Mei 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Dat april prachtig was staat als een paal boven water. Dat uitgerekend MIJN meivakantie (deze week dus) in het water valt zat er dus dik in. Jammer enerzijds, gelukkig anderzijds. Bij de eerste bui hoorde ik ze grinniken. Toen dit een paar dagen aanhield zongen de bomen in het bos, de planten in de tuin en de boeren op het land. Nog nooit was het in het voorjaar zo lang achtereen droog gebleven. En ondanks het feit dat ik uiteraard in mijn vakantie ook graag eens in de tuin had willen zitten en een lekker eind wilde fietsen, terrasje pakken met de zon in mijn gezicht ben ik ergens toch blij dat de regen uiteindelijk mijn planten besproeide.

Met grote spanning volgden wij het af en aan vliegen van een paartje merels in de tuin. Al sinds jaar en dag hangen er twee mezenkastjes aan de pergola maar tot op heden heeft daar nog geen mees gewoond. Ineens viel het ons op dat er een vrouwtjesmerel af en aan vloog naar de pergola en op de, inmiddels door hedera overwoekerde, nestkast een nest aan het bouwen was. Ook de aanstaande pa werkte vlijtig mee.

Een dag of drie, vier geleden waren ze weg, tenminste, we zagen ze niet meer af en aan vliegen. Gister ben ik naar de pergola geslopen en daar, tussen het groen en inderdaad bovenop de mezenkast, zat mevrouw merel op haar nestje. Meneer heeft inmiddels de achteringang gevonden en levert eten via de achterdeur. Vandaar ook dat wij ze niet meer aan zagen komen.

Voor het eerst dus hebben wij een stel-letje logees in de achtertuin. Nu maar hopen dat de kat er geen lucht van krijgt….

De kinderen vinden het leuk om naar te kijken en wachten vol spanning tot de jongen straks uit zijn… dan mogen ze weer even spieken. Voetballen in de achtertuin is ook even een halt toe geroepen. Stel je voor dat ze het nest uit de pergola ballen…

Gedurende de kraam-tijd rust in de tuin… We zijn benieuwd.

Vriendelijke groet, Wilma Stolk

+++

Groeten uit Dorst – uit het Wando Journaal van januari 1972

Uit het verleden van Dorst: Steenfabriek Rijen
Ofschoon deze fabriek net buiten de parochie Dorst ligt (enkele honderden ten oosten ervan), delft ze de leem binnen die grens en zijn de leemputten van Surae en daarbuiten van haar exploitatie afkomstig. Bovendien hebben er altijd veel mensen uit Dorst gewerkt en doen dat nog, genoeg redenen om er bijzondere aandacht aan te wijden. Uit het mooie jubileumboekje, uitgegeven in 1961 bij het 90-jarig bestaan, hebben we de eerste gegevens geput.

Opgericht in 1871, in 1921 door de tegenwoordige eigenaars overgenomen. Door de energie en de vooruitstrevendheid vooral van de heer J. Theeuwes, die in 1961 na 25 jaar directeurschap afscheid nam is in het bedrijf gegroeid tot een bewonderenswaardige hoogte, moderne bedrijfsinrichting, hooggewaardeerde producten. Tegenwoordig directeur (1961) is Leo Theeuwes.

