December 2004
Uit het archief van NieuwsuitDorst (webmaster Frenk Loonen).

De bestanden (december 2004 tot en met december 2011) zijn gekopieerd uit het archief van Frenk Loonen en op deze website gezet door José den Ronden. De bestanden zijn vrijwel allemaal 1 op 1 overgenomen. Genoemde telefoonnummers, adressen en verwijzingen naar websites, zijn mogelijk niet meer actueel. Ook zijn niet alle foto’s bijgevoegd, alleen de foto’s die relevant zijn, omdat daar naar verwezen wordt in de tekst. Soms werden teksten herhaald in verschillenden maanden. De tekst is dan maar 1 keer overgenomen. 

+++

Even bijpraten
Nou, hier ligt hij dan voor u, de laatste uitgave van het Nieuwsblad. Toch een rare ervaring, hoewel ikzelf er eigenlijk niet zolang bijgezeten heb. Jammer is het wel, maar ik kan u verzekeren dat we alles, werkelijk alles hebben gedaan om te proberen door te gaan. Het is ons helaas niet gelukt. Vele hebben ons de laatste weken nog voorzien van tips om toch nog tot een oplossing te komen. Bij een enkele zal het idee opgekomen zijn dat we met die tips weinig gedaan hebben. Maar dat komt omdat we de beslissing al enige tijd geleden hebben moeten nemen en dat de gegeven ideeën of al uitgeprobeerd zijn of niet haalbaar. We danken wel iedereen voor het meedenken. Voorts bedankt de redactie van het Nieuwsblad allereerst de adverteerders, die jarenlang hun advertentie hebben willen plaatsen, waardoor het in de eerste plaats mogelijk was het blad uit te brengen. Zij hebben, toen de eerste moeilijkheden zich voordeden, de prijsverhoging zonder meer geaccepteerd en ons in staat gesteld nog een hele tijd door te gaan.

HARTELIJK BEDANKT!!

Maar ook een bedankje richting de sponsors is hier op zijn plaats. Vele van u weten nl. niet dat wij sponsors hadden, maar ze waren er wel degelijk. En natuurlijk de bezorgers ook hartelijk bedankt. En dan mag ik die andere heel belangrijke groep ook niet vergeten: de rubriekschrijvers natuurlijk. Want als zij ons niet iedere maand voorzagen van kopy, konden wij niets in elkaar zetten en geen Nieuwsblad maken. Namens de redactie ook aan u: HARTELIJK BEDANKT. Hoewel het Nieuwsblad in de huidige vorm zal verdwijnen, zult u niet verstoken blijven van informatie over en uit Dorst. Zoals u in deze uitgave kunt lezen hebben een aantal (andere) inwoners van Dorst het idee opgevat het Nieuwsblad digitaal aan te bieden. Dat betekent wel dat u moet beschikken over een computer of dat u iemand kent die een computer heeft én een internetverbinding.

Op de site van de Marcoenschool staat nl. een link naar het Nieuwsblad, als u die aanklikt krijgt u de digitale versie van dit boekje. U kunt ook aan iemand vragen de betreffende informatie voor u uit te printen, zodat u toch op de hoogte blijft van het wel en wee in Dorst. Hoe en bij wie u de kopy moet inleveren kunt u verderop in deze uitgave vinden. Wij wensen de nieuwe redactie heel veel succes toe.

Daarnaast vindt u een berichtje van het Weekblad Oosterhout, de andere manier om op de hoogte te blijven. Ook hierover kunt u meer lezen verderop in het Nieuwsblad.

Nou, dit was het wel zo’n beetje, denk ik. Ik hoop dat u de internetsite weet te vinden en wie weet wat de toekomst nog eens zal brengen. De huidige redactie heeft in ieder geval altijd met heel veel plezier aan de totstandkoming gewerkt en zal het maken van het boekje best even missen.

Namens de gehele redactie wens ik u alvast een hele fijne decembermaand, een heel goed 2005 en veel plezier met de toch wel heel andere vorm van “informatie aanbieden”.

Marleen Fiere, Loes van Mourik, Ans Leemans en José van Steen

+++

Sint Marcoen Parochie

Gedoopt:
Tom, zoon van Teun Broeders en Wendy van Leeuwen.
Freke, dochter van Coen Plompen en Marleen Westinga.
Julian, zoon van Geert de Haas en Joyce Dieleman.
Daan, zoon van Rick Helmons en Nicole Buijk.

Hartelijk gefeliciteerd ouders en kinderen en alle goeds en zegen voor de toekomst toegewenst.

Het laatste Nieuwsblad
In het vorige nummer werd aangekondigd dat het nu echt over en uit is voor het Nieuwsblad Dorst. Dit is het laatste nummer en dit is dan ook de laatste keer dat de parochie langs deze weg haar nieuws kwijt kan. Heel dankbaar kijkt de parochie terug op de mogelijkheid die steeds weer geboden werd om dankzij het Nieuwsblad ook het parochienieuws bij iedereen thuis te brengen. We zullen voor de parochie op zoek gaan naar een alternatief. Eén is er al: “Lopend Vuur”, het parochienieuwsblad voor de parochies van de regio Oosterhout. Dit blad ligt achter in de hal van de kerk en kan gratis worden meegenomen. In de komende uitgaven zal ook het parochienieuws uit Dorst hierin worden opgenomen. Namens de parochie H. Marcoen heel hartelijk dank redactie van het Nieuwsblad voor al het werk dat verricht werd en voor de prettige samenwerking.

