September 2005
Uit het archief van NieuwsuitDorst (webmaster Frenk Loonen).

+++

Voorwoord

Even dit:
Het zit er weer op … de vakantie. Persoonlijk heb ik met mijn gezin (een gedeelte van) Tsjechië met een loep bekeken. Mooi land, prachtige natuur, lieve mensen maar … de taal! Geen touw aan vast te knopen. Uiteraard heeft dat zo z’n charme maar als je in een grot bent en naar de uitleg van de gids staat te luisteren ben je toch blij met een summiere vertaling in het Duits of Engels op een meegekregen stukje papier! In de meeste restaurants zit er een Duitse of Engelse kaart achter de originele, is dit niet het geval wordt het een verrassing wat er uiteindelijk op je bord terecht komt. Ouderen en de mensen van mijn leeftijd (hmm) spreken geen andere taal dan Russisch en die van hen zelf. De jeugd (25 jaar en jonger) spreekt wel een beetje Duits of Engels. Uiteraard heeft dit alles te maken met het verleden van Tsjechië en er wordt pas de laatste jaren op scholen les gegeven in andere talen.

Gelukkig spreekt de natuur overal de zelfde taal als je je ogen er maar voor opent. In de uitgestrekte wouden hebben we een behoorlijk aantal herten gezien maar ook op de akkers stonden ze rustig te grazen en vlogen de buizerds, valkjes en andere roofvogels waar je maar keek. Gelukkig hoeven we voor herten niet ver weg. Een paar dagen voor we op vakantie zouden gaan liepen we tegen de schemering (toen rond 21.15 uur) in ons ‘eigenste’ bos te wandelen en tot mijn grote verbazing (en plezier natuurlijk) stak er vlak voor mijn neus een ree over op de Vijftig Bunderweg!!! Neem de moeite eens om tegen de schemering het bos in te wandelen, gewapend met een zaklamp zul je je verbazen over het aantal dieren dat je er tegen komt!

Er schijnt nog een mooie nazomer periode aan te komen dus geniet er nog even van!!

Vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Vijftig jaar vredeskapel Dorst
Al vijftig jaar staat aan het begin van het dorp Dorst de Vredeskapel met daarin een Mariabeeld. Een mooie plek in het beginnende bosgroen, waar veel passanten even halt houden om daar te kijken, te rusten, te bidden. Namen van gesneuvelde Poolse soldaten herinneren aan de tweede wereldoorlog. Daarom werd de Vredeskapel ook het oorlogsmonument, waar elk jaar op de vierde mei de dodenherdenking plaatsvindt.

De kapel kwam er dankzij zuster Reinilda. Zij was jarenlang wijkverpleegkundige in Dorst en Molenschot en werd zeer gewaardeerd vanwege haar grote inzet met name in de moeilijke oorlogsjaren. Als religieuze zag ze het als haar taak om werk te maken van haar geloof. Die dienstbaarheid moest bij haar afscheid beloond worden, vond men in Dorst, maar Zuster Reinilda wilde geen cadeau voor zichzelf en kwam met het idee een vredeskapel te bouwen. Vijftig jaar geleden werd de kapel ingezegend en Zuster Reinilda had de dag van haar leven.

De parochie gaat de kapelwijding vieren op zondag 16 oktober. Om 11.00 uur begint in de Marcoenkerk de plechtige eucharistieviering ter ere van Maria met als thema `Vrede door dienstbaarheid´. Voorganger is pastor Ton van Balveren. Het gemengd kerkkoor en een ensemble van de fanfare zullen hun medewerking verleden. Na de viering in de kerk wordt een processie gehouden van de kerk naar de Vredeskapel om daar een groet aan Maria te brengen, biddend dat haar voorbeeld mag inspireren tot dienstbaarheid en vrede. Fanfare Sint Joris zal de processie muzikaal begeleiden.

Ter herinnering
Vanaf 8 oktober zal, zoals eerder gemeld, in de Marcoenkerk niet meer gevierd worden op zaterdagavond. U blijft van harte welkom elke zondagmorgen om 11.00 uur.

Opening werkjaar
Op zaterdag 1 oktober openen we in de parochie het nieuwe werkjaar. De vakanties zijn dan voorbij en het leven is weer zijn gewone gang gegaan. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, willen we er in de parochie even bij stilstaan om ons er weer goed van bewust te worden dat we er als parochianen voor te zorgen hebben dat de zaak weer gaat draaien. Het werk van alle vrijwilligers zal die avond benadrukt worden in de viering in de kerk die om 19.00 uur begint en de dankbaarheid voor al dat werk zal worden uitgesproken tijdens een gezellige bijeenkomst na de kerkelijke viering in café Dorpszicht waarbij alle vrijwillig medewerkenden van harte welkom zijn.