Geschiedenis
Ter plaatse waar de oude Tilburgse Baan de “heirbaan” Oosterhout-Gilze kruist, staat reeds lang de herberg en boerderij “De Vijf Eiken”. Ze was een van de pleisterplaatsen langs die beide belangrijke verkeerswegen in de buurt van het arme. onbekende heidorpje Rijen. Bovendien was er nog een brouwerij gevestigd. Hier werd in 1732 aan een verraderlijke militaire overval weerstand geboden. Op 30 Juli 1944 vloog een munitietrein van 28 wagons op 100 m van de Vijf Eiken in de lucht en strooide zijn gloeiende brokstukken over haar uit en de herberg werd zwaar beschadigd. In October 1944 werd ze ten gevolge van vals alarm door de geallieerden in brand gestoken. Na de oorlog is ze herbouwd. Toen de Rijksweg in 1827 gereed kwam, werd de Oude Tilburgse Baan overbodig. Ze is nu zelfs hier en daar verdwenen. De Vijfeikenweg nam echter in betekenis toe en is in 1846-1847 op last van en voor rekening van het provinciaal bestuur, echter met geldelijke steun van Prins Frederik, de vruchtgebruiker van de Domeingronden, van kloosterbelasting voorzien. Men wist al lang geleden, dat op de meeste plaatsen meer of minder diep, leemlagen werden aangetroffen en reeds vele eeuwen geleden hebben de bewoners uit de omtrek ervan geprofiteerd (bijv. in het gehucht Steenoven, dat zijn naam daaraan heeft te danken). Men zegt, dat de stenen van de eerste parochiekerk van Rijen of de daaraan voorafgaande kapel (1464) uit de leemkuilen ten oosten van de Vijf Eiken afkomstig zijn. Vanuit Steenoven werd nog enkele tientallen jaren geleden door de boeren leem geleverd aan de eertijds bloeiende, doch thans geheel verdwenen pottenbakkerij in Oosterhout. In 1869 kocht een Belgische steenbakker heide onder Gilze, Rijen en Oosterhout, bouwde een huis met stal en begon een steenfabriek. Hij vroeg per advertentie een compagnon, waarop J,C. v.d. Heuvel reflecteerde, die de klei van de Vijf Eiken al kende als waarnemer van de grindweg Dongen-Rijen (1653). Zo ontstond de Vennootschap v/d/ Heuvel-Michielsen. In 1870 al stenen en plavuizen geleverd en in 1881 ook dakpannen. De samenwerking duurde tot 1875. In de herberg de Vijf Eiken werd toen alles verkocht aan v.d. Heuvel voor f. 8.175,–. Hij kocht de voorraad stenen, gereedschappen en paarden. In 1888 is de eerste machinale pers gekocht. De productie in duizendtallen was in 1870 822, in 1900 al 14418. Er werd regelmatig grond bijgekocht.

Leem
De belangrijkste grondstof voor baksteen is leem. Gedurende de eerste 35 jaren werd deze met de schop gegraven, het gehele jaar door voorzover het weer het toeliet. Bij niet te grote regen of sneeuwval kon men tot grote diepte gaan.

(wordt vervolgd)

Arnold Minjon

+++

Nieuws uit het stadskantoor

Gronduitgifte Weststad III
Het college heeft besloten tot verkoop van een perceel bedrijventerrein op Weststad III. In de koopovereenkomst zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot ondermeer de representativiteit van het bouwplan, het aantal arbeidsplaatsen per ha en de garantie dat de koper zijn voorgenomen bouwplan ook daadwerkelijk op dit perceel realiseert.

Kindervakantiewerk Dorst
Het college stelt eenmalig maximaal € 450,– beschikbaar voor de organisatie van het kindervakantiewerk in Dorst.

Nota evenementenbeleid
Het college heeft de conceptnota evenementenbeleid vastgesteld. De raad wordt voorgesteld de nota vast te stellen als kader voor de verdere uitwerking van het evenementenbeleid.

Hondenuitlaatplaatsen
Het college heeft de Hondenkaarten voor Noord en Zuid (inclusief Den Hout en Dorst) vastgesteld. Op basis van ingekomen suggesties zijn de kaarten aangepast.

Herontwikkeling Hoek Keiweg/Ridderstraat Noord
Voor de herontwikkeling van de hoek Keiweg-Ridderstraat Noordzijde zijn stedebouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Het college heeft deze randvoorwaarden vastgesteld. De randvoorwaarden liggen gedurende zes weken ter inzage.

Uitwerkingsplan onderwijskansen
Het college heeft het ‘Uitwerkingsplan onderwijskansen’ vastgesteld. In het plan wordt voor het lopende en het komende schooljaar beschreven op welke manier aandacht wordt besteed aan de uitgangspunten die in het onderwijsbeleid 2006-2010 zijn beschreven.

Voortzetting WVG-voorzieningen
B. en w. hebben besloten de Wvg-voorzieningen (Wet Voorzieningen Gehandicapten) één op één over te nemen in de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Alle bestaande rechten en plichten verbonden aan een onder de Wvg verstrekte voorziening blijven per 1 januari 2008 van kracht, maar dan onder de werking van de Wmo.