Vieringen rond Kerst en Oud en Nieuw
Vrijdag 24 december 23.00 uur: eucharistieviering (nachtmis) m.m.v. het gemengd koor en een ensemble van fanfare St. Joris.
Voorganger pastor Ton van Balveren.
Zaterdag 25 december 11.00 uur: eucharistieviering (herdertjesmis) m.m.v. het kinderkoor. Voorganger pastor Ton van Balveren.
Voor deze gezinsviering worden alle kinderen gevraagd als engeltje of als herdertje verkleed naar de kerk te komen.
Zondag 26 december 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Voorganger pastor Ton van Balveren.
Vrijdag 31 december 19.00 uur: dankdienst van Woord en Gebed b.g.v. het oude jaar m.m.v. het gemengd koor. Voorganger pastor Ton van Balveren.
Zaterdag 1 januari 11.00 uur: eucharistieviering met volkszang. Voorganger pastor Ton van Balveren.

Data Eerste Communie en Vormsel
De data voor de Eerste Communieviering en de Vormselviering in 2005 zijn als volgt vastgesteld: Zondag 17 april, 11.00 uur: Eerste Communie, Zaterdag 11 juni, 19.00 uur: Vormsel in Oosteind. Via de school zal t.z.t. nadere informatie worden gegeven. Kinderen die elders naar school gaan en in aanmerking komen voor Communie of Vormsel, dienen tijdig aangemeld te worden bij Mw. Corrie van den Bosch, Tel.: 0161-411668.

Na van Gogh
Soms worden we in vieringen in onze kerken geconfronteerd met lezingen uit ons heilige boek, de bijbel, waar je niet vrolijk van wordt. Zo lazen we op het einde van het kerkelijke jaar: “Er zal een tijd komen dat geen steen op de andere gelaten zal worden”. Woorden van Jezus uit het Lucasevangelie, het 21e hoofdstuk. Diezelfde zondag kregen we vanuit de eerste lezing uit het Maleachi te horen: “Al wie boosheid bedrijft worden stoppels, in brand gezet door de dag die gaat komen”.
De laatste zondagen van het kerkelijk jaar worden we altijd geconfronteerd met allerlei verhalen over de eindtijd. Het is een gegeven uit ons heilige boek. Christus zal komen op het einde der tijden. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden en het zal er niet zachtzinnig aan toe gaan, zeker niet voor diegenen die er in hun leven niets van terecht brachten.
Zal het allemaal zo gaan gebeuren? Ik dacht het niet. Ik geloof niet dat de heer van de hemelmachten al de hoogmoedigen, alwie boosheid bedrijft, in brand zal zetten, tot stoppels zal maken. Dat heilige boek van ons is geen boek om letterlijk te nemen. Dat heilige boek van ons moet niet alleen gelezen, maar ook bestudeerd worden en vooral gezien worden als een boek uit een heel andere tijd dan waarin wij nu leven. Hetzelfde geldt voor het heilige boek van de moslims: de koran. ook dat boek is ouden alles wat daarin staat kan niet zomaar worden toegepast op het menselijk leven van vandaag de dag. Voor de Tora, de bijbel van de joden, die wij voor een groot deel met hen delen, geldt precies hetzelfde.
De essentie van deze heilige boeken is in één woord samen te vatten: liefde, de liefde tot God, tot Allah en de liefde tot elkaar. De meeste joden, de meeste christenen en de meeste moslims weten dat gelukkig. Er zijn er echter bij die lijken het nooit te leren, die blijven vasthouden aan zeer enge interpretaties van bijbel of koran en maken op grond van hun heilige boek het leven van anderen moeilijk of onmogelijk of durven zelfs over te gaan tot moord. Fundamentalisten worden ze genoemd. Je vindt ze niet alleen onder moslims, maar ook onder joden en christenen.
Er wordt in ons land veel gesproken over zulke mensen sinds de moord op van Gogh. Zo zag en hoorde ik op één avond op de televisie vanuit de drie grote wereldgodsdiensten voorbeelden van uitingen van fundamentalisme. Ik zag streng orthodoxe joodse jonge mannen vol blijdschap zingend op straat omdat Arafat dood zou zijn. Ik hoorde dat in de Verenigde Staten 13% van de mensen gelooft dat zij het nog zullen meemaken dat de eindtijd daar is. Het zijn zeer conservatieve christenen die alles wat in de bijbel staat letterlijk nemen. En natuurlijk hoorden we over de brief van de islamitische moordenaar van Theo van Gogh. Een moord en bedreigingen ingegeven door een fundamentalistische beleving van de islam. Het zijn dus niet alleen moslims, maar ook joden en christenen. Maar, het zijn niet alle moslims, het zijn niet alle joden, het zijn niet alle christenen die zo hun godsdienst beleven.
Het is jammer dat ook nu weer de goeden onder de kwaden moeten lijden. De kwaden: die kleine groep moslims die vandaag de dag zoveel ellende in onze wereld veroorzaakt. De goeden: de miljoenen moslims die dit net zo erg vinden als wij, maar er toch op aangekeken worden. En er is nog een ander stel kwaden: die onverlaten die scholen, moskeeën en kerken in brand staken of vernielden. Al twintig keer gebeurde dit sinds de moord op van Gogh. Alsof dat helpt, kwaad met kwaad vergelden, angst zaaien onder kinderen en volwassenen. Mogen joden, christenen en moslims dan niet getuigen van hun geloof? Natuurlijk mogen ze dat en gelukkig kan dat ook in ons land waar vrijheid van godsdienst bestaat, waar goddank kerk en staat strikt gescheiden zijn. Natuurlijk mag hier vanuit elke godsdienst het goede nieuws verkondigd worden. Een blijde boodschap kennen de grote godsdiensten en die boodschap mag gehoord worden omdat het geen boodschap is van geweld, van intolerantie, va onverdraagzaamheid, van superioriteitsgevoel. Getuigen van je geloof is op bescheiden wijze laten horen en zien wat jouw godsdienst voor jou betekent en wie er ook bij wil horen is van harte welkom, maar zal hier nooit toe gedwongen mogen worden. Geen opdringerigheid, geen dwang, geen voet tussen de deur, laat staan een mes op je keel. Het past niet bij het jodendom, het christendom, het past ook niet bij de islam.