Godsvertrouwen
`Zo zeker als de dageraad vertoont de Heer zich, komt hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt`. (Hosea 6,3) Sommige zinnen vallen op als je in de bijbel leest. Ze hebben iets waardoor ze blijven hangen. Bovenstaande zin uit het boek Hosea is voor mij zo´n zin die blijft hangen. Op mooie, poëtische wijze laat de profeet zijn godsvertrouwen merken. `Als de lenteregen die de aarde drenkt, zo komt God over ons`, m.a.w.: God zal je raken, er is niet aan te ontkomen. Hosea, weer zo´n mens om jaloers op te zijn, zo´n man die God zo nabij weet in het leven. Elk mens die dat kan geloven en vooral ook mag ervaren in het even, is een gezegend mens.

Ik mocht zo´n mens ontmoeten toen ik afgelopen voorjaar weer in Lourdes was. Als pastor was ik meegegaan met één van de grote Nederlandse bedevaarten. Ik had mijn werk in het accueil, het grote opvanghuis voor zieken en gehandicapten. Het was prachtig weer en ik zat buiten met een aantal pelgrims te praten, toen een Franse verpleegkundige met één van onze pelgrims in een rolstoel kwam aangereden. Ze was er in de rolstoel alleen vandoor gegaan en. `Ik kom wel bij de grot´, had ze gedacht. Dat was ook gelukt, maar terug ging niet meer, veel te vermoeiend. `Had dan toch even om hulp gevraagd`, zei ik. `Ik moet al zo veel om hulp vragen en eigenlijk past dat helemaal niet bij mij`, zei ze. Toen vertelde ze haar levensverhaal. Het was een indrukwekkend verhaal over armoe en tegenslag en over het verdriet van de veel te vroege dood van haar man, waardoor ze alleen voor haar vijf kinderen moest zorgen. Maar door alles heen klonk ook het plezier. Het plezier dat het haar steeds weer gelukt was de kinderen te eten en te drinken te geven, ze goed te kunnen kleden en ze op te voeden tot goede, jonge mensen. Alle vijf gingen studeren en zijn goed terecht gekomen. `Ik ben nu 79`, zei ze, `en ik kan terugzien op een goed en mooi leven`. `Ik ben hier gekomen om te bedanken, want nu kan het nog, straks niet meer, want de kanker heeft me bijna helemaal te pakken`. Ze is terminaal en heeft niet lang meer te leven. Ze kreeg nog toestemming van haar arts om naar Lourdes te gaan, om dank-je-wel te zeggen. De kinderen vonden het niet zo´n goed idee, maar hadden hun moeder er echt niet van kunnen weerhouden. Ze had beloofd elke dag naar één van hen te bellen en dat deed ze ook. Uit haar levensverhaal bleek ook haar onwrikbaar godsvertrouwen. `Ik heb hard gewerkt, maar ik ben ook blijven bidden`, vertelde ze. `Het heeft me op de been gehouden`. `Ik heb me nooit alleen gevoeld en voelde me ook niet in de steek gelaten op de moeilijke momenten van het leven`. `Dat ik nu doodga aan kanker, daar heeft niemand schuld aan, ook God niet`. `Ik ben hier om te danken en God en Maria te vragen bij me te blijven`. Deze vrouw heeft in haar leven God gevoeld als de aarde de lenteregen. In één van onze vieringen mocht ik haar de handen opleggen. In de stilte van dat moment keek ze me aan. Ze knipoogde even en een traan rolde over haar wang.

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – uit het Nieuwsblad Dorst van November 1992