Tijdelijke uitbreiding openingstijden balie publieksdiensten
Tijdens de zomermaanden is het Oosterhoutse stadhuis extra open voor de aanvraag van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Koninklijke Onderscheiding
Op vrijdag 27 april 2007 werden, zoals gebruikelijk voor Koninginnedag, de Koninklijke Onderscheidingen aan personen uitgereikt die zich over een lange periode als vrijwilliger ingezet hebben voor de gemeenschap. In ons Kerkdorp betrof het vier lintjes waarvan één voor de Voorzitter van De Dorpsraad Gerard Verhagen, die benoemd werd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gerard heeft zich in zijn vorige woonplaats ingezet als voorzitter van de Wijkraad Heusdenhout, heeft jarenlang zitting gehad in het bestuur van de Sint Marcoenkerk en is tenslotte sinds 1991 voorzitter van de Dorpsraad in Dorst. De onderscheiding werd hem uitgereikt door Loco Burgemeester E. Oolhorst, temidden van familie, vrienden en kennissen.

Met de heer Verhagen en zijn familie is de Dorpsraad trots op deze onderscheiding die gezien wordt als blijk van waardering voor alle inspanningen om de leefbaarbaarheid in Dorst te verbeteren.

Bestuurlijke Ontmoeting
Zoals elk jaar staat er ook voor 2007 weer een Bestuurlijke Ontmoeting tussen het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Oosterhout en Dorpsraad Dorst op de agenda. Wij verwachten dat deze ontmoeting plaats zal gaan vinden in het najaar. Inmiddels hebben wij een agenda naar het College gestuurd met als onderwerp: Leefbaarheid in Dorst in 2015.
In de komende weken zullen wij trachten de visie van Dorst, die na afstemming met veel belanghebbenden geformuleerd dient te gaan worden, naar u te communiceren. Dit proces dient zorgvuldig te worden uitgevoerd omdat dit moet aangeven hoe wij met z’n allen denken dat Dorst er in 2015 zou moeten uitzien. Niet alleen meer woningen bouwen maar ook gelijktijdig werken aan voorzieningen die werken, welzijn, wonen en recreëren in Dorst betreffen. Wij zullen organisaties en belangengroepen in Dorst in de komende maanden om hun mening vragen.

Het Internetcafé
De eerste cursusronde van beginners zit er inmiddels bijna op! Uit de meer dan 70 aanmeldingen hebben wij 8 beginners groepen geselecteerd die inmiddels de grondbeginselen van PC gebruik en Internetten geleerd hebben. Het is hartverwarmend om te zien hoe senioren die de lagere school ( pardon Basisschool) reeds heel lang achter zich gelaten hebben, met succes de cursus gevolg hebben en zich aangesloten hebben bij de jongere generatie waarvoor het allemaal gesneden koek is. Natuurlijk zal er hier en daar wat aan vaardigheid en snelheid ingeleverd worden; maar het begin is er!! Wij zijn gestart met 7 cursusleiders en inmiddels zijn dat er, met de komst van Bart van den Bosch, 8 geworden. In het najaar zullen wij opnieuw cursussen gaan organiseren voor beginners; enkele staan nog op de wachtlijst, maar u kunt zich via ons secretariaat hiervoor ook weer inschrijven. Ook gaan wij cursussen organiseren voor foto- en videobewerking. Heeft u thuis nog VHS tapes met daarop memorabele beelden van een belangrijke gebeurtenis uit het verleden en u wilt die omzetten naar DVD, dan is dit wellicht een mogelijkheid. U moet dan wel beschikken over de juiste apparatuur in uw home-system.

De cursus gevorderden en/of fotobewerking, die wij ook zullen gaan geven in het najaar, heeft eerst een inventarisatieronde nodig om vast te stellen, welke vaardigheden nog ontwikkeld dienen te worden. Wij zullen u daarover op korte termijn raadplegen.

Tenslotte iets dat ons allemaal bezighoudt: Eén van onze cursisten is niet meer: Ad Vermetten. Hij heeft een onuitwisbare herinnering nagelaten. Ondanks zijn ziekte heeft hij in januari nog hoezen gemaakt voor de PC’s. Ook heeft hij aan de eerste cursusweken nog deelgenomen; daarna ging het niet meer. Wij denken met heel veel respect aan hem.

Dorpsraad Dorst bestaat uit: Gerard Verhagen, Saskia Vermeulen, Jan van Velthoven, Marco Suijkerbuijk, José den Ronden, Cor Klik, Stan Claasen, Monique Braat en Wilma Broers.

