Besluitenlijst college van b. en w. 21 augustus 2012

Milieueffecten N282
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de Milieueffectrapportage over de N282 te aanvaarden. De MER is opgesteld om de milieueffecten van de verschillende oplossingen voor de verkeersproblematiek in Dorst inzichtelijk te maken. De gemeenteraad heeft in een motie gevraagd om nader onderzoek naar de Boogvariant. Het college stelt de raad dan ook voor om een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen voor dat onderzoek.

Ontwerpbestemmingsplan Dorst
Burgemeester en wethouders stemmen in met de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Dorst. De raad behandelt het conceptbestemmingsplan op 18 september 2012.

Samenwerkingsverbanden
Het college heeft eerder besloten om deel uit te gaan maken van de samenwerkingsverbanden Biesboschstreek en De Baronie en stemt nu in met de twee concept-samenwerkingsovereenkomsten, die in september 2012 worden ondertekend. Doel van de samenwerkingen is het bevorderen van een vitaal platteland.

Planologische wijziging in Bergvlietse Bossen
Het college wil medewerking verlenen aan een verzoek van de eigenaars van de Bergvlietse Bossen om de planologische rechten van het kampeerterrein enigszins te verplaatsen. Op dit moment bestaat nog de mogelijkheid om op zes hectare van het gebied in totaal 240 chalets te bouwen. De nieuwe eigenaars hebben echter plannen om naast de golfbaan een paviljoenachtig gebouw te realiseren met vijftig verblijfseenheden, voorzien van welnessfaciliteiten. Daarnaast willen ze op vier hectare in totaal 160 chalets bouwen. Twee hectare van het natuurgebied wordt dan niet bebouwd. Het college wil hieraan meewerken vanuit toeristisch-recreatief beleid en vanwege het behoud van ecologische waarden.

Opiniërend beleidsdocument minimabeleid 2013 en verder
Het college heeft besloten het opiniërende beleidsdocument over het ‘Minimabeleid 2013 en verder’ aan de gemeenteraad aan te bieden. Het college wil met dit beleid bereiken dat mensen in een minimapositie in hun bestaan kunnen voorzien en zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast legt het college in de komende beleidsperiode meer nadruk op een structurele verbetering van de inkomenspositie van minima. Het minimabeleid sluit inhoudelijk aan op de eerder vastgestelde beleidsplannen, zoals maatschappelijke ondersteuning 2012-2015, herijking Sociale Zekerheid en het beleidsplan Gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeenteraad behandelt het beleidsdocument in september opiniërend; in december zal het ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Sloop voormalig wijkcentrum Strijen
Het college heeft besloten om het voormalig wijkcentrum Strijen te slopen. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden eind augustus kunnen beginnen. Op de plaats van het voormalig wijkcentrum wordt ruimte gemaakt voor de nieuw te bouwen gymzaal aan de Hoofseweg.

Verder heeft het college:
• De ex art. 41 vragen van de fractie van de VVD over de prestatieafspraken met Thuisvester schriftelijk beantwoord;
• Besloten akkoord te gaan met een financiële bijdrage van 2.970 euro voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek in het kader van de mogelijke aankoop van aandelen in afvalverwerkingsbedrijf Attero;
• Besloten niet over te gaan tot aanschaf van een schilderij van de Oosterhoutse schilder Anton Michielse.
• het geactualiseerde exploitatieplan van de Contreie vastgesteld.
• de raad en de VNG per brief geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie van de raad over het beleidskader maatschappelijke ondersteuning 2012-2015.
• Het ontwerpbestemmingsplan Slotjes, herziening 1 vrijgegeven voor de vaststellingsprocedure.
• de planning van de raadsnota’s geactualiseerd