BERRIE, foto Boschweg toevoegen

Deze keer een prentbriefkaart van onze prachtige bossen. De kaart is waarschijnlijk uit 1930 maar omdat ze niet is verstuurd heb ik daar geen zekerheid over. U ziet dat in die tijd de weg door de Boswachterij nog niet was geasfalteerd. Om te verhinderen dat het een modderboel werd gebruikte men verharding van steenpuin en koolas. Wie de vrolijke kinderen zijn weet ik niet. Mocht iemand van de lezers namen weten dan hoor ik dat graag. Ik hoop nog menigmaal kaarten van de Boswachterij te bespreken maar deze keer wil ik het hebben over het bos en de politiek. Ongeveer honderd jaar geleden zagen enkele vooruitstrevende politici aankomen dat bebossing nodig was om ons klimaat te handhaven. Je kunt hetzelfde verhaal nu dagelijks in de krant lezen dus deze mensen waren werkelijk echt vooruitstrevend! Als gevolg daarvan kocht en ruilde de Staat der Nederlanden grond en stichtte daar aaneengesloten boscomplexen op die in beheer werden gegeven aan Staatsbosbeheer. Zo ontstond de Boswachterij Dorst. In de loop van de jaren is de waardering van deze natuurgebieden steeds groter geworden maar desondanks hebben verschillende politici er toch aan willen peuteren. Bijvoorbeeld: Burgemeester van Oers wilde kort na de oorlog Oosterhout verbinden met Dorst door middel van een villawijk die dwars door de Boswachterij zou lopen. Een ander voorbeeld: Wethouder Schriek wilde enkele jaren geleden Surae vergroten en vol bouwen net 400 huisjes. Gelukkig heeft Staatsbosbeheer geen medewerking gegeven aan deze plannen want waar bebouwing staat kunnen geen bomen groeien! Ook nu weer (dus 1992) heeft het bos de aandacht van de politici maar gelukkig in positieve richting. De commissie Schampers wil het bosgebied ten oosten van Teteringen toevoegen aan de bestaande bossen op het gebied van de Gemeente Oosterhout. Immers het dorp Teteringen gaat naar Breda en het natuurgebied, dat nu op grond van de Gemeente Teteringen ligt, blijft dan zeker bestaan en dat is in ons aller belang.

Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Raadsvoorstel verzoek om planschade Dorst
De gemeenteraad zal worden gevraagd een bedrag van € 7.500 aan planschade uit te keren aan bewoners van een pand aan de Sparrenlaan te Dorst. De planschade is het gevolg van de bouw van een vrijstaande woning aan de overzijde van de straat. Met het voorstel volgen B. en W. het advies van de stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (sAOZ).

Raadsvoorstel ontwerpbegroting regionale regeling gezondheidszorg
B. en w. gaan de gemeenteraad voorstellen een positief oordeel te vellen over de begroting over 2005 van de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg. Hieronder vallen onder andere de werkzaamheden van de GGD. Het college komt tot een positief, omdat de bijdrage van Oosterhout, ter grootte van € 770.000, binnen de gemeentebegroting valt. Bovendien is de bijdrage, ondanks de loon- en prijsindexering, ten opzichte van 2005 niet gestegen.

Gegevensuitwisseling met Sociale Verzekeringsbank
De gemeente Oosterhout gaat gegevens uitwisselen met de Sociale Verzekeringsbank. Op die manier krijgt de gemeente zicht op alle inwoners met een onvolledige AOW- of ANW-uitkering. Deze personen kunnen dan worden gewezen op de mogelijkheden die de Wet werk en bijstand en het gemeentelijk minimabeleid, bovenop hun bestaande uitkering, kunnen bieden. Op deze manier wil het gemeentebestuur bereiken dat zoveel mogelijk mensen die daarop recht hebben, gebruik maken van de mogelijkheden die het lokale minimabeleid biedt. Over dit onderwerp verschijnt apart een persbericht.

Evaluatie referendumcommissie
B. en w. hebben kennis genomen van de evaluatie van de onafhankelijke referendumcommissie van het op 1 juni gehouden referendum over de toekomst van zwemvoorziening Surae. Eerder al ontving het college de evaluatie van de ambtelijke projectgroep.

Kadersubsidie 2005 sportverenigingen
Het college heeft de subsidie verdeeld die jaarlijks wordt verstrekt voor de opleiding van kaderleden van sportvereniging. In totaal is er een bedrag van € 3.528 beschikbaar, dat wordt verdeeld over hockeyclub De Warande, voetbalvereniging Oosterhout, volleybalvereniging VOKO en zwemvereniging De Warande.

Uitvoeringsbesluit Work First
Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsbesluit “Work First” vastgesteld. Hierin staan de regels beschreven voor de uitvoering van het beleid dat erop gericht is schoolverlaters en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk in reguliere arbeid te krijgen.

Nieuwe bewoners Paulusabdij
B. en W. hebben kennis genomen van een brief van de Sint-Paulusabdij, waarin wordt aangegeven dat, na het vertrek van de paters Benedictijnen, de oecumenische gemeenschap Chemin Neuf haar intrek in de abdij zal nemen. Het nieuwe gebruik past binnen de visie die de gemeenteraad voor het gebied De Heilige Driehoek heeft vastgesteld.

