Voorgenomen besluit colleges over onderzoeksopdracht
Amerstreek-gemeenten onderzoeken samenwerking

De drie colleges van de zogeheten Amerstreek-gemeenten – Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout – onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking tussen de drie gemeenten. De drie colleges hebben hierover op dinsdag 11 september 2012 een voorgenomen besluit genomen.

De drie Amerstreek-gemeenten werken al langere tijd samen op diverse beleidsterreinen. Voor de zomer is besloten de samenwerking te intensiveren en om onderzoek te laten verrichten naar de vooren
eventuele nadelen van deze intergemeentelijke samenwerking. In de onderzoeksopdracht wordt uitgegaan van twee niveaus van samenwerking: ambtelijk samenwerken op taakvelden en samenwerken in één ambtelijke organisatie. Hierbij behoudt elke gemeente zijn zelfstandigheid en autonomie.

Door een nauwere vorm van samenwerking kunnen de drie gemeenten de krachten beter bundelen. Dit is vooral belangrijk in een tijd waarin veel rijkstaken naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben, om op een goede wijze het hoofd te kunnen bieden aan deze extra taken, elkaar in de toekomst nodig.

Daarnaast kan samenwerking de continuïteit in bedrijfsvoering waarborgen en kan het de aantrekkelijkheid van de drie gemeenten als werkgever vergroten. De samenwerking biedt ook kansen op het gebied van positionering in de regio West-Brabant. De Amerstreek-gemeenten kunnen zich als geheel beter positioneren dan één gemeente apart.

De drie gemeenteraden worden deze week over het voorgenomen besluit en de onderzoeksopdracht geïnformeerd. Het voorgenomen besluit wordt ook aan de Ondernemingsraden van de drie gemeenten voorgelegd. Na positief advies van deze Ondernemingsraden kunnen de drie colleges naar verwachting uiterlijk eind oktober 2012 een definitief besluit nemen. Hierna kan het proces van aanbesteding en gunning worden opgestart. De huidige planning gaat ervan uit dat het onderzoek voor 1 april 2013 is afgerond.