DORPSRAAD DORST STOPT MET HAAR ACTIVITEITEN

Dorpsraad Dorst laat u hierbij weten dat zij stopt met haar activiteiten. Als vrijwilligersorganisatie hoop je iets voor het dorp te kunnen betekenen en resultaten te kunnen bereiken. Daarvoor zijn vertrouwen in en van de gemeente Oosterhout en voldoende draagvlak vanuit de bewoners van Dorst belangrijke pijlers om je met plezier te kunnen inzetten.

Vertrouwen in de gemeente Oosterhout
Helaas moet Dorpsraad Dorst constateren dat zij geen vertrouwen meer heeft in de manier waarop de gemeente, zowel ambtenaren als wethouders, met de dorpsraad omgaat. In een brief1) van 30 oktober 2012 heeft de dorpsraad haar grote teleurstelling geuit over de handelswijze van de gemeente om te komen tot de beslissing van de besteding van de subsidie Leefbaarheid Dorpen in Dorst.

De gemeente heeft op 28 november 2012 op deze brief “gereageerd” met een zeer algemeen verhaal, maar heeft op geen enkele manier geantwoord op de gestelde kritische punten uit de brief van 30 oktober.
Hierop heeft Dorpsraad Dorst op 30 november 2012 in een brief aan het college het volgende gesteld:

Dorpsraad Dorst kan zich absoluut niet vinden in de manier waarop de gemeente het geven van antwoorden op gestelde vragen en opmerkingen uit de weg gaat. Hierop heeft de gemeente tot op heden nog niet gereageerd! Wethouders noch ambtenaren hebben de brief van 30 oktober (en dus de mening van Dorpsraad Dorst) klaarblijkelijk niet belangrijk genoeg gevonden om op een adequate manier te reageren.

Ook in eerdere grotere projecten (iDOP, MER N282) heeft de gemeente de zaken gefrustreerd en afgesproken procedures gedurende het traject eenzijdig veranderd.

iDOP:
o Doorlooptijd van 13 maanden, waarna de subsidiepot van de provincie leeg was.
o Wensenlijst van de inwoners van Dorst eerst getoetst op haalbaarheid en alleen de haalbare zaken opgenomen in de leefbaarheidsagenda en niet de in de toekomst mogelijk haalbare wensen.
o Afgesproken rapportages over voortgang acties gemeente vanuit de leefbaarheidsagenda worden niet nagekomen.

MER N282:
o Gemeente heeft op voorhand al afspraken gemaakt met de provincie over een oplossing voordat alle uitgewerkte alternatieven in de klankbordgroep besproken waren.

1) Alle brieven van de dorpsraad en de gemeente zijn terug te vinden op onze website: http://www.dorpsraaddorst.nl/ onder de betreffende onderwerpen.

Zoals eerder al aangegeven, is vertrouwen in en van de gemeente een cruciale factor om positief met elkaar om te kunnen gaan. Helaas heeft Dorpsraad Dorst het vertrouwen in de gemeente Oosterhout volledig verloren.

Gedragenheid in het dorp
Tijdens het traject om tot een oplossing te komen voor de besteding van de subsidie Leefbaarheid Dorpen is gebleken dat het niet mogelijk was om voor Dorst tot één breed gedragen plan te komen.
Verschillen in toekomstvisie bleken niet te overbruggen. Dat is geen schande en zolang je elkaar open in de ogen kunt blijven kijken, mag dat nooit een probleem zijn.

Het wordt echter anders als binnen het dorp andere zaken naar voren gebracht worden als legitimiteit van de dorpsraad en als er met modder gegooid gaat worden. De dorpsraad is van mening dat de gemeente negatief heeft bijgedragen om de partijen tot elkaar te brengen (zie ook de brief van 30 oktober 2012).

Laat echter duidelijk zijn dat Dorpsraad Dorst de subsidie Leefbaarheid Dorpen wil behouden voor Dorst.

Hoe verder?
Alle leden van de dorpsraad hebben besloten de activiteiten voor Dorpsraad Dorst tot medio februari 2013 op beperkte schaal voort te zetten en hun functie daarna beschikbaar te stellen.
Wij hebben er lang over zitten dubben of we dit moeten doen of niet. Velen van ons hebben zich jarenlang ingezet en ook mooie resultaten behaald. Toch hebben we besloten dat het beter is om de knoop nu door te hakken.

Uiteraard zullen we de lopende zaken netjes afwerken. De website blijft tot nader order in de lucht. Dorpsraad Dorst hoopt dat er een nieuwe groep mensen zal opstaan om het roer over te nemen.

Kandidaten kunnen zich tot 1 februari 2013 aanmelden via voorzitter@dorpsraaddorst.nl. Wij zullen dan de mensen met elkaar in contact brengen en de zaken op een goede manier overdragen.

Namens Dorpsraad Dorst
Hans Sprangers (voorzitter).