Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Zoals in de bewonersbrief van maart 2016 stond beschreven, is Thuisvester van plan om op de locatie Maalderijstraat acht woningen te realiseren. Voor het bouwen van de woningen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Vanaf 8 september tot 20 oktober 2016 (zes weken) ligt hiervoor het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind), herziening 6, Maalderijstraat te Oosteind” ter inzage. U kunt in deze periode uw zienswijze inbrengen.

Bouwplan

Aanvankelijk had Thuisvester op basis van het aantal woningzoekenden vanuit Oosteind het voornemen om acht sociale huurwoningen te realiseren. Vereniging Belangen Oosteind (VBO) heeft vanuit het dorp signalen ontvangen dat er juist behoefte is aan starterswoningen in Oosteind. Thuisvester is bereid af te stappen van het voornemen om aan de Maalderijstraat alleen sociale huurwoningen te realiseren. Gedacht wordt aan het bouwen van vier sociale huurwoningen en vier starterswoningen in de koopsector. De VBO zal binnen het dorp nagaan hoeveel kandidaten daadwerkelijk belangstelling hebben en dit terugkoppelen aan Thuisvester.

Omdat het realiseren van het plan aan de Maalderijstraat niet binnen het geldende bestemmingsplan past, heeft het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind), herziening 6, Maalderijstraat te Oosteind” vanaf 24 maart 2016 gedurende vier weken voor inspraak ter inzage gelegen. Op 29 maart 2016 vond ook een informatie-/inloopbijeenkomst plaats. Er is één reactie ontvangen. Deze is opgenomen in een zogenoemde reactienota. In deze nota wordt op de reactie ingegaan en een gemeentelijk standpunt gegeven.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan

De gemeenteraad beslist of het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk zal dit in de raadsvergadering van 13 december 2016 plaatsvinden. Voordat het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijlagen en reactienota wordt behandeld ligt met ingang van 8 september 2016 het plan voor een periode van zes weken ter inzage in het stadhuis. Gedurende deze periode kan iedereen zijn of haar zienswijze op het ontwerp kenbaar maken. De documenten zijn ook via de websites www.oosterhout.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Na afloop van de termijn worden de ingediende zienswijzen beoordeeld. Reageren op het ontwerpbestemmingsplan kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u adresseren aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer G.J. Bartels van de afdeling Stadsontwikkeling via het telefoonnummer (0162) 489 434.

Meer informatie?

Als u nog vragen heeft over de procedure, dan kunt u contact opnemen met de heer G.J. Bartels via telefoonnummer (0162) 489 434 of via e-mail g.bartels@oosterhout.nl.