Gemeente OosterhoutHartveiligheid. Het college gaat akkoord met de plaatsing van tien extra AED’s (hartdefibrillators) in Oosterhout en de kerkdorpen door de stichting Oosterhout Hartveilig. Het totaal komt daarmee op dertig door de gemeente Oosterhout bekostigde apparaten. De gemeente Oosterhout stelt in 2013 een bedrag van € 27.000 beschikbaar voor deze uitbreiding. De stichting draagt zorg voor plaatsing en onderhoud en voor werving en training van vrijwilligers die deze apparaten kunnen bedienen. De stichting streeft uiteindelijk naar het volledig hartveilig maken van de gemeente Oosterhout. Daarvoor zijn 65 AED’s nodig. Naast de gemeente zijn er overigens ook Oosterhoutse bedrijven en instellingen die op eigen kosten AED’s hebben geplaatst.

Bezwaarschrift Dorpsraad Dorst. De dorpsraad Dorst heeft eerder bezwaar ingediend tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag in het kader van Leefbaarheid Dorpen. Een van de redenen van afwijzing door het college was dat het plan niet voor de einddatum van 31 december 2013 gerealiseerd zou kunnen worden. De commissie AWB heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en bij de beslissing op het bezwaar uitvoeriger te beargumenteren op welke gronden zij aanneemt dat de uiterlijke realisatiedatum niet haalbaar is. Het college neemt dat advies over.

Verder heeft het college:

–       besloten dat de WOZ-taak per 1 januari 2014 wordt overgeheveld naar de Belastingsamenwerking West-Brabant.
–       mr. M.J. Boone met ingang van 1 maart 2013 benoemd tot lid van de Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid.
–       een planschadevergoeding van € 8.300 toegekend aan de bewoners van de Broekstraat 48 vanwege de waardevermindering van hun woning als gevolg van het bestemmingsplan Dorst-West.
–       het bezwaarschrift van A. Driesen tegen de bouw van drie loodsen op het perceel Provincialeweg 103 gedeeltelijk gegrond verklaard. Het plan wordt aangepast.
–       het bezwaarschrift van de Milieuvereniging tegen het vellen van twee populieren aan de Buurstede ongegrond verklaard.
–       de inhoud van de brief over de aanpassing van de verplaatskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren vastgesteld.
–       de vragen van de CDA-fractie (artikel 41) over de Leefbaarheidsgelden in Dorst beantwoord.