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst

GROETEN uit BREBURG
Jawel…….. Groeten uit Breburg, dat gaat echt gebeuren. De overweg gaat dicht en we hoeven dan niet meer naar Oosterhout. De bandstad Breburg komt er aan. Zelfs een Breda’s gemeenteraadslid maakte zich in de krant al druk over het welzijn van Dorst en dan moet je op gaan passen. De Gemeente Oosterhout heeft honderd jaar, over onze hoofden heen en niet in ons belang, ruzie gemaakt met de Gemeente Breda maar de slotfase is ingegaan.

In de laatste aflevering, die ik maak, wil ik aandacht vragen voor onze Vredeskapel want Toon van der Linden attendeerde mij op het 50-jarig bestaan van dit kleine oord van devotie. Er brandt altijd wel een lampje en er komen veel bezoekers die zich in moeilijke dagen tot Maria wenden.

In de nummers van april en mei 1993 heb ik al eens over de bouw van de kapel geschreven. In 1955 vertrok de wijkzuster Reinilda na 17 jaar trouwe dienst uit Dorst maar ze wilde geen cadeau voor zichzelf. Ze had wel een wens en dat was het bouwen van een kapelletje voor Maria, de Koningin van de Vrede en dat gebeurde. In 1955 werd de kapel feestelijk in gebruik genomen. Volgend jaar vieren we landelijk de 60-jarige bevrijding en misschien dat we dan de 50-jarige kapel in deze herdenking ook een plaatsje kunnen geven.

Beste lezers, ik heb met plezier 124 stukjes voor U mogen schrijven in dit Nieuwsblad. Eigenlijk over prentbriefkaarten maar soms kon ik ook over andere zaken mijn ei kwijt. Ik kreeg altijd positieve reacties op mijn stukjes maar helaas…de kar valt stil.

Het ga U goed! Groeten, Jos van Alphen

P.S.
We krijgen geen uitbreiding van het zenderpakket van Casema. De verouderde installatie in Dorst laat geen uitbreiding toe. Oosterhout, Den Hout en Oosteind krijgen er negen zenders plus nog andere diensten bij maar wij moeten wel hetzelfde bedrag per maand betalen!

+++

Nieuws vanuit het gemeentehuis

In Dorst zijn de afgelopen periode de navolgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het voetpad naar de praktijk van Dr. van Beijsterveldt is herstraat.
 • Het trottoir aan de Plataanstraat is herstraat met nieuwe materialen.
 • Er is een voetpad aangelegd aan de zijde van de kleeklokalen bij de VV Neerlandia.
 • Op de hoek Bavelstraat/Geerstraat is het trottoir vervangen door nieuwe materialen, tevens zijn de inritten herstraat.

De navolgende werken worden binnenkort uitgevoerd:

 •  De Baarschotsestraat wordt herstraat tussen de Pastoor den Rondenstraat en de Spoorstraat.
 •  Tevens wordt dan een voetpad aangelegd vanaf de Baarschotsestraat naar de Rijksweg (verkeerslichten).
 •  Het trottoir nabij de aanplant (halfronde trottoir) aan de Spoorstraat wordt toegankelijker gemaakt.
 • De beplanting tussen de bejaardenwoningen aan de Mispelstraaten de velden van de VV Neerlandia zal zodanig worden uitgedund dat er doorzicht komt, wat weer het gevoel van veiligheid verhoogd.
 • De begroeiing op het binnenhofje van de bejaardenwoningen wordt terug gesnoeid, zodat ook daar het gevoel van veiligheid wordt verhoogd.

De bouw van de 350 à 400 woningen aan de zuidwest zijde van Dorst wordt door de fracties van Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid en Groen Brabant als initiatiefvoorstel terug op de politieke agenda van de raadsvergadering van 14 december 2004 geplaatst. De bedoeling is om te bezien of Dorst de behoefte wel heeft aan zoveel woningen en tevens moet er goed gekeken worden naar de differentiatie in de te bouwen woningen. Er liggen op dit moment plannen voor 149 nieuwbouw (projectplannen) woningen.

