dieren. Dat betekent dat je als individu een bijdrage kan leveren aan een betere situatie. Want waarom gedraagd uw hond zich in bepaalde situaties in uw ogen VREEMD? Misschien ben jij wel degene die de onwetende baas met de halti aanspreekt en zegt dat het anders kan… Of ben jij diegene die op zoek gaat naar de weggelopen hond…

Judith Hofman

+++

Sauwelen in het Kattegat, groot succes !

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond 21 en 22 januari, zijn in het Kattegat (Dorst) weer de sauwelavonden gehouden.
De traditie werd voortgezet om de tussen de sauwelaars door acts op te voeren. Met ondersteuning van de carnavalsverenigingen de Vraagtekens en Ut Zooike en natuurlijk de Hofkapel werden de vier seizoenen van het jaar in beeld gebracht. De opening vond plaats met de openingssong van de musical cabaret. Deze song werd vertolkt door de leden van de organiserende stichting de Kater.

De eerste sauwelaar die zich in de ton begaf was Willy B (William van der Schriek) Hij begon zich voor te stellen als Willy B, de broer van Ali B. Maar hij zag de aanwezigen denken, hij lijkt daar toch niet op. Hij stond in de ton compleet met gitaar en zong een aantal toepasselijke liedjes op het gebeuren in Dorst. Hij vergeleek zich met de grote namen als Beethoven, Bach en hij natuurlijk als Willy B. Hij liet de opening van het nieuwe Wok restaurant nog de revue passeren en vertelde daar bij dat hij het daar nog nooit zo druk had gezien. Iedereen mocht voor niks komen eten. Hij waarschuwde de mensen wel als ze naar huis zouden gaan, dat ze dan Harrie Claasen tegen zouden kunnen komen aan de verkeerde kant van de weg. Hij zei blijf rechts rijden, probeer hem met lichtsignalen te waarschuwen en haal niet in.

De eerste act was de zomer. Met vrolijke liedjes de zomer doorgenomen, We gaan naar Zandvoort, Als de zon schijnt, De hele nacht liggen dromen, Walking on sunshine, en afsluitend een hoed vol zonneschijn. Twee prachtige grote gekleurde hoeden met daaronder twee benen.

De tweede sauwelaar was Moos Tokkie (Monique Jansen) De begon met de vertellen hoe ge sauwelen kunt leren, praat mee de mensen uit het dorp, ge moet praten over de plaatselijke dorpswinkel en zeker niet met ambtenaren. De zitten vaak mikado te spelen, wie het eerst beweegt is af. Een waarom hebben de ambtenaren zo kort pauze, anders zijn te lang wakker. Waarom is bier beter dan vrouwen, wanneer je een biertje opent weet je zeker dat je de eerste bent. Ze leerde ons ook nog koken uit een Afrikaans kookboek. Men neme zes eieren (wel witte). Zo stond Petrus aan de hemelpoort en er wordt geklopt. Staat Andre Hazes aan de deur. Ja zei Andre ik ben dood. Oh zei Petrus ik schrok al ik dacht dat je op kwam treden.

De tweede act was de herfst. Veel regen en wind en de afsluiting met Andre van Duin en Corrie van Gorp met de song A woman in Love en daarna met tweeën in het bad. Lekker nat, zowel, op het podium als de mensen in de zaal van het lachen.

De derde sauwelaar (de Vakaansieman) Ton van der Velden. Hij had het over de mooie nieuwe publiekshal van het gemeentehuis in Oosterhout. Moeilijk binnen komen door de draaideur en dan de fruitautomaat in de hal om een nummer te trekken. Het mag wat kosten maar dan heb je ook wat. Op een paspoort moest wel er lang geacht worden. Nadat hij geholpen was, zei hij tegen de ambtenaar van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Ja zei den ambtenaar, maar ik wil niet de eerste zijn. Hij was ook bezoek geweest bij Ko van Beijsterveld dun dokter en die stelde altijd eerst de vraag, wat vindt ge er zelf van. Op het strand liepen mannen altijd in een klein zwembroekje. Zijn zus vroeg dan altijd aan haar vader wat het verschil was tussen kleine bobbels en grote bobbels in de broeken. Dat is het verschil tussen arm en rijk. Oh zei zijn zus dan heb ik er net een van heel arm, heel rijk zien worden.

De vierde act was van de Hofkapel. Een aantal vrolijk aan elkaar gezongen en gedansen muzieknummers. De zaal kon genieten en de act werd afgesloten met een kannibalen lied. Een bezoeker uit de zaal werd in een grote pot geplaatste en vervolgens werden er groenten bij gedaan en het vuurtje aan gestoken.

