Leges evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de leges van de evenementenvergunningen het komend jaar niet te verhogen.

Verbetering woonomgeving

Het college heeft besloten om drie pilots uit te voeren waarin door participatie van burgers de woonomgeving verbeterd kan worden. De gemeente wordt daarin gesteund door middel van een kostenloze ondersteuning door het ministerie van Vrom. De inhoud van de pilots is nog niet bekend, maar te denken valt daarbij aan schoonmaakacties, burgerschouw, zelfbeheer door burgers en verenigingen en meer verantwoordelijkheid neerleggen bij winkeliers en ondernemers.

Stichting Hergebruik

Burgemeester en wethouders hebben besloten een ‘last onder dwangsom’ op te leggen aan de Stichting Hergebruik om deze ertoe te bewegen per 1 december 2012 een einde te maken aan het strijdig gebruik van een pand aan de Kanonnierstraat 13-15. Het pand wordt door de stichting gebruikt als winkel en als opvangvoorziening voor dakloze verslaafden. Dat is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan.

Subsidie leefbaarheid kerkdorpen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de Vereniging Belangen Oosteind, uit de gelden die beschikbaar zijn vanuit de subsidieregeling Leefbaarheid, een bedrag van € 231.500 te verlenen voor hun plannen voor de renovatie van het Oostquartier. Aan de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout wordt een bedrag ter beschikking gesteld van € 156.500 voor het realiseren van een multifunctionele ruimte in het dorpshuis en € 75.000 voor een onderzoek naar de mogelijke realisatie van een woon-zorgcomplex. De Dorpsraad Dorst heeft samen met Delta Onderwijs tweemaal een plan ingediend voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie in Dorst. Beide plannen voldoen niet aan de subsidieregeling, met name omdat er geen draagvlak in het dorp is bij de betrokken organisaties. Dit werd bekrachtigd door een separate aanvraag door het bestuur van De Klip/Kaszah voor renovatie van Kaszah. Ook deze aanvraag voldoet niet aan de criteria. De gemeente wil nu samen met de partijen in Dorst het plan ‘doorontwikkeling De Klip’ uitwerken.

Meerjarenperspectief grondexploitaities

Het college heeft het eerste meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) vastgesteld. Daarin wordt een financieel totaaloverzicht gegeven van de grondexploitatie op dit moment en wordt de beschikbaarheid van gronden afgezet tegen de toekomstige behoeften op het gebied van wonen en bedrijvigheid in Oosterhout. Het MPG is een onderdeel van de tweede concernrapportage.

Verder heeft het college:

  • de verordeningen 212, 213 en 213a opnieuw vastgesteld.
  • besloten een bedrag van € 136.000 uit te trekken voor de vervanging van een oude kraakperswagen door een nieuwe.
  • besloten het bezwaarschrift tegen oplegging van een dwangsom van de heer A. Loonen gegrond te verklaren, het besluit te herroepen en binnenkort een nieuw besluit te nemen.
  • het bezwaar ongegrond verklaard dat is ingediend tegen de beslissing om geen vergunning te verlenen voor een aantal aanpassingen van een woonhuis en schuur aan de Julianalaan.
  • Het bezwaar ongegrond verklaard dat is ingediend tegen de verleende vergunning voor de uitbreiding van een woning aan de Nemelaer.
  • vastgesteld op welke zaterdagen in 2013 de weekmarkt verplaatst wordt naar de Heuvel of naar de Schapendries.