Nieuws van augustus

  • Zoals vele lezers al hebben kunnen ondervinden zijn de fietspaden langs de Vijftig Bunderweg (Dorst – Hoevestraat) richting Oosterhout en vervolgens de Tilburgsebaan richting Teteringen van een nieuwe asfaltlaag voorzien.
  • Aan de Taxusstraat (speelveld) is een zogenaamd plantsoen hekwerk geplaatst. Dit is een hekwerk van ongeveer 30 centimeter hoog. Er werd geparkeerd langs de bodembedekkers aan de zijde van het speelveldje waarbij van goed uitstappen geen sprake was, maar men stapte in het plantsoen. Vanaf het speelveldje fietsten de kinderen door het plantsoen tussen de geparkeerd staande auto’s zo de weg op met alle gevaren van dien. Om het plantsoen te beschermen en de veiligheid van de kinderen te waarborgen is er in overleg besloten deze afrastering op ongeveer 20 centimeter uit de band van de straat. Er is een keuze gemaakt voor een zogenaamd plantsoen hekwerk, daar er vin het verleden al een korte tijd een noodafrastering heeft gestaan. Aan de Oude Tilburgsebaan zal een soortgelijk plantsoen hekwerk worden aangevraagd om een gedeelte af te bakenen als hondenuitlaatplaats. Bij de afdeling Wijk en Welzijn wordt gewerkt aan hondenuitlaatbeleid en hondenuitplaatsen, dus wie weet komt daar een oplossing voor.
  • Bij Kalix Berna heeft men in het aldaar aanwezige bos de laag groeiende beplanting geheel weggenomen. De komt de overzichtelijkheid en de veiligheid van passanten te goede.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Op 24 augustus 2005 kwam de Dorpsraad Dorst voor het eerst na het zomerreces bijeen voor de behandeling van een aantal punten waarover wij u verslag en in sommige gevallen om reactie vragen. Telefoonnummer secretariaat Dorpsraad Dorst: 0161 412207. Onze oproep van een aantal maanden geleden voor nieuwe deelnemers in de raad heeft er toe geleid dat zich een aantal kandidaat leden hebben gemeld, die op verkennende basis de vergadering bijgewoond hebben. De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

Woningbouw Dorst
Namens Gemeente Oosterhout gaf mevrouw Verhoef een overzicht van zaken die op dit moment lopen in verband met de voorgenomen bouw van 350 extra woningen in de komende tien jaar. In september 2006 moet er een concept structuurplan liggen. Het plan is dan nog niet definitief; dat komt pas na de inspraak. Belangrijk uitgangspunt is het in stand houden van de bestaande dorpskern. Er wordt een concept “atlas” ontwikkeld, waarbij een inventarisatie gemaakt wordt van zeven hoofdpunten. Te denken valt aan o.m. bodem, water, natuur, milieu, infrastructuur, cultuur- historie, landbouwfuncties, recreatie en stedenbouw. Allemaal zaken die een rol spelen in de uiteindelijke plannen waar, wanneer, welke woningen gebouwd gaan worden. Er wordt dus eerst een atlas gemaakt, waarop alle bovengenoemde punten ingekleurd gaan worden. Denk bij “bodem, water, natuur” bijvoorbeeld aan de waterhuishouding in het buitengebied van Dorst en of er bijzondere beschermde diersoorten leven. Bij infrastructuur worden wegen, openbaar vervoer en spoorverbindingen in kaart gebracht. Als input worden ook de opmerkingen van b.v. de Dorpsraad meegenomen maar ook die van Staatsbosbeheer en ZLTO. Om er maar een paar te noemen. In een volgend stadium, nadat alle zaken in een totaal atlas verwerkt zijn, gaan de woningbouw locaties ingebracht worden. Zover is het nog niet! Wel staat vast dat in september 2006 het afgeronde plan voor de bouw van 350 woningen in Dorst klaar moet zijn. Wij hebben de afspraak met mevrouw Verhoef, Gemeente Oosterhout, dat de dorpsraad regelmatig bijgepraat wordt over de voortgang van het totaalplan. Dorpsraad stelt het zéér op prijs uw vragen en/of opmerkingen te horen!

Surae
Als je de tijd neemt om alle stukken, die over Surae geschreven en gesproken zijn in de laatste vijf jaar, door te nemen dan bekruipt je het gevoel dat inspraak en medezeggenschap, die door Provincie, Gemeente en Staatsbosbeheer gepredikt worden, gewoon nonsens zijn. Dat gevoel bestaat zeker ook bij de leden van Dorpsraad Dorst. De instanties doen er vier jaar en negen maanden over om hun plan om Surae te sluiten, ten uitvoer te brengen en in de laatste weken wordt er op basis van onzindelijke voorwaarden nog even “onderhandeld “met gegadigden uit de privé sector. Alle partijen die tot het uiterste gestreden hebben om het unieke natuurbad open te houden zijn moe. Maar het College van B&W, een deel van de Raad, Staatsbosbeheer, de Provincie zullen in koor blijven beweren dat ze er alles aan gedaan hebben om sluiting te voorkomen. Kinderen en ook ouderen konden meer dan vijftig jaar genieten van een recreatiemogelijkheid die uniek was in de wijde omgeving. Dat is nu voorbij! Naast de vele anderen die zich hebben ingezet om Surae open te houden is ook uw Dorpsraad teleurgesteld en mistroostig. Hoe leg je dit uit aan je kinderen?

