Masterplan Dorst UPDATE

Beste inwoners van Dorst, Seters en Steenoven,

Er is veel gebeurd rondom het Masterplan voor Dorst. Het college van de gemeente Oosterhout heeft destijds besloten eerst de gemeenteraad te laten debatteren. Later zal er een stemming moeten komen.

Het Platform heeft alle stukken die beschikbaar gesteld zijn aan de gemeenteraad grondig bestudeerd. In totaal gaat het om 31 documenten met in totaal meer dan 200 pagina’s. Alle documenten zijn digitaal beschikbaar (https://oosterhout.notubiz.nl/vergadering/1155731). Er zit vaak veel ruimte tussen de interpretatie van de resultaten van de onderzoeken door het Platform en door de gemeente. Dit verschil van interpretatie is verwoord in één van de documenten van het Platform waarin ook aanbevelingen zijn gedaan hoe we verder moeten.

Het Platform heeft daarna met alle negen fracties van de gemeenteraad gesproken. Dit ging vooral om de mening van het Platform duidelijk te maken over de uitkomsten van de onderzoeken en het proces dat gevolgd is. Bij het proces ontbrak het vooral aan burgerparticipatie. Verder is de samenwerking tussen het Platform en de gemeente sinds begin 2023 drastisch verslechterd.

We hebben de fracties duidelijk proberen te maken dat indien het voorstel van het college niet aangepast wordt dat:

  • Het Masterplan (met een hoge waardering en breed draagvlak) grotendeels niet uitgevoerd kan worden,
  • Het geprezen “spiegelei” model voor de opbouw van Dorst er niet komt,
  • Het aantal inwoners met slaapproblemen niet verminderd,
  • Er onvoldoende woningen en voorzieningen zullen komen,
  • Dorst niet autoluw wordt en het sluipverkeer blijft,
  • Dorst zijn historisch centrum niet terug kan krijgen en er geen bruisend hart komt,
  • Dorst een dorp blijft met twee sociale barrières (spoor en rijksweg),
  • De stem van organisaties, verenigingen en inwoners (via enquêtes, gesprekken, bijeenkomsten) genegeerd wordt,
  • De inwoners van Dorst voor de zoveelste keer teleurgesteld worden door de gemeente,
  • Dorst geen toekomstperspectief heeft.

Tijdens het debat door de gemeenteraad waren er zoveel Dorstenaren aanwezig dat de publieke tribune te klein was. De gemeente had daarom een videoscherm en stoelen ter beschikking gesteld in de aula. Het was een lange zit, van 19:00 tot 23:00 maar ook boeiend om te zien hoe onze democratie werkt op gemeentelijk niveau.

Tijdens het debat werd door meerdere fracties gevraagd om de woningbehoefte van den inwoners van Dorst in kaart te brengen. Inmiddels is er door het Platform een enquête hiervoor ontwikkeld en uitgezet. Binnen 24 uur hebben 125 inwoners gereageerd. Een hoog aantal en veel dank hiervoor.

Na de debatsbijeenkomst is nu het college is nu aan zet. Het college moet de uitkomsten van het debat interpreteren en met concrete plannen komen. We houden u onder andere via sociale media, nieuwsbrieven en de Dorstlezer op de hoogte.

Dorst verdient meer, Dorst verdient beter

Bestuur Platform Dorst.