Besluitenlijst college van b. en w. 12 juni 2012

Jaarrekeningen verbonden partijen
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de jaarrekeningen verbonden partijen 2011, zoals opgesteld door de verschillende gemeenschappelijke regelingen waaraan Oosterhout deelneemt. Het college is wel kritisch over het tekort van € 626.000 dat in de jaarrekening van de Regio West-Brabant gepresenteerd wordt, waardoor de gemeente Oosterhout € 47.000 extra moet bijdragen. De Regio West-Brabant wordt dan ook dringend verzocht eventuele toekomstige tekorten in de eigen budgetten op te vangen en strakker te sturen op haar financiële huishouding. De raad krijgt inzage in de jaarrekeningen.

Nieuwe beleidsregels subsidie
Burgemeester hebben de nieuwe beleidsregels voor de subsidieverstrekking in Oosterhout vastgesteld. Deze regels passen in de nieuwe subsidiesystematiek die tot doel heeft om alle subsidies aan verenigingen en instellingen op rechtmatige, efficiënte, uniforme en transparante wijze te verstrekken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen waarderingssubsidies en activiteitensubsidies. De subsidieregels voor sport blijven in afwachting van een nieuwe sportnota nog zo veel mogelijk in lijn met de huidige regels. Na het vaststellen van de regels worden verenigingen en organisaties in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De gemeenteraad wordt per brief op de hoogte gesteld van het project subsidievernieuwing.

Uitbreiding woonboulevard
Burgemeester en wethouders willen in principe medewerking verlenen aan de uitbreiding en nieuwe ontsluiting van de woonboulevard aan de Meerstoel. Het college staat ook niet onwelwillend tegenover leisure-activiteiten op de woonboulevard, maar wacht concrete aanvragen hiertoe van de eigenaar af. Een vestiging van een dierenspeciaalzaak van 600 vierkante meter is in strijd met het bestemmingsplan en met het detailhandelsbeleid en wordt derhalve niet toegestaan.

Evaluatie project JONG
Burgemeester en wethouder hebben kennis genomen van de evaluatie van het Project JONG en besloten dat kinderen en jongeren via dit project hun stempel op de stad en de kerkdorpen moeten blijven zetten. Belangrijke instrumenten daarbij zijn: zapbudgetten, het stempel Jong Proof en maatschappelijke stages op het gemeentehuis.

Jaarverslag Kinderopvang
Burgemeester en wethouders hebben het jaarverslag Kinderopvang 2011 vastgesteld. In 2011 zijn na inspecties enkele tekortkomingen geconstateerd die na overleg of handhaving zijn opgelost. De gemeente voldoet momenteel aan alle wettelijke eisen voor kinderopvang en de inspectie heeft de gemeente dan ook de A-status toegekend. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

Verder heeft het college:
• vragen beantwoord van de GBV-fractie over het parkeerbeleid in Oosterhout.