Pilot buurtbudgetten
Door Gemeente Oosterhout is per stadsdeel voor dit jaar een budget van € 18.000,- vrijgemaakt voor de realisatie van een aantal knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid. Dorst valt onder stadsdeel Oosterhout Zuid. Namens bewoners zijn er 10 knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid in Dorst opgesteld die ingebracht zijn bij de Gemeente. Omdat er slechts een zeer beperkt budget ter beschikking gesteld is kunnen er maar een paar zaken gerealiseerd gaan worden. De volgende knelpunten worden opgelost in 2005.

Verbetering van de verkeersveiligheid rond basisschool Marcoen door het instellen van 30- km zones. Naar de mening van deskundigen moet zoiets “verpakt”worden in een serie van wegversmallingen en verkeersdrempels. Om alle wijzingen door te voeren is het budget te beperkt. Toch hebben wij gepleit voor de instelling van 30 km. zones en is er een compromis bereikt. Na twee jaar zal er een evaluatie plaats vinden of deze deelmaatregel tot resultaat geleid heeft.

Langs de Rijksweg staan tussen hoofdrijbaan en ventweg heggen of ander groen. Rijkswaterstaat snoeit tweemaal per jaar. Op enig moment ontstaan er echter verkeersonveilige situaties door slecht zicht. Gemeente Oosterhout zal, i.o.m. Rijkswaterstaat, extra snoeien op die punten waar voor verkeer een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Er is een budget van € 1.000,- voor communicatie over veiligheid rondom de scholen in Oosterhout Zuid. Het betreft de scholen: Marcoen, Wingerd, Pionier, Menora/Beiaard.

Dorpspunt Dorst
Door de Dorpsraad is een notitie met de titel “Continuïteit van wonen, werken en welzijn in Dorst 2005-2020 “ naar Mark en Maas verstuurd. In een begeleidend schrijven hebben wij de zorginstelling uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen betreffende nut en noodzaak van een Dorpspunt in Dorst.

Adviesraad Staatbosbeheer
Sinds enkele jaren neemt de Dorpsraad Dorst met twee personen deel aan de adviesraad van Staatsbosbeheer betreffende de herinrichting van de boswachterij. Deze adviesraad komt twee maal per jaar bij elkaar om Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd advies te geven. Per augustus 2005 heeft Wilma Broers, lid van de Dorpsraad, haar bijdrage aan deze raad beëindigd en is de vertegenwoordiging vanuit de Dorpsraad teruggebracht naar één persoon.

Het spoor
Na alle inspanningen van de laatste jaren betreffende de plaatsing van raildempers en geluidswerende schermen moeten wij helaas melden dat er geen voortgang te melden valt. Alle partijen spelen elkaar de bal toe maar in feite gebeurt er helemaal niets! Railnet, de beheerder van de spoorweg, wijzigt voorschriften voor de plaatsing van geluidsschermen, VROM vraagt een actualisatie van geluidsmetingen, maar dat kan pas als de wijziging van Railnet bekent is. Gemeente Oosterhout wacht op ervaringen met nieuwe raildempers want dan kunnen geluidsschermen wat lager worden……… en ga zo maar door. Wij geven de moed nog niet op, maar die wordt wel erg op proef gesteld.

+++

ARNOLD MINJON 1897- 1976

BERRIE, foto Arnold Minjon toevoegen

U hebt al verschillende keren in dit digitale blad aardige stukjes kunnen lezen van Arnold Minjon. Voor een oudere Dorstenaar is Arnold Minjon een begrip. We zien hem bij wijze van spreken nog steeds door het dorp wandelen met in de ene hand een verse sigaar en de wandelstok aan zijn arm. Minjon werd op 23 januari 1879 geboren in Axel. Hij ging studeren voor onderwijzer en in 1920 werd hij benoemd als onderwijzer in Oosteind. Na zijn huwelijk met Leonie Werter te Oosterhout werd hij in 1933 tot hoofdonderwijzer in Oosteind benoemd. Van 1933 tot 1962 bleef hij werkzaam als hoofd van de St. Janschool te Oosteind. Een strenge maar rechtvaardige onderwijzer die trots was op leerlingen die vanuit zijn dorpsschool een mooie carrière maakten. Maar hij had meer pijlen op zijn boog want naast onderwijzer was hij ook musicus, historicus en schilder-tekenaar. Hij was een goede violist en deze kunst gebruikte hij niet alleen tijdens de zangles aan zijn leerlingen maar hij speelde ook buiten de school bijvoorbeeld in het Oosterhouts Symfonieorkest en later in het Missieorkest. Verder was hij ook dirigent van het parochieel zangkoor want ook zingen ging hem goed af. Een andere liefhebberij van Arnold Minjon was de geschiedschrijving. Hij heeft jarenlang allerlei onderwerpen diepgaand bestudeerd. Dat werd allemaal met de hand vastgelegd in dikke multo’s die nog steeds met zorg door het Oosterhoutse gemeentearchief bewaard worden. Daar bleef het niet bij want als goed onderwijzer heeft hij zijn kennis ook steeds uitgedragen in zeer interessante en goed leesbare stukjes in verschillende bladen in Oosteind en Dorst. In het Kanton verzorgde hij jarenlang de rubriek “Historisch hoekje”.