Na de pauze werd het boerenbruidspaar bekend gemaakt. Nillis en Marie Hop uit de carnavalsvereniging Ut Zooike. Op zondag met karnaval worden ze in de echt verbonden tijdens de boerenbruiloft.

De vierde sauwelaar was het Mauwerke van Alles (Jacqueline van Gageldonk) Met een aantal grappen en grollen wist ze de bezoekers goed te vermaken. Ze was stewardess gewist en de laatst keer was mee een droppin mee geweest van het rode kruis. Ze had stiekem een pakje mee naar huis genomen en thuis gekomen toch nieuwsgierig wat er in zat. Peperkoek. Uitgeprobeerd bij de kat. Na twee minuten, zijne staart omhoog, zijne rug krom, een spring uit het raam en vier dagen niet meer gezien. De kinderen wilde ook een stuk, Nee zei ze want dat is voor vaders. Ze had ook nog water in de carburateur van hare auto. Hare man zei dan kan niet. Hij vroeg waar staat dun auto, ze zei in het kanaal.

De vierde act was de lente. Iedereen weer goed gemutst. Een aantal lekkere meedeiners, het feest kan beginnen, Mien waar is mijn feestneus, Bij ons staat op de keukendeur, Daar moet je mijn zuster zien, worstjes op mijn borstjes en tot slot een echt paard in de gang. Ze bezoekers zongen en klapten lekker en de sfeer werd alleen nog maar leuker en gezelliger.

Als laatste sauwelaar kwam Koos dun Zwerver (Michel Hoosemans) Hij kwam binnen met een oud geroest winkelwagentje. Goedkoop rijden voor 50 cent, daar kunde bij garage Joosen geen auto voor kopen. Hij woonde tegenwoordig in een doos samen met zijn Kaat, Dus met een doos in een doos. Ook bij hem werd gecollecteerd. Eerst voor hoge hakken voor pinguïns en vervolgens voor panlatten voor daklozen. Daar deed hij niet aan mee, want hij had een platdak. Hij was ook bij de nieuwe Wok chinees geweest. Hij kwam daar binnen en het chinees vrouwtje zei, ik heet, wil je menu. Zijn schoonvader was nogal krenterig. Hij was naar dun dokter geweest voor viagra pillen. Maar hij had ze niet gekocht, want ze kosten 30 € per stuk. Oh zee zijn vrouw dat is nog niet zoveel 60 € voor een heel jaar.

Al met al een hele mooie avond. Met veel complimenten van de bezoekers voor de sauwelaars en de uitgevoerde acts. Beide avonden een volle zaal met een totaal van 400 bezoekers.

+++

Opening Sky Wok Restaurant

Afgelopen maandag 17 januari heeft Wethouder Jan Boers van de gemeente Oosterhout in aanwezigheid van Lina en Andy Wong het nieuwe Sky Wok restaurant aan de Spoorstraat in Dorst geopend. Na de officiële opening werden de nieuwe eigenaars door ongeveer 250 genodigden gefeliciteerd met hun nieuwe Sky Wok restaurant. Voor alle genodigden was de gelegenheid aanwezig om te proeven van de heerlijke Wok gerechten.

Door de Wethouder werd in zijn openingswoord ingegaan op het ontstaan van het huidige Wokken.

Door Lina en Andy Wong was aangegeven geen bloemen en geschenken te willen ontvangen bij de opening doch men wilde alle gave schenken aan giro 555 voor hulp in Zuidoost Azië.

Lina en Andy bedanken alle sponsors, de aannemer, de huisbaas en alle vrienden voor de geweldige ondersteuning bij het tot stand komen van hun restaurant.

Het totaal bedrag van € 405 zal worden overgemaakt op giro 555.

Met groeten, Lina en Andy Wong

+++

Zaterdagopvang voor kinderen van 0-13 jaar

Sinds jaar en dag organiseert de SKO – Stichting Kinderopvang Oosterhout – op zaterdagen de Winkelcrèche aan de Rulstraat,waarvoor een redelijke belangstelling bestaat. Regelmatig wordt de SKO door ouders benaderd met de vraag of wij de kinderopvangmogelijkheden op zaterdagen willen verruimen.

Graag willen we tegemoetkomen aan deze behoefte van ouders,die op zaterdagen door werk, studie, hobby, sport, winkelen of andere zaken niet beschikbaar zijn voor hun kind(eren).