Door de meerderheid van de raad is er bij het College van Burgemeester en Wethouders bij motie op aangedrongen om snel een besluit te nemen met betrekking tot Surae. Het is zo 2005.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de intentie uitgesproken om verder te bouwen aan samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout (Dorst). De wijze waarop die samenwerking gestalte zal moeten krijgen, staat beschreven in de nota 3 x rood.

Het College van Burgemeester en Wethouders hebben het voorontwerpbestemmingsplan “Binnengebied Oude Tilburgsebaan” vastgesteld. Het plan regelt in fase 1 de bouw van 34 woningen, variërend van grondgebonden woningen tot vrijstaande woningen, in dit gebied. Tevens hebben B en W besloten de officiële inspraakprocedure te starten. In fases 2 t/m 5 worden nog een aantal woningen voorzien in dit gebied, dat loopt vanaf het zandpad tussen de Oude Tilburgsebaan tot en met de manege en de boerderij van de familie Schriek.

Burgemeester en Wethouders hebben besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot het bouwen van twee woningen langs de Rijksweg in Dorst. Een dergelijk verzoek past niet binnen het bestemmingsplan Buitengebied. Het betreft hier een perceel grond dat is gelegen naast perceel Rijksweg 160.

Het College heeft besloten een vrijstellingsprocedure op te starten voor de bouw van een vervangende bedrijfswoning aan de Bavelstraat 8 (garagebedrijf Joosen) te Dorst. Het bouwplan voldoet aan de eisen die worden gesteld in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

Het College is niet bereid mee te werken aan de aanleg van een minigolfbaan aan de Oude Tilburgsebaan in Dorst. Een dergelijk initiatief is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Bovendien laat een dergelijke voorziening zich moeilijk combineren met de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.

Het College gaat de gemeenteraad vragen een voorbereidingsbesluit te nemen voor het pand Bavelstraat 1 (familie Ballemans) te Dorst. Tevens wordt gevraagd een vrijstellingsprocedure op te starten, die ertoe moet leiden dat de aldaar gelegen woning kan worden uitgebreid en verbouwd en de werkplaats kan worden omgebouwd tot garageberging.

Walther Hoosemans

+++

Geschiedenis van Dorst

Sint Nicolaas
Lang heb ik nagedacht waarover het laatste artikel in het “Nieuwsblad Dorst” zou moeten gaan. In het novembernummer had ik de geschiedenis van de boterfabriek afgesloten en om een verhaal te maken waarvan ik niet weet of er nog een vervolg komt lijkt mij niet zinvol. Het is de bedoeling om via de website www.NieuwsuitDorst.nl verder te gaan. Ook hieraan zal ik mijn bijdrage over de geschiedenis van Dorst blijven leveren. Daar het lezen van een artikel achter een computerscherm meer inspanning vereist dan vanuit een blad zal ik de opzet moeten aanpassen. Dan nu mijn verhaal voor deze maand.

December is de maand van Sinterklaas en Kerstmis. Omdat Kerstmis voor de handel interessanter is komt de nadruk meer op kerstdagen te liggen. Bij Sinterklaas verschuift de aandacht van 6 december meer naar de intochten in de maand november. Wie kent nog de begrippen “het rijden van Sinterklaas” in de nacht van 5 december en de morgen daarop of in de loop van de dag het uithalen van “de klomp”. Sinterklaas en zijn zwarte pieten waren onzichtbare figuren waaraan we herinnerd werden door gebons op de vensters en deuren en rondvliegend strooigoed vanuit een donkere deuropening.

Eeuwenlang werd het Sinterklaasfeest zo in ons land gevierd. Deze in de 4e eeuw in Myra (Turkeij) overleden Heilige Nicolai werd in mei 1067 door scheepslieden meegenomen naar hun thuishaven in Bari (Italië) en daar herbegraven. Als beschermheilige van de zee- en kooplieden komen we zijn verering vooral tegen in kustplaatsen, wordt het voor hen een belangrijke Heilige. Zoals gebruikelijk werd een heilige omgeven door legendes zoals het verhaal van de drie arme huwbare dochters die door hem op een geheimzinnige wijze van goudbuiltjes werden voorzien.

Deze Sint Heer Klaas wordt in het Nederlandstalige gebied al snel Sinterklaas genoemd en treedt er een versmelting met bestaande heidense tradities op. Zo gaat in veel opzichten de vergelijking op met de hoog door de lucht rijdende Germaanse god Wodan in zijn wijde mantel met lange baard en lokken, die geregeld zijn zwarte raven vanaf zijn schouder naar benden stuurde om aan hem verslag uit te brengen over het gedrag van de mensen. Een god die aan het einde van het jaar in zijn wijde wondermantel (onzichtbaarheid) op zijn schimmel Schleipnir, bij Sinterklaas zijn dit de tabbert en de schimmel Amerigo, rondgaat om mensen te belonen of te bestraffen.