Tot slot nog iets over zijn beeldende kunst. Hij heeft op een heel eigen manier ontelbare plekjes en panden getekend en met pastel ingekleurd. Bijna alle oude boerderijtjes in de omgeving zette hij op papier. Op de foto bij dit stuk zien we Arnold Minjon bezig met maken van een schetsje voor een van zijn vele tekeningen.

In Oosteind leeft zijn naam voort in een straatnaam namelijk het ‘A. MINJONPAD’. Toen deze naam onthuld werd heeft de Oosteindse Heemkundegroep ‘Ulendonc’ in oktober 1987 een aardig boekje samengesteld waarin het leven en werken van de naamgever uitvoerig wordt besproken.

Hoewel ik Arnold Minjon persoonlijk gekend heb kwam ik toch in dit boekje ook enkele zaken tegen die mij onbekend waren en die ik U niet wil onthouden.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Voor de hondenliefhebber

Ongeduldig
Bent u ook wel eens ongeduldig? Nee zeker… of misschien toch? Vooral kinderen kunnen je geduld nogal eens op de proef stellen… wel eens een 1-jarige zelfstandig een peer zien eten? Wat kun je daar een troep van overhouden, zeg! En wat denkt u van het uitprobeergedrag als mama even niet kijkt of als iets niet mag, bijvoorbeeld bij het maar al te leuk kleurende aan-uitknopje van de computer… En onze leuke viervoeter heeft er ook een handje van om ons steeds weer uit de tent te lokken. Waarom gaat hij nu eens niet in 1 keer in zijn mand, als we gaan eten? En waarom eet hij toch steeds die poep in het bos op? En waarom gaat hij structureel op de bank liggen als we alleen maar even naar boven gaan? Kan die hond nu nooit eens gewoon doen wat je vraagt, dus luisteren! Gaat het al kriebelen? Voelt u al een beetje van het ongeduld boven komen? Vooral als u snel weg wilt zeker, dan stellen ze ons juist op de proef. En hoe pakken we dit gedrag nu aan? Proberen we er ander gedrag tegenover te zetten? Of maken we tijd vrij om iets (opnieuw) aan te leren? Dat zou wel heel goed zijn, maar meestal doen we toch eerst iets anders… Wij mensen gebruiken heel graag het woordje NEE. Let maar eens op hoe vaak u het zelf op een dag zegt of zelfs hoe vaak u nee, niet, geen, foei en dergelijke in 1 zin gebruikt! Waarom gebruiken we eigenlijk een commando als NEE? Nou, met NEE kun je een gedrag doen stoppen en aandacht krijgen van de hond. En vervolgens moeten wij zelf zo creatief zijn om er iets tegen over te zetten, een beloning of iets wat van de prikkel afleidt. Maar… wij mensen vergeten dat vaak, want de hond weet wat NEE is, dat weet ie al jaren en hij heeft er maar naar te luisteren! Heeft u dat ook als iemand NEE tegen u zegt, dat u dan teleurgesteld bent of dat het u onzeker maakt en dat u van binnen denkt, verdorie waarom nou niet! NEE wekt gewoon weerstand op en dat weten onze honden op een gegeven moment ook. Dus NEE betekent altijd dat er iets leuks wordt onthouden en daar weten onze honden wel raad mee… gewoon doorgaan met wat je deed… want ik deed dit keer toch niets verkeerd? Ik was alleen poep aan het eten… En als we dan NEE roepen zijn onze kinderen en honden dan echt oost-indisch doof of begrijpen ze ons misschien niet? Hoe zou een kind of een hond hier tegen aankijken? Een kind heeft geen besef van vies en al vermorzelend propt hij de peer in zijn mond en laat de helft vallen tussen stoel en hem zelf. Voor ons een lekker zooitje, voor het kind een lekkere peer! Een hond die steeds poep eet kan dat wel heel lekker vinden, of misschien is het op dat moment wel goed voor hem. Wel eens gehoord van het feit dat er in poep van andere honden heel veel onverteerde eiwitten kunnen zitten? Voor de hond een regelrechte lekkernij! Het lijkt erop dat onze honden anders denken dan wij mensen. Als NEE te vaak wordt gebruikt heeft het geen waarde meer, ja alleen die waarde dat er altijd iets leuks wordt onthouden. Op een gegeven moment is het geduld bij ons op en verbreken wij de communicatie, als er niet geluisterd wordt dan moeten ze het maar voelen. Toch een keer met een boze stem een ruk aan de riem en het commando VOLG geven en toch een keer al schreeuwend de hond van de bank ‘zetten’ en naar zijn plaats sturen… Als je daar eenmaal aan gaat beginnen, dan creëer je uiteindelijk een hond, die bij het uitvoeren van de dagelijkse commando’s alleen nog maar reageert als je een boze stem opzet. Wat zijn wij toch rare wezens in dat opzicht. Wij zien gewoonweg niet wat wij doen met onze honden, en het is zo simpel… je leert het woordje NEE aan; je gebruikt het alleen als het echt nodig is en je zorgt voor een beloning of een afleidende prikkel; als je twijfelt om NEE te gebruiken kun je ook alleen zorgen voor een afleidende prikkel; als je merkt dat de hond oost-indisch doof begint te worden en dat je zelf meer correcties gaat gebruiken herhaal je een aantal trainingssessies en als allerlaatste… je blijft vooral heel GEDULDIG!