Het verheugt mij de belangstellende ouders te kunnen vertellen dat de SKO vanaf 1 april 2005 gehele zaterdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur voor 0-13 jarige kinderen geopend zal zijn in ons kindercentrum aan het Slotjesveld 9B.

In dit kindercentrum,bestaande uit Kinderdagverblijf “de Pop”, Buitenschoolse Opvangvoorziening “de Baskio” en het Centraal bureau van de SKO, zullen ook op zaterdagen kinderen worden opgevangen door gediplomeerde groepsleid(st)ers.

SKO is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk kinderopvang en zal ook op zaterdagen kinderen opvangen volgens de geldende normen voor veiligheid,hygiëne en pedagogisch verantwoord werken. SKO is dientengevolge opgenomen in het openbaar register van de gemeente Oosterhout. De uurprijs is dezelfde als die van de andere opvangproducten van de SKO, namelijk €5,55.

Ouders kunnen een contract voor de zaterdagen afsluiten en facturen ontvangen,dan wel incidenteel gebruikmaken en direct de kosten voldoen.

Indien ouders een dienstbetrekking hebben,komen ook de kosten voor zaterdagen in aanmerking voor de tegemoetkoming van de werkgever en sowieso van de Belastingdienst.De kosten kunnen in dat geval over de drie partijen worden verdeeld ,zodat de werkelijke kosten voor ouders gunstig uitvallen.

Bij de start willen we ieder laten profiteren van ons nieuwe product Zaterdagopvang en daarom is deze vorm van opvang voor alle belangstellenden de maand april gratis. Meldt u zich tijdig aan, want het aantal opvangplaatsen is beperkt.

Er is voldoende parkeerruimte rondom ons kindercentrum en de afstand naar het winkelcentrum Arendshof is ongeveer 500 meter.

Wim Hagendijk,directeur SKO

+++

Uit het Wando Journaal nummer 7 van april 1972

BERRIE, Foto paarden met bijschrift toevoegen aub

Het paard
Het Duitse leger gebruikte in 1944 nog steeds veel paarden. Hier een span op 30 oktober 1944 te Oosterhout. Foto: André Smits Zowel in Azië als in Europa kwamen wilde paarden voor. De stamvorm van de zware werkpaarden was het Europese woudpaard. Het Friese paard (zwart) is daar nog een goed voorbeeld van. De lichtere paarden of luxe paarden stammen af van het Russische steppenpaard en de Tarpan. Deze zijn alle twee in het wild rond 1880 uitgegroeid. Van beiden komen nog exemplaren voor in verschillende dierentuinen (o.a. in Blijdorp te Rotterdam) het Russische steppenpaard. Het voedsel van het paard is zuiver plantaardig en in hoofdzaak gras. Met de beweeglijke bovenlip pakt het paard een bosje gras en de snijtanden snijden het af. Kenners kunnen aan de vorm van de tanden en kiezen de ouderdom van het paard vrij nauwkeurig bepalen. De paardenhandel spreekt van een aftands paard + 8 jaar oud. Aftands heeft in de spreektaal de betekenis van oud, afgeleefd, versleten. Bij het paard slaat dit op snijtanden. Bij jonge paarden hebben snijtanden een holte. Door slijtage verdwijnt deze holte op plusminus 8 jarige leeftijd. Van de zintuigen is het gehoor zeer goed ontwikkeld. De oren van een paard zijn zeer beweeglijk. Het paard draait de oorschelp naar de richting van het geluid. Het bewegen der oren noemt de paardenkenner het “oorspel”. De reuk is ook zeer goed ontwikkeld. Grote neusgaten en grote neusholten. In de neusholten veel neus-schelpen waarin de zenuwuiteinden van de reukzin eindigen. Het gezicht is niet zo heel goed vooral wat stilstaat ziet het paard niet zo goed. Wat beweegt ziet het paard beter. Hieruit is te verklaren dat paarden van plotselinge bewegingen zo vaak schrikken. Door zijn lichaamsbouw is het dier voor allerlei diensten te gebruiken. De sterke, stevige rug kan een man goed dragen. Als rijpaard heeft het paard dan ook veel dienst gedaan. Denk maar eens aan ridders, de ruiterij in de vroegere oorlogen. De stevige borst en de zware romp maken het heel geschikt als trekpaard, voor de kar, de sleperswagen en de ploeg. De lange stevige poten het grote hart en de grote longen maken het tot een snelle loper die het lopen ook nog eens lang vol kan houden. (renpaarden op de draverijen). Door de mechanisatie in landbouw en vrachtverkeer heeft het paard geen betekenis meer. De auto, de vrachtwagen en de tractor hebben het dier verdrongen. Het aantal paarden is in ons land dan ook sterk afgenomen. De laatste jaren is de paardensport weer in en we zien veel mensen een rijpaard aanschaffen. In de paardenfokkerij spreekt men van warmbloed- en koudbloedpaarden. Deze namen zijn minder juist want het heeft niets te maken met de lichaamstemperatuur. Koudbloedpaarden zijn de zwaargebouwde werkpaarden. Het slaat vooral op het rustige gedrag van het dier. Warmbloedpaarden zijn de rijtuig – en renpaarden. Deze dieren zijn veel beweeglijker, veel feller. De paardenkenner spreekt van temperament.

