Visie op toekomstige jeugdzorg

Gemeentehuis nieuws 19 feb 2012

Gemeentehuis nieuws 19 feb 2012

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het regionale visiedocument over de transformatie van de jeugdzorg. Het gaat hier om de gezamenlijke visie van achttien gemeenten in West-Brabant op de uitgangspunten van de toekomstige jeugdzorg, als die na 2014 voor rekening van de gemeenten komt.

De visie vormt een moderne kijk op de jeugdzorg waarin niet meer uitgegaan wordt van instituties, hulpverleners en problematisering, maar gedacht wordt vanuit het kind en zijn sociale omgeving, wat goed aansluit bij het Oosterhoutse Wmo-beleid. De transformatie van de jeugdzorg voor de gemeente Oosterhout kan nu concreet uitgewerkt gaan worden. Deze uitwerking van het lokale jeugdzorgbeleid wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Buitenreclame

Het college heeft besloten om in het kader van de buitenreclame de exploitatie van A0-informatiepanelen inclusief het plaatsen van vrije plakplaatsen en het verwijderen van wildplak aan te besteden. Het tarief voor lokale evenementen wordt op 1,75 euro per bord per dag vastgesteld. Na één jaar wordt het buitenreclamebeleid geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Beleidsplan sociale zekerheid 2012

Het college legt het Beleidsplan sociale zekerheid 2012 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. In dit plan wordt toegelicht welke stappen in 2012 worden gezet op het gebied van re-integratie en uitkeringsverstrekking, minimabeleid en schuldhulpverlening. Dit gebeurt op basis van eerder door de raad vastgestelde beleidsplannen over deze onderwerpen. Het college legt ook een aantal verordeningen ter vaststelling aan de raad voor.

Beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten (kamerverhuur)

Het college heeft de Beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten vastgesteld nadat deze ter inzage hebben gelegen. De beleidsregels maken kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten en tijdelijke werknemers mogelijk. Door regels te stellen aan deze woonruimte wordt onder meer een minimaal kwaliteitsniveau van huisvesting gegarandeerd.

Koopzondagen: verzoek overwegen invoeren toeristisch regiem

Het college verleent geen medewerking aan de invoering van een toeristisch regiem. Dit heeft het college besloten in antwoord op een verzoek van een ondernemer. Een toeristisch regiem maakt het mogelijk dat ondernemers zelf bepalen of zij op zon- en feestdagen hun winkel willen openstellen.

Het college ziet geen aanleiding voor de invoering, omdat het de wens onder ondernemers voor een toeristisch regiem te klein acht. In bijzondere gevallen verleent het college ontheffing voor een extra koopzondag. In 2012 wordt deze ontheffing verleend ter gelegenheid van het Parkfeest en het Mosselfeest, wat het totaal aantal koopzondagen in dat jaar op veertien brengt.

Besloten om op basis van een positief advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het bouwvoornemen voor het oprichten van een tweede bedrijfswoning op het perceel Bavelsestraat21 inDorst;