Judith Hofman

+++

Brandweerhuwelijk

Afgelopen zaterdag 27-08-2005 is er in alle vroegte een origineel huwelijksaanzoek in Dorst gedaan.
Zoals u misschien weet is er een slogan bij de brandweer, te weten: ‘Achter iedere brandweerman staat een brandweervrouw’. Met deze slogan wordt bedoelt dat de dames achter de brandweermannen (of heren achter de brandweervrouwen) nog al wat moeten mee maken tijdens de carrière van een brandweer collega.

Ook op tijdstippen waar het niet altijd uitkomt, gaat zo`n pieper, en voor dat de wederhelft het door heeft is de brandweerman/vrouw al naar de kazerne gesneld om daar waar hulp geboden is, een helpende hand toe te steken. Maar ook voor studie`s en oefenen moet tijd worden vrijgemaakt.

Een aantal weken geleden kreeg ik van zo`n brandweervrouw, Briggitta het verzoek of we konden en wilden werken aan het aanzoek dat zij voor ogen had voor haar brandweermanneke. Na kort overleg met de staf van Oosterhout, werd een en ander georganiseerd. Zo gebeurde het dat op 27-08-2005 Briggitta vol zenuwen s`morgens om 06:45 uur stiekem uit bed was gegaan en zonder dat Harm het wist, naar de kazerne in Dorst was gereden. Daar was inmiddels de ladderauto van Oosterhout aangekomen waarmee Briggitta het aanzoek bij hun slaapkamerraam zou gaan doen. Natuurlijk was in de groep Dorst geregeld dat er nog wel meer voertuigen en personeel van deze aparte manier van het bewuste aanzoek doen, getuige wilde zijn. Zo gebeurde het dat samen met de ladderauto van Oosterhout, de auto van de officier van dienst en de tankautospuit van Dorst in colonne vertrokken naar de Vliert in Dorst. Het opstellen van zo`n ladderauto en het parkeren van de overige voertuigen gaat natuurlijk niet helemaal zonder lawaai, maar de aanstaande bruidegom sliep hier echter vrolijk doorheen.

Om 07:15 ’s morgens was het dan zover. Briggitta, helemaal aangekleed in uitruktenue (van haar brandweermanneke), hard kloppend op het raam, sprak de wel bekende worden: “Harm, wil je met me trouwen?” Toen Harm een beetje slaperig zijn vrouwtje herkende, was zijn antwoord: “Ja natuurlijk”.

Het huwelijk zal plaatsvinden in Augustus 2006.

Met vriendelijke groeten, Patrick Gommeren
Ploegleider Brandweer Oosterhout, post Dorst.
www.dorst.blust.nl

+++

Welkom thuis

BERRIE, foto geit toevoegen

De vakantievierders keren terug en ik hoorde een Dorstenaar zeggen: “Als we de geit zien zijn we weer thuis”. Maar er is nog meer te vertellen over ons goede Dorst. Mevr. M. Verwijmeren – Carton, beter bekend als Riet Carton, maakte daar in 1986 al een gedicht over:

DORST

Wie gaat er mee dur ons durpke dwoalen
waar ge as kiend geboren bent.
Waar ge bij de pomp woater kos halen
is kijken, of g’oew durp nog kent.