Op zijn hoofd een breedgerande hoed en de speer Gungmir in de hand, vergelijkbaar met de bisschoppelijke mijter en staf. Evenals Sint Nicolaas was Wodan de beschermer van de zeelieden en de kooplui. Ook werd Wodan als god van de vruchtbaarheid vereerd. Het is echter niet zo dat Wodan vervangen is door Sinterklaas. Daarvoor spelen de symbolen rond Sinterklaas een te grote rol. De Heilige Nicolaas zou de duivel geknecht hebben. Door de duivel als pieterman voor zich te laten werken werd de overwinning van het goede op het kwade gesymboliseerd.

Een andere interpretatie is dat Zwarte Piet als een of andere god de maan met zijn zak steeds veranderd en uit zijn zak sterren (pepernoten) strooit. De roe was geen strafmiddel maar had te maken met de vruchtbaarheid. Bij de Romeinen werden tijdens het feest van Lupercalia de jongetjes naakt door de straten gestuurd en, ter verhoging van de vruchtbaarheid, met takjes en twijgjes geslagen. Op een schilderij van Jan Steen is te zien hoe een aankomende jongen een roe in zijn schoen krijgt.

Dit was niet als straf bedoeld maar betekende dat zijn kindertijd voorbij was. Zo hebben ook de schoorsteen en de schoen, vroeger de klomp, een symbolische betekenis. De schoorsteen, waardoor het strooigoed naar binnenkwam als symbool van de vruchtbaarheid maar ook als doorgeefluik tussen het hemelse en aardse. De vorm van de klomp deed door zijn vorm aan de halve maan denken. De taaitaaipop of “vrijers” bereidde de jeugd voor op het huwelijk. Voor de jongens was er een vrouwelijke taaipop en voor de meisjes een manlijke variant.

Bovenstaand verhaal kwam tot stand met informatie door de heer Smits, secretaris van het Sint Nicolaas Genootschap aan mij verstrekt.

Dit is dan mijn laatste verhaal in het “Nieuwsblad Dorst” en ik hoop via de website of anderszins toch nog veel inwoners van Dorst over de geschiedenis van Dorst te kunnen informeren.

Piet van Beek Bron: Het Nederlandse Sint-Nicolaas Genootschap (SNG)

+++

Bedankt dorpsgenoten

De werkgroep festiviteiten bedankt iedereen voor de gulle gaven in onze collectebussen. Mede door uw medewerking is het Sinterklaasfeest in Dorst weer een groot feest geworden voor onze kinderen. We hopen de andere activiteiten door het jaar heen ook tot een succes te maken. Mocht u in November de collectant gemist hebben, kunt u alsnog uw gave deponeren in de brievenbus van Spoorstraat 34. Alsnog bedankt.

Ontzettend blij zijn we met onze sponsors, die we ook van harte bedanken:
C1000(van den Elshout) Zuiderhout,
Cadbury Benelux,
A.H. te Bavel,
Rens Joosen te Oosterhout,
Firma van Gool, Baarschotsestraat.

Nogmaals hartelijk dank en we hopen volgend jaar weer op uw medewerking, want laten we niet vergeten dat we dit alles doen voor onze jeugd uit Dorst.

Werkgroep festiviteiten

+++

Nieuws uit dorpshuis De Klip

Hoe moet ik nu zonder ons Nieuwsblad………..

Melden wat u in De Klip aan activiteiten kunt vinden?
Melden wat onze toekomstplannen zijn?
Melden dat we in het afgelopen jaar leuke opbrengsten behaald hebben voor kindervakantiewerk?
Melden dat we dat o.a. gehaald hebben door de verkoop van eieren?
Melden dat we hiermee natuurlijk in de komende maanden leuke dingen gaan organiseren voor diezelfde kinderen?
Melden dat een van deze leuke dingen een bezoek is van Clown “Dubois” op woensdag 5 januari 2005 om 14.00 uur.
Melden dat een kaartje in de voorverkoop maar € 2,- kost waarbij ook een drankje en snoepje inbegrepen is en dat de voorverkoop woensdag 22 december 2004 start.
Melden dat we hele mooie nieuwe stoelen hebben gekocht?
Melden dat u die natuurlijk eens moet komen bekijken?
Melden dat onze nieuwjaarbijeenkomst op zondag 9 januari 2005 zal zijn?
Melden dat u dan eens kan komen “proefzitten”?
Melden dat voor de echte jeugdige carnavalsvierder woensdagmiddag 2 februari 2005 de Klip even de plaats is waar je moet zijn?
Melden dat voor de jeugd altijd een plaatsje zal zijn als het b.v. gaat om knutselmiddagen?

Het antwoord op bovenstaande en op nog veel meer vragen zou natuurlijk onze internetsite www.deklip.nl kunnen zijn. Die blijft gewoon bestaan en is voor een ieder te gebruiken om activiteiten bekend te maken.

Maar, om maar eens even een balletje op te gooien, zou dit ook kunnen indien belanghebbenden een soort nieuwsbrief gaan produceren die periodiek, bijvoorbeeld 1 x per 2 of 3 maanden in Dorst rond zou kunnen gaan, dan wel op een paar veel bezochte plaatsen opgehangen kan worden. Ben jij één van die “belanghebbenden” of lijkt het idee je wel iets, dan hoor ik het graag. Een belletje naar mij of een briefje bij de Klip is voldoende.

