Stedenbouwkundig plan Everdenberg-Oost
Het college geeft het stedenbouwkundig plan Everdenberg-Oost vrij voor inspraak. Het plan is de basis voor een nieuw bestemmingsplan waarin de uitbreiding van het bedrijventerrein met twintig hectare mogelijk wordt gemaakt. In dat plan zal ook de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein en de verlegging van de N629 vastgelegd worden.

Leerplicht
Burgemeester en wethouders gaan akkoord met het voorstel om de leerplicht op scholen in Oosterhout lokaal te blijven organiseren en daarnaast een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling in de regio. Daardoor kan Oosterhout deelnemen in de regionale administratie en worden leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs en leerlingen die buiten Oosterhout op school zitten gevolgd door leerplichtambtenaren uit de regio. Oosterhout voldoet daarmee aan de wettelijke taken die de gemeente heeft in het kader van de leerplichtwet.

Verder heeft het college:
besloten in te stemmen met alle voorstellen die het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet op de ledenvergadering 2012.