In ’t midden van ut durp doar stoat nog de kerk,
mar er is un nieuw pastoorshuis gebouwd.
Dè ouwe dè stond doar een bietje nor vurre,
en is dur den Dutser in den poeier gedouwd.

En dan de Rijksweg mee zun schon eikebome.
Het kerkhof weg, un parkeerplots van gemokt,
wie had er toch ooit van zon aftakeling kunne drome
ut is gin wonder, da nun mins van zun apropo afgerokt.

Verder is er oan dieé weg nie zoheelveul veraandert.
Af en toe is er un huske opgeknapt.
Mar wulde nou dieé weg oversteken,
dan wel bij de stopliechte afgestapt.

Dan komt de Girstraat, die was er toen ok nie,
dè waren tuinen en akkers mee struiken er omheen.
De Bavel – en Gruunstroat mee zun schon boerderije,
de perden zen weg, ge ziet er tractors alleen.

Dan waren er ok nog van die kleine stroatjes,
woar ge mee nor Mulleschot en Lendonk kon goan,
ze zen er nog wel, mar ok in de vergeethoek,
ik zie nou un bord mee Lei – en Akkerstroat stoan.

Dan komde in de Bearschot, was vruger de Koeistroat,
ok doar is de rust nie volledig verstoord.
Un poar nieuw tuinderije en ok nog un garage,
zo slurpt de vruitgang in ons durpke voort.

De Tillburgse Boan meude ok nie vergete,
doar hebben laangs tweekanten boskes gestoan.
Vruger nun zandweg, nou un bestrating,
ze zeggen, dè Napoleon er nog dur is gegoan.

Dan hedde de Sporstroat aon ‘t Centrum gelegen,
doar hedde de winkels, de baank en de post,
wa bijgebouwd, verder nie veul veranderd,
vruger wieren er kolen en pulp gelost.

Dan de werkgelegenheid vruger, vur onze mannen,
ze schonde het woater, en bakte er steen,
mar ja, dès ok allemaal nie veul mir,
ze bakken gin steen mir, ut is ut woater alleen.

En dan ons schoan bossen, die motten we ok noemen,
ze zen nie van ons, mar ze zen van de stoat,
mar we zen er prat op, we meuge ze gerust roeme,
ge mot es kijke, wa er Zondags kuiere goat.

Wa denkte van Seters, dè vergeten we nooit nie,
de minse, die er wonne is un volluk apart,
heel Dorst zat op Seters mee de evacuatie,
we blijven ze dankboar, al ist diep in ons hart.

Dan hedde ok nog nieuwe huskes en wijken,
En doar wonne natuurlijk wir minse in,
ze horen bij ons al loaten we dè nie blijken,
we kunnen jullie nie mir missen, hedde nou oewe zin?

En dan ons laand mee al zen schoon noamen,
ut Hoefke, de Goaren, zelfs un Hemeltje hadde wij,
mar nou leet doar nun berg vol gif en vol afval,
in plak van dun hemel, komt de hel naderbij.

Ik doch zo, we motte ut mar hierbij loaten,
ge mot verder, ge kunt toch nie stil blijven stoan,
we kunne er zoms un endje over proaten.
Allé, oewe kop op en verder gegoan!.

R. Verwijmeren

+++

Plein Publiek op de koffie in… Dorst

Vanaf maandagochtend 12 september is verslaggever Nathan Plas van het NCRV-radioprogramma Plein Publiek een week lang op bezoek in Dorst. Tot en met vrijdagochtend parkeert hij rond 09:30 uur zijn rode Plein Publiek-autootje in de buurt van de Dennenlaan.
In de rubriek “Op de koffie ….” biedt Nathan bekende en onbekende inwoners een vers kopje koffie aan voor hun verhaal. Het kerkdorp Dorst telt 2400 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Oosterhout. Dorst kent een rijk verenigingsleven, een florerende breiwinkel èn een spoorweg, waar elk kwartier vier treinen over heen denderen. Het spoor is een bron van veel geluidsoverlast. Maar de Spoorwegen zien geen noodzaak om een geluidswal aan te leggen.

Op maandag 12 september 2005 brengt Nathan een bezoek aan de familie Wirken die aan de Spoorstraat woont. Verder zal er de overige dagen aandacht besteed worden aan de wijkagent, de breiwinkel en de jeu de boules-vereniging.

Plein Publiek
Maandag t/m vrijdag, 9.30 – 11.00 uur, NCRV – 747 AM