Het lijkt niet veel bijzonders, het Nieuwsblad Dorst dat voor de laatste maal in de bus is gevallen maar als je goed beseft dat na 34 jaargangen !!!!! het doek valt en dat het alleen maar te maken heeft met geld, dan is dit heel bijzonder. Bedenk wel dat het bij Surea ook om geld gaat !!!!!!! Zelf heb ik 19 jaargangen mee mogen maken van het Nieuwsblad en ik vindt het om diverse redenen erg jammer dat het stopt. Één van deze redenen is dat we het Nieuwsblad als Dorstse gemeenschap kennelijk toch niet bijzonder genoeg vonden om keihard voor te vechten. Maar wie weet ligt het anders……en past het in het huidige tijdsbeeld.

Met vriendelijke groet, Namens de Klip

Ton vd Velden

+++

Kerstbingo van Sint Joris

Vrijdag 10 december a.s. wordt de traditionele Kerstbingo van St. Joris gehouden in café Dorpszicht, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd. Op deze sfeervolle en gezellige bingoavond worden weer tientallen fantastische prijzen ingezet. Er wordt gespeeld over tien ronden en één afsluitende ronde met superprijzen. Tot slot zal er een tombola worden gehouden met vele te gekke aanbiedingen.

Deze avond staat weer onder leiding van de bingomasters Willem Moen en Jan van Alphen.

Kortom, een gelegenheid die u niet mag missen. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan de Stichting St. Joris Dorst, ter financiering van muziekopleidingen, instrumentarium, uniformen, etc. van de fanfare en schutterij.

Laat dus deze kans om een mooie prijs te winnen niet voorbij gaan en kom naar de kerstbingo van St. Joris op vrijdag 10 december om 20.00 uur.

Voor meer informatie en ook voor sponsoring kunt u terecht bij bovengenoemde personen.

Namens de organisatie, Willem Moen en Jan van Alphen

+++

Over kernfusievoorlichting en een naschrift

De wetenschap en de techniek zijn zover dat nu gekozen kan worden voor fusie als veilige, milieuvriendelijke energiebron voor de toekomst. Het is interessant deskundige informatie over de energievoorziening te krijgen en te discussiëren over de problemen van de toepassing van kernfusie, kernsplijting, fossiele brandstoffen en alternatieve bronnen als zonne-energie. De aanmelding voor een avond hier in Dorst is te gering en zo’n bijeenkomst blijkt dus niet haalbaar.

Mocht u spijt hebben dat u zich niet heeft aangemeld maar blijft u geïnteresseerd dan deel ik nog mee dat er een goede kans is dat in Breda voor leerlingen uit hogere klassen met natuurkunde in het pakket en docenten, wél een middag komt met voorlichting over kernfusie. Wie zich nog opgeeft (411986) kan ik waarschijnlijk daar introduceren als gast. U krijgt dan van mij bericht, de middag is in februari, zo ziet het er nu naar uit.

Naschrift:
Ons nieuwsblad, met zó veel informatie, met zó veel communicatie van zó veel verenigingen, instanties naar zó veel dorpsgenoten, houdt op te bestaan. Knip de adressenbladzij met de telefoonnummers van de dokter tot en met de wijkagent uit, lijst hem in en hang hem bij de telefoon! Mijn dank gaat uit naar de vrijwilligsters van de redactie die jaren lang mijn hanepoten ontcijferden en in drukletters omzetten.

Vaak kreeg ik nog een proefdruk om correcties te kunnen aanbrengen. En dat betrof alleen mij, maar in elk nummer staken zij natuurlijk flink werk- en vergadertijd! Ans, unforgettable Corrie-van-het-eerste-uur, Loes, Marleen, hartelijk bedankt! Is er nog leven na het Nieuwsblad? Ik dacht het wel. Misschien zelfs een nieuwe vorm van communicatie? Lezers van de stukjes die ik schreef wil ik bedanken voor hun belangstelling en besluit dan met een vriendelijke groet.

Bram Vrolijk

+++

Avondvierdaagse in Dorst

Het bestuur van de W.S.V. “WANDO” te Dorst maakt nu reeds bekend dat in 2005 in Dorst weer een avondvierdaagse wordt georganiseerd, en wel van dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni 2005. Het inschrijfgeld bedraagt Euro 3,80 p.p.. Bij voorinschrijving Euro 3,30 p.p.. De starttijden zijn elke avond van 18.30 uur tot 19.00 uur. Het startbureau is in Dorpshuis “De Klip”, Pastoor den Rondenstraat te Dorst. Hier zal ook de voorinschrijving zijn op vrijdag 10 juni en maandag 13 juni, van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Niet alleen de school en verenigingen uit Dorst, ook scholen en verenigingen buiten Dorst kunnen aan deze vierdaagse meedoen. Voor groepen met meer dan 11 personen is er een groepsherinnering.

Voor meer informatie en inlichtingen kunt u terecht bij Dhr. W. van Ginneken, Dennnenlaan 24, 4849 BE Dorst, Tel.: 0161-411353.

