Staatsbosbeheer start binnenkort met werkzaamheden in ‘De Duiventoren’, onderdeel van boswachterij Dorst. Deze werkzaamheden zouden in januari van dit jaar plaatsvinden, maar zijn toen wegens de weersomstandigheden uitgesteld. Het bos was in januari te nat, waardoor de oogstmachine schade zou kunnen veroorzaken aan de bosbodem. Tussen 15 maart en 15 juli loopt het broedseizoen, tijdens deze periode worden door Staatsbosbeheer geen grootschalige boswerkzaamheden uitgevoerd. Door deze factoren is het moment van starten 6 augustus geworden. Het doel van de werkzaamheden is om bomen te verwijderen om licht en ruimte te maken voor bestaande bomen die dan dikker kunnen worden. Door meer licht en ruimte te creëren krijgen jonge bomen de kans om te ontkiemen, dit komt de variatie van het bos ten goede. De werkzaamheden vallen onder regulier beheer dat noodzakelijk is om het bos toekomstbestendig te houden. Bos blijft Bos.
Voor aanvang van de werkzaamheden is het bos door boswachters van Staatsbosbeheer zorgvuldig geïnventariseerd. De aanwezige nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes zijn conform de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer in kaart gebracht. Ook tijdens de velling worden de ecologische waarden nauwlettend gemonitord.

De werkzaamheden zullen starten op 6 augustus. Tijdens en na de werkzaamheden kunnen de wegen en paden in het bos tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door de beschadigingen die de machines veroorzaken. Deze schade wordt altijd zo snel mogelijk hersteld. Om bezoekers te attenderen op de werkzaamheden in het gebied plaatst Staatsbosbeheer informatiepanelen rond het gebied, daarnaast kunnen er linten gespannen worden om er voor te zorgen dat bezoekers voldoende afstand houden tot de machines.

Hollands hout
Boswachterij Dorst is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan de Nederlandse natuurgebieden, Staatsbosbeheer gebruikt het weer voor het bekostigen van het beheer. Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook voor houtproductie voor toekomstige generaties. Voor meer informatie over Hollands hout: http://www.hollands-hout.com/