Geachte heer, mevrouw,

Het vraagstuk van personen met verward gedrag staat volop in de belangstelling. Er is grote behoefte aan deskundigheidsbevordering rond vroegtijdige signalering / herkennen en toeleiden van problematiek van mensen met verward gedrag. Ook bestaat de wens om over verschillende vakdisciplines en domeinen heen meer samen te werken in wijken.

Daar in te zetten op het voorkomen van uitval en hierbij meer specialistische kennis beschikbaar te hebben omdat mensen met verward gedrag vaak meervoudige problemen hebben.

De centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom hebben een, inmiddels gehonoreerde, subsidieaanvraag ingediend bij ZonMW, voor het project ‘Ontwikkeling, coördinatie en afstemming lokale aanpak ‘personen met verward gedrag’.

Het project is een verbeterproject voor West-Brabant met verschillende deelprojecten. Eén van deze deelprojecten is een trainingstraject ‘Ogen en oren in de wijk’ voor NIET-zorgprofessionals.

Het ontwikkeltraject en training waarop dit deelproject betrekking heeft, is bedoeld om NIET-zorgprofessionals die vanwege de aard van hun werk achter of dicht bij de voordeur komen toe te rusten in signaleringsvaardigheden en hen handelingsperspectieven te bieden. Deze worden afgestemd op bestaande zorgstructuren en wijkteams in gemeenten.

U kunt als gemeente een groep van 24 NIET-zorgprofessionals kosteloos laten deelnemen aan deze training.

NIET-zorgprofessionals zijn bijvoorbeeld: Medewerkers woningbouwcorporaties, buurtpreventie-teams, shopmanagers etc.

Wilt u zich opgeven of wenst u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Naima Aadmi

Projectleider Ogen en Oren in de wijk

GGD West-Brabant