Tegenwoordig ziet men veel kleine paardjes of ponny’s. Vooral de Shetlanders zijn zeer bekend. Het zijn rustige, makke dieren. Echte speelkameraden voor kinderen. Ze laten echt met zich sollen, het kind kan er alles mee doen. Alleen het is vrij kostbaar speelgoed en ook het onderhoud (voor stalling) vraagt ook nog al een paar centen per jaar. De meeste paarden zijn erg mak. Toch is voorzichtigheid vooral voor een paard, dat U niet kent, geboden. Loop nooit vlak achter het paard door. U kunt een stevige klap krijgen. Een van de verdedigingswijzen van het paard is het slaan met de achterbenen. ’n Andere wijze van verdedigen is bijten. Als U een paard iets wilt geven, een suikerklontje of ’n andere lekkernij, presenteer dan dit op de vlakke hand. Dan kan er niets gebeuren.

C. van Alphen

+++

Feest voor Mevrouw Van Genk-Bogers

9 januari 2005
Het Dorpsplein is versierd: ballonnen in de bomen, guirlandes rond de stammen, alles in rood-wit-blauw en in de richting van De Meerberg verklaart een groot spandoek dat Dorst in feeststemming is vanwege de “1e eeuwling”! In De Meerberg zelf vlaggen de buren en natuurlijk is nummer 3 weer fraai uitgedost met ballonnen en guirlandes en boven het raam prijkt in grote lichtcijfers “100”.
Tegen 16.30 uur staan al heel wat mensen voor het huis, met vanzelfsprekend respect in een wijde boog, in afwachting van de dingen die gaan komen. En de start blijkt de hoorbaar naderende fanfare St.Joris met tamboerkorps en in het kielzog Mevrouw Van Genk in rolstoel met als drijvende kracht de Burgemeester Mevrouw Huijbrechts-Schiedon! Als de fanfare front gemaakt heeft trekt de kring samen rond de vers geplante boom in de straat voor het raam. Daar hebben Mevrouw Van Genk en de Burgemeester, compleet met ambtsketen, zich opgesteld. De Burgemeester brengt onder woorden dat de Gemeente Oosterhout de boom geplant heeft in de hoop dat Mevrouw Van Genk er nog lang het zicht op mag houden. De jarige trekt een zwarte plastic zak weg en onthult daarmee een plaquette die aan de ceremonie herinnert. Daarna gaan de feestgangers naar ‘Sky Wok’ waar de 100-jarige van een lange rij de felicitaties in ontvangst neemt. St.Joris zorgt voor de deur nog voor een muzikaal feestelijk accent en binnen – – – ja, daar moet op gedronken worden natuurlijk. Verder zoemen van alle kanten de videocamera’s zodat het feest thuis nog eens dunnetjes over gedaan kan worden.

27 januari 2005
Toen ik de 26e even bij Mevrouw Van Genk langs ging om mijn uitgeprinte verslagjes aan te bieden, was ze al wat bekomen van alle feestdrukte en emoties die haar niet in de koude kleren waren gaan zitten. Ze keek al weer uit naar de volgende dag, dan zou ze nog een bezoekje krijgen van de Burgemeester waarvan ze de omgang als die van een vertrouwde vriendin ervaren had. Die zou wat komen napraten, maar ook –wat ik eerst met de mantel der liefde had willen bedekken-, een foutje rechtzetten. Op de plaquette stond alleen haar meisjesnaam en nu zou het plaatje vervangen worden met “Mevrouw G.H.van Genk-Bogers” erop. Ik fantaseerde dat de chauffeur voor de gelegenheid een kruiskopschroevendraaier bij zich zou hebben gestoken om de plaatjes te verwisselen, maar dat ging even anders. Ongeveer zo: een colonne van de Gemeente Oosterhout reed voor met voorop een limo van de Burgemeester, gevolgd door een bedrijfswagen met gereedschap en zand, bemant door twee technici die vervolgens de klus klaarden en tenslotte zand strooiden op de oprit van deur naar boom om de dames beveiligd tegen de gladheid naar de onthulling in tweede termijn te leiden. Maar de dames losten het warmer en nog veiliger op en bekeken het vrolijk van achter het raam. Wat is Nederland toch een heerlijk land waar zulke dingen kunnen gebeuren!