+++

Welkom aan nieuwe Dorstenaren

Dorpsraad Dorst is onlangs gestart met het nieuwkomersproject. Dit project houdt in dat nieuwe inwoners van Dorst een welkomstinformatiepakket krijgen. Het probleem is echter dat de leden van de dorpsraad niet weten wanneer en waar er nieuwelingen in Dorst komen wonen, ook omdat frequent mensen binnen Dorst verhuizen. Met nieuwelingen worden mensen van buiten Dorst bedoeld en ook oud-Dorstenaren die na langere tijd weer in Dorst komen wonen.

We hebben uw hulp nodig.

We willen u vragen om het door te geven aan de dorpsraad als bij u in de buurt nieuwe bewoners van buiten Dorst komen wonen. De dorpsraad zorgt dan voor een welkomstpakket. Doorgeven kan eenvoudig door een email te sturen naar dorpsraaddorst@planet.nl, een briefje in de bus doen bij het secretariaat, St. Marcoenstraat 8 of even bellen naar 412207. Met vermelding van het adres waar het om gaat. U kunt ons natuurlijk ook aanspreken op straat.

Help de nieuwelingen aan een leuk welkom en doe even deze kleine moeite. Uw nieuwe buurtbewoners zullen zich direct welkom voelen en daar heeft u als buurt profijt van. En bedenk ook dat het beter is dat een adres dubbel gemeld wordt, dan helemaal niet.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Dorpsraad Dorst,
Monique Braat, Wilma Broers, Stan Claasen, Cor Klik, José den Ronden, Marco Suijkerbuijk, Gerard Verhagen, Saskia Vermeulen

P.S.
Wanneer u als vereniging ook uw informatie op wil laten nemen in het welkomstpakket, neem dan ook contact op met de dorpsraad.

+++

Jubileumjaarmarkt Dorst 17 juni 2007

Serviesgoed gevraagd
Dit jaar is het voor de 25e keer dat St. Joris een jaarmarkt organiseert in Dorst. Zoals ook alle voorgaande 24 keer is deze jaarmarkt gepland op vaderdag. Dit jaar valt de vaderdag op 17 juni. Bij uitstek een dag om even op te lopen en de jaarmarkt te bezoeken.

Vanwege het jubileum van deze activiteit zal de organisatie dit jaar extra aandacht schenken aan de attracties. Ook het aantal attracties zal dit jaar meer zijn dan in de voorgaande jaren.

Vorig jaar is de jaarmarkt een afsluiting geweest van een feestweekend, Het Midzomernachtfeest. Donderdag voorafgaand aan vaderdag was er een tent geplaatst op ons centrumplein en waren er ook activiteiten. Behalve op zondag. Pas na het sluiten van de jaarmarkt werd de tent weer gebruikt. Dit jaar zal dat anders zijn. Over de invulling laten we nog van ons horen. Dit jaar proberen we u weer een breed assortiment stands en activiteiten aan te bieden.

Om te komen tot een volledige uitwerking van de plannen vragen we u om aardewerk serviesgoed. Iedereen heeft wel een kopje of schoteltje, een ontbijtbord of een dinerbord in de kast staan waar een stukje af is of anderszins beschadigd is. U gebruikt dit nooit meer maar om de een af andere reden gooien we het ook (nog) niet weg. We bieden u nu de kans om er vanaf te komen. Niet zomaar weggooien maar weggeven aan St. Joris voor de jaarmarkt.

Let wel: Wij vragen aardewerk serviesgoed wat u eigenlijk weg wil gooien. Hebt u iets in de aanbieding bel ons even en we maken een afspraak om het op te halen.

De te gebruiken telefoonnummers zijn 0161-412087 en 0161-411994. Ook op de laatste donderdag van de maanden april en mei, wanneer St. Joris het oud papier ophaalt, kunt u na een telefoontje het aan de straat zetten. Dan halen we het nog diezelfde dag op.

Ballonnenwedstrijd
Dit jaar starten we de jaarmarkt met een ballonnenwedstrijd voor de kinderen tot en met het basisonderwijs. Een dergelijke ballonnenwedstrijd wordt elke 5 jaar gehouden en voorgaande edities waren een succes. Daarom dit jaar opnieuw een ballonnenwedstrijd.

Vanwege het jubileum van de jaarmarkt zal de ballonnenwedstrijd, en daarmee de jaarmarkt, worden geopend door de burgemeester mevr. W.H. Huijbregts-Schiedon. Zij komt speciaal naar Dorst om de jaarmarkt te openen door het startsein te geven van deze wedstrijd.