Het bestuur en de medewerkers van W.S.V. “WANDO” rekent ook in 2005 op u en wensen u een voorspoedig 2005 toe.

+++

Van drukwerk naar digitaal:

Veel Dorstenaren betreuren het verdwijnen van het “Nieuwsblad Dorst”. Het is gebleken, dat de uitgave in de huidige vorm niet meer uitvoerbaar is. Daarom is een initiatiefgroep bijeen geweest, om te kijken of een doorstart in een andere vorm haalbaar is. Het antwoord is positief. Alle aanwezigen ondersteunden het voorstel, om het nieuws uit Dorst te bundelen in een algemene website: www.NieuwsuitDorst.nl

Er is inmiddels ook al een nieuwe redactie samengesteld, die zich graag aan u voorstelt:
Eindredacteur Wilma van Dijk
Dorpsraad Amy Huijbregts
Webmaster Frenk Loonen
Redacteur Bas van Dorst
Redacteur Jorrit Klijs

U kunt deze decemberuitgave van het “Nieuwsblad Dorst” al zien op de nieuwe website.

Wij doen een beroep op alle Dorstenaren, om deze website regelmatig te bezoeken. Degenen in Dorst, die nog niet in het bezit zijn van een computer, kennen zeker iemand in de directe omgeving, die het nieuws uit kan printen. Zo kan elke Dorstenaar, jong en oud, op de hoogte blijven van de nieuwtjes in Dorst.

Via de nieuwe website kunt u ook doorlinken naar de bestaande websites: www.deklip.nl of www.marcoen.nl .

Er zullen in de toekomst zeker meer websites in Dorst ontstaan, zodat elke belangengroep een eigen nieuwsvoorziening heeft.

De dorpsraad ondersteunt dit initiatief en doet een beroep op alle Dorstenaren, om hun bijdrage te leveren aan deze website. Iedereen kan via deze website een publicatie doen. Deze website moet dan ook van en voor de Dorstenaren zijn. Het succes hangt af van uw belangstelling en bijdrage. Dit medium kan een platform zijn voor de gemeenschap Dorst. Omdat de eindredacteur verantwoordelijk is voor de inhoud van de website zal zij de inzendingen vóór publicatie beoordelen op goede zeden en normen.

Tenslotte bedanken wij de huidige redactie Loes, Ans, Marleen en José voor hun inspanning om het “Nieuwsblad van Dorst” de afgelopen jaren te verzorgen.  Wij verwachten u met dit nieuwe medium van dienst te zijn en wachten uw reacties af op het E-mailadres:info@nieuwsuitdorst.nl

Redactie website: www.NieuwsuitDorst.nl

+++

Kerstconcert Sint Marcoen te Dorst 19 december 2004

Het Dames en Herenkoor Sint Marcoen organiseert dit jaar op zondag 19 december haar kerstconcert met medewerking van fanfare Sint Joris en het kinderkoor de Marcoensingers. Het geheel zal plaatsvinden in onze Marcoenkerk te Dorst.

Dit concert mag u niet missen!

Het dames en herenkoor zal samen met de fanfare enkele kerstwerken/bewerkingen laten horen. Zowel bij het koor als bij de fanfare zijn de repetities in volle gang. Ook zal het dames en herenkoor samen met het kinderkoor enkele gezamenlijke werken zingen.

Natuurlijk is er ook plaats voor solo optredens van de koren en de fanfare.

Het gemengd koor zal enkele sfeervolle kerstliederen ten gehore brengen met orgelbegeleiding of á capella! Tevens wordt er gewerkt aan ‘The Rose’ en het lied ‘aan de schoonheid’, drie jaar geleden speciaal gecomponeerd.

De Marcoensingers zullen hun enthousiasme niet onder stoelen of banken schuiven met enkele ‘K3’ en ‘kinderen voor kinderen’ liederen

De fanfare zal enkele sfeervolle koralen ten gehore brengen en ook is er ruimte voor ‘Het Dorp’ van Win Sonneveld. De swingende uitvoering van ‘jingle bells’ is uniek en verrassend!

De Marcoenkerk opent haar deuren vanaf 19:00 uur en om 19:30 uur zullen wij de eerste klanken ten gehore brengen.

Het concert duurt tot ongeveer 21:00 uur. – gratis toegang –

Na afloop van het concert kunt u onder het genot van een drankje in de kerk nog wat napraten over het concert.

Wij hopen u van harte te mogen begroeten en nodigen U daarom van harte uit voor ons Kerstconcert!

Namens het Dames en Herenkoor Sint Marcoen, Jan van Velthoven

+++

Weekblad Oosterhout

Indien er zaken zijn die u uw dorpsgenoten wilt laten weten, kon u tot nu toe gebruik maken van het Nieuwsblad. Dat dit de laatste uitgave is, zal niemand zijn ontgaan. Er blijft echter wel een mogelijkheid om aan de bewoners van Dorst mededelingen te doen. Dhr. Emiel van Rooij van Weekblad Oosterhout heeft te kennen gegeven dat u zich gerust kunt wenden tot dit weekblad indien u iets te publiceren heeft. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het volgende:

 • Mail uw verhaal als een word-document en de (eventuele) foto apart als jpg-bestand naar: uitgeverij@emdejong.nl. Zet bij het onderwerp OH én het weeknummer waarin u het artikel geplaatst wilt hebben. Liever niet te lang van te voren.
 • De deadline via de mail is maandagnacht. De krant wordt dinsdag v.a. 9.00 uur opgemaakt, vanaf dan is de mailbox gesloten.
 • Kunt u niet mailen, lever dan uw getypte artikel in bij een van de adressen die in het weekblad staan vermeld.