Mevrouw, ik wens u een goede toekomst met nog meer van die plezierige gebeurtenissen!

Bram Vrolijk

+++

Hartelijk dank

100 jaar!!!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de grote belangstelling bij de 100e verjaardag van Dina van Genk-Bogers op 9 januari jl. De aanwezigheid van de burgemeester en het onthullen van de boom, de fantastische versiering van het huis en heel de straat door de buurt, de feestelijke opluistering door de fanfare, de bloemen en kaarten en alle belangstellenden op de receptie hebben de dag onvergetelijk gemaakt.

Onze hartelijke dank daarvoor!

Dina van Genk-Bogers, Kinderen, klein– en achterkleinkinderen

+++

Gemeentebelangen voor Oosterhout

Brief van: Walther Hoosemans d.d. 12/01/2005
Betreft: vragen ex artikel 41
Brief aan: College van Burgemeester en Wethouders te Oosterhout

Geacht College.,

Gelet op het gestelde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde:

Sinds een aantal weken staat op de parkeerplaats van de voetbalvereniging Neerlandia ’31 gevestigd aan de Sparrenlaan te Dorst een zendmast voor mobiele telefonie. Deze mast is geplaatst zonder overleg met de omwonenden van deze locatie.

Volgens ingewonnen informatie betreft het hier een tijdelijke plaatsing van een mast met een hoogte van 40 meter voor een termijn van drie maanden, waarna een definitieve mast wordt geplaatst op het terrein van eerder genoemde voetbalvereniging.

Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van GSM en UMTS en dat er ook nog niets is bekend over de straling en de eventuele gevolgen van deze straling voor de gezondheid, is de gekozen locatie voor plaatsing van deze zendmast in de bebouwde kom van Dorst (op de rand van een woonwijk) geen goede keuze.

Omwonenden maken zich dan ook ernstige zorgen over de aanwezigheid van deze mast. Het is toch bekend bij U hoe gevoelig deze materie ligt.

Door een vijftigtal omwonenden zijn handtekening geplaatst onder een bezwaarschrift tegen plaatsing van deze zendmast aan de Sparrenlaan.te Dorst.

Gelet op de gevolgde procedure en de mogelijke gevolgen van straling voor de gezondheid stellen wij onderstaande vragen waar wij gaarne een antwoord op willen hebben:

 • Is hetgeen hierboven is beschreven bij het College bekend
 • Wat is het beleid in de gemeente Oosterhout inzake het plaatsen van GSM/ UMTS zendmasten
 • Is er een vergunning/ontheffing verleend voor de tijdelijke zendmast
 • Is het College op de hoogte van de uitslagen van de onderzoeken naar de schadelijke gevolgen van GSM/UMTS straling
 • Waarom is er niet gecommuniceerd met de omwonenden
 • Is het College bereid de omwonenden middels een informatieavond op de hoogte te stellen van de genomen besluiten
 • Is het College bereid te wachten met het verlenen van een vergunning tot het moment dat er meer bekend is met betrekking tot de straling van GSM/UMTS masten
 • Om welke redenen is een eerder afgegeven vergunning aan T.Mobile ingetrokken
 • Is het College bereid om in samenspraak met de omwonenden/inwoners van Dorst te zoeken naar een locatie die meer geschikt wordt geacht dan deze locatie

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend, W.P.J.M. Hoosemans

+++

Bedankt inwoners van Dorst

Met veel plezier en energie hebben we ook dit jaar weer aan de kerststal gewerkt, die ruim drie weken op het dorpsplein heeft gestaan. Mede door oplettende buren en dorpsgenoten hebben we de stal weer veilig op kunnen bergen voor volgend jaar. Dankzij sponsors en uw bijdragen door het kopen van een kerstboom kunnen we de kerststal goed onderhouden en eventueel uitbreiden. Graag willen we iedereen die op wat voor wijze hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.

C.V. de Dorstlessers