Hieraan voorafgaand zal door de organisatie een groot aantal ballonnen worden gevuld met gas. Deze ballonnen worden tijdelijk opgeslagen in een daarvoor bestemde wagen. Alle kinderen die tot en met het basisonderwijs volgen kunnen daarna het tevoren ingevulde kaartje aan een ballon vastmaken. Onder leiding van de burgemeester zullen vervolgens alle ballonnen tegelijkertijd worden losgelaten. Op het kaartje staan de naam en het adres van de verzender en het retouradres van de secretaris van St. Joris. Een maand na de jaarmarkt zal het organisatiecomité beslissen welke 5 ballonnen het verst zijn weggevlogen. De vijf winnaars of winnaressen krijgen natuurlijk een prijs van St. Joris, en die worden uitgereikt bij een concert van St. Joris.

Om mee te doen krijgen alle kinderen tot en met het basisonderwijs per kind één kaartje via de basisschool in Dorst, de Peuterspeelzaal of ’t Kotertje. Kinderen die elders op een basisschool zitten kunnen een kaartje halen bij de secretaris van St. Joris op Spoorstraat 42.

Brunchen in de feesttent
Nu informeren wij u over het gebruik van de feesttent. Deze feesttent staat vanaf vrijdag 15 juni in het centrum van Dorst. Op vrijdag, zaterdag en zondagavond wordt deze feesttent gebruikt door de Stichting Midzomer Nachtfeest. Zondagmiddag mag Sint Joris gebruik maken van deze feesttent. We zijn van plan om op zondag een brunch te organiseren. Vorig jaar is dat gedaan door de jubilerende voetbalvereniging Neerlandia en daar was alleen maar lof voor.

Dus op vaderdag kunt u gebruik maken van een door ons georganiseerde brunch. We starten om half twaalf en om half twee is het ongeveer afgelopen zijn. Om de kosten geen struikelblok te laten zijn wordt de brunch tegen kostprijs aangeboden. De brunch gaat per persoon 7 euro kosten. Omdat het in de feesttent wordt georganiseerd is er maximaal plaats voor 225 personen. Hier geldt dus zeker: Wie het eerst komt heeft het eerste recht. Als u wilt brunchen met vele dorpsgenoten aarzel dan niet maar koop een toegangskaart bij Kees Zijlmans, cafe Dorpszicht, of bij de secretaris van Sint Joris, onze Jan van der Hoofden of bij Marij Broeders, ’t Vergeet-mij-nietje. De voorverkoop start op 9 mei. Opgelet: ’T Vergeet-mij-nietje is gesloten wegens vakantie van 17 tot 28 mei.

Degenen, die in 2007 de zilveren bruiloft vieren en woonachtig zijn in Dorst mogen met de zilveren jaarmarkt gratis brunchen. Als u, als bruidspaar, van dit aanbod gebruik wilt maken kunt u bij de secretaris van St Joris, Jan van der Hoofden 2 vrijkaarten voor de brunch ophalen. Telnr. 411994.

In verband met de inkoop van de levensmiddelen en dergelijke en de organisatie van zitplaatsen etc stopt de voorverkoop van kaarten bij ’T Vergeet-mij-nietje op 4 juni. Dus kaarten in de voorverkoop zijn daar tot 4 juni beschikbaar. Daarna kunt u nog kaarten kopen bij cafe Dorpszicht en bij de secretaris van St Joris, Jan van der Hoofden.

Vliegen met een helikopter boven Dorst
Vanwege het te vieren jubileum van de jaarmarkt is er dit jaar een zeer bijzondere attractie ingekocht. Namelijk een helikoptervlucht boven Dorst. De benodigde vergunningen zijn verleend en van Neerlandia hebben we toestemming om gebruik te maken van hun accommodatie. De helikopter zal opstijgen en landen op het tweede veld. Om reden van veiligheid zal er aan de ingang van Neerlandia worden gecheckt zodat alleen mensen met een kaart worden toegelaten. De diverse toegangspoortjes zijn die dag natuurlijk gesloten. Het vliegen zal starten vanaf ongeveer 11.00 uur en stoppen na afloop van de jaarmarkt om ongeveer 18.00 uur.

