Lagere inkomens niet in de kou laten wonen

De gemeente Oosterhout laat haar inwoners deze winter niet in de kou wonen. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een crisisfonds in te richten, waarmee de gevolgen van de hoge energiekosten en inflatie voor een groot deel verzacht kunnen worden. Inwoners met een laag inkomen, verenigingen, stichtingen en kleine ondernemers die in de financiële problemen komen door deze stijgingen, kunnen straks een beroep doen op dat fonds. De gemeenteraad besluit in de vergadering van 27 september over het crisisfonds.

Het fonds borduurt voort op het coronaherstelfonds dat de gemeente al eerder had ingericht om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De gelden die nu nog in het coronaherstelfonds zitten (ruim € 900.000) vormen de basis voor dit breder inzetbare crisisfonds. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de inrichting van het fonds gaan burgemeester en wethouders de nadere voorwaarden voor het gebruik opstellen.

Energietoeslag

Het crisisfonds is niet het enige wapen in de strijd om de inwoners met lage inkomens bij te staan. Op dit moment ondersteunt de gemeente deze inwoners via de eenmalige energietoeslag van € 1.300 die het Rijk beschikbaar stelt. In Oosterhout betekent dit dat er aan ongeveer drieduizend huishoudens een dergelijke toeslag wordt verstrekt. Inmiddels zetten de prijsstijgingen verder door en staat de winter voor de deur. Inwoners met een laag inkomen, al dan niet in een schuldhulptraject, kunnen ondanks de extra bijdrage toch voor lastige momenten komen te staan.

Wethouder Willem-Jan van der Zanden (minimabeleid):

“Mensen kunnen bijvoorbeeld in de problemen komen als de energieleverancier tussentijds de tarieven verhoogt. Dan kunnen ze de eindafrekening niet meer betalen en kunnen er schulden ontstaan. Mocht je al in een schuldhulptraject zitten, kom je dan echt in de problemen. Het kan zo veel stress met zich meebrengen dat er gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.”

Goederenbank

Het zijn niet alleen gezinnen die in de problemen komen. Ook kleine ondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen flink geraakt worden door de stijging van hun energiekosten. Ter indicatie geeft de Goederenbank nu al aan dat het aanbod aan goede spullen kleiner aan het worden is, maar dat de vraag al toeneemt.

Bestrijding samen met partners

De gemeente kan en wil in de bestrijding van financiële problemen bij inwoners niet alleen opereren. Ook andere maatschappelijke organisaties in de gemeente hebben daarin hun rol. Samen met de inwoners en organisaties als de Goederenbank en Surplus wil de gemeente breder kijken naar de bestrijding van deze problemen. Waar het nodig is, kan de gemeente bijspringen vanuit het crisisfonds.

Hard getroffen

De gemeente kiest bewust voor ondersteuning van de lagere inkomensgroepen, die het hardst getroffen worden, omdat het ondersteunen van inwoners op grote schaal financieel gewoonweg niet haalbaar is.