+++

Programma Karnaval Kattegat (Dorst 2005)

Kleine potjes hebben groote Ore

Woensdag 2 februari:
19.15 uur:
De leden van de Stichting de Kater gaan de bouwplaatsen langs om te bezien wat de bouwers hebben bedacht en uitgevoerd. Een drankje (schrobbelaar en een biertje) behoort bij het bezoek. Het bezoek zal worden begeleid door de Hofkapel en de Jeugdprins met zijn Narrin.

Donderdag 3 februari:
19.30 uur:
Bejaardenkarnaval in café Dorpszicht. (Door leden van de Stichting zullen acts worden opgevoerd en er treedt een sauwelaar op.

Vrijdag 4 februari:
20.30 uur
Pre Karnaval in Jongerensoos Kaszah

Zaterdag 5 februari:
13.30 uur:
Opening van het Karnaval in het Kattegat op het Dorpsplein met inhuldiging van de jeugdprins en jeugdnarrin en sleuteloverdracht door de Burgemeester van Oosterhout aan de Jeugdprins en Jeugdnarrin.
14.00 uur:
Vertrek Grote Karnavalsoptocht vanaf het Dorpsplein
18.00 uur:
prijsuitreiking in café Dorpszicht

Zondag 6 februari:
11.00 uur:
Eucharistieviering bij gelegenheid van Karnaval in de Parochiekerk St. Marcoen . Boerenbruidspaar ???????????????????? en bruiloftsgasten en hofkapel zijn aanwezig.
12.00 uur:
Boerenbruiloft in café Dorpszicht. Tijdens deze bruiloft zullen ??????????????????? in het huwelijk treden. Aansluitend een bruiloftsbal met medewerking van de Hofkapel, het Piratenkoor uit Oosterhout en een Disco.
14.00 uur:
Receptie in café Dorpszicht onder begeleiding van de Hofkapel, het Piratenkoor en een Disco.

Maandag 7 februari:
14.30 uur
Playback show in café Dorpszicht (groot Videoscherm in het café aanwezig)
20.30 uur:
Groot Kater en Poezenbal in café Dorpszicht met medewerking van de Hofkapel en een Disco. (bezoek van een kapel uit Tilburg)

Dinsdag 8 februari:
11.00 uur:
Peuterbal in café Dorpszicht met een optreden van de clowns Poets en Pats. De ouders zijn hierbij van harte welkom. De Jeugdprins en Jeugdnarrin en de Hofkapel zijn hierbij aanwezig.
14.30 uur:
Brakkelbal gepresenteerd door Sylivia Verburgt en Sharon Weterings in café Dorpszicht met natuurlijk de Miniplaybackshow voor alle kinderen van Dorst en Seters. Groot Videoscherm in het café aanwezig.
20.00 uur:
Afsluiting van het Karnaval 2005 met de verbranding van de Kater en bekendmaking van het motto 2006 op het Dorpsplein. Hierna wordt de Jeugdprins en Jeugdnarrin onder begeleiding van de Hofkapel en leden van de Stichting de Kater met Lampionnen Optocht naar huis gebracht.

Namens Stichting de Kater, Walther Hoosemans

+++

Oliebollenverkoop

Peuterspeelzaal De Dorstse Rakkertjes zal op zaterdag 11 december en zaterdag 18 december a.s. verse oliebollen verkopen op het Dorpsplein. De opbrengst van deze verkoop is bedoeld voor aanschaf van les- en spelmaterialen. Graag zien we u verschijnen om een lekker oliebolletje in een kerstomgeving te eten.

Namens het bestuur, A. van Alphen

+++

Hoge Noodt festival

“Roze zaterdag !?!”.
Zaterdag 15 januari a.s. houdt carnavalskapel Hoge Nootd in Bavel hun vernieuwde kapellenfestival. Ze organiseren het dit jaar voor de 12e maal en zeker niet zonder succes.

Wat is er dan nu zo vernieuwend aan dit festival? Vanaf dit jaar gaat Hoge Nootd voor de themafeesten. Het wordt een geweldige “Roze Zaterdag !?!” waarbij aan alles is gedacht. 12 geweldige kapellen zullen de avond vullen terwijl anderen zich kunnen vermaken in de kermisachtige sferen. De gehele zaal staat in teken van dit festival en de roze kleur zal de dagen erna nog zeker in uw hoofd zitten.

Welke bands er precies spelen en wat het festival verder inhoud is te zien op de speciaal ontworpen site www.hogenootd.nl. Komt dus allen gezellig meedoen in Zalencomplex Bruininks te Bavel. Geniet van de muziek een hapje een drankje en trek het mooiste roze pak aan want dan hoor je er helemaal bij. De Hoge Nootd zal zelf het festival openen met een mooie act om 19:45 uur.

Zorg dat je erbij bent!!!