Kunstenaars maken zitbanken
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan de plaatsing van veertien zitbanken, gemaakt door Oosterhoutse kunstenaars in de looproute van Slotje Brakestein tot op de Heuvel. Het gaat hier om een samenwerking tussen dertien Oosterhoutse kunstenaars, de Taskforce Centrum+ en het bedrijf Martens Beton, gesponsord door het plaatselijke bedrijfsleven. Ook jongeren zijn bij de realisatie betrokken. Het college beschouwt dit als een goede uitwerking van de visie om aantrekkelijke voorzieningen in de stad te creëren, in samenspel met groepen in de samenleving, tegen lage kosten voor de overheid,

Milieujaarverslag 2011
Burgemeester en wethouders hebben het milieujaarverslag 2011 vastgesteld. Daarin wordt de uitvoering van milieutaken door de gemeente geëvalueerd. Belangrijkste ontwikkelingen in 2011waren: de regionale aandacht voor windenergie; het onderbrengen van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s); het groeiend aandeel duurzame energie en de extra aandacht voor risicovolle bedrijven en transportroutes en het besluit tot invoering van diftar. De gemeenteraad wordt via een brief geïnformeerd.

Bestemmingsplan Weststad-Statendam
Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Weststad-Statendam. Het gaat hier om een actualisatie van het bestemmingsplan, waarin geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. De direct betrokkenen zijn geïnformeerd. Er zal dan ook geen inspraakprocedure worden gehouden. Het ontwerpbestemmingsplan wordt begin juni 2012 ter visie gelegd.

Bestemmingsplan Vijf Eiken
Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Vijf Eiken vrijgegeven voor de vaststellingsprocedure. In het plan zijn onder meer nieuwe ontwikkelingen opgenomen als de aanleg van een langshaven, de ontwikkeling van de Heihoef (thans sportpark) en de vestiging van een crematorium aldaar. In de bijbehorende commentaarnota zijn negen inspraakreacties en vijf inhoudelijke reacties van overlegpartners opgenomen. Het plan wordt vanaf 7 juni zes weken ter inzage gelegd. De raad wordt via een brief geïnformeerd.

Bedrijventerrein Drimmelen

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met de uitbreiding van het bedrijventerrein in Drimmelen nabij de jachthaven, waardoor aldaar een nevenvestiging van De Koning Yacht Painters uit Oosterhout mogelijk wordt.

Verder heeft het college:
• ingestemd met het aanschrijven van de eigenaar van een rundveebedrijf in Oosteind voor het verwijderen van illegaal aangelegde grondwallen met de aanzegging dat bestuursrechtelijke maatregelen zullen worden getroffen als hieraan geen medewerking wordt verleend.
• Besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Inveniam BV uit Oss voor de bouw van drie woningen aan de Vrachelsedijk omdat die bouw strijdig is met het woningbouwprogramma.