Onderhandelingsakkoord VNG, IPO, Unie van Waterschappen
Het college heeft ingestemd met het onderhandelingsakkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen met een kabinetsdelegatie hebben bereikt. Hierin is een aantal afspraken vastgelegd over de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor gemeenten, provincies en waterschappen. Bijvoorbeeld over de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF), schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds.

Duurzame energiemonitor 2012
In regionaal verband is afgesproken om in 2020 totaal 20% van het totale energieverbruik duurzaam op te wekken. Momenteel wordt in regionaal verband 7,26% duurzaam opgewekt, wat op koers ligt van de gemaakte afspraken. Om de doelstelling binnen de gemeente Oosterhout te halen, is een extra inspanning noodzakelijk. Om inzichtelijk te maken welke inspanningen nodig zijn om de doelstellingen in 2020 te halen, heeft het college besloten een Oosterhoutse energieagenda 2013-2020 op te stellen met daarin concrete acties. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:
– Ex art. 41 vragen van het CDA over het onderhandelingsakkoord VNG, IPO en Unie van Waterschappen schriftelijk beantwoord;
– Besloten medewerking te verlenen aan het terugsplitsen van een kavel in het gebied van het Groen van Leijsen naar twee kavels;
– Besloten het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar van de werkgroep Kaszah tegen het collegebesluit (afwijzen subsidieaanvragen Dorst en bestuur De Klip, doorontwikkeling Dorpshuis en afwijzen subsidieaanvraag Kaszah) kennelijk ongegrond te verklaren;
– Het actuele overzicht van toezeggingen en moties vastgesteld;
– Besloten een verzoek tot planschadevergoeding in relatie tot de realisatie van de appartementen aan de Abdis van Thornstraat af te wijzen;
– De normbedragen die zijn opgenomen in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Oosterhout aan te passen aan de werkelijke prijsontwikkeling conform de berekening van de VNG;
– Kennisgenomen van het gunningsbesluit van de aanbestedingsprocedure voor het onderzoek naar de samenwerking tussen de Amerstreekgemeenten.