Per helikoptervlucht worden er 3 passagiers meegenomen. De helikopter stijgt op richting de spoorlijn en zal met een grote boog over Dorst vliegen. Voor de bewoners van een nieuwe woning is het dan mogelijk om die nieuwe aanwinst vanuit de lucht te bekijken. Als je woning nog niet gereed is, b.v. in het nieuwe plan tussen de Oude Tilburgsebaan en de Rijksweg dan kun je zien hoe groot het plan is, waar je komt te wonen en hoe de situatie is ten opzichten van andere straten,

De prijs per vlucht bedraagt € 40,- per persoon. Ook hiervoor is het voorverkoopadres ’t Vergiet-mij-nietje bij Marij Broeders en bij de secretaris van St. Joris, Jan van der Hoofden, Spoorstraat 42.

De voorverkoop start op 1 juni. Op de dag zelf kunt u de kaarten kopen aan de poort van Neerlandia en bij de St. Joris stand op de jaarmarkt.

Deze stand staat op de markt in de Mispelstraat.

Al met al wordt het dus een heel groot feestweekend. Startend op vrijdag door de organisatie Midzomernachtfeest en zondag de jaarmarkt van Sint Joris.

+++

Wokken tijdens het Midzomer Nachtfeest in Dorst

Aan het programma van het Midzomer Nachtfeest 2007 in Dorst zijn een aantal nieuwe elementen toegevoegd. Het programma bevat enkele nieuwe onderdelen. Een daarvan is dat op vrijdag 15 juni de mogelijkheid wordt geboden dat alle 50+ inwoners van Dorst. Seters en Steenhoven na de muziek/dans middag in de gelegenheid worden gesteld om gezamenlijk te gaan Wokken bij de Sky Wok te Dorst. Hoe is dit tot stand gekomen. Binnen het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest is het idee ontstaan om iets extra’s te organiseren voor de 50+ bewoners van Dorst, Seters en Steenhoven. De muziek/dans en bingo middag (gratis toegang) is er een van en de tweede is dat ze voor een bedrag van € 8.– kunnen gaan wokken. Normaal gesproken kost het Wokken € 16.–. Nu betaalt de Stichting Midzomer Nachtfeest € 4.—p.p en Andy en Lina Wong van de Sky Wok betalen € 4.–.p.p. Na het wokken kunnen dan deze 50+ weer gezellig naar de feesttent om vanaf 20.30 uur de inhuldiging van de avondvierdaagse mee te maken.

Een ander nieuw element is de kinderdisco op zaterdagmiddag 16 juni vanaf 15.30 tot 18.00 uur. Deze speciale Disco voor de kinderen van 0 tot 12 jaar zal worden opgeluisterd door Disco Ton Vermeer en zal speciaal gericht zijn op deze leeftijdsgroep.

Op zondag 17 juni hebben we dan nog een specialiteit en dat is een Brunche voor ongeveer 225 personen in de feesttent. Deze brunch wordt georganiseerd door de vereniging St. Joris in het kader van de 25e jaarmarkt. Kaarten a € 7.– voor deze brunch zijn te koop bij ’t Vergeet Mij Nietje – Cafe Dorpszicht en de secretaris van St. Joris, Jan van der Hoofden.

De kaarten voor het Wokken kunnen worden besteld bij Johan Nouws, Dennenlaan 60 Dorst. Bij aanmelden moet gelijktijdig het bedrag van € 8.—betaald worden.

De kaarten voor de Hollandse avond op zaterdag 16 juni zijn verkrijgbaar bij Attent van Rijthoven en Walther Hoosemans. Er zijn maximaal 300 kaarten a € 5.—per stuk verkrijgbaar.

Op vrijdagavond 16 juni na de inhuldiging van de avondvierdaagse barst het spektakel voor de jeugd los. Onder begeleiding van Disco DJ Traffic en een professionele Laser Show wordt een Black en White avond gehouden in de feesttent. De toegang is gratis. Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht aan personen beneden de leeftijd van 16 jaar. Dit geldt overigens voor het gehele weekend. Er zal worden gewerkt met meerdere kleuren polsbandjes.

Het weekend wordt op zondag 17 juni vanaf 18.00 tot 22.30 uur afgesloten met een optreden van Mt Bottles. De feesttent is geopend vanaf 17.00 uur.

Met vriendelijk groeten, Walther Hoosemans, Voorzitter Midzomer Nachtfeest