Begroting Omgevingsdienst
Burgemeester en wethouders gaan akkoord met de ontwerpbegroting 2013 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Deze gemeenschappelijke regeling van 26 Brabantse gemeenten voert vanaf 1 januari 2013 taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied (VTH). Deze nieuwe dienst gaat naast het basistakenpakket ook de overige VTH-milieutaken van de gemeente Oosterhout overnemen. Daarmee is een bedrag van € 650.226 gemoeid. Met de OMWB wordt daarover een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De gemeente Oosterhout wordt in het algemeen bestuur van de OMWB vertegenwoordigd door burgemeester S.W.Th. Huisman.

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid
Het college heeft ingestemd met de reactienota zienswijzen op het bestemmingsplan Oosterhout-Zuid. In de herziening van dat bestemmingsplan worden de concentratie van de zwembaden en de herinrichting van het sportpark De Warande (TSC) planologisch geregeld. Omdat het gebied is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet de aantasting daarvan elders gecompenseerd worden. Het plan voorziet daarin. In een brief vraagt de gemeente Oosterhout aan Gedeputeerde Staten om de EHS te herbegrenzen.

Aanpassing geluidswal Beneluxweg-Zuid
Het college heeft, in overleg met OVG en Oranjewoud, besloten tot een aanpassing van het ontwerp van de geluidswal ter hoogte van de nieuwbouwlocatie Beneluxweg-Zuid. Daardoor kunnen monumentale bomen en de laan die haaks op de A27 staat, behouden blijven en wordt een zichtlocatie vanaf de A27 gerealiseerd. Dit besluit is in lijn met de motie duurzaamheid die de gemeenteraad in april 2010 heeft aangenomen. De raad en direct omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Bestemmingsplan Everdenberg
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd moet het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Everdenberg. Het betreft hier een juridische actualisering van het bestaande bestemmingsplan, waarin geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden. Om die reden wil het college afzien van een inspraakprocedure voor dit bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Santrijn
Het college heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Santrijn, herziening 1. Het gaat hier om de locatie theater/bibliotheek in het Santrijngebied die hun oorspronkelijke bestemming terug dienen te krijgen nu de plannen rond het Huis voor Cultuur geen doorgang vinden. Door deze herziening wordt de verbouwing van het gebouw De Bussel/bibliotheek mogelijk gemaakt. Het voorontwerp wordt vrijgegeven voor inspraak.

Voorkeursrecht in Santrijngebied
Het college heeft besloten om het voorkeursrecht gemeenten voor percelen grond in het Santrijngebied in te trekken. Het gaat hier concreet om dertien garageboxen aan het Valkenplein, die hun huidige bestemming kunnen behouden.

Hespelaar Den Hout
Het college verleent medewerking aan de vergroting en vormverandering van het agrarische bouwvlak aan de Hespelaar 6 te Den Hout.