Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan regionale Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Het college stelt de raad voor toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Bij deze Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) worden vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu ondergebracht. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.

Uitbesteding milieutaken 2012

Het college heeft besloten om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving milieu en de verplichte werkzaamheden ten behoeve van BRZO-bedrijven voor het jaar 2012 uit te besteden aan de Regionale Milieudienst. Per 1 januari 2013 gaan deze taken over naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De uitbesteding is nodig om de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden op het gebied van milieu te waarborgen. De raad wordt per brief over dit onderwerp geïnformeerd.

Verkiezingen leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Op 12 september 2012 vinden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats. Deze verkiezingen zijn onvoorzien en leiden tot onvoorziene kosten voor de gemeente. Het college heeft ingestemd met de begroting voor de verkiezingen. Het aantal verkiezingsborden wordt teruggebracht van twintig naar tien. De oude borden worden vervangen door weer- en vandalismebestendige borden met verlichting die de ondergrond niet aantasten. Er wordt gebruik gemaakt van full colour vinyldoeken, waarop de verschillende partijen even groot zichtbaar zijn en waarbij wildplakken wordt tegengegaan. De raad wordt per brief over dit onderwerp geïnformeerd.

Naamgeving nieuwe woongebieden Van der Madeterrein en Paterserf

Onlangs is gestart met het bouwrijp maken van de woongebieden op het voormalige Van der Madeterrein en aan het Paterserf. Om de te bouwen woningen van een adres te voorzien, heeft het college straatnamen vastgesteld. De locatie voor de 55 grondgebonden woningen en 104 appartementen (Van der Madeterrein) zullen worden gevestigd op het Ruys de Beerenbrouckplein. De locatie tussen het Paterserf, Wilhelminakanaal Zuid en Warandelaan krijgt de naam Warandepoort. Hier worden 47 grondgebonden woningen en 62 appartementen gerealiseerd.

Gevolgen Lenteakkoord en overzicht controversiële wetsvoorstellen

Het college heeft de mogelijke gevolgen van het Lenteakkoord voor de gemeente Oosterhout in beeld gebracht, om zo goed mogelijk op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. Zo is bijvoorbeeld de invoering van de Wet werken naar vermogen stopgezet en vervalt met terugwerkende kracht de per 1 januari 2012 ingevoerde huishoudtoets in de Wet Werk en Bijstand. De decentralisatie van de extramurale begeleiding naar gemeenten is controversieel verklaard, maar de verwachting is dat de decentralisatie door een volgend kabinet wordt voortgezet. De raad wordt per brief over dit onderwerp geïnformeerd.

Parkeren in de binnenstad aantrekkelijker

Burgemeester en wethouders hebben eerder besloten om parkeren in de binnenstad aantrekkelijker te maken. De maatregelen houden in dat per 1 juli op verschillende parkeerterreinen in de stad het dagtarief van € 3,60 wordt ingevoerd. Per 1 januari 2013 zal bovendien worden overgegaan op ‘realtime’ parkeren (bel- en sms-parkeren). De gemeenteraad is hierover per brief geïnformeerd en er is een persbericht verschenen.

Verder heeft het college:

  • Kennisgenomen van actuele ontwikkelingen vanuit de provincie in het kader van (begrotings)toezicht en is het college akkoord gegaan met het gewijzigde beleid omtrent rentetoerekening grondexploitatie;
  • Besloten een gedoogbeschikking af te geven voor het proefdraaien van 10.000 vaten bij een bedrijf in Oosterhout;
  • Besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de stand van zaken in het proces van samenwerking tussen de Amerstreekgemeenten;
  • Besloten geen collegevergadering te houden in de weken 30 en 31, maar wel ruimte te houden voor bespreking van nota’s die geen uitstel dulden;
  • Besloten € 125.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van het riool op diverse plekken in Dorst en om voor enkele van deze werkzaamheden af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid;
  • Besloten het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor Everdenberg 13b in Oosterhout gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren en betrokkenen hierover te informeren.