Internetconsultatie ministerie is gestart; open tot 7 augustus
Vrachtwagenheffing op Bovensteweg en Rijksweg Dorst

Op de Bovensteweg en de Weststadweg in Oosterhout en de Rijksweg door Dorst wordt over enkele jaren vrachtwagenheffing geheven. Op deze wegen dreigt veel sluipverkeer, zodra de vrachtwagenheffing landelijk is ingevoerd. De gemeente Oosterhout heeft deze wegen zelf voorgedragen voor heffing en het ministerie heeft deze voordracht overgenomen. Vrachtwagens die van deze wegen gebruik maken moeten daar straks dus voor betalen.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt momenteel het wetsvoorstel ‘vrachtwagenheffing’ voor. Dit in navolging van onze buurlanden België en Duitsland. Doel hiervan is het harmoniseren van de regelgeving in Europa. Na invoering van de heffing, naar verwachting in 2023, betalen vrachtwagenbestuurders voor het gebruik van de wegen.

Dynamische heffing
De vaste heffing (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) wordt omgezet naar een dynamische heffing die wordt ingevoerd op álle rijkswegen. Dit betekent dat het Eurovignet in Nederland komt te vervallen en dat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt verlaagd. In plaats daarvan wordt er een belasting voor vrachtwagens per gereden kilometer verrekend.
Alle binnen- en buitenlandse vrachtwagens met een maximale toegestane massa van meer dan 3500 kg én opleggertrekkers krijgen hiermee te maken. Met de inkomsten uit deze heffing wordt de vervoerssector verduurzaamd en wordt innovatie gestimuleerd.
Het bedrag van de heffing in het wetsvoorstel is afhankelijk van gewichtsklasse van het voertuig en de milieueigenschappen (euro-emissieklasse). In de buurlanden België en Duitsland is het tarief gemiddeld circa € 0,15 (prijspeil 2018) per gereden kilometer. Het Nederlands tarief zal hier op worden afgestemd.

Gemeentelijke wegen
Naast rijkswegen komen ook een aantal provinciale en gemeentelijke wegen onder dit regime te vallen. Onderzocht is welke wegen veel sluipverkeer te verwerken krijgen, na de invoering van de heffing. Vervolgens is samen met gemeenten, regio’s, provincies en de transportsector bepaald welke wegen er aanvullend worden opgenomen in het netwerk van vrachtwagenheffing

Voor de gemeente Oosterhout kwamen er twee routes naar voren:
1 De Weststadweg-Bovensteweg. De Bovensteweg is een belangrijke ontsluitingsweg door de kern Oosterhout met een aantal woonbuurten rondom. Er is nu al sprake van sluipverkeer tussen de A27 en A59 met overlast voor de omliggende wijken. Om het netwerk compleet te maken en aan te sluiten op de A59 is ook de Weststadweg toegevoegd in het heffingsnetwerk.
2 De N282 (Rijksweg in Dorst) loopt dwars door de woonkern Dorst. Als over deze weg meer verkeer komt te rijden heeft dit nadelen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp.

Voordat het kabinet besluit tot invoering van de vrachtwagenheffing wordt een internetconsultatie gehouden. Daardoor krijgen burgers, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren.
Tot en met 7 augustus 2019 kan op dit wetsvoorstel worden gereageerd. Belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden worden uitgenodigd een reactie te plaatsen. Dit kan op de website www.internetconsultatie.nl/wet_vrachtwagenheffing
Aanvullende informatie is te vinden op www.vrachtwagenheffing.nl Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast.

Invoering
De planning is dat in het voorjaar van 2020 de Tweede Kamer een besluit neemt over de invoering van de vrachtwagenheffing, waarna deze in 2023 kan worden ingevoerd. De heffing voor vrachtwagens gaat ter hoogte van Oosterhout gelden op de A27 en de A59, maar ook op de tussenliggende verbindingen Bovensteweg-Weststadweg en de Rijksweg in Dorst.